Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка7/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Татаурова, Г. П. Відповідальне ставлення учнівської молоді до професійного самовизначення : [аналіз психол. досліджень] / Татаурова Г. П. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 291–299 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.

 • Татенко, Н. Психологічний погляд на професійний вибір молоді : [свідомі й неусвідомлені причини проф. вибору] / Наталія Татенко // Пед. газета. – 2004. – Січ. (№ 1). – С. 5.

 • Татенко, Н. О. Психологія професійного вибору / Татенко Н. О. // Особистісний вибір: психологія відчаю та надії / за ред. Т. М. Титаренко. – К. : Міленіум, 2005. – Розд. 13. – С. 294–323.

 • Титеева, И. Л. Профессиональное самоопределение учащихся основной и старшей ступени общего и среднего образования в условиях образовательного партнерства „Школа − Профессиональный лицей” / Титеева И. Л. // Пед. науки. − 2005. − № 3. − С. 132−135. − Библиогр.: 5 назв.

 • Тичина, І. М. Особливості рефлексії здібностей у ситуації професійної переорієнтації / І. М. Тичина // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психол. науки / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – Вип. 12. – С. 205–210. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Ткач, Е. Н. Использование копинг-стратегий в процессе личностного и профессионального самоопределения : [формирование системы психол. защиты личности в период от 17 до 25 лет] / Е. Н. Ткач // Ценности образования: настоящее и будущее : сб. науч. ст. по материалам регион. науч.-практ. конф. „Ценности образования: настоящее и будущее” / Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования „Хабаров. гос. пед. ун т”. – Хабаровск, 2005. – С. 140–146.

 • Ткаченко, С. Професійне самовизначення школярів : [аналіз анкетування учнів шкіл Київ. обл.] / Сергій Ткаченко // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 3. – С. 32–36 : табл.

 • Туляєв, В. Професійне самовизначення старшокласників: сучасний погляд на проблему / Володимир Туляєв // Вересень. – 2008. – № 1/2. – С. 128–134. – Бібліогр.: 15 назв.

 • Туляєв, В. В. Якісний аналіз результатів формуючого експерименту з професійного самовизначення старшокласників / Туляєв В. В. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). − О., 2008. − № 1/2. − С. 79−85. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Турищева, Л. В. Вибір професії : [проф. самовизначення старших школярів] / Л. В. Турищева, І. В. Ткаченко // Вихов. робота в школі. − 2006. − № 3. − С. 46−49 : табл.

 • Уличний, І. Потенціал професійного самовдосконалення старшокласника: сутність, структура, методи оцінки / Ігор Уличний // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка [та ін.]. − Кіровоград, 2006. − Вип. 71. − С. 289−292.

 • Уличний, І. Л. Потенціал професійного самовдосконалення старшокласників (структура та показники) / І. Л. Уличний // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання. − К. ; Житомир, 2005. − Вип. 7. − С. 327−332. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Уличний, І. Л. Психологія потенціалу професійного вдосконалення старшокласників / Уличний І. Л. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 311–318. – Бібліогр.: 8 назв.

 • Федоришин, Б. О. Формування в учнів впевненості в процесі вибору професії : [проф. інформація та проф. консультація учнів. молоді] / Б. О. Федоришин // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2007. − Вип. 14. − С. 141−144.

 • Федун, Л. М. Педагогічні засоби формування у старшокласників професійних домагань у сфері гуманітарних професій / Федун Л. М. // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2008. − Вип. 12, кн. 1. − С. 363−370. − Бібліогр.: 6 назв.

 • Феклина, О. В. Ценностные ориентации и мотивы выбора профессии старшеклассников : [результаты исслед. мотивации выбора профессии] / О. В. Феклина // Наука і освіта. − 2007. − № 8/9. − С. 194−198 : діагр. − Бібліогр.: 7 назв. – Спецвип.: Проект професора О. П. Саннікової „Психологія особистості: теорія, досвід, практика”.

 • Хижняк, М. В. Аспекти професійного самовизначення в психолого-педагогічному супроводі старшокласників / Хижняк М. В. // Упр. школою. − 2005. − Лип. (№ 19/21). − С. 42−46 : табл. − Бібліогр.: 12 назв.

 • Цыпин, П. Материальное производство в соционической интерпретации: соционика как инструмент профориентации / Павел Цыпин // Соционика, психология и межличностные отношения: человек, коллектив, об во. – 2004. – Апр. – С. 26–36 : табл.

 • Чахлова, Г. А. Профессиональное самоопределение современного выпускника сельской школы / Г. А. Чахлова, О. В. Заскалкина // Профил. школа. – 2009. – № 1. – С. 29–33.

 • Черкасова, Т. Проблема формування світогляду людини та її професійне самовизначення / Тетяна Черкасова // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2006. – Вип. 3/4. – С. 129–135. – Бібліогр.: 20 назв.

 • Чистякова, С. Н. Типичные ошибки при выборе профессии / С. Н. Чистякова, Т. И. Шалавина // Проф. образование. − 2005. − № 6. − С. 32−33.

 • Шабдінов, М. Л. Соціально-економічні аспекти професійного самовизначення старшокласників / М. Л. Шабдінов // Наук. зап. Сер.: Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. − Вінниця, 2008. − № 22. − С. 110−115.

 • Шамсутдинова, И. Г. Психолого-педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся / И. Г. Шамсутдинова, Е. Г. Казарова // Педагогика. – 2008. – № 10. – С. 62–69. – Библиогр. в конце ст.

 • Шнейдер, Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин т. – М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 594 с. : табл. – (Библиотека психолога). – Библиогр.: с. 569–592.

 • Шпак, О. А. Про деякі особливості та ускладнення у процесі професійного самовизначення молоді / О. А. Шпак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності”, присвяченої 120 й річниці з дня народження видатного педагога, та Всеукраїнського науково-практичного семінару „Упровадження ідей А. С. Макаренка в управління навчальними закладами” / АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Укр. асоц. А. С. Макаренка, Полтав. облас. ін т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського. – Полтава, 2008. – С. 364–367.

 • Штельмах, Г. Про виховання морально-психологічної готовності старшокласників до вибору професії вчителя іноземних мов : [9−11 кл.] / Галина Штельмах // Рід. школа. − 2005. − № 8. − С. 47−49.

 • Як правильно обрати професію : [8 чинників вибору професії за Є. Климовим] // Завуч. – 2009. – Січ. (№ 2). – С. 10.

 • Янцур, М. С. Професійна спрямованість учнів 9-х класів північно-західного регіону України / М. С. Янцур, Н. Р. Єзерська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 33. − С. 54−59. − Бібліогр.: 8 назв. − Дод.: Анкета для учнів 9 кл.

  3.3. Планування та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії і кар’єри професійного самозростання

  1. Арсланов, Ф. Г. Образ профессии как элемент карьерной ориентации в сознании учащихся в их профессиональном становлении / Арсланов Ф. Г., Соловьева Ю. В. // Пед. науки. − 2008. − № 2. − С. 129−131. − Библиогр.: 4 назв.

  2. Артемова, Л. К. Формирование образовательно-профессионального маршрута старшеклассников / Л. К. Артемова // Пед. образование и наука. − 2007. − № 3. − С. 42−44.

  3. Баранов, Е. Развитие технического творчества в аспекте профессионального самоопределения школьников : [ист. аспект] / Е. Баранов // Учитель. − 2008. − № 6. − С. 46−48.

  4. Борисюк, А. С. Професійна кар’єра як соціально-психологічний феномен : [етапи, типи проф. кар’єри] / А. С. Борисюк // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2007. − Т. 9, ч. 4. − С. 94−101. − Бібліогр.: 11 назв.

  5. Будзан, Б. Куди піти вчитися (роздуми про вибір навчального закладу випускником середньої школи) / Б. Будзан // ПостМетодика. – 2007. − № 1. − С. 32−34.

  6. Вачков, И. Шахматы и лотерея : [о влиянии мотиваций на выбор профессии, формирование высокой мотивации достижений, компетентности] / Игорь Вачков // Шк. психолог. – 2004. – Март (№ 12). – С. 8–11.

  7. Від допрофільної підготовки до професійного самовизначення : [метод. посіб. : діагностика проф. нахилів учнів / Черкас.] облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін. ; авт.-упоряд.: Бегеза Л. Є., Андрющенко О. І., Гончаренко О. М. та ін.]. – Черкаси : РВВ ЧОІПОПП, 2008. – 44 с. – Бібліогр.: с. 40–42.

  8. Від допрофільної підготовки до професійного самовизначення : [метод. рек. : діагностика проф. нахилів учнів] / Людмила Бегеза, Ольга Андрущенко, Ольга Гончаренко [та ін.] // Сіл. школа України. − 2008. − Жовт. (№ 10). − С. 3−19.

  9. Гончарова, Н. О. Психологічні особливості старших підлітків з низьким рівнем навчальних досягнень в умовах профорієнтації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 „Пед. та вікова психологія” / Гончарова Наталія Олексіївна ; [наук. кер. Моргун В. Ф.] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. : Автореферат, 2007. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18–19 (12 назв).

  10. Григорович, С. С. Мотивационно-ценностные ориентиры современных старшеклассников при выборе профессии психолога / С. С. Григорович // Психология обучения. – 2007. – № 5. – С. 67–71.

  11. Дурицька, Є. С. Життєвий проект старшокласника : [профорієнтац. робота в школі] / Є. С. Дурицька // Позаклас. час. − 2007. − № 3. − С. 57−59.

  12. Закатнов, Д. О. Організаційно-педагогічне забезпечення підготовки учнівської молоді до планування кар’єри / Д. О. Закатнов // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 373−380. − Бібліогр.: 8 назв.

  13. Закатнов, Д. О. Психолого-педагогічне забезпечення підготовки учнівської молоді до вибору кар’єри у процесі професійно-технічної освіти / Закатнов Д. О. // Все для вчителя. – 2008. – Листоп. (№ 11). – С. 26–29. – Бібліогр.: 6 назв.

  14. Калениченко, Р. А. Психологічні аспекти індивідуальної кар’єри : [осн. мотиви, типи, стадії та етапи вибору кар’єри] / Р. А. Калениченко // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2006. − Вип. 9/10. − С. 129−135. – Бібліогр.: 13 назв.

  15. Кравченко, О. Особливості мотивації вибору професії практичного психолога та умови її формування : [процес формув. проф. спрямованості особистості до психол. діяльності в практиці профорієнтац. роботи] / Ольга Кравченко // Імідж сучас. педагога. – 2005. – № 5. – С. 33–35. – Бібліогр.: 6 назв.

  16. Кривоконь, Н. І. Проблеми становлення професійної ідентичності фахівців системи соціального захисту населення / Н. І. Кривоконь // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2007. − Т. 9, ч. 1. − С. 228−234. − Бібліогр.: 15 назв.

  17. Крицкий, А. Планирование карьеры старшеклассников / Александр Крицкий // Нар. образование. – 2009. – № 1. – С. 207–213.

  18. Куриленко, В. В. Планирование карьеры и мотивация труда: взаимосвязь, проблемы и пути решения / В. В. Куриленко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. заклад „Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана” [та ін.]. – К., 2007. – Т. 2 : Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики, ч. 1. – С. 418–429 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.

  19. Лернер, П. Девятиклассник: что дальше? : [анкета для родителей, связанная с выбором профессии ребенка] / Павел Лернер // Домаш. воспитание. − 2004. − № 3. − С. 8−10 : табл.

  20. Мадзігон, В. Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах профілізації старшої школи / Василь Мадзігон, Григорій Левченко // Профільне навчання: теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами методол. семінару АПН України / АПН України, Від-ня дидактики, методики та інформ. технологій в освіті, Ін-т педагогіки. − К., 2006. − С. 77−84.

  21. Малиновська, В. Професійне самовизначення обдарованих дітей / В. Малиновська // Психолог. – 2004. – Квіт. (№ 14). – С. 8–9.

  22. Мельник, О. В. Професійне самовизначення обдарованих старшокласників у процесі профільного навчання / Мельник О. В. // Обдарована дитина: проблеми виховання : матеріали кругл. столу, 12 листоп. 2008 р. / Ін-т обдаров. дитини АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України [та ін.]. − К., 2008. − С. 86−90 : мал.

  23. Мерзлякова, О. Кар’єрні орієнтації старшокласників та вибір типу професійної діяльності залежно від емоційної спрямованості / Олена Мерзлякова // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 5. – С. 148–160 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.

  24. Міропольська, М. А. Професійна орієнтація як основа формування та побудови професійної кар’єри / М. А. Міропольська // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 2. – С. 17–19. – Бібліогр.: 8 назв.

  25. Охріменко, З. В. Особливості професійного самовизначення та працевлаштування сучасної молоді / Охріменко З. В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 215–221. – Бібліогр.: 7 назв.

  26. Печатникова, Л. Профессии на вырост: учимся строить сценарии будущей жизни [профессиональной] / Людмила Печатникова // Первое сентября. − 2006. − 28 янв. (№ 2). − С. 8.

  27. Поплавська, А. П. Проблема здійснення професійної кар’єри: аналіз зарубіжних та вітчизняних підходів / А. П. Поплавська // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2005. − Т. 7, вип. 1. − С. 250−260. − Бібліогр.: 21 назва.

  28. Поплавська, А. П. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 „Організац. психологія; екон. психологія” / Поплавська Анжеліка Петрівна ; [наук. кер. Карамушка Л. М.] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Наук. світ, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (14 назв).

  29. Поплавська, А. П. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій військовослужбовців-офіцерів : [вплив особистісних характеристик на вибір певного типу кар’єрних орієнтацій] / А. П. Поплавська // Акт. проблеми психології. Т. 1. [Екон. психологія. Соц. психологія. Психологія управління. Організац. психологія] / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2005. − Ч. 14. − С. 43−47 : табл. − Бібліогр.: 7 назв.

  30. Профессиональная ориентация как детерминанта карьеры личности : школа профессионального самоопределения : учеб.-метод. пособие / [Носков В. И., Кальянов А. В., Ефросинина О. В. и др.] ; Донец. ин-т управления ; под общ. ред. В. И. Носкова. – Донецк : Норд-Пресс, 2006. – 169 с. – Библиогр.: с. 126–132 (90 назв.). – Авт. указ. в содерж.

  31. Пряжников, М. Особиста професійна перспектива : [про профорієнтацію та проф. самовизначення] / М. Пряжников // Психолог. − 2004. − Квіт. (№ 16). − C. 6−8 : табл.

  32. Пузіков, Д. О. Життєвий проект учня та його професійне самовизначення і самоздійснення (кар’єра) / Пузіков Д. О. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 43−49.

  33. Ришовська, С. Вибір професії − крок до життєвого успіху : [осн. теорет. і практ. питання організації профорієнтац. роботи в навч.-вихов. процесі загальноосвіт. школи] / С. Ришовська // Психолог. − 2004. − Груд. (№ 45). − С. 15−17.

  34. Савельєва, В. С. До визначення кризи середини кар’єри в управлінській діяльності / В. С. Савельєва // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – Т. 9, ч. 3. – С. 344–352. – Бібліогр.: 9 назв.

  35. Савельєва, В. С. Управління діловою кар’єрою : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов ; Донбас. держ. машинобуд. академія. – Краматорськ : [б. в.], 2007. – 167 с. – Бібліогр.: с. 164–167 (50 назв).

  36. Сарібіатов, О. Особистий план професійного самовизначення учнів [9−11 кл.] / О. Сарібіатов // Психолог. − 2004. − Верес. (№ 35). − С. 22−24.

  37. Сервачак, О. Моє професійне майбутнє : [особливості організації профорієнтац. роботи в навч.-вихов. комплексі м. Красноармійська Донец. обл.] / О. Сервачак // Шкіл. світ. − 2007. − Лют. (№ 6). − С. 11−12.

  38. Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / [С. Д. Максименко та ін.] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – [2-ге вид., переробл. та доповн.]. – К. : Міленіум, 2006. – 365 с.

  39. Синдром „професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / [С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, Т. В. Зайчикова та ін.] ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці [та ін.]. – К. : Міленіум, 2004. – 258 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Із змісту: Розд. 4 : Особливості професійної кар’єри працівників освітніх організацій. – С. 101–117 ; Методики для діагностики психологічних особливостей здійснення професійної кар’єри в організаціях : [психол. практикум до розділу 4]. – С. 225–234.

  40. Слободенюк, О. Концепція формування свідомого вибору професійної кар’єри : [досвід профорієнтац. роботи Херсон. фіз.-техн. ліцею] / Олександр Слободенюк // Директор школи. − 2007. − Квіт. (№ 16). − С. 9−12. − Дод.: План профорієнтац. роботи ліцею на 2005−2006 н.р.

  41. Смерека, М. Поступаем в вуз: как определиться : [советы выпускникам] / Маричка Смерека // Мир семьи. – 2004. – № 12. – С. 54–57.

  42. Сморовоз, С. Советы выпускникам: как быть успешным в условиях рынка : [адаптация молодых специалистов к условиям на рынке труда] / С. Сморовоз // Відкритий урок. Плеяди. – 2007. – № 9/10. – С. 73–76.

  43. Соколова, А. С. Поддержка формирования и развития карьеры в студенческой среде / А. С. Соколова // Высшее образование в России. – 2009. – № 3. – С. 166–168.

  44. Соловцова, Е. Умения, необходимые при устройстве на работу : [презентация, самопрезентация как критерии успешной карьеры] / Елена Соловцова // Нар. образование. – 2004. – № 10. – С. 196–200.

  45. Ткач, Р. В. Поняття професійної кар’єри у психології менеджменту, її види та динаміка розвитку / Р. В. Ткач // Зб. наук. пр. (Психол. науки) / Бердян. держ. пед. ун-т, Ін т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − Бердянськ, 2005. − № 2. − С. 161−176. − Бібліогр.: 13 назв.

  46. Ткачук, І. І. Науково-методичні аспекти формування спрямованості старшокласників на майбутній професійний успіх : [напрями пед. роботи у процесі шкіл. проф. орієнтації] / Ткачук І. І. // Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України, Гімназія „Консул” № 86 [та ін.]. − К., 2008. − С. 261−267. − Бібліогр.: 8 назв.

  47. Ткачук, І. І. Психолого-педагогічні аспекти формування спрямованості старшокласників на майбутній професійний успіх : [технологія психол.-пед. проектування профорієнтац. роботи у школі] / І. І. Ткачук // Теорет.-метод. проблеми виховання дітей та учн. молоді : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т проблем виховання [та ін.]. − К., 2007. − Вип. 10, кн. 2. − С. 324−331. − Бібліогр.: 8 назв.

  48. Туляєв, В. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах художнього профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Туляєв Володимир Володимирович ; [наук. кер. Масол Л. М.] ; Ін-т проблем виховання АПН України. − К. : Наук. світ, 2008. − 18 с. − Бібліогр.: с. 15 (10 назв).

  49. Чернышев, Я. А. Моделирование профессиональной карьеры в концептуальных границах субъектности / Чернышев Я. А. // Мир психологии. – 2009. – № 1. – С. 236–242. – Библиогр.: 5 назв.

  50. Чернышев, Я. А. Понятие „профессиональная карьера”: потребностно-мотивационная характеристика / Чернышев Я. А. // Мир психологии. – 2008. – № 2. – С. 221–232 : табл. – Библиогр.: 22 назв.

  51. Шаталова, О. В. Особливості мотивів вибору професії у працівників МНС – представників професійних династій : [проф. мотивація] / О. В. Шаталова // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Х., 2008. – Вип. 27. – С. 186–193.

  52. Шевченко, Н. В. Вища освіта як механізм формування кар’єрного ресурсу спеціаліста : автореф. дис. на здобуття вченого ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 „Спец. та галузеві соціології” / Шевченко Наталя Володимирівна ; [наук. кер. Подольська Є. А.] ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : [б. в.], 2007. – 17 с. – Бібліогр.: с. 14–15 (8 назв).

  53. Шевченко, Н. В. Маркетинг как инструментарий планирования карьеры / Н. В. Шевченко // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. : [у 2 т.] / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – Т. 2. – С. 213–217.

  54. Яворська, Г. Г. Правильний вибір професії − важливий крок у житті : [бесіда з батьками] / Г. Г. Яворська // Позаклас. час. − 2008. − № 1. − С. 81−82.

  55. Ягодкина, О. Чтобы не ошибиться при выборе профессии : [советы родителям] / О. Ягодкина // Директор школы. − 2005. − № 9. − С. 88−92.

  РОЗДІЛ 4

  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

  4.1. Професійна інформація

  1. Алік, Н. Система педагогічної профорієнтації учнівської молоді : [шляхи орієнтації учнів на вчительські професії] / Наталія Алік // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 6. – С. 46–48.

  2. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка