Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009Сторінка9/18
Дата конвертації17.04.2017
Розмір2,75 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Санников, А. И. Проблема разработки и сопровождения информационно-смыслового компонента технологии профессионального консультирования / А. И. Санников // Наука і освіта. − 2007. − № 8/9. − С. 165−169. − Бібліогр.: 14 назв. − Спецвип.: Проект професора О. П. Саннікової „Психологія особистості: теорія, досвід, практика”.

 • Соломин, И. Технология профконсультирования : [о целях, средствах, формах, этапах, принципах и критериях проф. консультирования] / Игорь Соломин // Упр. школой. − 2004. − 8−15 мая (№ 18). − С. 28−30.

 • Співак, В. І. Особливості консультування старших школярів з питань самовизначення, вибору професії та життєвих планів / В. І. Співак, О. В. Гаврилов // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2007. − Вип. 37. − С. 222−225.

 • Чернявская, АП. Психологическое консультирование по профессиональной ориентации / А. П. Чернявская. – М. : ВЛАДОС Пресс, 2004. – 94, [1] с. : табл. – (Психология для всех). – Библиогр.: с. 87.

  4.3. Соціально-професійна адаптація

  1. Абсалямова, Я. Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих навчальних закладах / Яна Абсалямова // Рід. школа. – 2006. – № 7. – С. 41–44.

  2. Абсалямова, Я. В. Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія та методика проф. освіти” / Абсалямова Яна Вадимівна ; [наук. кер. Лузік Е. В.] ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К. : Автореферат, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (9 назв).

  3. Агаєв, Н. А. Психологічні чинники адаптації військовослужбовців миротворчого контингенту до діяльності в особливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 „Психологія діяльності в особливих умовах” / Агаєв Назім Асафович ; [наук. кер. Макаренко М. В.] ; Нац. акад. оборони України. – К. : Автореферат, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13–14 (8 назв).

  4. Антонова, Н. О. Професійно важливі якості та адаптація до професії психолога / Н. О. Антонова // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Х., 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 13–25.

  5. Афанасьєва, Н. Є. Особливості професійної адаптації менеджерів / Н. Є. Афанасьєва // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2006. − Т. 8, ч. 9. − С. 20−25 : табл.

  6. Башкатова, Н. В. Адаптація випускників коледжу до професійно-педагогічної діяльності / Н. В. Башкатова // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка. – К. : Наук. світ, 2007. – Вип. 8. – С. 107–112.

  7. Бондаренко, І. І. Психологічні умови ефективної професійної адаптації психологів-початківців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 „Заг. психологія, історія психології” / Бондаренко Ірина Ігорівна ; [наук. кер. Швалб Ю. М.] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : [б. в.], 2004. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16 (5 назв).

  8. Василькевич, Я. З. Психологічні особливості професійної адаптації студентів педвузу / Василькевич Я. З. // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Психол. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. − Чернігів, 2006. − Вип. 41, т. 1. − С. 40−43.

  9. Вдович, С. Професійна адаптація майбутніх фахівців як педагогічна проблема / Світлана Вдович // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2007. − Вип. 15/16. − С. 228−235. – Бібліогр.: 21 назва.

  10. Вірна, Ж. П. Стильова організація професійної адаптації психолога / Ж. П. Вірна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психол. науки / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. − Вип. 19. − С. 155−161. − Бібліогр.: 18 назв.

  11. Вірна, Ж. П. Ціннісні орієнтації як мотиваційно-смисловий чинник професійної адаптації [вчителів з різним стажем роботи] / Ж. П. Вірна // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2006. − Т. 8, вип. 5. − С. 39−47 : табл.

  12. Гаврилова, Н. В. Курс лекций по психологической адаптации на рынке труда : учеб. пособие для всех специальностей / Н. В. Гаврилова, О. В. Багровская ; Федерал. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования „Омский гос. аграр. ун-т”. – Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2005. – 122 с. – Библиогр.: с. 119–122.

  13. Галус, О. Активна професійна адаптація студентів педагогічного ВНЗ у контексті неперервної освіти / Олександр Галус // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2006. – № 2. – С. 33–41.

  14. Галус, О. М. Професійна адаптація студентів в умовах ступеневого педагогічного ВНЗ : монографія / О. М. Галус ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. [та ін.]. – Хмельницький : ХГПА, 2007. – 473 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442–473 (495 назв).

  15. Галус, О. Професійна адаптація студентів вузу в контексті концепції неперервної освіти як психолого-педагогічна проболема / Олександр Галус // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. – Чернівці, 2006. – Вип. 295 : Педагогіка та психологія. – С. 42–51. – Бібліогр.: 5 назв.

  16. Галус, О. Психологічні чинники успішної професійної адаптації студентів до навчання у педагогічному вузі / Олександр Галус // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 245 : Педагогіка та психологія. − С. 57−67. − Бібліогр.: 19 назв.

  17. Галус, О. М. Розвиток фахової спрямованості студента, як умова його професійної адаптації в контексті неперервної освіти / О. М. Галус // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2006. − Вип. 12. − С. 232−238. − Бібліогр.: 10 назв.

  18. Галус, О. Удосконалення процесу самовиховання студентів педагогічного вузу як умова їх успішної професійної адаптації / Олександр Галус // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2004. − Вип. 222 : Педагогіка та психологія. − С. 88−96. − Бібліогр.: 14 назв.

  19. Гиниатуллина, Е. И. Сформированность профессиональной идентичности и послевузовская профессиональная адаптация психологов / Е. И. Гиниатуллина // Психол. журн. – 2009. – Т. 30, № 2. – С. 57–66. – Библиогр.: 19 назв.

  20. Глинкина, О. „Правильная” профориентация: кто поможет найти место под солнцем : [технологии соц.-психол. адаптации молодежи к рынку труда] / Ольга Глинкина // Лицейское и гимназическое образование. – 2006. – № 10. – С. 51–56.

  21. Горліченко, М. Г. Основні напрями професійної адаптації молодих викладачів і командирів військових ВНЗ / Горліченко М. Г. // Наук. вісн. Південноукр. держ. пед. ун ту ім. К. Д. Ушинського : (зб. наук. пр.). − О., 2005. − № 5/6. − С. 47−51. − Бібліогр.: 7 назв.

  22. Давидович, В. Дослідження адаптації випускників ПТУ на виробництві / В. Давидович // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. – Чернівці, 2005. – Вип. 256 : Педагогіка та психологія. – С. 53–60.

  23. Дегтярова, Г. С. Викладання правознавства в ПТНЗ сфери послуг у контексті професійної адаптації / Г. С. Дегтярова, А. Сазанський // Сучас. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготов. фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського [та ін.]. − К. ; Вінниця, 2008. − Вип. 18. − С. 195−200. – Бібліогр.: 9 назв.

  24. Дегтярова, Г. Професійна адаптація майбутніх фахівців сфери обслуговування на етапі професійної підготовки в ПТНЗ / Ганна Дегтярова // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2007. − Вип. 15/16. − С. 178−184. – Бібліогр.: 8 назв.

  25. Єфремова, Г. Л. Особливості професійної адаптації майбутніх соціальних педагогів засобами волонтерської діяльності : [проф. адаптація студентів до обраної професії] / Г. Л. Єфремова // Засоби навч. та наук.-дослід. роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. − Х., 2005. − Вип. 23. − С. 39−47. – Бібліогр.: 12 назв.

  26. Жукова, В. Адаптація нових співробітників у бібліотеці вищого навчального закладу / В. Жукова // Вісн. Книжк. палати. – 2004. – № 8. – С. 36–38.

  27. Захаріяш, Л. П. Адаптивний аспект у процесі професійного самовизначення особистості : [соц.-ціннісний аспект адаптації] / Л. П. Захаріяш // Наук. студії із соц. та політ. психології : зб. ст. / АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – К., 2007. – Вип. 17. – С. 257–262. – Бібліогр.: 8 назв.

  28. Зданевич, Л. Наукові підходи до процесу адаптації майбутніх вихователів / Лариса Зданевич // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5, Пед. науки: реалії та перспективи / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. – Вип. 8 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня „Вища дошкільна освіта в Україні: становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи” : (до 100-річчя заснування Фребелів. жіноч. ін-ту). – С. 75–79. – Бібліогр.: 14 назв.

  29. Іванашко, О. Є. Професійна адаптація і професійне вигоряння особистості / О. Є. Іванашко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 12, Психол. науки / [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – К., 2007. − Вип. 19. − С. 82−85. − Бібліогр.: 7 назв.

  30. Ізбаш, С. С. Соціально-професійна адаптація студентів вищих педагогічних навчальних закладів в контексті Болонської декларації / С. С. Ізбаш // Проблеми сучас. пед. освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : [зб. ст.] / РВНЗ „Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта, 2006. – Вип. 9, ч. 1. – С. 192–197 : іл.

  31. Казанчан, А. К. Професійна адаптація випускників вищих навчальних закладів на ринку праці / Казанчан А. К. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. – Херсон, 2006. – Вип. 41. – С. 155–159.

  32. Камов, В. Х. Адаптация студентов к профессиональной деятельности в современных условиях / В. Х. Камов, Д. А. Джабаева // Пед. образование и наука. – 2007. – № 5. – С. 59–60.

  33. Картель, Т. М. Місце і роль професійної адаптації в професійному становленні майбутніх інженерів-будівельників / Т. М. Картель // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2007. − Вип. 36. − С. 142−145. − Бібліогр.: 15 назв.

  34. Клімов, О. О. Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку / О. О. Клімов // Бюл. Ін-ту підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2004. – № 1. – С. 42–43.

  35. Коваленко, Н. В. Професійна преадаптація майбутніх учителів : [пробл. проф. адаптації студентів пед. вузів і фактори проф. преадаптації (період навчання у вузі)] / Коваленко Н. В. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. − Ніжин, 2006. − № 4. − С. 63−66. − Бібліогр.: 24 назви.

  36. Коваленко, Н. В. Cоціально-психологічні чинники професійної адаптації студентів педагогічного університету / Коваленко Н. В. // Наук. зап. Психол.-пед. науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. − Ніжин, 2004. − № 4. − С. 232−235. − Бібліогр.: 14 назв.

  37. Колісник-Гуменюк, Ю. Професійна адаптація: чинники впливу / Юлія Колісник-Гуменюк // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. – № 1. – С. 174–182 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.

  38. Косарєва, Л. В. Аспекти адаптивності студентів в технічних вищих навчальних закладах : [адаптація студентів до навчання та майбут. професії] / Л. В. Косарєва // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 21–23 верес. 2004 р. : [в 2 т.] / АПН України, Вінниц. нац. техн. ун т, Ун-т Євлє. – Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 278–281. – Бібліогр.: 8 назв.

  39. Кулик, С. М. Види та функції професійної адаптації особистості / Кулик С. М. // Зб. наук. пр. Пед. науки / Херсон. держ. ун-т [та ін.]. – Херсон, 2005. – Вип. 39. – С. 263–267 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.

  40. Кулик, C. М. Психологічні особливості управління професійною адаптацією вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 „Соціальна психологія” / Кулик Світлана Миколаївна ; [наук. кер. Карамушка Л. М.] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К. : Міленіум, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (13 назв).

  41. Лабутіна, С. М. Проблема професійної адаптації молодих педагогів / Лабутіна Світлана Миколаївна // Проблеми сучас. пед. освіти. Сер.: Педагогіка і психологія : [зб. ст.] / РВНЗ „Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта, 2005. – Вип. 7, ч. 1. – С. 184–186.

  42. Левенець, О. А. Особливості розвитку професійних умінь у процесі адаптації до умов службової діяльності / О. А. Левенець // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2006. − Т. 8, ч. 9. − С. 202−208. – Бібліогр.: 7 назв.

  43. Музальов, О. Теоретико-методичні засади професійної адаптації особистості у навчально-виховному процесі / Олександр Музальов // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 6. – С. 130–139. – Бібліогр.: 5 назв.

  44. Муратова, Е. И. Модель адаптации студентов [технологических специальностей] к профессиональной среде / Е. И. Муратова, И. В. Федоров // Высшее образование в России. – 2009. – № 6. – С. 91–97 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв.

  45. Носова, І. О. Деякі аспекти професійної адаптації майбутніх вчителів трудового навчання / І. О. Носова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. − Рівне, 2005. − Вип. 33. − С. 88−91 : табл. − Бібліогр.: 6 назв.

  46. Облєс, І. І. Концептуальні засади дослідження особливостей професійної адаптації викладача вищого навчального закладу / І. І. Облєс // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2005. – Вип. 25. – С. 182–184. – Бібліогр.: 6 назв.

  47. Облєс, І. І. Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія та методика проф. освіти” / Облєс Ірина Ігорівна ; [наук. кер. Гура О. І.] ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (16 назв).

  48. Облєс, І. І. Усвідомлення концептів професійної адаптації педагогом вищої школи як умова її ефективності / Облєс Ірина Ігорівна // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 25−28 верес. 2006 р., м. Ялта / Республік. вищ. навч. заклад „Крим. гуманіт. ун-т”, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. − Ялта, 2006. − Ч. 1. − С. 122−123.

  49. Онищенко, В. Ноологічні передумови адаптації учнів ПТНЗ до професійної діяльності / Василь Онищенко // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 3. – С. 149–156. – Бібліогр.: 16 назв.

  50. Островерхова, Н. М. Самоаналіз уроку як чинник професійної адаптації вчителя / Островерхова Н. М. // Тавр. вісн. освіти. – 2008. – № 1. – С. 25–32 : табл.

  51. Палка, О. Елементи професійної адаптації учнів ПТНЗ у процесі вивчення іноземних мов / Олександра Палка // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 6. – С. 140–146. – Бібліогр.: 8 назв.

  52. Панченко, Л. В. Особливості професійної адаптації технічного персоналу на хімічному виробництві / Л. В. Панченко // Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. – Х., 2008. – Вип. 27. – С. 128–138 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.

  53. Петльована, Л. Моделювання професійної адаптації майбутніх економістів з використанням програмних продуктів професійного призначення / Лілія Петльована // Молодь і ринок. – 2007. – № 1/2. – C. 152–158. – Бібліогр.: 8 назв.

  54. Петльована, Л. Л. Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика проф. освіти” / Петльована Лілія Леонідівна ; [наук. кер. Якубовська Л. П.] ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17 (13 назв).

  55. Пилипенко, Н. Мотиваційні механізми професійної адаптації / Наталія Пилипенко // Психологія і сусп-во. – 2009. – № 2. – С. 78–83. – Бібліогр.: 19 назв.

  56. Побірченко, Н. А. Програма організації професійної адаптації учнів ПТНЗ до умов навчання та майбутньої професійної діяльності / Побірченко Н. А., Шевенко А. М. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 240–247 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.

  57. Побірченко, Н. А. Професійна адаптація в системі профорієнтаційної роботи з майбутніми робітниками / Побірченко Н. А. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання : зб. наук. пр. III Всеукр. наук.-практ. конф., (26 верес. 2008 р.) / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – К., 2008. – С. 232–240. – Бібліогр.: 5 назв.

  58. Побірченко, Н. Професійна адаптація майбутніх робітників / Неоніла Побірченко // Проф.-техн. освіта. – 2007. – № 1. – С. 35–37. – Бібліогр.: 6 назв.

  59. Побірченко, Н. Психологічний опис професійної адаптації випускників ПТНЗ до умов ринкової праці / Неоніла Побірченко // Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. ; Хмельницький, 2008. – С. 386–393.

  60. Психолого-педагогічні основи професійної адаптації майбутніх фахівців : монографія / [Григорій Васянович, Олександр Галус, Лариса Зданевич та ін. ; за ред. Г. П. Васяновича] ; АПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти. – Л. : СПОЛОМ, 2008. – 461, [2] с. – Бібліогр.: с. 421–448 (349 назв). – До 90 річчя від дня народж. Василя Сухомлинського. – Авт. зазнач. у змісті.

  61. Рассказова, О. І. Професійна адаптація студентів молодших курсів, що навчаються за спеціальністю „Соціальна педагогіка” / О. І. Рассказова // Вісн. Харк. держ. академії культури : зб. наук. пр. – Х., 2005. – Вип. 16. – С. 226–234.

  62. Рассказова, О. І. Професійна адаптація студентів першокурсників, що навчаються за спеціальністю „Соціальна педагогіка” у педагогічному коледжі : [три етапи проф. адаптації – сприйняття, прийняття, самовизначення] / О. І. Рассказова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2004. – Вип. 26, ч. 2. – С. 83–92.

  63. Расстановка и адаптация персонала : [раздел учебника для аспирантов „Управление персоналом”] // Vuzlib [Электронный ресурс] : экономико-правовая б-ка. – Электрон. данные. – [Б. м., б. г.]. – Режим доступа: http://vuzlib.net/beta3/html/1/5443/5464. – Заголовок с экрана.

  64. Руденко, Л. Конструктивна роль конфлікту у процесі професійної адаптації майбутніх фахівців сфери обслуговування / Лариса Руденко // Молодь і ринок. – 2009. – № 9. – С. 66–70 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.

  65. Руденко, Л. А. Роль комунікативної компетентності у процесі професійної адаптації фахівців сфери обслуговування / Л. А. Руденко // Проблеми та перспективи формув. нац. гуманіт.-техн. еліти : зб. наук. пр. / АПН України, Нац. техн. ун-т „Харк. політехн. ін-т”. − Х., 2007. − Вип. 15/16. − С. 275−282. – Бібліогр.: 11 назв.

  66. Самохвалов, О. Б. Вплив суб’єктивних чинників на успішність професійної адаптації інспекторів державної прикордонної служби України / О. Б. Самохвалов // Проблеми заг. та пед. психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. − К., 2006. − Т. 8, ч. 8. − С. 250−258. − Бібліогр.: 12 назв.

  67. Самохвалов, О. Б. Психологічні чинники професійної адаптації інспекторів прикордонної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 „Психологія діяльності в особливих умовах” / Самохвалов Олександр Борисович ; [наук. кер. Гладкова В. М.] ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. ДПСУ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17 (11 назв).

  68. Смирнова, С. В. Особенности профессионально-психологической адаптации выпускников-психологов / Светлана Витальевна Смирнова // Инновации в образовании. – 2009. – №  7. – С. 37–41.

  69. Соловцова, Е. Адаптация при обучении профессии : [подгот. студентов пед. вузов и их адаптация] / Елена Соловцова // Нар. образование. – 2004. – № 9. – С. 202–207.

  70. Федірчик, Т. Д. Проблеми адаптації молодих викладачів вищих навчальних закладів в системі їх професійно-особистісного становлення / Т. Д. Федірчик // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – Вип. 7. – С. 57–61. – Бібліогр.: 12 назв.

  71. Федоренко, Л. Деякі аспекти соціально-професійної адаптації молодих педагогів у рамках дворічного стажування / Ліна Федоренко, Анатолій Федоренко // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2005. − Вип. 224 : Педагогіка та психологія. − С. 195−198.

  72. Хатунцева, С. М. Дослідження проблеми адаптації спеціаліста до професійної діяльності : [проф. адаптація молодого вчителя] / С. М. Хатунцева // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2005. – Вип. 15. – С. 34–38.

  73. Хмель, Н. Д. До проблеми адаптації майбутніх психологів в системі професійної освіти / Н. Д. Хмель // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти : матеріали методол. семінару АПН України, 16 груд. 2004 р. / [АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка та ін.]. – К., 2005. – С. 596–598.

  74. Холод, Л. Б. Адаптация выпускников вузов к практической деятельности – важнейшая проблема системы высшего образования в Украине / Л. Б. Холод // Академ. огляд. – 2004. – № 2. – С. 11–14. – Бібліогр.: 10 назв.

  75. Цибулько, В. Професійна адаптація – етап професійного розвитку особистості педагога / Василь Цибулько // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / [Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича]. − Чернівці, 2006. − Вип. 308 : Педагогіка та психологія. − С. 168−173. – Бібліогр.: 10 назв.

  76. Цибулько, В. О. Суть, функції та структура професійної адаптації науково-педагогічних працівників за трудовим договором до педагогічної діяльності у ВВНЗ / В. О. Цибулько // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – Т. 55. – С. 111–116. – Бібліогр. в кінці ст.

  77. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

  Схожі:

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconПедагогічних працівників вінниця
  Призначений для науково-педагогічних, мето­дичних працівників, керівників закладів освіти області
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconМіністерство культури І туризму України Державний заклад
  України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Держ. іст б-ка України; упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconЧеркаси 2013 Рецензент
  Гловацький С. В., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconДипломної освіти педагогічних працівників Система питань до еврістичної бесіди за новелою Акутагави Рюноске «Павутинка» Що ви знаєте про Японію?
  Валентина юрчак, методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconТ. Г. Шевченко І Сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К. Линник Суми, 2014. 78 с
  Т. Г. Шевченко І сумщина : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; упоряд. О. М. Малиш, О. К....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 icon2009 року Бібліографічний покажчик
  Поточний бібліографічний покажчик «Сумщина за IIІ квартал 2009 року» вміщує статті з періодичних видань (крім місцевої преси), книги...
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconФахові словники : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / бібліотека Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»; упоряд. Глущенко Л. О., Муханова С. В. – Кривий Ріг, 2015. – 20с

  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconБібліографічний покажчик нова література січень-березень 2010 року черкаси
  Голицына, О. Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов е изд., испр и допол. М.: Форум: инфра-м, 2009....
  Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009 iconНіколайчук Т. А. – методист кабінету координації методичної роботи Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Волосюк А. А
  Нноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка