Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій»Сторінка1/8
Дата конвертації11.09.2017
Розмір1,45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Відділ освіти Бородянської райдержадміністрації

Методичний кабінетМайстер-клас для вчителів української мови

та літератури

«Формування ключових компетенцій учнів

на уроках української мови та літератури

засобами інформаційно-комунікаційних технологій»
Заняття підготувала

та провела

Т. В. Стефанович,

старший учитель вищої

категорії

Клавдіївської ЗОШ І – ІІІ ст.

2008


Мої учні будуть дізнаватися про нове

не від мене; вони будуть відкривати

це нове самостійно. Моє основне

завдання — допомогти їм розкритися.

М. Песталоцці

Українська освіта XXI століття сто­їть перед необхідністю кардинальних змін у структурі, змісті та техноло­гіях навчання. Сучасний етап роз­витку суспільства в Україні висуває перед освітою нові завдання щодо її удосконалення. Одним із завдань є формування особистості, вихо­вання її наукового світосприйняття, творчих здібностей, що забезпечує її життєву та соціальну компетент­ність. Це є запорукою формування висококваліфікованих працівни­ків, які вміють працювати в умовах сучасного виробництва, знаходи­ти вихід із різних складних ситуа­цій, передбачати можливі наслідки діяльності, диктує потребу впрова­дження в процес нових педагогіч­них технологій. Інтеграційні процеси, що відбува­ються в українському суспільстві вимагають нової школи, метою якої є створення «умов для розвитку і самореалізації кожної особис­тості», формування покоління, «здатного навчатися упродовж жит­тя» («Національна доктрина роз­витку освіти»). Такий підхід є вимо­гою часу. Головними проблемами, на які сьогодні орієнтує дидакти­ка, мають бути не просто питання «що вчити?», а «для чого вчити?» і «як учити?»

Виходячи з цих завдань, важливим є формування особистості та її жит­тєвої та соціальної компетентності. Розв'язання цієї проблеми можливе шляхом розвитку експерименталь­них умінь, дослідної проектної ді­яльності учнів на уроках та в позаурочний час. Ключові (надпредметні) компе­тентності визначаються як здат­ність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв'язувати різні навчаль­ні завдання, життєві проблеми.

Сьогодні особлива увага повинна приділятися практичній і творчій складовим навчальної діяльності. У вимогах до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів актуалізуєть­ся роль уміння здобувати інфор­мацію з різних джерел, засвоюва­ти, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної і творчої діяльності. Зрозуміло, що процес отримання інформації не є проблемою, для учня складні­шим є оперування нею

Технологічне підґрунтя

Для формування життєвих компе­тентностей учнів практикуємо тра­диційні та інноваційні технології організації навчальної діяльності.

Перевагу надаємо особистісно зо­рієнтованому навчанню, основні принципи якого висвітлені у дидак­тичних працях І. С. Якиманської, методичних посібниках

Г. П. Гузика, А. Фасолі. Ця технологія сприяє індивідуалізації навчання, здійс­ненню диференційованого підходу, крім того, самовираженню, саморе­алізації особистості допомагає про­блемне навчання.

Серед інноваційних застосовуємо інтерактивні технології, які пропа­гуються

О. М. Пєхотою, Л. В. Пироженко, О. І. Пометун. Керуючись методичними порадами Л. Скуратівського, Г. Шелехової, викорис­товуємо інформаційно-комуніка­ційні технології. Розпочато роботу над втіленням у життя елементів проектного навчання. Застосовує­мо складові технології креативного розвитку, основи якої обґрунтовані А. І. Сологубом.Сутність досвіду

Мета: забезпечення компетентніс­ного підходу у навчанні української мови та літератури в умовах техноло­гізації освіти, формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуа­ціях.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української літератури

На нинішньому етапі розвитку українського суспільства педагогічна наука потребує глибо­кої перебудови відповідно до реалій сучасного життя, в усі сфери якого дедалі глибше проникають інформаційні технології. Тому «саме інформатизація освіти як невід'ємна складова загальної інформати­зації суспільства має розв'язати завдання підготовки нового покоління для його продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства» [1; 35].

Стрімкий розвиток науково-технічної революції став основою глобального процесу інформатизації всіх сфер життя суспільства. Від рівня інформаційно-технологічного прогресу та його темпів залежить стан економіки, якість життя людини, національна безпека, роль країни у світовому співробітництва

У сучасних умовах комп'ютер виступає як засіб вирішення навчальних та професійних завдань, як знаряддя людської діяльності, застосування якого змінює і збільшує можливості нагромадження й застосування знань, значно розширює межі пізнання.НАВЧАННЯ З ТОЧКИ ЗОРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Характеристика інформаційних технологій навчання

Інформаційні технології навчання — це така організа­ція навчання учнів, яка: • ґрунтується на повному та глибокому вивченні струк­тури навчальної інформації;

 • використовує найбільш ефективні алгоритми навчаль­ної діяльності учнів;

 • враховує всі позитивні та негативні фактори, що впли­вають на результативність навчання;

 • гарантовано досягає позитивного результату навчан­ня при виконанні всіх необхідних умов;

 • не передбачає обов'язкового використання комп'ютерної техніки на уроках, вона використовується лише там, де машина швидше, точніше, ефективніше, ніж людина, виконує обчислення, побудову графіків, розв'язування інших завдань;

• в навчально-виховній діяльності вчителя та учнів ши­роко використовує поняття, закони та принципи ін­форматики, комп'ютерного програмування, інфор­маційних систем;

 • формує в учнів аналітичний тип мислення, тобто вміння порівнювати, виділяти головне, складати план чи алгоритм, визначати найкращий з кількох правильних розв'язків, швидко й точно приймати правильні рішення в різних галузях діяльності лю­дини;

 • розвиває в учнів вміння й навички працювати з ве­ликими обсягами різноманітної інформації різного рівня складності;

 • включає в себе поняття комп'ютерних технологій навчання, які повністю пов'язані з використанням ПК, їх ще називають нові інформаційні технології навчання.КОМП'ЮТЕР І ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

Дехто з учителів може критично зауважити: те­пер, коли так мало виділено годин на вивчен­ня української мови та літератури, коли ще не розв'язано багато важливих освітянських проблем, розмови про нові інформаційні технології, про вико­ристання Інтернету є передчасними, адже вони, мов­ляв, тільки відволікають від реальності життя. Проте це далеко не так. Передусім нагадаємо, що протягом останніх років суттєво переоцінюються концепту­альні підходи до цілей, завдань і змісту освіти. Най­повніше відображає сучасні цілі шкільної освіти особистісно зорієнтований підхід до навчання, що відкидає типову ще для недавнього часу орієнтацію школи на "середнього" учня. А методично обґрунто­ване використання нових інформаційних технологій допомагає оптимально врахувати індивідуальні по­треби й можливості кожного школяра.

Певна річ, не йдеться про те, щоб, обладнавши кожен кабінет мови та літератури певною кількістю комп'ютерів, організувати навчальний процес та­ким чином, аби школярі працювали переважно в мережі чи з комп'ютерними програмами. Ні ком­п'ютер сам по собі, ні мережа Інтернет, ні будь-який інший засіб навчання не в змозі замінити педагога, живе слово, безпосереднє спілкування. Йдеться про інше - про доцільне з методичного погляду залу­чення комп'ютерних технологій у процес здобуття мовно-літературних знань, про використання таких можливостей НІТ, які сприяють реалізації дидак­тичних цілей відповідно до вимог освітнього стан­дарту, загальнопедагогічних завдань, пов'язаних із формуванням особистості XXI століття.

Окрім того, впровадження нових форм дидак­тичної взаємодії словесника і учнів під час дослід­ницької роботи, що передбачає залучення сучасної техніки, є конструктивним шляхом розв'язання та­кого, сказати б, стратегічного завдання, як вихован­ня творчого читача. Тому й важливо всім учасникам педагогічного процесу набувати практичних нави­чок пошуку та використання інформації і в Інтернеті (базова інформація на серверах, різноманітні бази даних провідних бібліотек, наукових центрів, вищих навчальних закладів, музеїв), і на електрон­них носіях.Застосування ІКТ у навчальному процесі спрямоване на створення єдиного інформаційного простору, що поєднує всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, адміністрацію та батьків.

Мультимедія - це сучасна комп'ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звукові ефекти, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію) , високоякісний звуковий супровід.

Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання.Арсенал дидактичних можливостей мультимедійних засобів навчання можна стисло визначити так:

 • урізноманітнення форм подання інформації та типів навчальних завдань;

 • створення учбових середовищ, які забезпечують "занурення" учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації,

 • забезпечення негайного зворотного зв'язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу,

 • широка індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення поля самостійності;

 • широке застосування ігрових прийомів;

 • широкі можливості відтворення фрагмента учбової діяльності предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного);

 • активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб'єкта учбової діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги і т. ін);

 • посилення мотивації навчання.

Розвиток інформаційних технологій навчання йде в напрямку розширення сфери використання комп'ютера у школі, зокрема під час вивчення української мови та літератури. Використання комп'ютера спря­мовуємо і на вирішення таких проблем:

 1. візуалізація навчальної інформа­ції за допомогою наочного пред­ставлення;

 2. індивідуалізація й диференціація процесу навчання;

 3. комп'ютер виконує роль трена­жера, контролера тощо.

Інформаційні технології дедалі глибше проникають вусі сфери сучасної людської життєдіяль­ності. Саме від рівня інформа­ційної культури молодого покоління залежить науко­вий, технічний, виробничий, соціально-економічний потенціал держави.

Виходячи з цього, національна доктрина розпитку освіти України в XXI столітті визначає такі пріоритети: • впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу;

 • формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства.

У сучасному світі потреба в комп'ютерних технологіях постійно зростає — вони необхідні і на робочому міс­ці, і вдома. Не секрет, що значна частина учнів воло­діє комп'ютером досконаліше, ніж вчителі. Не може не викликати занепокоєння той факт, що сьогодні, за ста­тистикою, лише один вчитель із п'яти почувається під­готовленим до впровадження комп'ютерних технологій у процес навчання. Переконана, що вищезазначену ста­тистику потрібно змінювати. Школа більше не може до­зволити собі залишатись осторонь від нових реалій су­часного життя.

Тому завданням педагогів на даному етапі є освоєння й впровадження в навчальний процес інформаційних комп'ютерно-орієнтованих технологій, які створюють широкі можливості для всебічної активізації особистісно орієнтованих комунікативних форм навчання.

Досвід роботи показує, що чим ширше застосовуються комп'ютери у процесі навчання, тим ефективніші його результати, тим більша зацікавленість учнів предметом, оскільки саме комп'ютер сприяє формуванню інфор­маційного середовища в процесі викладання будь-яко­го предмета, зокрема української мови та літератури.

Розглянемо дидактичні можливості використання комп'ютера під час навчання української мови як для вчителя, так і учня.Для вчителя комп'ютер є:

а) засобом здійснення навчальної роботи (у т. ч. і
підготовка різноманітних навчальних матеріалів,
посібників і підручників);

б) засобом навчальної інформації (словники, довід­ники, доступ до бібліотек через електронну пошту тощо);

в) банком довготривалого збереження різної інформації, у т.ч. текстів;

г) засобом організації тренувальної діяльності учнів;

д) засобом контролю за навчальним процесом.
Для учня комп'ютер служить:

а) засобом керівництва самостійною навчальною діяльністю;

б) засобом формування мовних і мовленнєвих умінь та навичок;

в) засобом контролю і самооцінки, що дає змогу


оцінити знання, уміння і навички як поетапно, так і
безперервно в процесі учіння;

г) засобом навчальної взаємодії з учителем у сис­темі дистанційного навчання;

д) джерелом навчальної інформації;

є) універсальним мовним середовищем. [2; 52]

Нині докорінний перегляд існуючих засобів навчан­ня (зокрема навчання української мови) спричинив по­яву інформаційних технологій на електронних носіях, які підтримують мету інформатизації освіти: забезпе­чення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів на основі індивідуалізації навчання, інтенсифікації навчального процесу тощо. Все це переконує в необхідності розробки ефективних методів і засобів комп'ютерного навчання української мови, яке сприятиме піднесенню рівня зацікавленості учнів у процесі навчання мови, розвиватиме його інте­рес до предмета, привчатиме ефективно використову­вати нові технології під час навчання.

У сучасних умовах навчання й виховання чільне місце посідає електронний підручник, який дає змогу самостійно засвоїти навчальний матеріал, виступає здебільшого як доповнення до традиційних засобів навчання. Крім того, «електронний підручник має не тільки зберігати всі переваги друкованого підручника, а й повною мірою використовувати можливості сучас­них інформаційних технологій, їх мультимедійність і багатомодальність» [1; 35].

Використання електронного підручника на уроках української мови передбачає пошук шляхів уникнен­ня одноманітності в роботі вчителя на уроці, наочне представлення мовних об'єктів і процесів, включення відеосюжетів, можливість виявлення рівня навчаль­них досягнень учнів, забезпечення диференціації, індивідуалізації навчання, мовленнєвого розвитку школярів, широке наведення зразків мовленнєвого етикету, формування мотивованого ставлення до вив­чення мови, оперативний самоконтроль учнів у про­цесі виконання вправ і тестів тощо. Також електрон­ний підручник має широкі можливості щодо роботи з додатковою інформацією (словниками, енциклопедія­ми, довідниками, бібліографією та ін.), проведення мовних ігор, тестів для самоконтролю та відпрацюван­ня з метою закріплення мовних і мовленнєвих умінь навичок школярів.

Як свідчить шкільна практика, введення комп'ю­терів у хід уроку не завжди дає той освітній ефект, на який розраховує вчитель. Це пояснюється відсутністю розроблених і обґрунтованих рекомендацій з методи­ки, якісних навчальних комп'ютерних програм, слаб­кою матеріально-технічною базою загальноосвітніх навчальних закладів, труднощами організації пред­метних уроків у комп'ютерних класах, непідготов­леністю самих учителів до роботи з комп'ютером тощо.Вимоги до уроку з використанням ІКТ

Так, комп'ютерний урок не повинен перевищувати 40 хв., (а для деяких категорій учнів — 20 хв.). Уведен­ня комп'ютерної програми в хід уроку лише на певних етапах є ефективнішим, ніж робота з комп'ютерним матеріалом увесь урок. Зрідка можна повністю при­святити урок роботі з комп'ютерним посібником, зо­крема це стосується уроків перевірки засвоєного. За урок учитель має змогу перевірити знання і вміння більшої частини класу.

Зарубіжний і вітчизняний досвід використання комп'ютерних технологій виявив деякі негативні моменти, пов'язані з психофізіологічними аспектами. Так, з'ясувалося, що після двохгодинного заняття за комп'ютером у 80 % учнів знижуються психічні процеси запам'ятовування, відбувається та­кож перевтома очей. Тому вчителеві слід ураховувати ці особливості, передбачати періодичну перерву в ро­боті, переключаючись на інший вид роботи або робля­чи музичну паузу тощо.

Загалом, використання комп'ютерних технологій на уроках української мови сприяє підвищенню мовної і мовленнєвої компетенції школярів, дає змогу реалізу­вати особистісні освітні цілі в оптимальному режимі, кардинально поліпшує контроль і самоконтроль на ос­нові зворотнього зв'язку, робить навчання глибшим, різноманітнішим і змістовнішим.

Так, комп'ютерні програ­ми з української мови використовуються для фронтальної й індивідуальної роботи в навчанні, підвищують зацікавленість предметом, створюють мотивацію Після вивчення тем проводиться комп'ютерне тестування. Використання таких тестових комп'ютер­них програм викликає інтерес у дітей, дозволяє зберігати високий мотивацій­ний рівень.

Комп'ютерні програми привчають учнів до самостійності, розвивають навички са­моконтролю. Використання електронних енциклопедій дозволяє розширити обсяг демонстраційного матеріалу. Наявність оперативного доступу до більших обсягів інформації дає можливість більш якісної підготовки до уроку . Умови са­мостійної роботи учнів з інформаційними джерелами глобальної мережі підвищують мотивацію у вивченні предмета.Використання електронних засобів навчання дає змогу вдосконалювати методику викладання рідної мови. Комп'ютер допомагає забезпечити обов'язковий рівень знань, умінь та навичок учнів, розвиває по­тенційні творчі можливості і мислительні здібності школярів.МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЖАНРИ

Комп'ютер на уроках української мови і літератури поступово стає звичним засобом навчання: він успішно замінює застарілі кодоскопи, кіноустановки, програвачі і навіть дошку: у багатьох школах встановлені інтерактивні дошки, використання яких робить урок динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим. Проте створення мультимедійнийх продуктів для кожного навчального предмета в масштабах України з урахуванням шкільних програм — справа, досить тривала у часі. І це зумовлене об'єктивними причинами: оголошення і проведення конкурсу, апробація, фінансування... А час не стоїть на місці. Тому учителі, на мою думку, можуть стати авторами власних мультимедійних продуктів. Багато в чому такі засоби навчання навіть більш ефективні, ніж стандартні апробовані матеріали, оскільки створені саме «під учителя», враховують стиль і методи його роботи. На сьогоднішній день сформувалася своєрідна система уже відомих та авторських мультимедійних жанрів.

Мультимедійні жанри

Статичні таблиці. Згадаймо, яким дефіцитом колись були великі друковані таблиці з української мови! Вони зберігалися у великих шафах чи скринях, а на дошку вішались за допомогою кнопок, гачків, мотузочок тощо. Часто такі таблиці малювали учителі та учні на ватмані. Проте дуже швидко ці засоби навчання втрачали пристойний вигляд: м'ялися, рвалися, бруднилися, а ми їх ремонтували — і знову на дошку... Статична таблиця у мультимедійному форматі - вічна. Більше того, на ній можна писати, підкреслювати, малювати — а во­на знову чиста. Наприклад, під час закріплення навичок синтаксичного розбору простого речення на таблиці учні спеціальним маркером ставлять розділові знаки , роблять позначки напроти відповідної характеристики речення, не витрачаючи часу на написання речення і його письмовий розбір.

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ1. За будовою

простескладне
2. За метою висловлювання

розповідне


питальне


спонукальне
3. За емоційним забарвленням

неокличне


окличне
4. За граматичною основою

двоскладне


односкладне:


 • означено-особове


 • неозначено-особове


• узагальнено-особове


 • безособове


 • називне
5. За наявністю другорядних членів речення

непоширене


поширене
6. За наявністю всіх необхідних членів речення

повне


неповне
7. За наявністю ускладнюючих елементів

неускладнене


ускладнене

По діброві вітер виє гуляє по полю край дороги гне тополю до самого долу.

-

Такий підхід до організації роботи значно економить час і підвищує ефективність навчального процесу, адже за урок можна розібрати не 2-3 речення 10-15!

Динамічні таблиці допомагають учням зрозуміти процес «народження та функціонування правила: потрібні елементи з'являються і зникають, рухаються: збільшуються, переміщаються; іноді для створення бажаного ефекту застосовується звукове оформлення, анімаційні вставки тощо. Матеріал підібраний з орієнтацією на асоціативне, образне мислення учнів, що дає змогу швидко запам'ятати та якісно застосовувати набуті знання. Ось, наприклад, матеріал «Зміни приголосних при творенні слів» побудований за асоціації до народної казки про боротьбу трьох братів зі змієм, коли старшого і середнього братів (перші букви з тріад «г-ж-з», «к-ч-ц», «х-ш-с» змій (літера с у фіксі -ськ-) перемагає, а молодший брат (останні букви З, Ц, С з вищеназваних тріад) знищує змія і оселяється у його замку-суфіксі. Анімаційна картинка, де змій дихає полум'ям, а лицар-воїн з мечем нападає на нього, сприяє приверненню уваги учнів, формуванню асоціативної пам'яті, що забезпечує надійне запам'ятовування правила. Після цього матеріалу учитель пропонує виконати вправу «100 слів» на закріплення правила (про цей вид роботи йтиметься далі). Так само образно можна подавати матеріал за іншими темами: «М'який знак», «Апостроф», «Вставні слова» та ін. (Демонстрація динамічних таблиць)

Самодиктант — давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедій­ному форматі вона працює набагато ефективніше. На дошці — текст із пропущеними буквами та розділовими знаками (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований текст). У процесі роботи учні пояснюють вживання букв і розділових знаків, роблячи на дошці відповідні записи. Таким чином, економиться час на необхідності записувати текст у зошити, увага класу концентру­ється лише на досягненні мети, поставленої вчителем на уроці — перевірити вміння й навички учнів застосовувати ті чи інші правила.

Досвід використання цієї форми роботи зумовив кілька правил-порад: • Пропускаються букви і розділові знаки тільки на вже вивчені правила.

 • Обов'язково подається перелік правил, на які здійснюється перевірка знань.

 • Учень виконує лише той обсяг, який може (диференційований підхід).

 • Бажано вмістити відповідну ілюстрацію до тексту з метою формування естетичних смаків і стимулювання пізнавальної діяльності учнів.

• «100 слів» — це своєрідна форма самодиктанту, яка забезпечує шляхом сис­темного повторення свідоме сприйняття правила: аналізуючи кожне слово, учень повинен логічно міркувати: «Я пишу так, тому що...». Сто разів повторивши пра­вило, дитина домагається ґрунтовного закріплення набутих знань. Ще раз доціль­но зауважити: така форма організації роботи у кілька разів більш ефективна, ніж традиційний словниковий диктант: обсяг матеріалу зростає, а час виконан­ня роботи зменшується, і при цьому забезпечується якісний результат. «100 слів» можна скласти або до кожного правила окремо («М'який знак», «Апостроф», «Написання префіксів» та ін.), або за всіма орфографічними правилами. (Демонстрація матеріалів )

«Блок-тема» — це комплексний матеріал за певною великою темою, розта­шований у послідовному порядку і поділений на мікротеми за допомогою функ­ції «гіперпосилання». Так, наприклад, матеріал «Іменник» включає усі морфо­логічні теми, які можна розглядати і послідовно, і переходячи до відповідних мікротем згідно з вимогами уроку. «Блок-схема» — це, фактично, віртуальний підручник за відповідною темою. (Демонстрація матеріалів )

«Медіа-урок». Іноді в учителів виникає запитання: «Як часто можна викори-стовувати інтерактивну дошку на уроці?» Звичайно, стіль­ки, скільки цього вимагає тема уроку за наявності відповідного мультимедійного матеріалу». Так, із впровадженням інтерактивних дошок постає пробле­ма доцільності їх використання. На думку вчителя-методиста Ірини Радченко, мультимедійні технології на уро­ці не повинні бути самоціллю, а мають служити, як і будь-який засіб навчання, досягненню мети уроку, оптимізації навчального процесу. Разом із тим, якщо учитель може забезпечити таку доцільність, використання інтерактивної дошки абсолютно можливе протягом усього уроку. Ось, наприклад, мультимедійний матеріал до інтегрованого навчального заняття у 8 класі «Постать Богдана Хмельницького в контексті художнього та історичного відображення» ( українська література та історія) використовувся протягом всього уроку.

( Показ мультимедійної презентації уроку)

Як бачимо, у цьому мультимедійному матеріалі представлено різноманітні мультимедійні прийоми для повного розкриття й усвідомлення учнями теми навчального заняття. Такий урок — яскравий, динамічний, результативний.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconІнтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна
Пріритетні завдання в формуванні особистості на уроках української мови та літератури
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconРозвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури
Сучасний підхід до мовної освіти вимагає формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості, спроможної до соціальної адаптації...
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconУчитель української мови та літератури Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Проблема «Формування творчої, цілеспрямованої, гармонійно розвиненої особистості на уроках української мови І літератури»
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconІноземцева Ольга Леонідівна учитель української мови І літератури вищої категорії
...
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconМайстер-клас «Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови І літератури та впровадження методу проектів – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності учнів»

Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconЗвіт про роботу вчителя української мови та літератури в міжатестаційний період Курдибайло Людмила Іванівна, освіта вища, стаж 40 років, кваліфікаційна категорія вища
...
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconУчителя української мови
Опис досвіду з реалізації проблеми «Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках української мови та літератури»
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconФормування національно-патріотичних почуттів учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій Актуальність обраної теми
Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для...
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconХерсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради Компетентнісний підхід на уроках української мови та літератури, світової літератури Укладачі
У збірці представлено досвід вчителів української мови та літератури, світової літератури Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Майстер-клас для вчителів української мови та літератури «Формування ключових компетенцій учнів на уроках української мови та літератури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» iconПрограма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Програму з української мови та літератури для вступників розроблено на основі чинних програм з української мови для 5-11 класів,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка