Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015


NONINVASIVE DIAGNOSIS OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASEСторінка23/28
Дата конвертації11.03.2018
Розмір5,07 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

NONINVASIVE DIAGNOSIS OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE


Ivachevska V.V., Chopej I.V.

In this review we summarize which non-invasive diagnostic methods of NAFLD are available and which of them are adequate for clinical practice.ВПЛИВ ПСИХОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ

Качала Т. М.

ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ужгород, Україна

Функціональна перебудова нервової системи жінки під час вагітності є однією із ключових умов її успішного перебігу та завершення. Рефлекторно-адаптативна відповідь ЦНС на розвиток плодового яйця та гормональних зрушень при цьому регулює виникнення і розвиток усіх інших змін в організмі вагітної, зокрема – серцево-судинної системи, яка безпосередньо забезпечує формування, розвиток та функціонування системи «мати-плацента-плід». Проте, регульовані нервовою системою фізіологічні зміни в організмі при вагітності стосуються не тільки всіх тканин, органів та систем жінки, але і її психіки: в центральній нервовій системі вагітної відбуваються виражені специфічні зміни збудливості нейрональних структур, динаміки основних коркових процесів, а також характеру вищої нервової діяльності[2]. Гормон-залежні коливання рівнів нейротрансмітерів, дофаміну, серотоніну веде до кортико-вісцеральних реакцій на вагітність, що в умовах екзогенного хронічного емоційно-стресового навантаження часто набуває ознак патологічних[1,4]. На жаль, причин для стресового психогенного напруження за сучасних умов предостатньо, особливо коли йдеться про інстинкт самозбереження: вимушені переміщення осіб із зон збройних конфліктів (кількість яких вже понад мільйон [5]), неповні сім’ї при участі емоційно важливих найближчих людей у бойових сутичках тощо.Метою цього дослідження було виявити психогенні емоційні фактори у вагітних та оцінити їхній вплив на розвиток вагітності.

Матеріали та методи дослідження. Вивчено перебіг вагітності у 59 жінок із артеріальною гіпертензією різного ґенезу. Із них виділено основну групу (n=27): жінки, які були вимушено переселені з Донбасу (16 осіб) та особи, родичі яких перебувають в зоні АТО (11 вагітних). Їх порівнювалось із 32-ма вагітними із артеріальною гіпертензією, але без обтяжливого психогенного фактору. За контроль слугували 30 жінок із неускладненою вагітністю.

У всіх вагітних проведено поглиблене обстеження серцево-судинної системи: стан центральної системи кровообігу вагітних оцінювався методом доплерехокардіографії (пристрій “Acuson 128”, Японія), периферійного кровотоку вагітних – методом реовазографії в басейні обох передпліч (система комп’ютерної реографії REGINA-2000), матково-плацентарно-плодовий кровотік вивчався доплерометрично, на приладі “Toshiba 250AA, Японія”, динамічний контроль за станом плода здійснювали моніторною системою Fetal Monitor (FM-200).

Зміни у системі триптофан-серотонін-НАДФ вагітних, що характеризувало кортико-вісцеральні взаємозв’язки, вивчалися автоматизованою інформаційно-вимірювальною системою діагностики захворювань за показниками люмінесцентних властивостей біологічних рідин людини із газорозрядною дейтерієвою лампою ДДС-30 в діапазоні 300-600 нм [3].

Рівень тривожності пацієнтів визначався за шкалою самооцінки ситуативної тривожності (Спілбергера-Ханіна). За низький рівень реактивної та особистісної тривожності брався інтегрований показник в межах 20-30 балів, за середній рівень – 31-45 балів, високий – 46-80 балів.

Статистична обробка результатів досліджень проведена за допомогою стандартних програм варіаційного статистичного аналізу на програмі Microsoft Excel 2003. Оцінка вагомості відмінностей у величинах параметрів між групами проводилася t-критерієм Стьюдента (р<0,05).

Обговорення результатів дослідження. Групи вагітних були статистично паритетними за віком, за термінами гестації, за кількістю вагітності та родів в анамнезі: середній вік обстежених складав 23,6±1,8 років у терміні 25±2,6 тижні вагітності. На час обстеження вони мали в середньому 1,9±0,1 родів та 2,3±0,4 вагітностей в анамнезі. Домінуючою патологією основної групи та групи порівняння була артеріальна гіпертензія: в основній групі 16 вагітних із НЦД гіпертензивного типу, проти 23-х з групи порівняння; вагітних із легкою і помірною прееклампсією було відповідно 11 основної групи, проти 9 з групи порівняння. Діагнози були верифіковані після проведення рекомендованого протоколами МОЗ України комплексного обстеження, проте статистично вагомих відхилень між основною групою і групою порівняння в показниках серцево-судинної системи помічено не було (р>0,05). Обстеження ЦНС виявили чітке звищення загальної та реактивної тривожності основної групи вагітних (р<0,05), при відносно однаковій особистісній тривожності із групою порівняння та контролем (р>0,05), (див табл. №1).

Табл. 1.

Рівень тривожності обстежених вагітних

Основна група (n=27)

Група порівняння (n=32)

Контроль (n=30)

Загальний рівень, бали

76±3,8

64±2,6

46±2,2

Реактивна тривожність, бали

48±2,2

33±1,7

22±0,7

Особистісна тривожність, бали

28±1,8

31±0,9

24±1,1

Ще більш показовою виявилось збільшення серотонін-триптофанового індексу сироватки крові та поява триптофанурії у вагітних основної групи, тоді як у групі порівняння ці зміни виявлялись тільки у жінок із прееклампсією (р<0,01). Це дає підставу припустити, що в умовах хронічного психогенного стресу, очевидно, виникають зрушення метаболізму в системі триптофан-серотонін-НАДФ, яке, веде до патологічного кортико-вісцерального впливу ЦНС на серцево-судинну систему та систему “мати-плацента-плід” і, якщо не вживати певні профілактично-лікувальні впливи, – може настати важка акушерська патологія. На щастя, є багато можливостей впливати на триптофаново-серотоніновий обмін в організмі вагітних, зокрема, корегувати рівні серотоніну-триптофану дієто(фіто)терапією, вітамінами групи В, магнезієтерапією, психотерапією тощо. Це є темою наступних досліджень, та вже зараз є привід сподіватись, що повноцінне введення корегуючих рівні серотоніну методик і препаратів може бути помічною у профілактиці та лікуванні акушерської патології.Висновки. Ситуативні нервування у формі відчаю, тривоги, страху, тривожності, хронічного переживання і неспокою, які домінують серед мирного населення у випадках збройних конфліктів, впливають на перебіг вагітності вкрай негативно. Особливо звищується ризик небажаних наслідків при вагітностях, ускладнених акушерською патологією, зокрема пізнім гестозом. За таких умов до комплексу діагностичних заходів варто додати тести визначення тривожності пацієнтів та рівня серотоніну й триптофану в сироватці і сечі вагітних. За результатами такого дообстеження можна призначити коректну дієто(фіто)медикаментозну терапію, спланувати психологічну адаптацію таким вагітним, попередити в них психологічні порушення і допомогти їм подолати стрес – нервово-психічну складову етіопатогенезу гіпертензивних розладів при вагітності.
ЛІТЕРАТУРА

  1. Скиба Ю. В. Вплив психогенних факторів на розвиток нейроциркуляторної дистонії у пацієнтів терапевтичного профілю // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. – 2012. –  Спец. випуск №2. – С. 92-93.

  2. Чайка В.К., Могилевкина И.А., Голубев А.П. Физиология беременности. – Донецк, 1997. – 302 с.

  3. Kachala T.M., Maljar V.F. The Most Significant Prognostic Factors for Pregnancy. Inter Medical Journal № 1 (1), 2014, p. 33-34.

  4. Spitz B, Witters K, Hanssens M, et al. Ketaserin, a 5-HTA2 serotonergic receptor antagonist, could be useful in HELLP syndrome. Hypertens Pregnancy 1993; 12: 183-90.

  5. http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247951176&cat_id=244276429


SUMMARY

PSYCHOGENIC FACTORS IMPACT ON THE COURSE OF PREGNANCY IN WOMEN WITH HYPERTENSIVE DISORDERSKachala T. M.

This article describes the negative impact of the war-psychogenic factors during pregnancy in women with hypertensive disorders. The article stated how psychological treatment and adaptation of pregnant women.Рівні лептину крові хворих хронічним панкреатитом у залежності від індексу маси тіла

Коваль В.Ю., Архій Е.Й., Сіксай Л.Т., Брич Н.І.*, Паш О.М.* ДВНЗ ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ужгородська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака, Ужгород, Україна

Вступ.

Установлено, що ожиріння спричиняє жирову дистрофію ацинарних клітин та ліпоїдоз підшлункової залози, появу великої кількості цитотоксичних вільних жирних кислот у тканині залози внаслідок інтенсивного гідролізу тригліцеридів під впливом ліпази [1, 2]. Жирові клітини продукують лептин, адипонектин, резистин, роль яких у патології підшлункової залози нині активно вивчають [3, 4, 5]. Зростання рівня лептину в крові, збільшення кардіоваскулярного ризику та артеріального тиску асоціюється зі зменшенням розмірів підшлункової залози, що може бути непрямою ознакою дистрофічних чи атрофічних процесів у ній [4].Мета роботи вивчити рівні лептину в сироватці крові хворих хронічним панкреатитом у залежності від індексу маси тіла.

Матеріали та методи:

В дослідження включено 86 пацієнтів (63 чоловіків та 23 жінок) з хронічним панкреатитом (ХП), які знаходилися на лікуванні в гастроентерологічному відділенні Ужгородської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака в 2013-2014 рр. Діагноз хронічного панкреатиту ставився на основі клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим хронічним панкреатитом (Наказ МОЗ України від 13.06.2005 р.). Для діагностики та оцінки ступеня ожиріння використовували індекс маси тіла — індекс Кетле. В залежності від індекса хворі були розподілені на 3 групи: перша група – 36 (42 %) хворих хронічним панкреатитом з нормальним індексом маси тіла, друга група – 26 (30%) хворих хронічним панкреатитом з підвищеним індексом маси тіла, третя група – 24 (28%) хворих хронічним панкреатитом зі зниженим індексом маси тіла. Методом імуноферментного аналізу визначали рівень лептину сироватки крові з наборами тест-систем фірми Diagnostics Biochem Canada.Результати дослідження та їх обговорення.

Вік пацієнтів та тривалість захворювання у залежності від індексу маси тіла показано в таблиці 1.

Суттєвої різниці за віком у хворих хронічним панкреатитом в залежності від індексу маси тіла не спостерігалося, групи були ідентичними. У хворих хронічним панкреатитом з підвищеним та зниженим індексом маси тіла тривалість захворювання була відповідно в 2,1 та 2,2 рази менше, ніж у хворих ХП зі збереженим індексом маси тіла.

Таблиця 1

Вік пацієнтів та тривалість захворювання хворих ХП у залежності від індексу маси тіла


Показники

Індекс маси тіла в нормі

Індекс маси тіла >

Індекс маси тіла <

Вік хворих, роки

50,26±3,29

53,71±4,54

41,43±3,49

Тривалість захворювання, роки

11,17±1,44

5,29±0,94

5,0±2,13

У хворих ХП зі збереженим індексом маси тіла виявлено суттєве (р≤0,05) збільшення у 9,4 рази рівня лептину в крові (24,94±6,09 нг/мл) порівняно з групою хворих ХП зі зниженим індексом маси тіла (2,64±0,3 нг/мл). Виявлено також суттєву різницю (р≤0,01) між групами два та три – 27,0±6,29 нг/мл та 2,64±0,3 нг/мл. Рівень лептину в сироватці крові у 3,8 рази вище (р≤0,05) у хворих ХП зі збереженим індексом маси тіла порівняно з контрольною групою (6,54±0,73 нг/мл); у 4,5 рази вище (р≤0,05) у хворих ХП з збільшеним індексом маси тіла порівняно з контрольною групою та у 2,5 рази менше (р≤0,05) у хворих ХП зі зниженим індексом маси тіла порівняно з контрольною групою.Висновки

  1. При хронічному панкреатиті спостерігаються зміни рівня лептину сироватки крові порівняно із здоровими людьми.

  2. Збільшення лептину в крові при хронічному панкреатиті спостерігається з нормальним та підвищеним індексом маси тіла.

  3. При хронічному панкреатиті зі зниженим індексом маси тіла відмічається зменшення лептину.

  4. Незалежно від індексу маси тіла при хронічному панкреатиті спостерігається дисфункція жирової тканини, що проявляється змінами рівня лептину в крові.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Губергриц Н.Б. Неалкогольная жировая болезнь поджелудочной железы // Губергриц Н.Б. // Участковый врач. – 2013. – № 2. – С. 4–6.

2. Радченко Л.М. Адипонектин та його роль у внутрішній патології // Радченко Л.М., Слаба О.Р., Бек Н.С. // Мед. гідрол. та реабіл. – 2012. – № 1. – С. 11–18.

3. Радченко О.М. Лептин та його роль у внутрішній патології // Радченко О.М., Слаба О.Р., Бек Н.С., Радченко Л.М. // Мед. гідрол. та реабіл. – 2011. – № 4. – С. 101–109.

4. Христич Т.М. Можлива роль функціонального стану підшлункової залози у розвитку та прогресуванні метаболічного синдрому // Христич Т.М., Кендзерська Т.Б. // Мистецтво лікування. – 2006. - № 4. – С. 53–58.

5. Pitt H.F. Hepato-pancreato-biliary fat: the good, the bad and the ugly // Pitt H.F. // HPB (Oxford). – 2007. – Vol. 9. – P. 92–97.SUMMARY

LEVEL OF LEPTIN IN BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS DEPENDING ON BODY MASS INDEXKoval V.Yu., Arhij E.Yo., Siksay L.T., Brich N.I., Pas O.M.

At patiens with chronic pancreatitis observed changes of level of leptin in blood serum compared with healthy people of control group. Increased of level of leptin in blood serum observed in chronic pancreatitis with normal and elevated body mass index. In chronic pancreatitis with low body mass index marked decrease of it level. Regardless of body mass index in chronic pancreatitis observed dysfunction of adipose tissue, which is manifested by changes of levels of leptin in blood serum.Роль магнію в розвитку депресивності при хронічному панкреатиті

Коваль В.Ю., Ганич О.М., Бондаренко В.В., Рішко Я.Ф.*,

Ізай Е.О.*

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», *Ужгородська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака, Ужгород, Україна

Вступ.

Одним із мінералів, що відіграє важливу роль у попередженні порушень центральної нервової системи, є магній. Магній бере участь в окисленні жирних кислот, метаболізмі глюкози, активує ферменти окислювального фосфорилювання в мітохондріях (синтез АТФ), активує утворення тіамінпірофосфату та реалізацію ефектів тіаміну й інших вітамінів групи В [3]. Поєднання депресій і соматичних захворювань, як правило, відноситься до числа несприятливих факторів, з одного боку, ускладнюють процес діагностики, терапії та медичного обслуговування цього контингенту в цілому, а з іншого - негативно впливають на прояви і навіть результат як психічного захворювання, так і соматичного захворювання. Хронічний панкреатит супроводжується дефіцитом екзокринної функції підшлункової залози, яка як правило спостерігається на пізніх стадіях хвороби, коли прогресування процесів фібротизації органа призводить до зниження продукції ферментів, що своєю чергою сприяє виникненню клінічних виявів мальабсорбції. До мальабсорбції жирів і білків, яка супроводжується дефіцитом усмоктування жиророзчинних вітамінів, у подальшому приєднується і мінеральна недостатність унаслідок порушення всмоктування кальцію та інших мікроелементів, яка позначається на перебігу захворювання та якості життя пацієнтів [1, 2].Метою роботи було вивчення вмісту магнію в сироватці крові хворих на хронічний панкреатит в залежності від ступеня депресивності.

Матеріали та методи: Проведено анкетне опитування згідно шкали депресивності Бека у 48 хворих хронічним панкреатитом з порушенням екскреторної та інкреторної функції, які знаходились на лікуванні в гастроентерологічному та ендокринологічному відділеннях Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака. Рівень депресії і тривоги реєструвався за допомогою шкали депресії Beck. Шкала депресії Beck (Beck depression inventory - BDI) - один з найпоширеніших опитувальників для самооцінки депресивних станів. Опитувальник містить 21 пункт, в яких вказані симптоми депресії (порушення сну, фон настрою, самовідчуття, соматичні симптоми, суїцидальні думки і т.д.). Вони розташовані по наростаючій інтенсивності. Виділені шкали дають можливість виявити ступінь вияву депресивної симптоматики, оскільки кожна з них представляє собою групу з 4 тверджень, які відповідно оцінюють в балах від 0 до 3. Максимальна сума – 63 бали. Якщо сумарний бал: менше 9 – відсутня депресивна симптоматика; 10 – 18 балів – помірно виражена депресія; 19 – 29 – критичний рівень депресивності; 30 – 63 бали – явно виражена депресивна симптоматика.

Відповідно до рекомендацій Європейського комітету з медичних етичних стандартів захисту психічного здоров`я, в дослідженнях хворі приймали участь добровільно, після роз`яснювальної роботи. При цьому була гарантована анонімність отриманої медичної інформації.

Всі хворим визначали вміст магнію сироватки крові за допомогою наборів «Філісіт-Діагностика», м. Дніпропетровськ.

Результати дослідження та їх обговорення.

В дослідженні прийняли участь: жінок – 22 (46%) осіб та чоловіків – 26 (54%). Вік хворих становив від 26 до 62 років.

Серед опитаних хворих хронічним панкреатитом з порушенням екскреторної та інкреторної функції найчастіше виявляли симптоми втомлюваності – у 75%, дратівливості – у 56%, песимізму – у 37%, занепокоєння станом свого здоров`я – у 34%, печалі – у 33%, незадоволеності собою – у 31%, нерішучості – у 31%, втрати сексуального потягу – у 28%, труднощі у роботі – у 28% хворих. Рідше спостерігалися наступні симптоми: почуття провини – у 22%, відчуття соціальної відчуженості – у 22%, відчуття невдачі – у 19%, втрати апетиту – у 19%, дисморфофобії – у 16%, безсоння – у 12%, втрати ваги – у 12%, плаксивості – у 6% хворих. У жодного хворого не спостерігалися симптоми самозаперечення, самозвинувачення та суїцидальних думок

При вивченні вмісту магнію у крові хворих хронічним панкреатитом виявлено його суттєве зниження в залежності від ступеня депресивності.

У хворих хронічним панкреатитом з критичним рівнем депресивності рівень магнію в сироватці крові суттєво (р≤0,01) у 3,5 рази був нижче показників контрольної групи та у 3,2 рази нижче показників хворих хронічним панкреатитом з помірно вираженою депресією (таб. 1).

Таблиця 1

Рівень магнію в крові у залежності від ступеня депресивності


Показник

Помірно виражена депресія

Критичний рівень депресивності

Контрольна група

Магній, ммоль/л

0,88±0,05

0,27±0,06

0,97±0,03

Висновки:

1. При хронічному панкреатиті у 67% хворих виявлено симптоми депресивності: помірно виражена депресія – 38%, критичний рівень депресивності – 29%.

2. Симптоми депресивності проявляються зниженням рівня магнію в сироватці крові, що потрібно враховувати при лікуванні.
ЛІТЕРАТУРА

1. Бабінець Л. С. Порушення балансу вітамінів і мінералів у хворих на хронічний панкреатит із супутнім остеодефіцитом / Л. С. Бабінець, С. І. Сміян // Проблеми остеології. ― 2005 2006. ― Т. 8 9, №4 (1). ― С. 84 86.

2. Губергриц Н. Б. Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы: этиопатогенетические варианты и лечение / Н. Б. Губергриц // Сучасна гастроентерологія. ― 2003. ― №3 (13). ― С. 24 32.

3. Харченко Н.В. Дієтологія: Підручник / Н.В. Харченко, Г.А. Анохіна. – К.: Меридіан, 2012. – 528 с.


SUMMARY

ROLE OF magnesium in formation of depression in chronic pancreatitisKoval V.Yu., Hanich O.M., Bondarenko V.V., Risko Ya.F., Izaj E.O.

In 67% of patients with chronic pancreatitis founded symtomes of depression: moderately severe depression - 38%, critical level of depression - 29%. Symptoms of depression manifested with reduction of magnesiumin in blood serum, which must be considered in treatment of these patients.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Схожі:

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України
Науковий збірник містить доповіді й повідомлення, які надані учасниками Міжнародної науково-практичної конференції „Державна історична...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЛ. О. Хомич, доктор пед наук, проф
Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconСоціальний розвиток сільських регіонів випуск другий: Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної конференції
Соціальний розвиток сільських територій: Колективна монографія. Випуск ІІ. [Матеріали доповідей учасників ІІ міжнародної науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЙного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) Частина Київ 2014
Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 014 р., м. Київ) : у ч. – Ч. / уклад. Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г....
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconЗбірник матеріалів VІІ міжвузівської студентської науково-практичної конференції
Мовленнєва культура як запорука професійного успіху спеціаліста: збірник наукових статей VІІ міжвузівської студентської науково-практичної...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 icon14 грудня 2015 р. V всеукраїнська науково-практична конференція “Андріївські читання”
Володимира. Минуле І сьогодення (з нагоди 1000-річчя успіння князя Володимира І 400-річчя Київських духовних шкіл) : матеріали V...
Матеріали VIII міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції ( 17-18 квітня 2015 року ) ужгород 2015 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка