Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному роціСкачати 192,34 Kb.
Дата конвертації03.08.2017
Розмір192,34 Kb.

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
Рекомендації

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури

у 2010-2011 навчальному році
Приходько А.І., методист Центру

аналізу та прогнозування розвитку освіти
І. Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012 н. р.

Комплект олімпіадних завдань охоплював вивчений учнями матеріал з різних розділів курсу «Російська мова» та інтегрованого курсу «Література» відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів за попередні роки навчання та з тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади.

Не зважаючи на клас навчання, із завданнями з літератури учні впоралися гірше, ніж із завданнями з мови. Найскладнішим для них, як і кожного року, виявилося завдання з теорії літератури та художньо-ідейний аналіз поезії. Окрім того, учні припустилися великої кількості лексичних, стилістичних і граматичних помилок, які вплинули на зниження балів за твори.

При підготовці учнів до олімпіади недостатньо уваги приділяється вивченню теорії літератури, виконанню художнього аналізу тексту, вихованню вмінь і навичок написання творчої роботи. Слід звертати особливу увагу на те, що аналіз твору має стати основою літературної освіти учнів, яку вони набувають у процесі вивчення курсу літератури.ІІ. Рекомендації щодо підвищення кості підготовки до ІІ етапу олімпіади

Методистам Р(М)МК:

 1. Проаналізувати результати виступу учнів команд й активізувати роботу методичних служб районів з підготовки до олімпіади з російської мови і літератури на 2012/2013 навчальний рік.

 2. Під час проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури та світової літератури дотримуватися рекомендацій КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Керівникам Р(М)МО:

 1. Проаналізувати результати виступу учнівських команд
  у 2011/2012 навчальному році та активізувати роботу з підготовки до олімпіади з російської мови і літератури на 2012/2013 навчальний рік.

 2. Спланувати та здійснити серію заходів (семінари-практикуми,
  майстер-класи із залученням провідних учителів області та викладачів ВНЗ та ін.) щодо підготовки учнів до всіх етапів олімпіади з російської мови і літератури.

 3. Структурувати або створити нову базу даних районів при роботі з обдарованими учнями.

 4. Спланувати науково-методичні заходи щодо вдосконалення навичок здійснення художнього аналізу тексту для вчителів російської мови, літератури (інтегрований курс) та світової літератури.


Учителям ЗНЗ:

 1. Під час підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури та світової літератури вчителям опрацювати з учнями олімпіадні завдання ІІІ етапу трьох попередніх років та завдання ІV етапу минулого року.

 2. Звертати увагу учнів на уміння навчатись самостійно;

 3. Максимально використовувати інформаційні технології у навчальному процесі.

 4. Використовувати інформаційно-навчальний матеріал, поданий нижче, при підготовці учнів до олімпіади.


Інформаційно-навчальний матеріал
Методологічні принципи шкільного аналізу художнього твору

До шкільних програм із літератури введені твори досить різноманітної тематики й проблематики, які належать до різних культур, епох, напрямів, течій, жанрів. Однак все ж таки можна визначити ті загальні принципи, що мають бути покладені в основу аналізу літературного твору в курсі зарубіжної літератури.1. Принцип цілісності

Кожний художній твір - це певна цілість, тому й аналіз твору має бути цілісним. Художній твір слід аналізувати в сукупності всіх його елементів, у їх синтезі, взаємодії. Г .Гуковський зазначав: "Кожна деталь, кожна риса стилю, врешті-решт кожне слово художнього твору потрібні, тобто образно значущі, містять у собі смисл". Хоча на уроці вчитель й виокремлює ті чи інші компоненти твору (наприклад, пейзаж, портрет, тропи тощо), щоб розглянути їх більш глибоко, але завжди слід пам'ятати, що це частки єдиного цілого. Узяті поза контекстом, вони втрачають своє значення. Словесник має вести своїх учнів від аналізу окремих елементів - до пізнання цілого. А можна йти й навпаки: від цілого - до розуміння його складових. Такими можуть бути напрямки шкільного аналізу тексту, але який би напрямок не обрав учитель, він завжди має привести учнів до розуміння ідейно-естетичної єдності твору.2. Принцип відповідності форм і шляхів аналізу художній природі твору

Кожний літературний твір має свою специфіку: він належить до того чи іншого роду літератури (епос, лірика чи драма), жанру, репрезентує певні напрями, течії або стилі. Тому художні твори, введені до шкільної програми, не можна аналізувати всі однаково, тому що вони всі різні. Твори романтизму значно відрізняються від, скажімо, творів постмодернізму. А до творів античності не можна підходити з тими самими критеріями, що й до творів реалістичного спрямування. Отже, сам твір, його своєрідність визначають шляхи й методику його аналізу.3. Принцип багатозначності

Кожний по-справжньому високохудожній твір завжди багатозначний, тому немає й не може й бути раз і назавжди "правильного" аналізу художнього твору. Твір може бути прочитаний по-різному, і в цьому - причина його живучості в часі. Тому при аналізі твору варто враховувати читацьке сприйняття. Ще


Ю. М. Лотман зазначав: "Кожний іде до книги своїми шляхами, і кожний відкриває її по-своєму. В цьому й полягає цінність художньої літератури".

4. Принцип єдності змісту та форми твору

Деякі вчителі вважають, що розмова про форму художнього твору на уроці не буде цікавою для учнів, тому вони обмежуються цікавими подіями або образами твору. Проте література, як відомо, - передусім мистецтво слова.


І розмова про те, як створюється це мистецтво, якими засобами письменник досягає художньої виразності, емоційного впливу на читача не менш захоплююча, ніж усі сюжетні перипетії. Проте аналіз твору саме як мистецтва слова має свою специфіку. І це пов'язано зі специфікою самого предмета. Твори зарубіжної літератури в школі вивчаються, як правило, в перекладах. Якщо вчитель та учні мають доступ до оригіналу, то, звісно, тут при шкільному аналізі йде мова про мистецтво слова першоджерела. Однак якщо учитель та учні розглядають твір у перекладі, то тут треба враховувати специфіку аналізу художнього перекладу. Не можна погодитися з поширеною в останній час думкою про те, що художній переклад не можна аналізувати. Його можна і варто аналізувати, тому що художній переклад тому й називається художнім, бо він відтворює не тільки основні змістові колізії, а й художні домінанти твору (стильові, мовні, мотивні, образні тощо). Але при цьому, звичайно, не можна не враховувати й мистецтво слова перекладача, його вміння передавати засобами рідної мови ті чи інші особливості оригіналу.

Шляхи шкільного аналізу художнього твору

Питання про шляхи аналізу літературного твору в школі є доволі дискусійним. Уже давно застаріла класифікація, за якою виділялися три шляхи аналізу: за структурою, за образами, і за проблемами. На сучасному етапі є слушною думка Б. Чиркова, котрий запропонував такі шляхи шкільного аналізу твору: текстуальний (коли розглядається текст сам по собі, у його цілісності й розмаїтті художніх компонентів), контекстуальний (коли текст аналізується відповідно до певного історико-літературного контексту, з урахуванням напряму, жанру, течії, філософської думки, розвитку культури тощо) та інтертекстуальний (коли встановлюються міжтекстові зв'язки на різних рівнях художніх творів).

Однак питання про шляхи аналізу художнього твору в школі лишається ще відкритим. І тут велику роль має відіграти досвід учителів-практиків, оскільки великого значення у процесі викладання курсу літератури набувають не тільки загальні шляхи аналізу, а й шляхи конкретні, що придатні для кожного окремого тексту. А конкретних шляхів існує безліч, наприклад: аналіз поетичної мови твору, аналіз віршової структури твору, аналіз авторської позиції, стилістичний аналіз, мотивний аналіз, аналіз міфологічної основи твору тощо. Шлях аналізу художнього твору – це той ключ, яким учитель «відкриває» твір для учнів, вводить їх у неповторний світ художнього твору. І такі заповітні ключі в кожного вчителя - свої, і чим більше їх, тим талановитішим є словесник.

Методи аналізу художнього твору в школі

У шкільній практиці вчителі використовують елементи таких методів літературознавчого аналізу, як: • порівняльно-історичний, або історико-літературний (коли твір розглядається як факт історії літератури того чи іншого народу);

 • структурний (коли в основі аналізу - розгляд художньої будови, структури твору);

 • категоріальний (коли в центрі уваги вчителя та учнів знаходяться певні категорії: жанр, напрям, стиль тощо);

 • описовий (коли вчитель робить огляд певної літературної доби, художніх тенденцій епохи, залучаючи ті чи інші твори тощо);

 • біографічний (коли до аналізу твору залучаються факти біографії митця, певною мірою трансформовані у художній формі);

 • культурологічний (коли твір аналізується з урахуванням розвитку світової культури, при цьому великої ваги набувають фонові знання, що готують учнів до сприйняття таких творів);

 • генетичний (коли аналіз твору передбачає з'ясування першоджерел образів і мотивів твору, традицій, архетипів, міфологічної основи тощо);

 • компаративний (коли з метою поглибленого аналізу порівнюються різні твори за певними спільними аспектами: чи то тематикою, чи то образами, чи то засобами художньої виразності, чи то мотивами тощо).

Отже, аналіз художнього твору - це справа надзвичайно складна, але й цікава. Не можна погодитися з думкою деяких учителів, які вважають, що твори треба просто читати з цікавістю. Але виникає питання: звідки ж виникне ця зацікавленість? Що сформує стійкий інтерес учнів до літератури? Тільки постійна й наполеглива робота з розвитку вмінь і навичок аналізу тексту допоможе нашим учням стати справді культурними читачами, знайти свої стежки до творів світового письменства й отримати велику насолоду від спілкування з мистецтвом слова.

Практика аналізу літературного твору в школі

Щоб учитель міг спрямувати аналітичну роботу з текстом у потрібному руслі, пропонуємо деякі пам'ятки, з якими він може ознайомити своїх учнів і які можуть знайти місце у кабінеті літератури. При цьому зауважимо, що етапи аналізу твору визначає передусім читач, їх порядок можна змінювати залежно від способу інтерпретації твору.План аналізу ліричного твору

1. Тема.


2. Ідея.

3. Образ автора або ліричного героя (його думки, почуття, переживання).

4. Композиція (розвиток почуттів, ідеї або образів).

5. Жанр.


6. Особливості ритмомелодики, темпоритму (система віршування, віршовий розмір, рими тощо).

7. Мова художнього твору (тропи, фігури та ін.).

8. Зв'язок з певним напрямом, течією.
План аналізу епічного твору

1. Тематика і проблематика.

2. Жанр.

3. Форма оповіді (від імені автора, оповідача тощо).

4. Сюжетно-композиційні особливості ( в тому числі й позасюжетні елементи).

5. Простір і час.

6. Система образів і засоби їх розкриття.

7. Мова художнього твору.

8. Ідея. Задум письменника і його втілення.

9. Місце в історико-літературному процесі.План аналізу драматичного твору

1. Жанрова природа твору.

2. Конфлікт.

3. Особливості розвитку сценічної дії.

4. Характери героїв і художні засоби їх розкриття.

5. Сюжетні та позасюжетні елементи (монологи, діалоги, ремарки тощо).

6. Тема та ідея.

7. Різні наукові чи читацькі інтерпретації.

8. Місце в історико-літературному процесі.

Характеристика художнього образу

1. Еволюція героя.

2. Портрет.

3. Як характеризують героя предмети, що його оточують.

4. Поведінка, вчинки героя.

5. Зображення душевних переживань.

6. Ставлення героя до інших персонажів, природи тощо.

7. Світогляд.

8. Мова героя.

9. Роль деталей у розкритті характеру.

10. Авторська характеристика.

11. Характеристика героя іншими персонажами.

12. Читацьке сприйняття та оцінка образу в науково-критичній літературі.

Огляд літературних тенденцій

1. Визначити хронологічні межі періоду, про який йдеться.

2. З'ясувати, які напрями й течії домінували в цей час.

3. Дати теоретичне визначення провідних напрямів і течій певного періоду, назвати їх основні ознаки.

4. Згадати представників названих напрямів і течій, їхні твори. Відзначити внесок окремих письменників в історію світової літератури.

5. Показати зв'язок літературних тенденцій з попередніми й наступними етапами.

6. Визначити своєрідність даного періоду на тлі світового культурного процесу.

Учитель може адаптувати ці пам'ятки відповідно до вікових особливостей класу. Можна також розробити за аналогією до поданих пам'ятки для аналізу сюжету та композиції твору, для аналізу поетичної мови твору, для компаративного аналізу та інші згідно з програмою із літератури. Звісно, такі пам'ятки не є догмою, вони розраховані на творче використання. Їх призначення - нагадати про основні моменти шкільного аналізу тексту.

Однак аналіз художнього твору - це завжди справа суто індивідуальна і творча, оволодіння учнями вміннями й навичками аналізу свідчить не тільки про знання текстів, а й про рівень глибини їх сприйняття, про розвиток творчих здібностей і читацьку активність школярів.

З метою підвищення якості підготовки учнів до участі у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з російської мови і літератури рекомендуємо вжити таких заходів:ІІІ. Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури

 1. У 2012/2013 навчальному році ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури проводиться для учнів 8 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 2. Початок олімпіади о 10.00. На виконання учнями завдань з російської мови та літератури відводиться 3 астрономічні години.

3. Характеристика завдань. Навчання російської мови в школах області здійснюється за різними програмами. Для класів з російською мовою навчання чинною є програма «Російська мова. Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання»/авт.Н.Г.Озерова, Г.О.Михайловська, Л.В.Давидюк, В.І.Стативка, К.І.Бикова; учні класів з українською мовою навчання (5клас – перший рік навчання) навчаються за «Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Російська мова. 5-12 класи» /авт. І.П.Гудзик, В.О.Корсаков; для тих учнів, які вивчають російську мову з 2 –го класу, чинною є програма «Російська мова. Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання» /авт. Н.Ф.Баландіна та ін. Якщо викладання російської мови починається з 6, 7, 8 класу, ми користуємося програмою курсу за вибором (авт. Т.Я.Фролова). Крім того, російська мова в багатьох ЗНЗ області вивчається факультативно.

Ураховуючи різний рівень вивчення даного предмета, олімпіадні завдання будуть носити універсальний характер і складені так, щоб забезпечити рівні можливості виконання їх усіма учасниками, сприяти повному виявленню кожним із них досягнутого рівня знань, умінь та навичок. Завдання охоплять різні розділи: «Фонетика», «Лексика», «Фразеологія», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис» та ін.Російська мова

Клас

Тема

8

Причастие.

Деепричастие.

Наречие.

9

Слово. Словосочетание.

Односоставные предложения.

Неполные предложения.

10

Бессоюзное предложение

Простое предложение и его члены.

Виды сложных предложений.

11

Сложное предложение.

Сложносочиненное предложение.

Сложноподчиненное предложение.

З урахуванням того, що у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням російською мовою вивчається інтегрований курс «Література (російська і світова)», а у школах із навчанням українською мовою викладається «Світова література», теми (питання) для письмових творчих робіт розроблені за спільними у чинних програмах розділами (темами).

Так, у курсі «Світова література» у 8 класі творчість російських письменників не вивчається, а в 9 класі вивчається наприкінці навчального року, тому при підготовці завдань з літератури можна використати матеріал, засвоєний учнями у попередні роки (5,6,7 класи).Література

Клас

Тема

8

Пословицы, поговорки, былины, мифы, басни Эзопа и И.Крылова, лирика А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, повесть «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя, Г.К.Андерсен «Снежная королева», Марк Твен «Приключения Тома Сойера», Дж.К. Ролинг «Гарри Поттер и философский камень», Даниель Дефо «Робинзон Крузо», Джек Лондон «Любовь к жизни», Р.Д. Бредбери «Улыбка», Й.К.Ф.Шиллер «Перчатка», Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд», О’Генри «Последний листок», А.П.Чехов «Толстый и тонкий».

9

Пословицы, поговорки, былины, мифы, басни Эзопа и И.Крылова, лирика А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, повесть «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя, Г.К.Андерсен «Снежная королева», Марк Твен «Приключения Тома Сойера», Дж.К. Ролинг «Гарри Поттер и философский камень», Даниель Дефо «Робинзон Крузо», Джек Лондон «Любовь к жизни», Р.Д. Бредбери «Улыбка», Й.К.Ф.Шіллер «Перчатка», Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд», О’Генрі «Последний листок», А.П.Чехов «Толстый и тонкий», Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

10

Пословицы, поговорки, былины, мифы, басни Эзопа и И.Крылова, лирика М.Ю.Лермонтова, повесть «Тарас Бульба» Н.В.Гоголя, Г.К.Андерсен «Снежная королева», Марк Твен «Приключения Тома Сойера», Дж.К. Ролинг «Гарри Поттер и философский камень», Даниель Дефо «Робинзон Крузо», Джек Лондон «Любовь к жизни», Р.Д. Бредбери «Улыбка», Й.К.Ф.Шиллер «Перчатка», Р.Л.Стивенсон «Вересковый мёд», О’Генрі «Последний листок», А.П.Чехов «Толстый и тонкий», лирика Джорджа Байрона, У.Шекспир «Гамлет», творчество А.С.Пушкина (лирика, роман в стихах «Евгений Онегин»).

11

Джек Лондон «Любовь к жизни», Р.Д. Бредбери «Улыбка», А.П.Чехов «Толстый и тонкий», У.Шекспир «Гамлет», творчество А.С.Пушкина (лирика, роман в стихах «Евгений Онегин»), Н.В.Гоголь «Шинель», Стендаль «Красное и черное», О.Бальзак «Гобсек», Ф.Достоевский «Преступление и наказание», рассказы А.П.Чехова, Ги де Мопассан «Пышка», Г.Ибсен «Кукольный дом».

У блоці завдань з російської мови будуть завдання пов’язані із конкретними фактами мови, умінням аналізувати особливості використання їх у текстах різних стилів і жанрів, узагальнювати власні знання з того чи іншого питання. У цьому блоці будуть завдання на редагування тексту (художнього, публіцистичного, наукового стилів), лінгвістичні тести й задачі, різноманітні творчі завдання.Лінгвістичні тести – завдання, що передбачають відтворення знань певного розділу й демонстрацію навичок мовного розбору в рамках шкільного курсу російської мови. Завдання тестового характеру спрямовані на перевірку знань складних випадків орфографії, оволодіння орфоепічними й граматичними нормами, навички морфемного й синтаксичного розбору тощо. До завдань такого типу можна віднести й такі, що потребують чіткої й лаконічної відповіді.

Лінгвістичні задачі – завдання евристичного характеру, що вимагають знань у різних сферах російської мови, навичок морфемного, словотворчого, етимологічного, морфологічного та синтаксичного аналізу, мовного чуття, використання загальних дослідницьких прийомів (спостереження, опис, зіставлення, систематизація, узагальнення). Типологія лінгвістичних задач враховує різні види діяльності, потрібні для їхнього успішного виконання. Вони визначаються відповідно до форм мовленнєвої діяльності та загальних напрямків аналізу мовного матеріалу й одиниць мови.

Завдання з літератури включатимуть:

І. Завдання закритої форми – тести різних рівнів складності.

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Виконуючи його, учень повинен уважно прочитати основу, тобто твердження, з якого завдання починається, вдумливо переглянути всі запропоновані варіанти відповіді і вибрати лише один.

 • Завдання з вибором двох або більше правильних відповідей.

Послідовність їх виконання така ж, як і завдань попередньої форми, але правильних варіантів може бути кілька, тому учні повинні бути особливо уважні.

 • Завдання на встановлення відповідності.

У завданні подано дві колонки термінів, тверджень або прикладів. Рядки однієї з них позначені цифрами, а іншої – буквами. Виконуючи завдання, учні повинні поєднати цифру з буквою таким чином, щоб вийшла логічна пара. Пам’ятайте, що один рядок у правій колонці зайвий.

Для того, щоб успішно виконати ці завдання, потрібно систематично й відповідально готуватися. Рівень складності олімпіадних завдань дає змогу якнайповніше розкрити інтелектуальні можливості учнів, тому не обмежуйтеся лише підручником (під час підготовки учнів до всіх етапів олімпіади).

Опрацьовуйте з учнями додаткову літературу, вчіть їх працювати зі словниками. Пам’ятайте, що тести побудовані таким чином, що перевіряють рівень знань системно, тому не забудьте повторити матеріал, який вивчався у попередніх класах. Уважно і вдумливо читайте твори художньої літератури, повторіть відомості з теорії літератури, опрацюйте критичні матеріали.

Зверніть увагу на те, що учні повинні не лише продемонструвати знання матеріалу, а й вміння його застосовувати, аналізувати, давати оцінку героям чи обставинам. Не можна навчитися добре вирішувати тести, не виконуючи їх, замінюючи іншими видами завдань. Таке тренування дасть вам можливість познайомитися з типовими конструкціями тестових завдань, а також отримати досвід самоспостереження й оптимальної саморегуляції під час тестування.Рекомендації для учнів:

 • Завжди читайте завдання до кінця! Поспіх не повинен призводити до того, що ви будете намагатися зрозуміти умови за кількома першими словами, адже в такому разі можна дуже легко помилитися.

 • Якщо завдання викликає у вас певні труднощі, спробуйте не шукати відразу правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які точно не підходять.

 • Думайте тільки про поточне завдання! Забудьте про те, що було в попередньому, і не поспішайте заглядати у наступні! Це заважатиме вам сконцентруватися і дати правильну відповідь. Думайте лише про те, що кожне завдання – це шанс набрати бали.

 • Вчіться правильно розподіляти час! Пам’ятайте, що завдання з вибором кількох відповідей та на встановлення відповідності потребують більше часу, ніж завдання з однією відповіддю. Якщо якесь із них вам видається надто важким, пропустіть його, займіться тими, з якими впоратися легше.

 • Старшокласникам радимо використовувати збірники тестових завдань для підготовки до ЗНО.

 • Пам’ятайте, треба вміти не лише здобувати перемоги, а й отримувати задоволення від подолання тих перешкод, що виникають на вашому шляху!

ІІ. Завдання з відкритою відповіддю :

 • написання твору на одну із запропонованих тем (перевіряється сформованість знань учнів з російської, світової літератур відповідно до програми зазначених класів, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів відповідних літератур, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення);

 • творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; знання літературних текстів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення;

 • запропоновані теми творів будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням пропонуватимемо одну тему для написання власного висловлювання;

 • чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератур: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості; конкретні знання літературного матеріалу); ідейно-художній аналіз поезії.

Завдання орієнтовані на шкільний рівень вивчення мовного матеріалу. Деякі з них подібні до шкільних вправ. Окремі завдання вимагають не лише знань шкільної програми, але й умінь самостійно аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал, а також володіння лінгвістичною ерудицією, спостережливістю, творчим підходом та винахідливістю. Різниця в завданнях між класами полягає не стільки в їх ускладненні, скільки в диференціації вимог до учнів щодо повноти розкриття питання та об’єму завдань.

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань забезпечать якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Школярі повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні. Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, то передбачена їх різноплановість, що дасть можливість перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.

Поряд із кожним завданням буде подано максимальну кількість балів, яку учні можуть отримати за його виконання. Завдання мають спільну структуру. Учням пропонується дати відповіді на запитання літературної вікторини, дотримуючись чіткості і лаконічності у висловлюваннях (кожна відповідь оцінюється в 1 бал), письмово відповісти на питання з теорії літератури (максимальна кількість балів-5), зробити аналіз художнього твору та виконати творче завдання (максимальна кількість балів – по 10 за кожне завдання).

Учням під час олімпіади не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, текстами, словниками тощо).

Визначаючи місце проведення районної олімпіади, бажано враховувати наявність копіювальної техніки у навчальному закладі.

4. Оцінювання. Для об’єктивного оцінювання виконаних завдань доцільно користуватися критеріями, які будуть надані у методичних рекомендаціях щодо перевірки та оцінювання завдань.5. Код до завдань олімпіади буде надіслано у день проведення олімпіади о 8.00 за поданими електронними адресами.

6. Код до відповідей буде надіслано на надані електронні адреси у день проведення олімпіади о 14.00.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2015/2016 навчальному році
Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2014/2015 навчальному році
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconКвнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2011/2012 н р
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації для проведення у загальноосвітніх навчальних закладах
Олександра Довженка», на виконання листа квнз «Харківська академія неперервної освіти» від 10. 04. 13 №585 доводимо до відома підготовлені...
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconПлан науково-методичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти» на 2018 рік зміст
Графік проведення індивідуальних консультацій методичними працівниками квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconВикористання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання в навчальному процесі на уроках української мови та літератури
Кротова І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconМетодичні рекомендації для проведення в загальноосвітніх навчальних закладах
Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти квнз «Харківська академія неперервної освіти»
Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови І літератури у 2010-2011 навчальному році iconНавчальний посібник для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. І. Грінченко, С. Л. Губіна, Т. В. Дрожжина та ін.; за ред. Л. Д. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної; Харківська академія неперервної освіти. Вид
Саввіч О. М., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз "Харківська академія неперервної освіти"


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка