Львівська політехнікаСторінка1/30
Дата конвертації13.02.2018
Розмір1,9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Міністерство освіти України

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Економіка праці:

конспект курсу лекцій для студентів базових напрямків 6.0501“Економіка і підприємництво”, 6.0502“Менеджмент”

Затверджено

на засіданні кафедри ЕМІН

протокол № 1 від 30.08.2000 р.

Львів 2000/ Укл. Воловець Я.В., Клімковський М.І. – Львів: Видавництво Державного університету “Льівська політехніка”, 2001. – с.

Укладачі

Воловець Я.В., канд.екон.наук, доц.,

Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.


Відповідальний за випуск Козик В.В., канд. екон. наук, доц.

Рецензенти Стадницький Ю.І., канд.екон.наук, доц.

Довбенко В.І., канд.екон.наук, доц.


1.Вступ


  1. Людина, економіка, праця.

  2. Предмет і методи сучасної економіки праці.

  3. Мета курсу, його структура і логіка.1.1.Людина, економіка, праця


В системі ринкових відносин одне з особливих місць займає ринок праці Праця основний фактор виробництва. На ринку праці зіштовхуються інтереси працездатних людей та роботодавців (державні, муніципальні, суспільні та приватні організаційні структури.) Відносини, що складаються на цьому ринку, носять яскраво виражений соціально-економічний характер, вони зачіпають насущі проблеми більшості населення країни. Через механізм ринку праці встановлюються основи зайнятості населення і оплати праці. Суттєвим наслідком процесів, що відбуваються на ринку праці, стає безробіття – на загал негативне, але закономірне явище суспільного життя країн з ринковою економікою.

Зайнятість населення становить необхідну умову для його відтворення, так як від неї залежить рівень життя людей, витрати суспільства на підбір, підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації, на їх працевлаштування, на матеріальну підтримку людей, що позбулися роботи. Тому такі проблеми, як зайнятість населення, безробіття, ресурси для трудової діяльності і, в цілому ринок праці, актуальні для економіки країни і є предметом функціональної дисципліни – економіки ресурсів для праці, яка в свою чергу становить частину більш загальної дисципліни – економіки праці, що вивчає закономірності функціонування праці та її ефективності.

Праця є основою існування людини, визначає її місце в суспільстві, служить однією з найважливіших форм самовираження і самоактуалізації, тому вона повинна бути організованою таким чином, щоб активно відображувати ці особливості людини, забезпечувати відповідну співмірну винагороду.

Особливості праці як об’єкту дослідження і вивчення полягають у тому, що:  1. Праця – це спрямована діяльність людей для створення благ і послуг, яка повинна бути ефективною, раціональною, економно-організованою;

  2. Праця є одною із основних умов життєдіяльності не тільки окремого індивіду, але і суспільства в цілому, фактогром функціонування будь-якої організації (підприємства);

  3. Праця не може розглядатись як товар, оскільки товаром є не вона сама, а послуга праці і, нарешті, в процесі праці формуєтьься система соціально-тудових відносин, які становлять стрижень суспільних відносин на рівні народного господарства, регіону, фірми і окремих індивідів.

В умовах докорінної ломки системи суспільних відностн найбільш суттєві перетворення відбуваються в соціально-трудовій сфері, викликаючи закономірне в таких випадках протистояння основних суб’єктів цих відносин. Ймовірно, саме тому жодна із сфер економічного життя нашої держави не піддається такій жорсткій критиці, як соціально-трудові відносини. Цьому сприяв ряд факторів серед яких можна виділити традиції державного патерналізму (“батьківського піклування”), що панували на протязі довгих років, безальтернативність розвитку у напрямку, вказаному “офіційною” моноекономічною теорією, спрощена система оцінки стану соціально-трудової сфери і т.д.

В цих умовах не появляються сумнівм щодо необхідності формування нової системи соціально-трудових відносин, що повинно знайти відображення і у сучасному розумінні особливостей праці як об’єкту дослідження і вивчення, а також у трактуванні предмету і методу сучасної економіки праці як науки.


1.2.Предмет і методи сучасної економіки праці.


Предмет економіки праці – це праця як доцільна діяльність людей, що завжди і одночасно є взаємодією між людиною і природою, відношенням між людьми в процесі і з приводу виробництва.

В кожний даний момент процесу праці передують матеріальні засоби виробництва, інформація, наявність професійних знань, трудовий досвід, певний тип соціально-трудових відносин. У процесі праці відбуваються вдосконалення трудових навиків і досвіду, підвищення рівня емпіричних і наукових знань, покращання засобів праці, розвиток соціально-трудових відносин, тим постійно примножуються виробничі сили праці, тобто здатність людини як робочої сили створювати зростання все більш різносторонніх матеріальних і духовних благ.

Природа соціально-трудових відносин є такою, що при їх вивченні треба враховувати їх постійну мінливість, при чому їх перебудова посилює цю властивість.

Формування наукових засад економіки праці почалося в 20-ті роки. Великий вплив на розвиток цієї науки меє Міжнародна організація праці (МОП), членом якої з 1934 р. (початку в складі СССР) є Україна. В МОП відшліфовувався категоріальний і понятійний аппарат сфери праці, відпрацьовувалися міжнародні трудові норми, здійчнювалась наукова розробка і реалізація численних програм майже для всіх країн світової співдружності, в ході якої світова співдружність відпрацьовувала і освоювала одну спільну професійну мову. Важливо, що економіка праці в Україні розвивається як невід’ємна частина всієї системи економічної науки з використанням вітчизняних досліджень фізіології і психології праці, ергономіки, галузей медицини, що займаються професійними захворюваннями, соціології, трудового права, естетики праці та ін.

Важливо відмітити, що економіка праці довший час розвивалась як конкретно-економічна а не теоретична дисципліна. Під предметом економіки в першу чергу розуміли організацію трудової діяльності, проблеми оплати, нормування, умов і продуктивності праці, планування праці і аналіз трудових показників.

Ідеї наукової організації праці (НОП), що зародилися в 20-ті роки довший час були основними напрямками розвитку економіки праці як науки і навчального предмету. В 60-ті роки в радянській теорії і практиці отримали розвиток дослідження, присвячені проблемам формування, розподілу і використання робочої сили, її планування в масштабах підприємства і всього суспільства.

Важливо, що одні й тіж категорії, поняття і терміни в соціалістичній і ринковій економіці праці часто відображували різні за соціально-економічною природою явища. Ідеологізація економіки праці була суттєвою. Та все ж ця наука розвивалася в термінах, прийнятих світовою співдружністю, мала в собі раціональні, конструктивні позитивні знання, що відображували об’єктивні причинно-наслідкові звязки в трудових відносинах, забезпечувала відпрацювання сучасних знань в галузі економіки і організації праці.

Проблеми предмету економіки праці умовно можна розділити на три блоки:  1. Технологія планування персоналу, нормування праці, розробка тарифних сіток т.ін.;

  2. Філософія виміру продуктивності праці, концепція охорони і безпеки праці т.ін.;

  3. Соціальне партнерство, трудові конфлікти, ринок праці.

Сучасна економічна думка не пропонує ні для дослідження ні для навчання одномірної, непротирічивої, “моністичної” базової економічної теорії. Сталася зміна загально-теоретичного базису економічної науки. Питання економіки праці зачіпаються при вивченні макро- та мікроекономік. Принциповим для розвитку сучасної економіки праці є те, що соціальні трудові відносини в соціальній ринковій економіці різко підвищують рівень складності теоретичних і практичних знань в галузі економіки праці. Через необхідність об’єктивного відображення вних інтересів (часто суперечливі) суб’єктів соціального партнерства. Тому важливо, щоб економіка праці не перетворилась на служку тільки одному з них, не переслідувала його відомчі інтереси.

При вивченні нами курсу економіки праці є важливим врахування досягнень світової науки про соціально-трудову сферу і зарубіжної педагогічної практики. Однак при цьому не може бути й мови про сліпе копіювання. Досвід вивчення економіки у вищій школі показав, що теоретична концепція, яка є відірваною від реальної дійсності, побудована на прикладах економіки інших країн, не дає повноцінного освоєння сучасного економічного знання, а отже і не сприяє підготовці повноцінних спеціалістів. Прикладом такого є спроба побудови моделей вітчизняного ринку праці на засадах досвіду розвинутих країн: в пропонованих моделях автори в якості еталону для українського ринку праці одночасно пропонують - ефективність соціального партнерства і соціального захисту трудящих на ринку праці Швеції; високу результативність роботи служб зайнятості і центрів професійної освіти в Німеччині та Франції; гнучкість відносин найму та звільнення, яка є на ринку праці у США.Каталог: data -> bib -> Dijscijplinij
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
Dijscijplinij -> Тема соціальна думка, соціальні науки та соцiологiя
Dijscijplinij -> Методичні вказівки до лабораторного заняття з дисципліни " Бази даних в інформаційно-комп'ютерних технологіях" для студентів базового напрямку 091 "Електронні апарати"
bib -> 1 розділ предмет, структура І методологія курсу "релігієзнавство"
bib -> Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер І напівкровний принц
bib -> Частина II
bib -> Джоан К. Ролінґ Гаррі Поттер І смертельні реліквії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Львівська політехніка iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
У зв’язку із закінченням повноважень Конференції колективу Національного університету "Львівська політехніка" із затвердженим складом...
Львівська політехніка iconЕнциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» Оробчук Олександра Михайлівна
Енциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»
Львівська політехніка icon72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року
«Львівська політехніка». Секція права та психології: збірник тез доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р....
Львівська політехніка iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Львівська політехніка iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Львівська політехніка iconЛьвівська обласна громадська організація «Львівтрансзахист»
Працює: Заступник Голови правління го
Львівська політехніка iconРобоча програма навчальної дисципліни
Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка