Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»Сторінка1/6
Дата конвертації19.04.2018
Розмір0,92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИЙ

НАВАЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТСУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Методичні рекомендації для організації самостійної

роботи студентів напряму підготовки

6.020303 «Філологія (Переклад)»

Київ 2014

УДК 821.161.2(076.5)

ББК Ш5(4Укр)6

С 916

Укладачі: С. С.Кіраль, Н. О. ЩурРецензенти: Н.М.Мазур, Н.Д.Осьмак
Рекомендовано до друку ухвалою вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №11 від 18.06.2013 року)
С 916 Сучасна українська література: методичні рекомендації для організації самостійної роботи / уклад.: C. C. Кіраль,  Н. О. Щур.  – К. : НУБіП України, 2014. – 90 с.

Методичні рекомендації «Сучасна українська література» містять плани практичних занять, відповідну літературу до кожної теми, рекомендації до самостійної підготовки, питання для самоконтролю, а також тестові завдання, які можна використовувати для поточного контролю засвоєних знань, – все це активізує участь студентів у навчальному процесі, вчить працювати самостійно.

Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.020303 „Філологія (Переклад)”.


ЗМІСТ


Вступ...............................................................................................

4

1. Структура, зміст і обсяг навчальної дисципліни...................

6

2. Плани практичних занять..........................................................

8

2.1.Тема1. Інтелектуально-метафорична лірика вісімдесятників”.....................................................................

8


2.2. Тема 2. Український поетичний авангард кінця ХХ ст. Творчість поетів угрупування „Бу-Ба-Бу”..............................

15


2.3. Тема 3. Поезія „дев’ятдесятників”: постаті, угрупування, напрями, течії.....................................................

23


2.4. Тема 4. Постмодерний дискурс прози Ю. Андруховича.......................................................................

31


2.5. Тема 5. Творчість Є. Пашковського та О. Ульяненка в контексті житомирської прозової школи................................

38


2.6. Тема 6. Сучасна українська жіноча проза...........................................................................................

45

2.7. Тема 7. Історична романістика 90-х років ХХ ст. Творчість Р. Іваничука та П. Загребельного...........................

54


2.8. Тема 8. Здобутки української прози ХХІ ст. Творчість Л. Дереша, С. Жадана, С. Ушкалова, В.Шкляра...................................................................................

61


2.9. Розвиток сучасної української драматургії і театру..........................................................................................

67


3. Тестові завдання.........................................................................

73

4. Література до курсу....................................................................

86


ВСТУП
Сучасна українська література постає як строката, мозаїчна картина. Активно про себе заявило молоде покоління письменників (Л. Дереш, С. Ушкалов, С. Жадан, Т. Малярчук), яких нині „модно” видавати. Наприклад, українське видавництво „Кальварія” започаткувало видавничий проект молодих авторів „Література від 16 до 26”. Плідно працюють також дебютанти 80-х років ХХ ст. (Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак, В. Герасим’юк, І. Малкович, І. Андрусяк, Є. Пашковський, О. Забужко, Ю. Винничук та ін.). Визначають сучасний літературний процес і письменники старшого покоління (Л. Костенко, Б. Олійник, І. Драч, П. Загребельний, Р. Іваничук, В. Шевчук).

Творчість багатьох сучасних письменників, особливо старшого покоління, вивчається у школі на уроках української літератури. Завдання курсу „Сучасна українська література ” – поглибити й систематизувати знання студентів, розглянути, у першу чергу, твори, створені на порубіжжі ХХ – ХХІ ст. Творчість письменників молодшої генерації студенти здебільшого вивчають уперше, а тому важливо зорієнтувати молодь у сучасному розмаїтому літературному процесі.

Відповідно до навчального плану напряму 6.020303 „Філологія (Переклад)” дисципліна „Сучасна українська література” вивчається студентами першого курсу в обсязі 54 год. (18 год. – лекції, 18 год. – практичні заняття, 18 год. – самостійна робота). Основна мета дисципліни вивчення сучасного українського літературного процесу у найвизначніших персоналіях, найкращих творах і провідних художніх напрямах кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Поставлена мета передбачає реалізацію таких завдань:

– поглиблення знань про сучасне українське письменство, його світоглядні, художні та стильові орієнтири;

– ознайомлення з найкращими творами української прози, поезії і драматургії 80–90-х років ХХ – початку ХХІ ст;

– вивчення специфіки постмодернізму в сучасній українській літературі, означеного „карнавальним постмодернізмом”, „феміністичним постмодернізмом”, „метафізичним апокаліпсисом”, „постмодерною бездомністю”;

– з’ясування особливостей розвитку української поезії порубіжжя ХХ – ХХІ століть, у якому наявні кілька мистецьких течій – традиційна, авангардна та герметична;

– вивчення специфіки розвитку сучасної української прози, зокрема таких шкіл, як „житомирсько-київська”, „галицька”, „жіноча”;

– аналіз сучасного стану та перспектив розвитку сучасної української драматургії і театру, а також творчості сучасних драматургів як старшого, так і молодшого поколінь;

– прищеплення умінь аналізу художніх творів із застосуванням сучасних здобутків літературознавчої науки.

Матеріали цієї розробки максимально скеровані на самостійну, індивідуальну роботу студентів, зокрема на вивчення науково-критичної літератури, систематизацію засвоєних знань, а також на оволодіння навичок самостійного аналізу художніх текстів.

Відповідно до навчальної програми дисципліни „Сучасна українська література” студентам запропоновано 9 тем, до яких подано бібліографію теоретичних та літературно-критичних праць, рекомендації до самостійного вивчення матеріалу, що розширює і поглиблює лекційний курс, формує у студентів уміння аналізувати художні твори, порівнювати аналогічні літературні явища. Подано також запитання й завдання для самостійного контролю засвоєних знань, тестові завдання, – все це активізує участь студентів у навчальному процесі, вчить їх самостійно працювати.

СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


пор.Зміст навчальної дисципліни

Обсяг (год.)


Л

П

СР

1.


Ідейно-естетичні пошуки в українській поезії 80-х – 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.


1.1.

Стильове розмаїття поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. Інтелектуально-метафорична лірика „вісімдесятників”. Творчість В. Герасим’юка, І. Римарука, І. Малковича

2

2

2

1.2.

Етапи розвитку українського авангарду. Неоавангардна поезія 80-90-х рр. ХХ ст. Творчість поетів угрупування „Бу-Ба-Бу” (Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака)

2

2

2

1.3.

Поезія „дев’ятдесятників”: постаті, угрупування, напрями, течії. Творчість представників покоління „національної депресії” – І. Андрусяка, С. Жадана, В. Слапчука та ін.

2

2

2

2

Тенденції розвитку української прози 80-х – 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.


2.1

Розвиток постмодернізму в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст. Проза Ю. Андруховича – непересічного представника „галицької школи” прозаїків. Постмодерна поетика романів „Рекреації”, „Московіада”, „Перверзія”, „Таємниця”

2

2

2

2.2

Витоки київсько-житомирської школи прози. Ризоматичні площини роману-есею Є. Пашковського „Щоденний жезл”. Змалювання радянського соціального дна в романі О. Ульяненка „Сталінка”

2

2

2

2.3

Феномен сучасної української жіночої прози. Неординарність головних героїнь прози О. Забужко („Інопланетянка”, „Дівчатка”, „Казка про калинову сопілку”, „Я, Мілена”, „Польові дослідження...”). Проблематика прози Є. Кононенко („Імітація”, „Зрада”, „Без мужика”, „Ностальгія”)

2

2

2

2.4

Розвиток історичної прози кінця ХХ – початку ХХІ ст. Філософське осмислення історії України у романі П. Загребельного „Тисячолітній Миколай”. Антиколоніальний пафос роману „Орда” Р. Іваничука. Історико-пригодницька проза Ю. Мушкетика („Гетьманський скарб, „Погоня”)

2

2

2

2.5

Здобутки української прози ХХІ ст. Творчість наймолодшої генерації прозаїків (Л. Дереша, О. Ушкалова, С. Жадана). Проблеми молоді у романах Л. Дереша „Культ”, „Поклоніння ящірці”. „Бездомність”, молодіжна незахищеність у романах С. Жадана „Депеш Мод” та С. Ушкалова „БЖД”

2

2

2

3.

Розвиток драматургії і театрального мистецтва 80-х – 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст.


3.1

Українська драматургія і театральне мистецтво 80–90-х років ХХ – початку ХХІ ст. Морально-етична проблематика драматургів-„вісімдесятників” (Я. Стельмаха, В. Сердюка, Я. Верещака, Л. Хоролець). Сучасна українська експериментальна драма (Неда Неждана, О. Погребінська, О. Миколайчук-Низовець, О. Росич)

2

2

2

Усього за видами навчальної діяльності

18

18

18

Усього годин

54

Л – лекції; П – практичні заняття; СР – самостійна робота

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Інтелектуально-метафорична лірика вісімдесятників”
План


 1. Основні тенденції розвитку української поезії 80-90-х років ХХ ст.

 2. Життєвий і творчий шлях В. Герасим’юка.

2.1. Новаторський характер пейзажної тематики у збірках „Смереки”, „Потоки”.

2.2. Зображення драматичних епізодів історії України у збірках „Космацький узір”, „Діти-трепети”, „Осінні пси Карпат”.

2.3. Збірка „Поет у повітрі” – вершина творчого самовираження В. Герасим’юка (композиція, образи-символи збірки).

3. Інтелектуально-психологічна поезія І. Римарука.

3.1 Композиція, основні мотиви та образи-символи збірки „Діва Обида”.

3.2. Особливості поетичного стилю І. Римарука.

4. Загальний огляд поетичної творчості І. Малковича.
Рекомендовані твори для прочитання
1. Василь Герасим’юк „Я напишу такі вірші”, „Запахли яблука у сіні”, Дидактичний етюд (І)”, „Перший сніг”, „Жива ватра”, „Кроки на смерековім помості”, „Малим я Сокільського лісу боявся, смерекового...”, „Потік”, „І збудуться слова...”, „За вікном водоспад...”, „Гроза у Брустурах”, „Знаю полонинські обличчя”, „Я вірші пишу вночі в Прокураві”, „Коса”, „Ми на камінь поклали мечі...”, „Ми все залишили в могилах предків...”, поема „Поет у повітрі”, поема „Київська повість”, поема-містерія „Єзавель”;

2. Ігор Римарук „Діва Обида”, „Різдво”, „Зірка”, „Обнови”, „Дощ”, „Сніги”, „Грішник”, „А те, що живий, – серед ночі засвідчує страх”, „Братове, хто стояв при слові на сторожі...”, „У місті замовлянь і мук твоїх колишніх...”, „Останній біженець із різдвяних легенд” та ін.

3. Іван Малкович „Із янголом на плечі”, „Напучування”, „Музика, що пішла”, „Коло”, „В передчутті”, „Я загубив свій ключ”, „Нав’язливий сон”, „Пташина буколіка”, „Юна моя майбутня дружина”, „Шукання безсмертника”, „Ключ”, „Антонич”, „Сонет із торбинкою квасолі”, „Над зелен-рікою, на деревці, скраю”, „Сиди, і думай, і печальсь, і все питай себе чому”.

Методичні рекомендації
У сучасній літературній критиці усталився зручний і спрощений принцип називати літературних дебютантів кожного наступного десятиліття відповідно „вісімдесятниками”, „дев’ятдесятниками” („дев’яностиками”) і „двотисячниками”.

У поезії другої половини 80-х – початку 90-х років В. Моренець виділяє три головні напрямки: традиційний (Л. Костенко, Д. Павличко, І. Жиленко, М. Кіяновська, В. Виноградов, І. Павлюк, Р. Скиба, О. Короташ), постмодерний (В. Голобородько, В. Кордун, М. Воробйов, М. Григорів, В. Герасим’юк, І. Римарук, Т. Федюк, Ю. Бедрик), авангардний (Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак, С. Жадан). Детальний аналіз поезії зазначеного періоду можна знайти у статтях В. Моренця та Л. Аршинової.

Творчість „вісімдесятників” В. Герасим’юка, І. Римарука та І. Малковича зорієнтована на інтелектуально-психологічні глибини. Цих поетів об’єднує не тільки приналежність до одного покоління та гуцульське походження, а й своєрідне езотеричне, утаємничене письмо, що ґрунтується на метафоричності, асоціативності, насиченні творів біблійними та міфологічними символами, алюзіями.

З-поміж інших поетів-вісімдесятників творчість В. Герасим’юка, за слушним спостереженням В. Моренця, вирізняється епічним характером мислення. У його творчому доробку переважають розлогі сюжетні вірші, в основі яких – оповідь про враження, духовне потрясіння, спричинене драматичною дійсністю. Ліричний герой його поезій – громадянин, національно свідома особистість, якій болить нищення цивілізацією духовного світу людини.

Провідною у творчості В. Герасим’юка вважають тему Гуцульщини, її звичаїв, обрядів, природи, побуту. Проте Карпати і Гуцульщина для нього – не декоративне тло, не екзотика, а своєрідна картина світу, його мікрокосм і макрокосм, буття народу. Багато віршів присвячені осмисленню драматичних епізодів історії України – боротьби воїнів ОУН УПА. У цих поезіях не знайдемо героїки, романтизації, штучного пафосу, у них є лише прагнення усвідомити трагічні уроки історії, осмислити забуті постаті, складні сторінки минулого.

Трагічне переживання давньої і нещодавньої історії, осмислення ролі поета і поезії у сучасному світі – головна тема збірки В. Герасим’юка „Поет у повітрі”. Повітря у цій збірці – символ нашої тривожної доби, драматичної історії, нерадісного світу людства початку третього тисячоліття. Докладний аналіз творчості В. Герасим’юка можна знайти у працях Я. Голобородька, І. Дзюби, В. Копиці та ін.

Лірика І. Римарука, за словами Я. Голобородька, – це лірика ускладнених асоціацій, експресивної рефлексійності, образно-психологічного пізнання світу і душі. Його вірші нагадують давні священні тексти з сакральним змістом. Вони сповнені біблійних символів і мотивів, що посилює їх філософічність і драматизм.

Збірка „Діва Обида”, за яку поета удостоєно Національної премії України імені Тараса Шевченка (2002), сповнена пошуків віри, витоків духовного буття, хоч у ній гостро прориваються й історичні, соціальні та культурні реалії. Назва збірки символічна, адже Діва Обида – давньослов’янська богиня розбрату, суму, печалі і водночас – іпостась Діви Марії. Вагому роль у збірці відіграють образи-символи – земля, сонце, трава, звізда, свіча, зоря, вогонь, вода – своєрідні концепти, за словами Я. Голобородька, які виражають ментальну сутність поетового світобачення. Більшість поезій мають онтологічну проблематику, у них відчувається „віковічна печаль” втечі часу, сили, страх зміни, втрати можливості писати, любити.І. Малкович – поет, перекладач, видавець. Ліричний герой його поезій поєднує в собі риси дорослого і дитини, це носій альтруїзму у чужому світі, дитина-янгол. Багато поезій І. Малковича об’єднує тема життєвого покликання, пошуку людиною свого призначення. Докладний аналіз його віршів можна знайти у статті А. Бондаренко, І.Борисюк, Р.Семківа, Р.Свято.

Критична література

(про поезію 80-х – 90-х рр. ХХ ст.)


 1. Аршинова Л. Покоління вісімдесятників: руйнування радянських комплексів у житті й літературі: лекція // Українська мова та література. – 2008. – № 13/16. – С. 80–82.

 2. Моренець В. Сучасна українська лірика: модель жанру // Сучасність. – 1996. – С. 90–99.

 3. Сучасна українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. : Для ст. шк. віку / Упор. текстів, ред. І. М. Андрусяк. – К. : Школа, 2006. – С. 7–43, 423–442.

 4. Історія української літератури ХХ ст. : У 2 кн. – Кн. 2: Друга половина ХХ ст. Підручник / За ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – С. 91–103.


(про В. Герасим’юка)


 1. Білоцерківець Н. Поет у повітрі: розмова з Василем Герасим’юком // Українська мова та література. – 2008. – 13/16. – С. 39–43.

 2. Горініч В. Василь Герасим’юк: матеріали до уроків // Українська мова та література. – 2008. – 13/16. – С. 46–56.

 3. Голобородько Я. Поетична меритократія : Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк. – К. : Факт, 2005. – 105 с.

 4. Дзюба І. ... І є такий поет // Герасим’юк В. Була така земля: Вибране. – К., 2003. – С. 7–20.

 5. Копиця В. „Узвишшя радості” поетичного світу В. Герасим’юка // Слово і час. – 2004. – № 11. – С. 43–52.

 6. Кремінь Т. Історіософський концепт лірики В. Герасим’юка // Слово і час. – 2003. – № 10. – С. 71–75.

 7. Історія української літератури ХХ ст. : У 2 кн. – Кн. 2: Друга половина ХХ ст. Підручник / За ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – С. 99–100.

 8. Маленький І. Основний міф світотворення в українських поетичних книжках // Слово і час. – 2004. – № 9. – С. 51–54.

 9. Москалець К. Навіщо поет у повітрі? // Березіль. – 2003. – Ч. 3 – 4. – С. 183–160.

 10. Москалець К. Про містерію „Єзавель” // Герасим’юк В. Була така земля : Вибране. – К., 2003. – С. 368–375.

 11. Неборак В. Поет «останніх речей»: Василь Герасим’юк і кінець міфології / Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. Бібліотека «ЛітАкценту». – К. : Темпора, 2012. – С.261–280.(про І. Римарука)


 1. Вдовенко Л. Ігор Римарук: уроки // Українська мова та література. – 2008. – 13/16. – С. 39–43.

 2. Голобородько Я. Мисленнєва тектоніка Ігоря Римарука. Художньо-творчі інтенції „Діви Обиди” // Кур’єр Кривбасу. – 2005. – Верес. – № 190. – С. 178–185.

 3. Голобородько Я. Поетична меритократія: Василь Герасим’юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк. – К. : Факт, 2005. – 105 с.

 4. Історія української літератури ХХ ст. : У 2 кн. – Кн. 2: Друга половина ХХ ст. Підручник / За ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – С. 100–101.


(про І. Малковича)


 1. Бондаренко А. Художнє мовомислення філософських поезій Івана Малковича // Дивослово. – 2004. – № 2. – С. 26–28.

 2. Борисюк І. В. Стилетворчі функції міфо-ритуальних форм у поезії вісімдесятників (В.Герасим’юк, І.Римарук, І.Малкович) : автореф. дис. … канд. філол. наук. : 10.01.01 / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К., 2006. – 20 c.

 3. Гришин-Грищук І. Виміри в загальному дискурсі: штрихи до творчого портрета Івана Малковича // Слово і час. – 1995. – № 11–12. – С. 71–73.

 4. Москалець К. Вічно перша книга (творчий шлях Івана Малковича) / Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. Бібліотека «ЛітАкценту». – К. : Темпора, 2012. – С.250–260.

 5. Свято Р.  Фольклорно-міфологічні витоки поетики Івана Малковича // На пошану пам’яті Віктора Китастого. – К., 2004. – С.300–315.

 6. Семків Р. А. Іван Малкович, український видавець і поет / Ростислав Семків. – К. : Атлант ЮЕмСі, 2008. – 63 с.


Питання для самоконтролю

 1. Які течії визначає В. Моренець у сучасній українській ліриці?

 2. До якої течії можна зарахувати поезію В. Герасим’юка, І. Римарука та І. Малковича?

 3. Назвіть поетичні збірки В. Герасим’юка. Яка зі збірок удостоєна Національної премії України імені Тараса Шевченка?

 4. Назвіть головні мотиви лірики В. Герасим’юка.

 5. У чому полягає своєрідність пейзажної лірики В. Герасим’юка?

 6. У яких поезіях оспівано боротьбу воїнів ОУН УПА?

 7. Яку композицію має збірка В. Герасим’юка „Поет у повітрі”? Поясніть її назву.

 8. Дайте визначення поняття „містерія”.

 9. Визначте біблійні мотиви містерії „Єзавель” В. Герасим’юка.

 10. Назвіть типові образи-символи для поезії В. Герасим’юка.

 11. Визначте головну думку поезії В. Герасим’юка „Жива ватра”.

 12. Назвіть особливості поетичного стилю В. Герасим’юка.

 13. Назвіть поетичні збірки І. Римарука. Яка з них удостоєна Національної премії України імені Тараса Шевченка?

 14. Визначте особливості композиції збірки „Діва Обида” І. Римарука.

 15. Назвіть типові образи-символи поезій І. Римарука.

 16. Знайдіть приховані цитати й ремінісценції у поезіях І. Римарука „А те, що живий, – серед ночі засвідчує страх”, „Братове, хто стояв при слові на сторожі...”, „У місті замовлянь і мук твоїх колишніх...”.

 17. Назвіть особливості поетичного стилю І. Римарука.

 18. Назвіть поетичні збірки І. Малковича.

 19. Які поезії І. Малковича присвячені темі життєвого покликання?

 20. Яка інша назва поезії І. Малковича „Напучування”. Визначте її основну ідею.
Каталог: sites -> default -> files -> u138
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
u138 -> Теми практичних занять
u138 -> Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
u138 -> Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури»
u138 -> Кафедра української та класичної мов
u138 -> Кафедра української та класичних мов
u138 -> Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни " Практика перекладу з англійської мови" для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
Практика перекладу з англійської мови" для студентів спеціальності 020303 "Переклад"
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 030505 «Управління персоналом І економіка праці»

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconРобоча програма блоку навчальних дисциплін світова література напрям 020303 Філологія
Робоча програма блоку навчальних дисциплін «Світова література» для студентів напряму підготовки 020303 Філологія (мова І література...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка