Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсуСкачати 90,24 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір90,24 Kb.
ТипПрограма

Кафедра дошкільної і початкової освіти

Спеціальність: 6.010101 Дошкільна освіта

Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом.

Програма для студентів 3 курсу спеціальності 6.010101 дошкільна освіта з навчальної дисципліни: Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом.


Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови.

Завдання курсу:

• теоретико-методологічні - знання наукових філософських, психологічних, природничих засад побудови методики навчання української мови як другої в умовах близькоспорідненого двомовного оточення;

• лінгвістичні - озброєння студентів науковими знаннями з мовознавства, які є обов'язковою умовою ефективності розробки навчальних технологій мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з кожного розділу методики під час вивчення ними української мови як другої (в умовах близької спорідненості української і російської мов);

• когнітивні - ознайомлення майбутніх вихователів з державними, варіативними програмами та навчально-методичними посібниками з навчання дітей української мови як другої;

• лінгводидактичні - озброєння студентів знаннями з методики розвитку українського 5 мовлення, навчання державної – української мови як другої в умовах ДНЗ з російськомовним режимом; формування у них системи лінгводидактичних знань, умінь і навичок;

• проективно-прогностичні - формування у студентів умінь і навичок планування різних видів роботи з розвитку українського мовлення в ДНЗ з російськомовним режимом;

• корекційні - прищеплення студентам навичок коригування відхилень і у мовленні дітей, що вивчають українську мову як другу. Вивчення курсу передбачає засвоєння знань з таких питань: теоретичні, психолого- педагогічні, лінгвістичні основи методики, методичні технології розвитку українського мовлення, навчання української мови як другої в ДНЗ з російськомовним режимом в умовах близькоспорідненого двомовного оточення. Під час семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:

• діагностувати рівні засвоєння дітьми другої, української мови;

• прогнозувати та планувати різні види роботи з розвитку українського мовлення та навчання дітей української мови як другої в ДНЗ з російськомовним режимом;

• прищеплювати дітям повагу до української мови; добирати найефективніші методи та прийоми навчання дітей другої, української мови, розвитку усного українського мовлення;

• коригувати відхилення у мовленні дітей, що вивчають українську мову як другу;

• передбачати результати навчання української мови як другої.

Програма передбачає вивчення курсу в процесі поєднання лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять, самостійної і індивідуальної роботи. Питома вага вивчення курсу припадає на самостійну роботу студента, що передбачає формування умінь здобуття нових знань для їх використання в ході вирішення практичних завдань, педагогічної практики. Семінарські заняття мають на меті узагальнення, систематизацію, корекцію знань, засвоєних студентами в процесі лекцій та самостійного вивчення матеріалу. В ході практичних та лабораторних занять відбувається комплексне застосування отриманих знань та оволодіння проектно-конструктивними уміннями проектування занять з розвитку українського мовлення, навчання дітей української мови як другої.
Семінарське заняття 1.

Тема: Наукові засади методики навчання української мови в днз

з російськомовним режимом.

Історія української мови. Транспозиція української і інших слов’янських мов. Українська мова серед інших мов. Специфіка української фонетики, лексики, граматики у порівнянні з російською, взаємозв’язок у навчанні української і російської мов. Правила української літературної вимови. Значення національної української мови у вихованні дітей. Культура мовлення вихователя. Взаємозв’язок у навчанні української та російської мов.
Семінарське заняття 2.

Тема: Дослідження дитячого білінгвізму.

Значення материнської мови для інтелектуального розвитку дитини. Час початку навчання дітей другої мови. Вплив другої мови на розумовий розвиток дитини. Рівні володіння нерідною мовою. Різновидності дитячого білінгвізму.


Семінарське заняття 3.

Тема: Методи, прийоми і засоби навчання

другої мови.

Методи навчання дітей другої мови. Прийоми розвитку українського мовлення. Засоби навчання дітей української мови.
Семінарське заняття 4.

Тема: Завдання і зміст навчання дітей української мови як другої .

Ділова гра Аналіз завдань та змісту навчання української мови як другої у чинних програмах: «Я у Світі», «Дитина», «Розвиток українського мовлення у дошкільників. Програма розвитку українського мовлення дітей для дошкільних закладів з російським мовним режимом», «Програма та методичні рекомендації з розвитку українського мовлення для дошкільних закладів з російським мовним режимом».


Семінарське заняття 5.

Тема: Розвиток українського мовлення у дітей на заняттях з української мови.

І. Перевірка стану виконання самостійної роботи. ІІ. Ділова гра. Презентація занять з української мови в ДНЗ з російськомовним режимом. Аналіз проведеного заняття за критеріями: Зміст заняття. Відповідність меті. Активізація мислення й мовлення дітей шляхом висунення проблемних питань і ігрових ситуацій. Завдання для закріплення матеріалу попередньої теми. Зв'язок із попереднім і наступним навчальним матеріалом. Методика проведення заняття з дітьми. Чітка структура заняття. Логіка викладу матеріалу. Наявність плану, дотримання його. Доступність, роз’яснення нових термінів і понять. Доказовість і аргументованість інформаційного матеріалу. Виокремлення головного під час викладу нового матеріалу та висновків. Використання прийомів закріплення (повторення, запитання тощо). Використання наочного матеріалу ( іграшок, предметів, картин, картинок, малюнків, схем тощо), технічних засобів навчання (аудіо - відео записи тощо), застосування педагогом опорних матеріалів (текст, конспект, окремі записи, відсутність опорних записів тощо). Керівництво роботою дітей. Активізація мовлення дітей, контроль за виконанням індивідуальних завдань (якщо такі є). Допомога дітям у виконанні ігрових завдань (зміна темпу мовлення, вказівки, нагадування, повторення, паузи тощо). Використання прийомів підтримки уваги – цікаві приклади, різні типи запитань, зауваження, схвалення тощо. Можливість для дітей ставити запитання протягом спілкування в ході заняття, висловлювати свою думку, ділитися власним досвідом ,виявляти власну ініціативу, кмітливість тощо Виконавські дані. Знання предмета. Емоційність викладу матеріалу. Голос (сила, тембр, темп). Дикція. Ораторське мистецтво. Культура мовлення. Зовнішній вигляд вихователя. Уміння встановлювати контакт з «дитячою» аудиторією. Ставлення «вихователя» до «дітей». Ставлення «дітей» до «вихователя». Результативність заняття (фрагменту). Інформаційна цінність. Досягнення поставлених цілей. Виховний і розвивальний потенціал. ІІІ. Самооцінка та взаємооцінка. ІV. Підведення підсумків лабораторного заняття.


Семінарське заняття 6,7.

Тема: Методика ознайомлення дітей з українською народною творчістю,

творами українських поетів і письменників,

традиціями Українського народу.

Використання малих жанрів українського фольклору під час навчання дітей української мови як другої. Завдання та зміст ознайомлення дітей з творами українських поетів і письменників, принципи відбору творів українською мовою для читання дітям-біглотам. Методика читання художніх творів в різних вікових групах. Робота з українською поезією в ДНЗ з російськомовним режимом. Методика роботи з українською книгою. Методика ознайомлення дітей з традиціями українського народу − завдання і зміст ознайомлення дітей з Україною в різних вікових групах − ознайомлення дітей із символами України − значення використання картин українських художників в навчанні дітей української мови. Методика ознайомлення дітей з українським живописом.


Семінарське заняття 8.

Тема: Планування роботи з розвитку українського мовлення в ДНЗ з російськомовним режимом .

Принципи планування. Напрями роботи з розвитку українського мовлення. Особливості планування та запису занять з української мови, художньої літератури, ознайомлення з навколишнім. Планування роботи з навчання української мови дітей у повсякденному житті в умовах ДНЗ з російськомовним режимом.


Завдання для самостійної роботи

Тема 1. Наукові засади методики навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом міні-дослідження «Культура мовлення майбутнього вихователя». (Розробити програму дослідження; обстежити мовлення майбутнього вихователя; представити обробку результатів дослідження; висновки).

Тема 2. Дослідження дитячого білінгвізму Міні-дослідження «Помилки інтерферуючого характеру в мовленні дошкільників». (Розробити програму дослідження; обстежити мовлення 1дитини старшого дошкільного віку; представити кількісну і якісну обробку результатів дослідження; висновки).

Тема 3. Завдання і зміст навчання дітей української мови як другої. Підготовка до семінарського заняття № 4. Закріплення учасників за окремими програмами, вивчення «власної» програми, підготовка питань для опонування змісту програми «колег».

Тема 4. Розвиток українського мовлення у дітей на заняттях з української мови. Підготовка до семінарського заняття № 5 (підготовка конспекту занять згідно вимог, підготовка до моделювання, добір матеріалу).

Індивідуальна робота

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Методика навчання української мови в ДНЗ з російськомовним режимом» – це вид роботи, яка містить результати дослідницького пошуку, узагальнення, відображає певний рівень його навчальної компетентності, оволодіння професійними уміннями та навичками розвитку усного українського мовлення у дітей, які вивчають українську мову як другу. Запропонована орієнтовна тематика ІНДЗ складена з врахуванням рівня творчих можливостей студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо.ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДНЗ РОСІЙСЬКОМОВНИМ РЕЖИМОМ

1. Ми живемо на Україні

2. Рідне місто

3. Сім’я

4. В гості до бабусі

5. Родина

6. Будинок

7. На городі

8. У саду

9. Наші іграшки

10. Ми граємось

11. У дитсадку

12. Наша група

13. Спальня

14. Кольори

15. Пори року

16. Дитячій одяг

17. Жіночий одяг

18. Чоловічій одяг

19. Взуття

20. Національний одяг

21. Цифри

22. Домашні тварини

23. Лісовізвірята

24. Машина

25. Транспорт

26. В магазині

27. В аптеці

28.У лікарні

29. Подорож на потязі.Рекомендована література

Основна

1. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах: Підручник. – 2-ге вид., доповнене і перероблене /Алла Богуш. – К: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 440 с.

2. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах: Навч. Посібник./ Алла Богуш. – К., 1993. – 360 с.

3. Богуш А. Розвиток українського мовлення у дошкільників. Програма розвитку українського мовлення дітей для дошкільних закладів з російським мовним режимом./ Укл. Алла Богуш – К., «Освіта», 1991.- 68 с.

4. Програма та методичні рекомендації з розвитку українського мовлення для дошкільних закладів з російським мовним режимом (част. І). / Укл. О. Хорошківська, Н. Кудикіна – К.,1992.

5. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна; авт. кол. : Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.
Додаткова

1. Богуш А. М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи. Навчально-методичний посібник / А. М. Богуш, Н.І. Луцан – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 256 с.

2. Гончаренко А.М. Коли починати навчати іноземної мови / А. М. Гончаренко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. - № 12. - С. 62 – 64.

3. Єщенко Т. Поняття «рідна мова» в двомовному середовищі / Єщенко Т. – [електронний ресурс] Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/17198/1/%D0%94%D0%B2%D0 %BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

4. Протасова К. Двомовність від малого до великого. / К. Протасова // Дошкільна освіта.- 2009.-N 4(26).-C.44-45. Режим доступу до електронного ресурсу : http://www.ukrdeti.com/2009/4_a8_2009.html 25

5. Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных дошкольников : учебное пособие / Н.М. Родина, Е.Ю. Протасова – М. : ВЛАДОС, 2010 – 245 с. – [електронний ресурс] Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/372964/

6. Теория и методика обучения русскому языку дошкольников в условиях полилингвизма : могография / под науч. ред. К. Л. Крутий. – Запорожье : ООО «ЛИПС» ЛТД, 2012. – С. 64 – 75.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconРобоча програма навчальної дисципліни теорія та практика перекладу
Мета курсу полягає у створенні умов для формування у студентів необхідних для їхньої подальшої професійної діяльності теоретичних...
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconОпис досвіду «формування естетичної компетентності учнів шляхом використання елементів інноваційних технологій та підготовки особистості до життя в сучасних умовах»
Тема досвіду «Формування естетичної компетентності учнів на уроках української мови І літератури шляхом використання елементів інноваційних...
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconМетодичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа”...
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconТексти лекцій
Навчальна дисципліна «Практична стилістика» входить до програми професійної підготовки студентів-бакалаврів І є важливим структурним...
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconНаказ №17 Про підсумки проведення XІХ районної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій за темою «Розвиток педагогічної компетентності та професійної майстерності педагогів регіону»
Харківського регіону в січні 2012 року було проведено районну виставку презентацію за темою «Розвиток педагогічної компетентності...
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconПрограма вступного іспиту з Теор
Побудова національної системи освіти України передбачає новий підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців, основним критерієм...
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Методичні вказівки з української мови професійного спілкування (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconІ. Загальні історичні відомості
Орієнтація шкільного курсу інформатики на формування готовності учнів до життя І трудової діяльності в умовах інформатизованого суспільства...
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconМетодичні вказівки до виконання самостійних завдань з курсу "Історія української культури"
Програма курсу "Історія української культури" для студентів технічних напрямів підготовки
Мета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу iconПрограма І тестові завдання з курсу "історія україни"
Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду І загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка