Львівська політехнікаСкачати 374,3 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.09.2017
Розмір374,3 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет “Львівська політехніка”

Боднар Микола Федорович

УДК 656.132.072:629.114.5Формування типових їздових циклів та нормування витрати палива приміських та міжміських автобусів

05.22.02 – автомобілі та трактори
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Львів – 2012

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі автомобілебудування Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Львів.

Науковий керівник:

доктор технічних наук, доцент

Крайник Любомир Васильович,

Національний університет «Львівська політехніка»,

завідувач кафедри «Автомобілебудування»,

голова правління ВАТ «Укравтобуспром».
Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професорМатейчик Василь Петрович,

декан автомеханічного факультету, виконуючий обов’язки завідувача кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету.


кандидат технічних наук, доцент

Вільковський Євстафій Костянтинович,

заступник керівника Навчально-консультаційного центру НТУ у м. Львові.
Захист відбудеться 26 грудня 2012 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.052.20 в Національному університеті «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, корпус XIV, ауд. 61.
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» за адресою: 79013, м. Львів, вул. Професорська, 1.

Автореферат розісланий «____» листопада 2012 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.В. Дубянський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вичерпність природних ресурсів і, в першу чергу, нафти спонукає науковців шукати шляхи економії паливо-мастильних матеріалів, що, в свою чергу, зумовлює потребу пошуку можливостей підвищення ефективності використання моторного палива.

Разом з тим, виникає проблема максимально точного прогностичного нормування витрати палива, зокрема для автобусів, що працюють на приміських та міжміських маршрутах. Діюча методика проведення приймальних випробувань по оцінці паливної економічності була розроблена ще у 80-ті роки минулого століття за системи радянського громадського транспорту і, безсумнівно, не може адекватно відтворити сьогоднішні умови руху.

Особливо маловивченим є питання впливу конструктивних параметрів та умов руху на формування лінійних норм витрати палива автобусів при їх роботі на приміських та міжміських маршрутах, на відміну від тих же міських маршрутів. З іншого боку, актуальною є і зворотна задача – підбір технічних характеристик силового приводу автобусів II та III класів за умов мінімізації лінійних норм витрати палива в типових умовах експлуатації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає науковому напряму кафедри «Автомобілебудування» («Дослідження робочих процесів та оптимізація конструкцій автотранспортних засобів) держреєстрація №0107U 010245 та Інституту інженерної механіки та транспорту («Новітні та ресурсозберігаючі технології на транспорті, в промисловості, надійність і діагностика машин, конструкцій і споруд») Національного університету «Львівська політехніка» та концепції розвитку автомобільної промисловості, затвердженої розпорядженням КМУ №452-р від 3.08.2006 р, та тематиці держбюджетних робіт ВАТ «Укравтобуспром» №035/55 з фінансуванням Міністерства промислової політики і Міністерства економічного розвитку та торгівлі по розробці та оновленню національної нормативної бази.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вдосконалення методики визначення лінійних норм витрати палива приміських, міжміських та автобусів далекого прямування, а також, відповідно, методики підбору конструктивних параметрів силового приводу з умов мінімізації лінійних витрат палива.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано і розв’язано такі задачі дослідження:  1. Статистичне узагальнення та аналіз умов руху приміських та міжміських автобусів з метою визначення типових умов для відповідних маршрутів.

  2. Аналіз існуючих їздових циклів для проведення випробування на паливну економічність та розробка типових їздових циклів для приміських, міжміських та автобусів далекого прямування, які б змогли більш точно відтворити типові умови експлуатації.

  3. Створення комп’ютерної програми моделювання руху автобусів у типових їздових циклах для розрахунку показників паливної економічності.

  4. Оцінка впливу конструктивних параметрів автобусів та конкретних умов руху на формування лінійних норм витрати палива, а також розробка рекомендацій щодо вибору конструктивних параметрів силового приводу з умов мінімізації лінійних витрат палива.

  5. Проведення експериментальних досліджень для визначення відповідності сформованих типових їздових циклів реальним умовам експлуатації.

Об’єкт дослідження – лінійні витрати палива автобусів II та III класу в типових умовах руху у взаємозв’язку з конструктивними параметрами силового приводу.

Предмет дослідження – вплив умов руху та конструктивних параметрів на формування лінійних норм витрати палива приміських, міжміських та автобусів далекого прямування.

Методи дослідження – для теоретичних досліджень використовувались: математичне моделювання, об’єктно-орієнтоване програмування, методи багатофакторного експерименту та теорії ймовірності. Для проведення експериментальних досліджень застосовувалось вимірювальне обладнання нового покоління, зокрема для безконтактного вимірювання параметрів руху (шляху, швидкості, пришвидшення, сповільнення) та визначення дійсної витрати палива дизельного двигуна.

Наукову новизну результатів дослідження складають:

 описано та вдосконалено методику формування типових їздових циклів, які здатні більш точно відтворити реальні умови руху автобусів на приміських та міжміських маршрутах;

 вперше отримано математичні залежності, що визначають вплив конструктивних параметрів силового приводу приміських та міжміських автобусів та конкретних умов руху на лінійну витрату палива;

 удосконалено типові їздові цикли, що відтворюють реальні умови руху автобусів на міжміських маршрутах, а також повністю розроблено типовий їздовий цикл для приміських автобусів.Достовірність результатів дослідження забезпечена коректним використанням існуючих математичних методів, основних положень теорії автомобіля, застосуванням сучасної контрольно-вимірювальної апаратури і засобів математичного опрацювання результатів експериментальних досліджень приміських та міжміських автобусів та підтверджується задовільним збігом результатів аналітичних й експериментальних досліджень.

Практичне значення результатів роботи. Сформовані типові їздові цикли та методика дорожніх випробування на паливну економічність дозволяють якісно проводити нормування витрати палива приміських та міжміських автобусів з урахуванням типових умов руху на відповідних маршрутах і використані при проведенні відповідних випробувань в ДП ВЦ «Укравтотест».

Матеріали дисертаційної роботи є методичною базою для перегляду існуючого стандарту визначення експлуатаційних норм витрати палива та покладені в основу розробки нового ДСТУ в рамках робіт ВАТ «Укравтобуспром» з Міністерством промислової політики і Міністерством економічного розвитку та торгівлі по розробці та оновленню національної нормативної бази №035/55.

Рекомендації щодо підбору оптимальних характеристик силового приводу з умов паливної економічності для типових умов руху прийняті для використання при конструюванні нових моделей автобусів II і III класів у ВАТ «Укравтобуспром».

Розроблена комп’ютерна програма моделювання руху автобусів у типових їздових циклах може бути використана для оцінки прогностичних норм витрати палива автобусів як на етапі конструкторських робіт, так і при випробуваннях на паливну економічність.Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, що сформульовані у дисертації, отримані аспірантом самостійно та опубліковані у 10 наукових працях, з них 7 у фахових виданнях України. У роботах, виконаних у співавторстві, здобувачу належить: [1] – статистичне опрацювання та узагальнення даних дослідження умов руху приміських та міжміських автобусів; [2] – розробка алгоритму проходження автобуса­ми типових їздових циклів; [3] – статистичне узагальнення даних дорожніх випробувань; [4] – розробка методики проведення випробувань приміських, міжміських автобусів, та автобусів далекого прямування, узагальнення отриманих результатів; [5] – оцінка впливу параметрів силового приводу приміських та міжміських автобусів на їх паливну економічність в типових умовах руху, та побудова відповідних поліноміальних моделей; [7] – розробка структур типових їздових циклів для приміських, міжміських автобусів та автобусів далекого прямування.

Апробація результатів роботи. Результати роботи доповідались та обговорювались на: II-ій міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій» у Львові, 11-13 листопада 2010 року; X-му міжнародному симпозіумі українських інженерів механіків у Львові, 25-29 травня 2011 року; XIV-тій міжнародній науково-практичній конференції «Автомобільний транспорт: проблеми і перспективи» у Севастополі, 12-17 вересня 2011 року; IV-тій міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» у Вінниці, 24-26 жовтня 2011 року; II-ій міжнародній науково-технічній конференції «Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей» у Луцьку, 30 травня – 3 червня 2012 року; XV-тій міжнародній науково-практичній конференції «Автомобільний транспорт: проблеми і перспективи» у Севастополі, 10-17 вересня 2012 року.

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць. З них 7 статей у наукових виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України, 3 – у збірниках наукових праць за матеріалами науково-практичних конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
4 розділів, висновків і додатків. Повний обсяг дисертації складає 130 сторінок, у тому числі 111 сторінок основного тексту, 49 рисунків, 38 таблиці. Список використаних джерел містить 124 найменування.

Каталог: bitstream -> ntb
ntb -> Харук андрій Іванович авіаційна промисловість україни як складова військово-промислового комплексу у
ntb -> Роль бібліотекаря-бібліографа та його місце у вузівській бібліотеці в умовах інформаційного суспільства Рева Ніна Максимівна
ntb -> Особливості формування спеціальних типів житла для бездомних
ntb -> І їх розвиток в україні
ntb -> Видавнича діяльність відділу наукової бібліографії войтович Ірина Остапівна
ntb -> Принципи формування бібліотеки вченого-гуманітарія у середині XX століття (на прикладі Івана Крип’якевича) Литвин Тамара Олександрівна
ntb -> Рукописний фонд Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: особливості комплектування І збереження Дядюк Мирослава Степанівна


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Львівська політехніка iconПро затвердження складу Конференції трудового колективу Національного університету "Львівська політехніка"
У зв’язку із закінченням повноважень Конференції колективу Національного університету "Львівська політехніка" із затвердженим складом...
Львівська політехніка iconЕнциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» Оробчук Олександра Михайлівна
Енциклопедичні видання ХIХ початку ХХ століття у фонді бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»
Львівська політехніка icon72-та студентська науково-технічна конференція збірник тез доповідей секція права та психології 7-10 жовтня 2014 року
«Львівська політехніка». Секція права та психології: збірник тез доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014 р....
Львівська політехніка iconМетодичні рекомендації та практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей
Основи риторики: Методичні рекомендації І практичні завдання для студентів гуманітарних та економічних спеціальностей / Укл.: Куньч...
Львівська політехніка iconДовідка Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики
Львівська гімназія «Євшан» заснована у 2001 році шляхом реорганізації сш №79 з поглибленим вивченням математики відповідно до ухвали...
Львівська політехніка iconЛьвівська обласна громадська організація «Львівтрансзахист»
Працює: Заступник Голови правління го
Львівська політехніка iconРобоча програма навчальної дисципліни
Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка