Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібникСторінка1/9
Дата конвертації04.05.2017
Розмір1,86 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Л.В.Бондар


Загальна психологія
Навчальний посібник


Київ 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Л.В. Бондар

Загальна психологія

Навчальний посібник

Київ 2015

УДК


ББК


Рецензенти:

О.І. Бондарчук - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри управління Університету менеджменту освіти.

О. М. Котикова – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри політології та соціальних технологій Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.

Л.М. Ширяєва – кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Рекомендовано методично-редакційною радою

Національного авіаційного університету

(протокол № ___ від _____2015 )
Бондар Л.В.

Загальна психологія: навчальний посібник / Л.В.Бондар. – К. : НАУ, 2015. – 157 с.


Навчальний посібник містить комплекс питань до кожного практичного заняття, основні теоретичні відомості та поняття, тематичний список джерел, творчі та тестові завдання, питання для самоперевірки.

Для студентів ВНЗ, викладачів, фахівців з загальної психології та всіх тих, хто бажає оволодіти систематизованими психологічними знаннями.


УДК

ББК

© Бондар Л. В., 2015

© НАУ, 2015


ЗМІСТ


Передмова……………………………………………………

МОДУЛЬ 1. «Вступ до загальної психології. Психічні властивості особистості»……………………………………

Тема 1. Психологія як наука …………………………..

Практичне заняття 1.Особливості психології як науки.

Практичне заняття 2. Зв’язки психології з іншими науками. Галузі психологічних знань.

ТЕМА 2. Природа і сутність психіки та свідомості.

Практичне заняття 1. Психіка людини як предмет наукового аналізу. ………………….........................

Практичне заняття 2. Свідомість як вищий рівень розвитку психіки.

ТЕМА 3. Методи та напрями психологічної науки……………………………….

Практичне заняття 1. Методи психології.

Практичне заняття 2. Напрями психологічної науки.

ТЕМА 4. Поняття особистості у психології……………..

Практичне заняття 1. Індивід, індивідуальність, особистість.

Практичне заняття 2. Психологія особистості.

Тема 5. Спрямованість особистості. Самосвідомість. Самооцінка. Образ «Я».

Практичне заняття 1.Спрямованість особистості.

Практичне заняття 2 .Самосвідомість особистості.

Тема 6. Темперамент.

Практичне заняття 1.Загальне поняття про темперамент.…………………………………………….

Практичне заняття 2.Фізіологічна основа темпераменту.

Тема 7. Характер та здібності особистості

Практичне заняття 1. Загальне поняття про характер.

Практичне заняття 2. Здібності людини……………………

Тема 8.Спілкування………………………………………..

Практичне заняття 1. Загальна характеристика спілкування………………………………………………….

Практичне заняття 2. Функції та засоби спілкування…….

Тема 9. Діяльність особистості…………………………….

Практичне заняття 1. Загальне поняття про діяльність…..

Практичне заняття 2. Види діяльності. Розвиток особистості у діяльності…………………………………….

Тема 10. Психологія групи. Міжособистісні стосунки і конфлікти…………………………………………………….

Практичне заняття 1. Психологія групи……………………

Практичне заняття 2. Психологічні особливості студентської групи. Міжособистісні стосунки та конфлікти…………………………………………………….

МОДУЛЬ2. «Психічні процеси та стани» …………………..

ТЕМА 1. Емоції та почуття людини………………………………………

Практичне заняття №1. Загальне поняття про емоції та почуття……………………………………………………...

Практичне заняття №2. Емоційні стани людини та вищі почуття……………………………………………………….

Тема2. Воля та вольові якості особистості………………………………………………….

Практичне заняття 1. Загальне поняття про волю………..

Практичне заняття 2. Основні якості волі………………..

ТЕМА 3. Пізнавальні психічні процеси. Відчуття…………………………………………

Практичне заняття 1. Поняття про відчуття………………………………………………

Практичне заняття 2. Властивості відчуттів……………..

ТЕМА 4. Психічні пізнавальні процеси. Сприймання…………………….

Практичне заняття 1. Поняття про сприймання……….

Практичне заняття 2. Властивості сприймання…………

ТЕМА 5. Психічні пізнавальні процеси. Мислення…………………………………………………….

Практичне заняття 1. Мислення – вища форма пізнавальної діяльності………………………………………………………….

Практичне заняття 2. Індивідуальні особливості мислення. Види мислення ………………………………………………..

ТЕМА 6. Психічні пізнавальні процеси. Уява.

Практичне заняття 1. Поняття про уяву…………………………………………………………..

Практичне заняття 2. Уява та життєдіяльність людини

Тема 7. Психічні пізнавальні процеси. Пам'ять. Увага.

Практичне заняття 1.Поняття про пам’ять…………….

Практичне заняття 2. Поняття про увагу……………..

СПИСОК ДЖЕРЕЛ……………………………………….


6

7
9


11

14


16

20


23
26

29

33


39

49


55
61
65

68

7772

79

8387

91

96107

112


116

124


130ПЕРЕДМОВА
Навчальна дисципліна «Загальна психологія» включена до переліку дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки навчальних та робочих навчальних планів НАУ для студентів напряму підготовки «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Навчальна дисципліна має теоретичну і практичну спрямованість.

Метою викладання дисципліни є формування системи базових знань, розвиток умінь і навичок у галузі загальної психології задля особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними та практичними знаннями загальної психології, з’ясування проблем психології на основі вивчення закономірностей психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуальних особливостей особистості, розвитку колективу та психології спілкування.

Тематика навчальної дисципліни щільно пов’язана з такими дисциплінами: «Філософія», «Соціальна психологія» «Соціологія», «Педагогіка», «Анатомія та фізіологія нервової системи людини».

Матеріал дисципліни структурований відповідно до принципів кредитно-модульної системи, яка передбачає регулярну роботу студента протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх. Визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи відбувається на основі рейтингової системи оцінювання, яка включає переведення набраних студентом балів у оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

Автор висловлює щиру подяку рецензентам роботи доктору психологічних наук, професору, завідувачу кафедри управління Університету менеджменту освіти Бондарчук О.І. доктору педагогічних наук, професору, професору кафедри політології та соціальних технологій Котиковій О. М., кандидату психологічних наук, професору, професору кафедри психології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Ширяєвій Л.М.


МОДУЛЬ 1. «Введення в загальну психологію. Психічні властивості особистості»
ТЕМА 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Практичне заняття №1. Особливості психології як науки

План

1. Предмет сучасної психологічної науки.

2. Психічні явища особистості: психічні стани, властивості, процеси.

3. Роль психологічних знань у практичному житті людини.


Основні теоретичні відомості

Психологія − одна з наук про людину. З ХІХ століття психологія стає самостійною та експериментальною сферою наукових знань. Слово “психологія” у перекладі з древньогрецької означає “ наука про душу ” (psyche − “ душа ”, logos − “ поняття ”, “ вчення ” ).

Психологія − наука про психіку та психічні явища, про факти, закономірності та механізми психічного життя людей і тварин.

Об’єктом її вивчення є найскладніша сфера життєдіяльності людини – психіка.

Предметом психології є закономірності розвитку і проявів психічних явищ та їх механізми. Психічна активність людини спрямована на різні предмети. Задовольняючи матеріальні та духовні потреби, людина шукає і отримує з оточуючого природного та соціального середовища необхідні джерела існування, набуває знання, планує свої дії, докладає зусиль, щоб досягти мети, переживає успіхи, невдачі.

Все це – психічна активність людини. Коло явищ, які вивчає психологія, у кожної людини проявляється чітко і виразно – це почуття, думки, образи, сприймання, бажання, уява, погляди та ін.

Психічні явища особистості поділяються на три основні класи: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.


Психічні явища особистості особистостіautoshape 5

Психічні процеси Психічні стани Психічні властивості


Емоційно-вольові:

- емоції


- почуття

- воля  • - радість

  • бадьорість

  • страх

  • тощо

  • характер

  • темперамент

  • здібності

  • спрямованість
Пізнавальні:

- відчуття

- сприймання

- мислення

- уява

- пам’ять- увага

Спілкування Діяльність


Дайте визначення таких понять

Психічні процеси, індивідуально-психологічні властивості особистості, психіка, психічні стани, психічні явища.


Джерела

[10, 14,29, 38, 49, 15, 16, 40]


Дайте відповідь на тестові завдання до питання 1

Оберіть правильну відповідь :

Психіка-це:

а) властивість живої матерії відображати об’єктиву дійсність;

б) життєдіяльність організму;

в) реакція організму на подразнення.

Психічні процеси:

а) мають певні динамічні характеристики: тривалість, стійкість;

б) характеризуються постійністю, забезпечують якісний рівень діяльності людини;

в) характеризують стан психіки у цілому.

Загальна психологія вивчає:

а) психічні особливості діяльності людини;

б) сутність та загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку психіки;

в) психічний розвиток особистості у процесі життя.Виконайте завдання до питання 2

1. Поясніть значення слова “психологія”. Розкажіть, коли це слово вперше з’явилося у науковому вживанні.

2. Розкрийте сутність поняття “психічні явища”, “психіка”.

Виконайте вправи до питання 3

1. Закінчіть речення. Психологія вивчає …

2. Визначте роль психологічних знань у професійній діяльності соціолога, соціального працівника ;

3. Яке значення мають психологічні знання у життєдіяльності людини?Питання та завдання для самоперевірки

1. Визначте предмет психології.

2. Дайте визначення психіки та назвіть психічні процеси, властивості, стани.

3. Назвіть та охарактеризуйте психічні пізнавальні процеси.

4. Назвіть завдання психологічної науки та її місце у системі наук.

5. Дайте загальну характеристику емоційно-вольової сфери особистості.

6. Які психічні властивості особистості ви знаєте ?
Практичне заняття № 2. Зв’язки психології з іншими науками. Галузі психологічних знань.

План

1. Психологічна наука на сучасному етапі, її зв’язок з іншими науками.

2. Галузі психологічної науки.

3. Предмет вивчення соціальної та вікової психології. Методологічні принципи психологічної науки.


Основні теоретичні відомості

Місце психології серед інших наук, зв’язок з іншими науками ілюструє мал. 1

Технічні науки Природознавство (фізіологія) Математика


Медицина Логіка

(психіатрія)


Суспільні науки Гуманітарні науки (педагогіка) Філософія


У класифікації наук, яку запропонував Б. Кєдров, психологія займає належне їй місце. Схема має вигляд трикутника, вершини якого займають науки: природничі, соціальні, філософські. Психологія має тісний генетичний зв'язок передусім із філософією, яка становить наукову методологію психологічної науки. Психологія також пов’язана з педагогікою, математикою, технічними науками, медициною.

З розвитком психології як науки, з використанням психологічних знань у різних сферах діяльності людини поступово виділились та набули самостійності окремі галузі психологічних знань. Розрізняють загальну, вікову, педагогічну, соціальну, генетичну психологію, зоопсихологію, інженерну, військову, медичну, юридичну психологію, психологію мистецтва, психологію праці, психологію розвитку, психологію творчості, психологію спорту, патопсихологію, психофізіологію. У зв’язку з космічними польотами виникла космічні психологія.

Кожна галузь має свій предмет та методи вивчення своєрідності психічної діяльності. Але всі галузі психологічних знань потребують знань загальної психології, яка вивчає природу психічних явищ, закономірності розвитку і ходу пізнавальних психічних процесів, індивідуальні особливості людини, її почуття, волю, темперамент, характер та здібності.

Дайте визначення таких понять

Психічні процеси, індивідуально-психологічні властивості, психіка, психічні стани, психічні явища.Джерела

[7, 8, 16, 15, 41, 46, 45.]


Виконайте вправи до питання 1

1. Накресліть таблицю у якій відображається зв’язок загальної психології з іншими науками.

2. Запишіть 5 різних галузей психологічної науки та з’ясуйте предмет та об’єкт цих галузей.

Виконайте завдання до питання 2

1. Доведіть зв’язки психології з біологією, педагогікою.

2.Складіть таблицю спільних теоретичних понять, які використовує психологія та соціологія (10 понять)

Виконайте вправу до питання 3

Накресліть схему зв’язку соціальної психології з загальною психологією (позначте на схемі предмет, об’єкт соціальної психології)Питання та завдання для самоперевірки

1. З якими науками пов’язана психологія ?

2. У чому проявляється зв’язки психології з іншими науками (пояснити на прикладі однієї науки)

3. Розкрийте сутність однієї з галузей психологічної науки (предмет, об’єкт)

4. Назвіть предмет, об’єкт соціальної, вікової психології.
ТЕМА 2. ПРИРОДА І СУТНІСТЬ ПСИХІКИ ТА СВІДОМОСТІ
Практичне завдання №1. Психіка людини як предмет наукового аналізу

План

1. Розвиток психології як науки (етапи історичного поступу психології).

2. Поняття про психіку.

3. Виникнення та походження психіки. Функції психіки.

4. Фізіологічні основи психіки людини.
Основні теоретичні відомості

Історичний поступ психології знайшов відбиток у працях багатьох поколінь учених різних епох і країн. Загалом його можна викласти у вигляді сукупності різноманітних поглядів на сутність психіки та результатів її пізнання:

1 етап : психологія розглядалась як наука про душу (більше 2 тис. років тому), 2 етап: психологія як наука про свідомість, (початок з XVII), 3 етап: психологія, як наука про поведінку (початок ХХ ст.), 4 етап: сучасний етап розвитку психології, вивчення факторів, закономірностей психіки (з ІІ половини ХХ ст.)

Психіка − властивість високоорганізованої живої матерії, яка полягає у відображенні суб’єктом об’єктивного світу, у побудові ним картини цього світу та регуляції на цій основі поведінки та діяльності.

Можливо виділити 4 основні рівні розвитку психіки живих організмів: подразнення, чутливість, поведінка вищих тварин, свідомість людини.

Виділяють три основні функції психіки :

- відображення оточуючої діяльності;

- збереження цілісності організму;

- регуляція поведінки.

Психіка являє собою властивість мозку, а психічна діяльність організму здійснюються за допомогою спеціальних фізіологічних механізмів, об’єднуючись у структури, вони забезпечують сприймання та переробку інформації, активну поведінку організму. Тому знання анатомо-фізіологічних особливостей нервової системи людини необхідні для розуміння матеріальної основи психіки.Дайте визначення таких понять

Психіка, функції психіки, онтогенез, філогенез, центральна нервова система, рефлекс, умовні рефлекси, безумовні рефлекси.


Джерела

[42, 54, 48,45, 46, 43, 38, 33, 25]


Виконайте завдання до питання 1

Складіть таблицю етапів розвитку психологічної науки, визначте предмет психології на кожному етапі розвитку.Дайте відповіді на тестові завдання до питання 2

а) Які з даних суджень виражають матеріалістичний погляд на психіку?

а) психіка властивість мозку, відображання об’єктивної реальності;

б) психіка − продукт самосвідомісті;

в) психіка − уроджена властивість людини ;

г) психіка − носій і причина наших почуттів, бажань, думок.

б) Оберіть правильну відповідь:

Інстинктивний − це

а) сукупність уроджених компонентів поведінки і психіки тварин та людини;

б) чутливість організму до подразників;

в) відображення навколишнього світу.

Поведінка – це

а) набуті та закріплені у вправах способи живих організмів;

б) складний комплекс реакцій живого організму на взаємодію з зовнішнім середовищем ;

в) властивість живого організму .

Виконайте завдання до питання 3

а) Складіть таблицю “Рівні розвитку психіки живих організмів” та “Основні етапи розвитку нервової системи”.

б) Назвіть та поясніть функції психіки.

Виконайте вправу до питання 4

Запишіть з яких розділів складається нервова система людини та визначте яку роботу виконує кожний з розділів у психічному відображенні навколишнього світу.


Питання та завдання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте один з етапів розвитку психологічної науки.

2. Доведіть наявність психічного відображення та визначте значення у житті людини.

3. Дайте визначення психіки людини та поясніть його основні положення.

4. Доведіть, що мозок людини повязаний з психікою.

5. Назвіть та дайте характеристику основних функцій психіки.


Практичне заняття № 2. Свідомість як вищий рівень розвитку

психіки

План

1. Психіка та свідомість.

2. Структура свідомості.

3. Відмінність активності тварин від діяльності людини.


Основні теоретичні відомості

Живі істоти в залежності від рівня психічного розвитку мають поведінку різної складності.

Найбільш складну поведінку спостерігають у людини, яка здатна на відміну від тварин не тільки реагувати на раптові зміни умов зовнішнього середовища, але й здатністю формувати мотиваційну (свідому) та цілеспрямовану поведінку. Можливість здійснення складної поведінки обумовлена наявністю у людини свідомості.

Свідомість – вищій рівень психічного відображення та регуляції, який притаманний тільки людині як суспільно-історичній істоті, пов’язана з психікою, абстрактним мисленням, світоглядом, самосвідомістю, самоконтролем та передбачуванням своєї поведінки і діяльності.

Свідомість завжди активна та інтенціональна. Активність є властивістю всіх живих організмів, але активність свідомості проявляється в тому, що психічне відображення об’єктивного світу людиною носить не пасивний характер, в результаті якого всі предмети мають однакову значимість, а, навпаки, відбувається диференціація за ступенем значимості для суб’єкта психічних образів. Тому свідомість людини завжди спрямована на певний предмет, образ, явище, тобто вона має властивість інтенції (спрямованості).
Дайте визначення таких понять

Свідомість, структура свідомості, психіка, світогляд, самосвідомість.


Джерела

[7, 8, 10, 14, 15, 23, 25, 29, 46,43 ]


Виконайте завдання до питання 1

1. Чим принципово різняться підходи до вивчення пояснення психічних явищ представників біхевіоризму, психоаналізу, гештальтпсихології та матеріалістичного напряму?

2. Що таке свідомість і які її ознаки?

3. У чому полягає сутність рефлекторної природи психіки?

4. Чи є правильним твердження, що несвідоме в діяльності людини не пов’язане зі свідомістю?

5. Які з даних суджень виражають матеріалістичний, які ідеалістичний погляд на психіку (обґрунтуйте свою відповідь):

а) психічна діяльність не залежить від зовнішніх причин;

б) психічна діяльність – властивість мозку;

в) психіка – уроджена властивість людини;

г) психічна діяльність – відображення об’єктивної дійсності;

д) психіка носить функціональний характер, є функцією мозку.

Розв’яжіть наступні задачі до питання 2

Які ознаки – свідомого чи підсвідомого – виявляються у наведених прикладах ?

а) Всі знають, яке це неприємне відчуття гикавки і як хочеться його позбутися. Одні для цього ковтають шкуринку хліба, інші намагаються не дихати, треті – п’ють воду. Проте, часом ці засоби не допомагають, людина чекає далі, поки раптом гикавка не припнеться так само раптово, як і почалась.

б) Здорова дитина уже незабаром після народження міцно стискає палець дорослого чи олівець, якщо ним доторкнутися до долоньки немовляти.

в) Готуючись до публічного виступу, до екзаменів, змагання чи відповідальної зустрічі дуже корисно заздалегідь немовби змоделювати свою можливу емоційну реакцію. Таке попереднє «програвання» різних емоційних ситуацій, як правило, допомагає розумніше і спокійніше розв’язати багато життєвих проблем, не витрачаючи психофізіологічних резервів організму.

Виконайте завдання до питання 3

1.До якої форми поведінки слід віднести такі факти? Як назвати описане тут явище?

А. Дике гусеня, яке щойно вилупилося з яйця, відразу ж біжить за матір’ю. Будь-який об’єкт середньої величини, який рухається, може спричинити таку саму реакцію у гусеняти.

Б. Якщо людина пересувається і розмовляє в присутності такого маленького гусеняти, воно починає йти за людиною, як звичайно йде за матір’ю.


2. Який механізм кожної з наведених реакцій? Що спільного і що відмінного у механізмі цих реакцій?

А. Якщо капнути в воду соляної кислоти амеба моментально починає віддалятися від місця з підвищеною концентрацією цієї речовини.

Б. У дитини уже в перші дві години після народження можна спостерігати характерні смоктальні рухи, якщо доторкнутися соскою до її губів.
Питання та завдання для самоперевірки

1. Доведіть наявність психічного відображення та його значення у житті людини.

2. Наведіть докази в різниці поведінки людини та тварини.

3. Чому свідомість є вищою формою розвитку психіки ?

4. Які складові свідомості?

5. У чому суть рефлекторної природи психіки?Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПерепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник
Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія психології Львів 2013
Програма призначена для абітурієнтів, що мають намір вступити в аспірантуру за спеціальністю 19. 00. 01 Загальна психологія; історія...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПрограма курсу Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Психологія»
Методичний посібник побудовано за програмою «Психологія». 11 клас. Посібник крім теоретичного, вміщує великий обсяг практичного матеріалу,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник «Вікова І педагогічна психологія»
Ціальному працівнику. Його необхідність викликана відсутністю новітніх підручників українською мовою, які б враховували не лише світові,...
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconНавчальний посібник Київ 2002 вступ етнічна психологія наука про психічну своєрідність людей, які на
У нашій Вітчизні вона була приречена, як І багато при- родничих І гуманітарних дисциплін, таких, як генетика, психодіагности
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconЛіфарева Н. В. Психологія особистості: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 240 с
Ерік Еріксон, Еріх Фромм І карен Хорні: егопсихологія та пов'язані з нею напрямки в теорії особистості
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconВпп. Ввс медична психологія
Медична психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Л. В. Бондар Загальна психологія Навчальний посібник iconПроблема особистості
У психологічній спадщині в. В. Зеньковського спеціальність 19. 00. 01 загальна психологія, історія психології


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка