Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка1/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО


ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Розвиток професійної орієнтації

в Україні
НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

КИЇВ - ЧЕРКАСИ

2009

УДК 016:37

ББК 91.9:74

Р 64


Рекомендовано до друку вченою радою Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

(Протокол № 11 від 20.11.2009 р.)
Упорядники:

Пономаренко Л. О., зав. відділу наукової бібліографії

Стельмах Н. А., наук. співробітник

Ніколюк Л. І., наук. співробітник
Науковий консультант і автор вступної статті

Мельник О. В., канд. пед. наук, завідувач

лабораторії трудового виховання та профорієнтації Інституту проблем

виховання АПН України

Наукові редактори:

Рогова П. І., канд. іст. наук, директор Державної науково-педагогічної

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Чепурна Н. М., канд. пед. наук, директор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Бібліографічний редактор

Пономаренко Л. О., зав. відділу наукової бібліографії Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського


Літературний редактор

Білоцерківець І. П., мол. наук. співробітник Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Відповідальний за випуск

Пономаренко Л. О., зав. відділу наукової бібліографії Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Рецензенти:

Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України

Добко Т. В., канд. іст. наук, ст. н. сп., завідувач відділу Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред.: Рогова П. І., Чепурна Н. М.; наук. консультант Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. ; Черкаси: [б. в.], 2009. – 196 с.

Дане бібліографічне видання є цінним джерелом для вивчення та розбудови системи профорієнтації в Україні. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик складається з 11 розділів, що вміщують 1253 назви джерел з питань професійної орієнтації в Україні і зарубіжних країнах. Видання має на меті сприяти подальшому удосконаленню системи професійної орієнтації в Україні, зокрема: науковим дослідженням в цій галузі, узагальненню досвіду та запровадженню нових форм і методів профорієнтаційної роботи, перспективних підходів до профдіагностики та профвідбору особистості різних категорій населення у роботі як закладів освіти різних рівнів, позашкільних закладів, так і служб зайнятості.

Покажчик призначений для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників навчальних закладів, психологів, фахівців суміжних наук, бібліотечних працівників, а також для всіх, хто зайнятий у сфері профорієнтаційної роботи.

© Державна науково-педагогічна бібліотека України

імені В. О. Сухомлинського, 2010

ЗМІСТ
Від упорядників……………………………………………………………..


5

Мельник О. В. Сучасний стан та перспективи розвитку теорії і методики професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні………………

13


РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ………………..

27


РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ…………………………………………………..

33


2.1. Джерела розвитку і перспективи розбудови державної системи професійної орієнтації в Україні…………………………………………….

33


2.2. Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні…………………………………………………………...

36


РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ……………………………………

46


3.1. Формування професійного самовизначення особистості як мета професійної орієнтації……………………………………………………….

46


3.2. Професійне самовизначення особистості у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях……………………………………………………

54


3.3. Планування та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії і кар’єри професійного самозростання………………………………………………..

68


РОЗДІЛ 4. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ……………

75


4.1. Професійна інформація…………………………………………………


75

4.2. Професійна консультація……………………………………………….


81

4.3. Соціально-професійна адаптація……………………………………….


84

РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ І СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАТУСУ……………………………………………….


94


5.1. Професіографія…………………………………………………………..

94

5.2. Професійно-прогностична діагностика………………………………..


95

5.3. Інформаційно-комунікаційні технології у контексті профорієнтаційної роботи…………………………………………………...

101


РОЗДІЛ 6. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ…………………………………………………………………

105


6.1. Зміст та психолого-педагогічні засоби професійної орієнтації учнів різного віку……………………………………………………………………

105


6.2. Програмно-методичне забезпечення професійної орієнтації у загальноосвітніх навчальних закладах……………………………………...

119


6.3. Профорієнтаційні технології, тренінги та профорієнтаційні ігри……


125

6.4. Сценарії та конспекти……………………………………………………


131

6.5. Професійна орієнтація учнів у позашкільних закладах освіти та інших державних установах…………………………………………………

137


РОЗДІЛ 7. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ…………………………………

140


РОЗДІЛ 8. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВНЗ…………………………………………………………………………….

144


РОЗДІЛ 9. СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ……………………………………………...

153


РОЗДІЛ 10. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ, ТИМЧАСОВО НЕПРАЦЮЮЧИХ І БЕЗРОБІТНИХ……………………...

156


РОЗДІЛ 11. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСВІД І МЕТОДИКА………………………………………………………

163


11.1. Професійна орієнтація населення у Російській Федерації…………..


163

11.2. Професійна орієнтація в інших зарубіжних країнах…………………


166

Список скорочень…………………………………………………………….


173

Іменний покажчик…………………………………………………………….

174


Від упорядників

Розвиток ринкових відносин в Україні, реформування та модернізація системи освіти, зокрема вищої школи, у контексті європейської інтеграції та приєднання до Болонського процесу – усе це сприяє оновленню ринку освітніх послуг та ринку праці, які перебувають у тісному взаємозв’язку. Зміни умов, змісту і засобів праці потребують функціонування довготривалої та динамічної системи професійної орієнтації, що виступає складовою неперервної освіти. У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. при розбудові незалежної України з’явилася можливість по-новому підійти до проблеми підготовки особистості щодо професійного самовизначення, повною мірою враховуючи інтереси особистості й країни. Але високий рівень безробіття серед молоді на сучасному етапі, плинність кадрів, незадоволеність значної кількості людей своєю спеціальністю свідчать, що питання вибору професії підростаючим поколінням не можна вважати розв’язаним.

Професійна орієнтація відповідно до „Концепції державної системи професійної орієнтації населення” є науково обґрунтованою системою взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці особи, виявлення її здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір професії або на заміну виду трудової діяльності1.

Орієнтація старшокласників на професійну діяльність у системі загальної середньої освіти, молоді у ПТНЗ та ВНЗ різного рівня акредитації, осіб з особливими потребами, безробітних у системі Державної служби зайнятості України потребує наукового переосмислення, результатом якого має бути впровадження в освітню практику нового змісту навчально-виховної роботи, нових форм профорієнтаційної роботи, оскільки разом з отриманням знань є нагальна необхідність послідовно готувати молодих людей до професійної діяльності, яка відповідатиме їхнім особистісним якостям і одночасно підтримуватиметься державними соціально-економічними програмами.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.2008 „Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення” № 842 та розпорядження Кабінету Міністрів від 25.07.2007 № 576-р „Про затвердження плану заходів, спрямованих на розвиток системи професійної орієнтації населення, на період до 2009 року”, а також враховуючи об’єктивну потребу та соціальну значущість якісної підготовки трудового потенціалу держави й її надзвичайну актуальність та практичне значення, колективом Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського АПН України підготовлено посібник „Розвиток професійної орієнтації в Україні”.

Необхідно зазначити, що в інформаційному забезпеченні розвитку сучасної педагогічної науки, освіти і практики важливу роль відіграють бібліографічні покажчики, які є «лоцманами інформаційного простору». На сучасному етапі питання функціонування системи професійної орієнтації в Україні у бібліографічних покажчиках розглядалися лише частково, зокрема, у щорічних поточних бібліографічних покажчиках „Українська педагогічна бібліографія”, що готуються бібліотекою Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, у тематичних бібліографічних покажчиках ДНПБ України


ім. В. О. Сухомлинського („Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку. Вип. 1”, К., 2005, „Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України”, К., 2002) та у деяких виданнях національних, державних наукових обласних універсальних бібліотек. Проаналізувавши зазначену вище вторинну продукцію, фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського встановили, що бібліографічного покажчика, який би комплексно розглядав питання професійної орієнтації в Україні, ще не було створено. З урахуванням цього висновку та практичної потреби науковців і практиків галузі освіти, працівників служб зайнятості та інших державних установ було підготовлено дане видання (науковий керівник проекту – О. В. Мельник, канд. пед. наук, науковий редактор – П. І. Рогова, канд. іст. наук).

Покажчик відкривається передмовою „Від упорядників”, в якій охарактеризовано його зміст, наведено схему розташування матеріалу та довідковий апарат. Далі – вступна стаття „Сучасний стан та перспективи розвитку теорії і методики професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні” наукового консультанта покажчика О. В. Мельника (канд. пед. наук, завідувача лабораторії трудового виховання та профорієнтації Інституту проблем виховання АПН України), в якій проаналізовано стан професійної орієнтації в Україні та викладено перспективи її подальшого розвитку.

При формуванні змістової структури бібліографічного посібника враховано структуру системи профорієнтації як організованої і координованої форми діяльності загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, центрів профорієнтації служби зайнятості, сім’ї, різних державних і громадських організацій та підприємств, а також структуру курсу „Основи теорії професійної орієнтації” М. С. Янцура2, програму вищого педагогічного навчального закладу „Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи” (уклад.: Зінченко В. П., Сидоренко В. К., Харламенко В. Б.3). Покажчик „Розвиток професійної орієнтації в Україні” складається з 11 розділів, до яких увійшло 1253 назви бібліографічних записів, що відтворюють здобутки та перспективи педагогічної науки, освіти і практики з даного питання як України, так і зарубіжних країн.

Розділ 1 „Нормативно-правове забезпечення системи професійної орієнтації населення в Україні” охоплює відповідні чинні законодавчі та нормативні документи України, згруповані за принципом верховенства права та абеткою назв.

Розділ 2 „Теорія та історія професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих” складається з двох підрозділів "Джерела розвитку і перспективи розбудови державної системи професійної орієнтації в Україні" та "Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні". До підрозділу 2.1 "Джерела розвитку і перспективи розбудови державної системи професійної орієнтації в Україні" увійшли публікації про витоки, умови та тенденції розвитку професійної орієнтації до проголошення незалежності України у 1991 р., документи про відомих українських учених, педагогічна спадщина яких має вагомі теоретичні та практичні результати у галузі професійної орієнтації. Документи підрозділу 2.2 "Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні" характеризують в цілому професійну орієнтацію як систему соціально-економічних, психолого-педагогічних та методико-фізіологічних заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного самовизначення та трудового становлення особистості з урахуванням її потреб, індивідуальних можливостей і кон’юнктури ринку праці для повноцінної реалізації у професійній діяльності; узагальнені матеріали стосовно технологій здійснення професійної орієнтації. Розділ містить також документи про профорієнтаційну діяльність державних центрів зайнятості населення, систему управління професійною орієнтацією в Україні.

Розділ 3 „Теоретико-методичні основи професійного самовизначення особистості” складається з підрозділів "Формування професійного самовизначення особистості як мета професійної орієнтації", "Професійне самовизначення особистості у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях" і "Планування та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії і кар’єри професійного самозростання".

Підрозділ 3.1 "Формування професійного самовизначення особистості як мета професійної орієнтації" охоплює документи, які розглядають професійне самовизначення як особистісне явище, внутрішньо-детермінований процес, обумовлений інтимно-особистісними причинами, потребами, мотивами, спрямуваннями4. Запропоновані документи становлять теоретико-методологічне підґрунтя для подальшого вивчення професійного самовизначення.

Документи підрозділу 3.2 „Професійне самовизначення особистості у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях” висвітлюють основні напрями та результати досліджень науковцями професійного самовизначення різних груп суспільства; характеризують професійну спрямованість як складне психологічне утворення, що впливає на вибір професії і є тією дієвою силою, що спонукає особистість шукати такий вид діяльності, в якому найбільш повно втілюються її творчі можливості, реалізуються інтереси та нахили, ідеали, духовні потяги та потреби5.

Професійне самовизначення та становлення особистості забезпечується також вмінням самостійно планувати та реалізовувати власну кар’єру. Проблема вивчення кар’єри як соціально-психологічного феномену, обумовленого впливом багатьох чинників, питання її планування та основних етапів здійснення знайшли відображення у підрозділі 3. 3 "Планування та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії і кар’єри професійного самозростання".

Розділ 4 „Науково-практичні засади професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих в Україні” складається з підрозділів "Професійна інформація", "Професійна консультація" та "Соціально-професійна адаптація".

Документи підрозділу 4.1 представляють професійну інформацію як науково обґрунтовану систему заходів щодо нагромадження, систематизації й поширення повних, достовірних відомостей про: основні положення нормативно-правових актів з питань праці та зайнятості населення; світ професій; вимоги професій до працівника; форми, умови здобуття професій, спеціальностей.

До підрозділу 4.2 «Професійна консультація» увійшли документи, в яких розглядається система взаємодії профконсультанта та особи, яка звернулася за допомогою, з метою сприяння їй у виборі (зміні) підходящої професії, спеціальності, формуванні професійного плану на підставі визначених індивідуально-психологічних властивостей, інтересів, бажань, можливостей із врахуванням потреби економіки в кадрах за професійно-кваліфікаційним складом.

Зміст підрозділу 4.3 «Соціально-професійна адаптація» складають публікації щодо багатокомпонентної динамічної психолого-педагогічної структури, яка охоплює насамперед адаптацію до загальнокультурних цінностей і норм виробничої професійно-трудової діяльності; оволодіння професійними техніко-технологічними операціями; адаптацію до фізичних умов і режиму праці на робочому місці; адаптацію до специфічних культурних і моральних норм та цінностей установи, фірми, корпорації; адаптацію до специфічних взаємин у первинній робочій групі тощо. Документи даного розділу розкривають мету, завдання, етапи та види професійної адаптації майбутніх фахівців у контексті неперервної освіти. У них також надано рекомендації щодо включення молодих фахівців або робітників у життєдіяльність трудового колективу.

Розділ 5 „Психолого-педагогічне забезпечення професійної орієнтації осіб різного віку і соціально-професійного статусу” складається з підрозділів "Професіографія", "Професійно-прогностична діагностика" та "Інформаційно-комунікаційні технології у контексті профорієнтаційної роботи".

До підрозділу 5.1 „Професіографія” увійшли матеріали щодо мети та основних завдань професіографії як засобу підготовки молоді до професійного самовизначення, матеріали про наявні класифікації професій та формування їх переліків, описи окремих професій. Актуальність даного підрозділу полягає в тому, що основним напрямом самопідготовки учнів є пошук відомостей про майбутній фах, а професіографія є важливим джерелом інформації про професії. Професіографія – це наука, предметом вивчення якої є професії та їх класифікація6. Шляхом об'єктивного дослідження вона покликана розкрити всю складність професії, виявити її змістові і структурні особливості, визначити різноманітність взаємовідносин особистості спеціаліста з предметами, засобами і продуктами праці, з оточуючими людьми, з рядом специфічних і неспецифічних явищ, що супроводжують процес праці, розкрити властиве їй напруження різних психічних функцій і на основі цього окреслити весь спектр вимог до людини як суб'єкта відповідної професійної діяльності. Результатом професіографічного вивчення є створення професіограми – документа, в якому подано комплексний, систематизований і всебічний опис об'єктивних характеристик професії і сукупності її вимог до індивідуально-психологічних особливостей людини. Основною частиною професіограми є психограма, яка містить повний опис власне психологічних характеристик та професійно важливих особистісних якостей спеціаліста7.

До підрозділу 5.2 „Професійно-прогностична діагностика” увійшли документи щодо оцінки потенціальних професійних здібностей, конкретних індивідуально-психологічних властивостей особистості, необхідних для успішного виконання певних видів професійної діяльності; методів вивчення індивідуальних особливостей особистості, зокрема анкетування, спостереження, тестування, аналізу результатів діяльності тощо. Також він містить документи щодо професійного відбору.

Документи підрозділу 5.3 „Інформаційно-комунікаційні технології у контексті профорієнтаційної роботи” розкривають роль ІКТ у підвищенні ефективності профорієнтаційної роботи, використання мультимедійних засобів, оn-line технологій у професійній просвіті, діагностиці та при ознайомленні з професіями тощо.

Розділ 6 „Професійна орієнтація дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних закладах освіти та інших державних установах” складається з п’яти підрозділів: „Зміст та психолого-педагогічні засоби професійної орієнтації учнів різного віку”, „Програмно-методичне забезпечення професійної орієнтації у загальноосвітніх навчальних закладах”, „Профорієнтаційні технології, тренінги та профорієнтаційні ігри”, „Сценарії та конспекти”, „Професійна орієнтація учнів у позашкільних закладах освіти та інших державних установах”.

Підготовку учнівської молоді до професійного самовизначення розглянуто у матеріалах розділу як комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для процесу прийняття рішень школярами стосовно питань, пов’язаних з вибором ними сфери професійної діяльності.

У документах підрозділу 6.1 „Зміст та психолого-педагогічні засоби професійної орієнтації учнів різного віку” проаналізовано доцільні організаційні методи (інформаційно-рецептивний, репродуктивний, креативний) та форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Високий рівень готовності учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення розглядається науковцями як сформованість в них самостійного підходу до розв’язання проблем вибору фаху та позитивного ставлення до праці; належний рівень інформованості про світ професій і обрану ними зокрема, про шляхи професіоналізації; наявність у школярів умінь та навичок роботи з професіографічними матеріалами; вміння зіставляти власні індивідуально-психологічні особливості з вимогами професій, розвивати в собі професійно важливі якості; відповідність обраної учнем професії його інтересам, здібностям і соціальному запиту8. У процесі роботи педагогів та психологів передбачено використання різноманітних форм і методів підготовки учнів до професійного самовизначення, зокрема бесід, лекцій, диспутів, зустрічей з представниками професій, проведення екскурсій, складання рефератів тощо. Коло зазначених питань знаходить відображення у документах даного підрозділу.

Підрозділ 6.2 „Програмно-методичне забезпечення професійної орієнтації у загальноосвітніх навчальних закладах” охоплює програми для 8–11 класів, розраховані на різну кількість годин, та відповідні навчально-методичні посібники.

Документи підрозділу 6.3 „Профорієнтаційні технології, тренінги та профорієнтаційні ігри” розкривають специфіку й методику організації та проведення профорієнтаційних ігор, тренінгових занять, які сприяють демонстрації психологічних якостей або навичок особистості, виявленню та розвитку її професійних нахилів. Вони допомагають сформувати в особистості навички самопізнання для визначення індивідуальних психологічних складових професійного вибору. Зазвичай на профорієнтаційних тренінгах вчать самоаналізу (зазирнути усередину себе й побачити сутність), прийняттю рішень (зробити усвідомлений вибір майбутньої професії). Тренінги проходять в ігровій формі, у вигляді діалогів, дискусій, спостереження за поведінкою інших учасників групи.

Підрозділ 6.4 „Сценарії та конспекти” містить розробки сценаріїв та конспектів профорієнтаційних занять, виховних годин, бесід, батьківських вечорів, профорієнтаційних екскурсій тощо.

У документах підрозділу 6.5 „Професійна орієнтація учнів у позашкільних закладах освіти та інших державних установах” розглянуто особливості профорієнтаційної роботи у гуртках, центрах позашкільної роботи, будинках дитячої творчості, палацах дітей та юнацтва, молодіжних громадських організаціях, службах зайнятості.

До розділу 7 „Професійна орієнтація учнів професійно-технічних навчальних закладів” увійшли матеріали про професійну орієнтацію учнів у закладах профтехосвіти. У документах розділу розглянуто основні завдання, форми і методи профорієнтаційної роботи педагогічних колективів ПТНЗ, а також взаємодію цих навчальних закладів з іншими організаціями, які беруть участь в орієнтації молоді на вибір робітничих професій.

Розділ 8 „Професійна орієнтація студентської молоді у ВНЗ” містить документи щодо особливостей професійного самовизначення майбутніх фахівців під час професійної підготовки у вищому навчальному закладі, дослідження процесу формування професійної спрямованості студентів на всіх етапах навчання.

До розділу 9 „Специфіка професійної орієнтації осіб з особливими потребами” увійшли матеріали стосовно професійної орієнтації та професійної реабілітації інвалідів, сиріт і дітей з неблагополучних сімей.

Розділ 10 „Професійна орієнтація зайнятого населення, тимчасово непрацюючих і безробітних” містить документи, які розкривають специфіку проведення профорієнтаційної роботи з дорослим незайнятим населенням, зокрема психолого-педагогічні аспекти професійної орієнтації, психологічної підтримки, професійної переорієнтації та навчання безробітних, профорієнтаційну роботу державних служб зайнятості із даною категорією населення.

Розділ 11 „Професійна орієнтація у зарубіжних країнах: досвід і методика” складається з підрозділів 11.1 „Професійна орієнтація населення у Російській Федерації”, 11.2 „Професійна орієнтація в інших зарубіжних країнах”. У публікаціях розділу охарактеризовано досвід професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих у зарубіжних державах, який може бути використаний в Україні для визначення сучасних напрямів підготовки особистості до самостійного та свідомого вибору фаху, незалежно від віку.

До покажчика увійшли документи в традиційній паперовій формі, зокрема: монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською та російською мовами; електронні ресурси.

За часом видання у покажчику зібрано документи, опубліковані впродовж п’яти останніх років (2004 –2009). Підбір матеріалів закінчено у жовтні 2009 р.

Більшість документів, включених до покажчика, освітяни можуть знайти у фондах бібліотек ЗНЗ. За відсутності необхідних матеріалів у зазначених книгозбірнях пропонуємо скористатися інформаційним ресурсом Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського і отримати копії документів факсом або електронною поштою відповідно до встановленого порядку. Звертайтеся на веб-портал бібліотеки (http://www.library.edu-ua.net) або надсилайте запити на електронну адресу: dnpb@i.ua.

Матеріал у бібліографічному виданні в межах розділів та підрозділів згруповано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. У першому розділі документи розміщені за гілками влади, відповідно до Конституції України, в прямій хронології, а в межах кожної групи – в прямій хронології. Відомості про внесені зміни до певних законів, постанов, наказів тощо подано після зазначених документів у прямій хронології.

У покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів.

Для зручності користування бібліографічним посібником створено довідково-пошуковий апарат, який складається з:

– іменного покажчика;

– списку скорочень;

– передмови від укладачів.

Основними принципами, якими керувалися укладачі покажчика при підготовці видання, є науковість, актуальність, повнота, достовірність у поданні матеріалів.

При укладанні бібліографічного посібника було використано фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, національні бібліографічні покажчики, інтернет-ресурси.

Бібліографічний опис здійснено відповідно до чинних державних стандартів України.

Даний науково-допоміжний бібліографічний покажчик має на меті сприяти подальшому удосконаленню системи профорієнтаційної роботи в Україні шляхом інформаційного забезпечення наукових досліджень в цій галузі, узагальненню досвіду та популяризації нових форм і методів профорієнтаційної роботи, перспективних підходів до профдіагностики та профвідбору особистості різних категорій населення у роботі як закладів освіти різних рівнів, позашкільних закладів, так і служб зайнятості. Сподіваємося, що видання стане цінним джерелом у вивченні та розбудові системи профорієнтації в Україні.

Покажчик призначений для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників навчальних закладів, психологів, фахівців суміжних наук, бібліотечних працівників, а також для всіх, хто зайнятий у сфері профорієнтаційної роботи.

Олександр Васильович Мельник, канд. пед. наук, завідувач лабораторії труд. виховання та профорієнтації Ін-ту проблем виховання АПН України


Каталог: datas -> upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
files -> Освіта. Виховання. Навчання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка