Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни»Сторінка1/4
Дата конвертації15.03.2018
Розмір0,75 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


ЖДТУ

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «__»_______ 20__ р. №__МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення семінарських занять

з навчальної дисципліни«історія і культура україни»

для студентів освітнього рівня бакалавр

спеціальностей: 121 Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія, 172 Телекомунікації та радіотехніка

факультет економіки та менеджменту

кафедра гуманітарних і соціальних наук
Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри гуманітарних і соціальних наук

протокол від 29 серпня 2017  р. № 1

Розробник: к.і.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук

Ю. С. Кондратюк

Житомир


2017 – 2018 н.р.

Затверджено науково-методичною

радою ЖДТУ

протокол від «__»_______ 20__ р. №__МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення семінарських занять

з навчальної дисципліни«історія і культура україни»

для студентів освітнього рівня бакалавр

денної і заочної форми навчання

спеціальностей: 121 Програмна інженерія, 123 Комп‘ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, 163 Біомедична інженерія, 172 Телекомунікації та радіотехніка

факультет економіки та менеджменту

кафедра гуманітарних і соціальних наук


Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри гуманітарних і соціальних наук

протокол від 29 серпня 2017  р. № 1

Розробник: к.і.н., доцент кафедри гуманітарних і соціальних наук

Ю. С. Кондратюк

Житомир


2017 – 2018 н.р.
ЗМІСТ

 1. мета і завдання курсу «історія і культура україни».

 2. Теми семінарських занять

 3. питання на іспит.

 4. рекомендована література

 1. Мета і завдання курсу «Історія і культура України»

Мета курсу – забезпечити освоєння української історії на основі пізнання процесу розвитку українського суспільства в цілому, аналізуючи всю сукупність етнічно-національної, суспільно-політичної, соціально-економічної та культурно-релігійної трансформації українського суспільства на шляху його багатовікового поступу; ознайомити студентів із найважливішими закономірностями та головними етапами розвитку української культури, з найвідомішими досягненнями матеріальної і духовної діяльності людства в різних регіонах світу.

Завдання курсу: • формування у студентів високої історико-патріотичної свідомості, історико-хронологічної пам’яті;

 • освоєння студентами історико-понятійного апарату предмету;

 • ознайомлення студентів з основними досягненнями вітчизняної та зарубіжної історіографії;

 • вироблення у студентів творчого мислення, здатності самостійно інтерпретувати історичний процес;

 • засвоєння студентами головних закономірностей розвитку зарубіжної та української культури, принципів її періодизації та типології;

 • формування уявлень про головні досягнення та культурну спадщину;

 • визначення характерних рис самобутньої української культури та її місця в загальнолюдському культурному просторі;

 • розкриття характеру зв’язку світової та вітчизняної культури;

 • навчання студентів орієнтуватися в кращих надбаннях світового та вітчизняного мистецтва.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: предмет і об’єкт курсу «Історії і культури України»; основні методичні та методологічні засади пізнання історії і культури України; загальні напрями і закономірності процесів розвитку світової та вітчизняної культури; характер зв’язку між світовою та вітчизняною культурами; самостійно осмислювати історичні і культурологічні події і явища; пов’язувати історичну ретроспективу з майбутнім;

вміти: застосовувати наукову методологію та історичний світогляд для аналізу явищ сьогодення; усвідомлювати гуманітарну підготовку в університеті як єдиний цілісний процес, де історія – вихователь достойного громадянина Української держави; поєднувати базові знання з історії України з розв’язанням проблемних ситуацій в інших науках; вбачати в історичному минулому той досвід, що дає можливість патріоту і громадянину долучатися до успішного розв’язання складних проблем розвитку держави; орієнтуватися у кращих надбаннях світового та українського мистецтва; виділяти загальні тенденції розвитку вітчизняної культури у світовому контексті; аналізувати тенденції розвитку культури в історичній ретроспективі; прогнозувати риси культури майбутнього.


 1. Теми семінарських занять

Тематика лекційних і семінарських занять
Тема 1. Вступ. Феномен української історії та культури
Лекція

1. Історія і культура України як наука і навчальна дисципліна.

2. Історіографія історії України.

3. Джерела з історії України.


Семінарське заняття

1. Проблеми викладання історії у вищій школі.

2. Методологічні засади вивчення історії України. Лінійна і нелінійна філософія історії.

3. Соціальна історія та історія повсякденності.


Опрацювати самостійно

Сич О. Про викладання історії у вищій школі / О. Сич // Укр. іст. журн. – 1998. – № 5. – С. 111–117.


Реферати

1. К. Ясперс про сенс і призначення історії.

2. Значення історії очима А. Тойнбі.

3. Історична схема М. Грушевського.

4. Народницький і державницький напрями української історіографії.
Творчі завдання

1. Опрацювавши відповідну наукову літературу, визначте особливості лінійної і нелінійної філософії історії.

2. Підготуйте виступ про життєвий і творчий шлях видатних українських істориків (М. Костомарова, М. Грушевського, В. Антоновича, Д. Дорошенка, Н. Полонської-Василенко, О. Єфименко).
Література

Бойченко І. В. Філософія історії : підручник / І. В. Бойченко. – К. : Т-во «Знання», 2000. – 723 с.

История Украины : учеб. для иностр. студ. высш. учеб. заведений / Г. Д. Казьмирчук, В. И. Гусев, В. П. Капелюшный и др. ; под ред. Г. Д. Казьмирчука. – К. : «Киевский университет», 2010. – 631 с.

Історичне джерелознавство : підручник / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко. – К. : Либідь, 2002. – 488 с.

Калакура Я. С. Українська історіографія : курс лекцій / Ярослав Степанович Калакура. – К. : Генеза, 2004. – 496 с.

Сич О. Про викладання історії у вищій школі / О. Сич // Укр. іст. журн. – 1998. – № 5. – С. 111–117.

Яковенко Н. Вступ до історії / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2007. – 376 с.

Ящук Т. І. Філософія історії : курс лекцій : навч. посібник / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – 536 с.
Проблемні запитання


 • У чому полягає значення історії в житті суспільства?

 • Доведіть, що історія України є частиною всесвітньої історії.

 • Назвіть об’єкт та предмет курсу «Історія України».

 • Охарактеризуйте методологічні засади історичної науки.

 • Що таке історичне джерело? Які існують види історичних джерел?

 • Що таке історіографія?

 • Що у Вашому розумінні означає філософія історії?

 • Назвіть видатних істориків України.

 • Чому все більшої популярності у вітчизняній історичній науці набуває соціальна історія та історія повсякденності?


Ключові терміни та поняття: історичне джерело, історіографія, історія, історія повсякденності, соціальна історія.

Тема 2. Доісторична доба української історії та культури
Лекція

1. Археологічна періодизація історії.

2. Початок формування людської цивілізації на території України.

3. Трипільська культура та її місце в історії України.


Семінарське заняття

1. Первісні державні утворення на території України (кіммерійці, скіфи, сармати, грецькі міста-держави Північного Причорномор’я).

2. Східні слов’яни в VІ–ІХ ст.: розселення, побут, вірування, проблеми етногенезу. Перші протодержавні утворення східного слов’янства. Заснування Києва і держава Аскольда.
Опрацювати самостійно

«Археологічні джерела. Заселення території України».


Реферати

1. Геродот про скіфів.

2. Давні слов’яни у працях зарубіжних авторів.

3. Доісторична доба на Житомирщині.Творчі завдання

1. Ознайомтеся із працею Ю. Канигіна «Шлях аріїв» (К., 2006) та висловте своє ставлення до концепції арійського походження українців.

2. Підготуйте доповідь на тему «Скіфські кургани».

3. Опрацювавши додаткову інформацію, зробіть повідомлення про життя в античному місті на території Північного Причорномор’я (Ольвії, Херсонесі, Тірі, Пантікапеї тощо).


Література

Баран В. Д. Давні слов’яни / Володимир Данилович Баран. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 3).

Баран В. Давня історія України в світлі сучасних наукових досліджень з археології / В. Баран // Історія України. – 2006. – № 17. – С. 8–14.

Бунятян К. П. На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 1).

Винокур І. С. Археологія України / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін. – Тернопіль : Богдан, 2004. – 480 с.

Древние цивилизации / [под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина]. – М. : Мысль, 1989. – 479 с.Залізняк Л. Л. Первісна історія України / Леонід Львович Залізняк. – К. : Вища школа, 1999. – 264 с.

Крижицький С. Д. Античні держави Північного Причорномор’я / С. Д. Крижицький, В. М. Зубар, А. С. Русяєва. – К. : Альтернативи, 1998. – 352 с. – («Україна крізь віки», т. 2).

Скржинська М. В. Судочинство в античних державах Північного Причорномор’я / М. В. Скржинська // Укр. іст. журн. – 2009. – № 5. – С. 4–12.
Проблемні запитання

 • Визначте шляхи заселення людьми території України.

 • Доведіть або спростуйте автохтонність українського народу.

 • Які існують теорії походження Трипільської культури?

 • Визначте характерні ознаки Трипільської культури та причини її занепаду.

 • Чому, на Вашу думку, скіфо-сарматська доба викликає великий інтерес в сучасних українських істориків?

 • Визначте причини грецької колонізації Північного Причорномор’я.

 • У чому полягає вплив грецької культури на культуру скіфів, сарматів?

 • Виділіть періоди історії існування осередків античної цивілізації в Північному Причорномор’ї, проаналізуйте, на основі яких критеріїв їх було виділено.

 • Які існують теорії етногенезу слов’ян?

 • Охарактеризуйте суспільний розвиток східних слов’ян.

 • Визначте особливості слов’янської язичницької культури.

 • Вкажіть, які існували протодержавні утворення в східних слов’ян напередодні утворення Київської Русі.

 • Охарактеризуйте Антський племінний союз як протодержавне утворення східного слов’янства.


Ключові терміни та поняття: авари, автохтони, алани, анімізм, анти, аристократія, Артанія, білі хорвати, Борисфен, Велике переселення народів, венеди, волхви, готи, гуни, деревляни, дреговичі, дуліби, колонізація, курган, Куявія, метрополія, пектораль, поляни, сіверяни, склавини, уличі, язичництво.

Тема 3. Україна-Русь (ІХ – перша половина ХІV ст.)
Лекція

1. Проблеми утворення Київської Русі в історіографії.

2. Етнічний розвиток Київської Русі. Проблема етногенезу українського народу в історичній науці. «Звичайна схема» М. Грушевського.
Семінарське заняття

1. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець ІХ – кінець Х ст.)

2. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець ІХ – середина ХІ ст.).

3. Розвиток руських земель в умовах децентралізації Київської Русі. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга (ставлення різних дослідників до монгольського іга, насамперед, Л. Гумільова).

4. Галицько-Волинська держава.

5. Культура Київської Русі і Галицько-Волинської держави.


Опрацювати самостійно

1. Грушевський М. Звичайна схема «руської» історії і справа раціонального укладу східного слов’янства [Електронний ресурс] / М. Грушевський. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrs/hrs02.htm.

2. Проблема етнічної єдності українців, росіян та білорусів в історичній літературі (Джерело: Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Академвидав, 2006. – С. 70–74).
Реферати

1. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі.

2. Київська Русь в системі міжнародних відносин Середньовіччя.

3. Наш край за часів Київської Русі.

4. Походження назв «Україна», «Росія», «Житомир».
Творче завдання

Проаналізуйте погляд на монголо-татарський фактор в історії Русі у працях Л. Гумільова «От Руси до России», «Великая степь и Русь» й романі В. Чивіліхіна «Память».


Література

Брайчевський М. Ю. Походження Русі / М. Ю. Брайчевський. – К. : Наук. думка, 1968. – 224 с.

Грушевський М. Звичайна схема «руської» історії і справа раціонального укладу східного слов’янства [Електронний ресурс] / М. Грушевський. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrs/hrs02.htm.

Котляр М. Ф. «Вещий» Олег в історичній пам’яті / М. Ф. Котляр // Укр. іст. журн. – 2009. – № 6. – С. 4–16.

Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь / М. Ф. Котляр. – К. : Альтернативи, 1998. – 336 с. – («Україна крізь віки», т. 5).

Котляр М. Ф. Шляхи християнства на Русь (легендарні й реальні) / М. Ф. Котляр // Укр. іст. журн. – 2008. – № 5. – С. 4–15.

Моця О. П. Київська Русь: результати та перспективи досліджень / О. П. Моця // Укр. іст. журн. – 1996. – № 4. – С. 41–49.

Моця О. П. Рівні етнічної самосвідомості давньоруського населення / О. П. Моця // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 4–11.

Ричка В. Княгиня Ольга / Володимир Ричка. – К. : Альтернативи, 2004. – 336 с.

Сахаров А. Н. Дипломатия Святослава / А. Н. Сахаров. – М. : Международные отношения, 1982. – 240 с.

Толочко О. П. Київська Русь / О. П. Толочко, П. П. Толочко. – К. : Альтернативи, 1998. – 352 с. – («Україна крізь віки», т. 4).
Проблемні запитання

 • Охарактеризуйте основні давньоруські літописи як пам’ятки української історії.

 • Чи можна вважати праці візантійських авторів Костянтина Порфірородного, Льва Диякона, Фотія та інших пам’ятками історії України Княжої доби? Чому?

 • Назвіть сучасних дослідників Київської Русі.

 • Яку роль відіграють археологічні пам’ятки у вивченні історії України-Русі?

 • Поясніть схему розвитку української та російської державності, яка домінує в російській історіографії.

 • У чому суть історичної схеми М. Грушевського?

 • Визначте сутність норманської теорії та актуальність її в незалежній Україні.

 • Виокремте основні етапи розвитку Давньоруської держави та назвіть притаманні для них ознаки.

 • Яким є Ваше ставлення до тези С. Томашівського про першу власне українську державу – Галицько-Волинське князівство?

 • Визначте вплив Заходу та кочового Степу на розвиток Київської Русі.

 • Яким, на Вашу думку, є місце Київської Русі у світовій історії?


Ключові терміни та поняття: авари, анти, баскак, бояри, варяги (нормани), венеди, верв, вира, віче, воєвода, волхв, вотчина, готи, графіті, гуни, данина, десятина, древляни, дружина, закуп, Золота Орда, «Із варяг у греки», ізгой, князь, Куявія, літопис, монархія, олігархія, «Повість минулих літ», погост, політеїзм, полюддя, поляни, «Руська правда», смерд, тріумвірат, феодалізм, фреска, холоп, християнство, язичництво, ярлик.
Тема 4. Литовсько-польська доба української історії та культури (друга половина ХІV– перша половина ХVІІ ст.)
Лекція

1. Українські землі в колі геополітичних інтересів сусідніх держав (Литви, Польщі, Кримського ханства, Молдавії, Османської імперії, Московського царства).

2. Політичні, соціальні та етнокультурні процеси у Великому князівстві Литовському в ХІV – першій половині ХVІ ст. Магдебурзьке право. Литовські статути.
Семінарське заняття

1. Польська цивілізація і Русь: Люблінська і Брестська унії.

2. Боротьба українського народу за права православної церкви у ХVІІ ст. Полемічна література. Петро Могила.

3. Культура України ХІV – першої половини ХVІІ ст.


Опрацювати самостійно

1. Капітан Л. Литовська-польська доба на сторінках «Українського історичного журналу» (1985–2000) / Л. Капітан // Укр. іст. журн. – 2000. – № 4. – С. 53–60.

2. Дискусія про державність українських земель у складі Великого князівства Литовського.

3. Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії / Н. Яковенко // Київська старовина. – 1993. – № 3. – С. 77–85.


Реферати

1. Місце української шляхти у боротьбі за автономію у складі Великого князівства Литовського.

2. Українська жінка як творець світової історії (Роксолана, Маруся Богуславка, Гальшка Гулевичівна, Раїна Могилянка).

3. Українське середньовічне місто у працях Наталі Яковенко.

4. Житомирська земля за часів Литовської доби.

Творчі завдання

1. Визначте роль та еволюцію місця уніатської церкви в історії України з кінця ХVІ ст. до сучасності.2. Ознайомтеся з працею Ігоря Шевченка «Україна між Сходом і Заходом». Визначте, якою мірою взаємодія і протистояння східних і західних чинників впливали на формування і розвиток української культури.
Література

Білоус Н. О. До питання про запровадження магдебурзького права в Києві / Н. О. Білоус // Укр. іст. журн. – 2008. – № 1. – С. 123–135.

Білоус Н. О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) / Н. О. Білоус // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 65–84.

Біляков Г. Ф. Берестейська унія в працях польських істориків ХХ ст. / Г. Ф. Біляков, О. Г. Білякова // Укр. іст. журн. – 1996. – № 4. – С. 34–39.

Русина О. В. Україна під татарами та Литвою / О. В. Русина. – К. : Альтернативи, 1999. – 320 с. – («Україна крізь віки», т. 6).

Саух П. Ю. Князь Василь-Костянтин Острозький / П. Ю. Саух. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 244 с.

Харитин М. В. Українська церква між двома уніями (1569–1596) / М. В. Харитин // Укр. іст. журн. – 1996. – № 4. – С. 24–33.

Шевченко І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку XVIII століття / Ігор Шевченко. – Львів : Ін-т історії церкви Львівської богословської академії, 2001. – 250 с.

Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії / Наталя Яковенко // Київська старовина. – 1993. – № 3. – С. 77–85.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. Волинь і Центральна Україна / Наталя Яковенко. – К. : Критика, 2008. – 472 с.
Проблемні запитання

 • Розкрийте суть ідеї «вестернізації» України за литовсько-польської доби.

 • Чому українські землі стали предметом боротьби між Литвою, Польщею, Московією та іншими державами?

 • Розкрийте роль української аристократії в житті тогочасного суспільства на прикладі життя князя Костянтина Острозького.

 • Визначте причини та наслідки московсько-литовських воєн кінця XV – початку XVI ст.

 • Чому наприкінці ХV – на початку ХVІ ст. в середовищі української шляхти посилюються проросійські орієнтири? Покажіть це на прикладі змови М. Бєльського та повстання М. Глинського.

 • Визначте здобутки і втрати Люблінської унії, спираючись на статтю Н. Яковенко.

 • Визначте місце братств у боротьбі за збереження православної релігії.

 • Чому ідея Брестської унії знаходила своїх прихильників у середовищі православного духовенства?

 • Історик Наталя Яковенко одним із наслідків Брестської унії вважає те, що «починалося велике протистояння (вповні не розв’язане й донині), що перетворило Берестейську унію, задуману як інструмент порозуміння, на символ розбрату й ворожнечі, коли обом сторонам, захопленим стихією боротьби, судилося нарівні стати жертвами власної затятості». Чи поділяєте Ви наведену вище думку дослідниці?

 • У чому виявився вплив Контрреформації на українські землі?

 • Порівняйте становище православної і греко-католицької церкви після 1596 р.


Ключові терміни та поняття: Берестейська унія, братства, війт, волока, геральдика, Грюнвальдська битва, гуманізм, єзуїти, єресь, єретик, звичаєве право, Контрреформація, копний суд, Кревська унія, Литовські статути, Люблінська унія, Магдебурзьке право, магістрат, магнат, мануфактура, міщани, панщина, партачі, патриціат, підсусідки, полемічна література, полонізація, Реформація, слобода, уніатська церква, «Устава на волоки», фільварок, цех, шляхта.

Тема 5. Козацтво в історії України (кінець ХV–ХVІІІ ст.)
Лекція

1. Основні причини, джерела, теорії, етапи формування і розвитку українського козацтва.

2. Запорозька Січ як центр консолідації національно-патріотичних сил, перехрестя багатьох культур і релігій. Устрій Січі. Традиції та звичаї запорожців. Створення реєстрового козацтва.

3. Запорозька Січ у міждержавних відносинах країн Європи та Азії (морські походи козаків у кінці ХVІ – першій половині XVІІ ст., участь у Хотинській, Тридцятилітній війнах, польсько-російській війні 1617–1618 рр. тощо). Петро Конашевич-Сагайдачний.


Семінарське заняття
Перше заняття

1. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ – в першій третині ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького Реєстрового». «Золотий спокій».

2. Українська національно-визвольна революція (1648–1676):

а) проблеми назви, хронології, періодизація, основні етапи;

б) причини та привід до розгортання революції, рушійні сили;

в) загальна характеристика першого етапу революції (1648–1657). Переяславська рада і «Березневі статті».


Реферати

1. Перші українські козацькі гетьмани (Д. Байда-Вишневецький, І. Свирговський (Сверчевський), І. Підкова, Я. Шах, О. Макуха, С. Кішка, П. Конашевич-Сагайдачний).

2. Б. Хмельницький та його бойові побратими Богдана Хмельницького (М. Кривоніс, І. Богун, С. Мрозовицький, Д. Нечай тощо).

3. Українські козацькі клейноди.


Творче завдання

Опрацюйте тритомник Д. Яворницького «Історія запорозьких козаків» та висловте своє ставлення про місце і роль козацтва в історії України.


Література

Голобуцький В. О. Запорозьке козацтво / Володимир Голобуцький. – К. : Вища школа, 1994. – 539 с.

Горак І. Гетьман Богдан Хмельницький і соціальні групи України в Національно-визвольній революції 1648–1657 років / І. Горак // Історія України. – 2005. – № 41. – С. 5–7.

Новікова Л. Чи була Запорозька Січ орденом? До питання про інтерпретацію особливостей устрою козацької громади та її суспільної ролі А. Скальковським / Л. Новікова // Історія України. – 2004. – № 40. – С. 9–11.

Смолій В. А. Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Либідь, 1993. – 504 с.

Смолій В. А. Українська національна революція ХVІІ ст. (1648–1676 рр.) / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К. : Альтернативи, 1999. – 352 с. – («Україна крізь віки», т. 7).

Щербак В. Соціальний портрет козацької верхівки другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / В. Щербак // Історія України. – 2005. – № 19–20. – С. 1–6.
Проблемні запитання

 • Чому Запорозьку Січ називали «християнською козацькою республікою»?

 • Прослідкуйте історію Запорозьких Січей. Визначте причини їхніх утворень та руйнувань.

 • Ознайомтеся з проектом створення Задніпровської козацької держави Йосипа Верещинського та сформулюйте основні його положення.

 • Покажіть на конкретних прикладах, як українські козаки підтримували православну церкву.

 • Що означали Переяславсько-московські домовленості 1654 р.: «персональну унію», «васальну залежність» України від Московщини (Росії), «автономію» у складі Росії, «возз’єднання» українського та російського народів, «воєнний союз» між Україною та Росією? Ваша позиція.

 • Назвіть привід до початку Національно-визвольної війни. Як Ви вважаєте, чи був він настільки вагомим, аби штовхнути Богдана Хмельницького на шлях озброєної боротьби.

 • Яким був татарський фактор під час Національно-визвольної революції?

 • Виділіть характерні риси зовнішньої політики Богдана Хмельницького під час Національно-визвольної війни.

 • У чому полягала сутність Віленського перемир’я 1656 р.?

 • Коротко охарактеризуйте загальний перебіг подій Національно-визвольної війни після укладання Переяславських домовленостей.

 • Визначте місце Тимоша Хмельницького в державотворчих планах Б. Хмельницького.


Ключові терміни та поняття: Березневі статті, берладники, Білоцерківський мирний договір, булава, бунчук, Великий Луг, випищики, Військо Запорозьке, військовий довбиш, військовий кантаржій, військовий осавул, військовий писар, військовий суддя, Віленське перемир’я, гетьман, Дике поле, Запорозька Січ, Зборівський договір, зимівник, каламар, кіш, клейноди, колонізація, корогва, кошовий отаман, курінь, литаври, Ординація Війська Запорозького, пернач, реєстрове козацтво, уходники, чайка.
Друге заняття

1. Українська козацька держава у колі геополітичних інтересів Польщі, Росії, Кримського ханства, Туреччини. Період Руїни в історії України.

2. Гетьманщина наприкінці ХVІІ – у ХVІІІ ст.:


 • державотворча діяльність гетьмана Івана Мазепи;

 • гетьманування Пилипа Орлика. Перша українська конституція 1710 р.;

 • колоніальна політика Російської імперії щодо України у ХVІІІ ст. (І. Скоропадський, П. Полуботок, Д. Апостол, К. Розумовський);

 • Запорозька Січ у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. Трагічна доля Запорозьких Січей після 1709 р.;

 • гайдамацький та опришківський рухи у ХVІІІ ст. Максим Залізняк. Олекса Довбуш.

3. Культура України другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
Реферати

1. Козацькі часи на Житомирщині.

2. Образ Івана Мазепи у світовій культурі.

3. Іван Сірко – геніальний козацький ватажок чи антидержавець.

4. Останній кошовий Запорозької Січі – Петро Калнишевський.

5. Скарби гетьмана Павла Полуботка і сучасність.Творчі завдання

1. Визначте, наскільки змінилася роль Запорозької Січі після смерті Богдана Хмельницького (в т. ч. і на прикладі політики кошового Івана Сірка).2. Ознайомтеся зі статтею Наталі Яковенко «Між правдою і славою» та проаналізуйте ставлення авторки до явища героїзації постаті Богдана Хмельницького у вітчизняній історичній науці.
Література

Борщак І. Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана / Ілько Борщак, Рене Мартель. – К. : Радян. письменник, 1991. – 316 с.

Бульвінський А. Г. Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана Виговського (серпень 1657 – серпень 1659 рр.) / А. Г. Бульвінський // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 125–138.

Горобець В. М. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50-х рр. ХVІІ ст.: впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесів / В. М. Горобець // Укр. іст. журн. – 2005. – № 2. – С. 16–48.

Горобець В. «Це вікопомне склеювання знову в одне…». Зовнішньополітичні стимули та соціополітичні аванси для впровадження Гадяцької унії 1658 р. / В. Горобець // Укр. іст. журн. – 2009. – № 4. – С. 48–67.

Гуржій О. І. Гетьманська Україна / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Альтернативи, 1999. – 304 с. – («Україна крізь віки», т. 8).

Іванко А. Культурницька політика І. Мазепи в українській історіографії / А. Іванко // Історія України. – 2003. – № 37. – С. 1–7.

Журавльов Д. В. Мазепа / Д. В. Журавльов. – Харків : Фоліо, 2007. – 382 с.

Сергієнко Г. Я. Правобережна Україна: відродження козацької державності й визвольний рух проти панування Речі Посполитої (80–90-ті рр. XVII – початок XVIII ст.) / Г. Я. Сергієнко // Укр. іст. журн. – 1996. – № 3. – С. 105–119.

Ступак Ф. Я. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи / Ф. Я. Ступак // Укр. іст. журн. – 2005. – № 1. – С. 138–148.

Яковлєва Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради – 2 до Андрусівської угоди (1659–1667) / Тетяна Яковлєва. – К. : Основи, 2003. – 644 с.
Проблемні запитання

 • Діяльність гетьмана І. Виговського була суперечливою, що спричинило різні оцінки його постаті від «зрадника українського народу» до «національного героя». Дайте власну оцінку діяльності І. Виговського.

 • На що сподівалася Османська імперія, проголошуючи Ю. Хмельницького гетьманом? Чи мав він реальну владу на українських землях?

 • Прокоментуйте вислови дослідників щодо гетьманування І. Мазепи та висловте своє ставлення до цієї історичної особистості. Є. Маланюк: «Це був досвідчений державний муж, зручний політик, досконалий дипломат, а головне, старий, з великою практикою воєначальник і полководець, який… умів мислити стратегічно і стратегічно передбачати». О. Васильєва: «Изменник оставался изменником до самой своей кончины».

 • Чому український історик О. Оглоблин назвав Конституцію Пилипа Орлика 1710 р. «другою поразкою ... гетьмана Мазепи після Полтавської катастрофи»?

 • Виділіть характерні риси внутрішньої та зовнішньої політики право- і лівобережних гетьманів України періоду Руїни.

 • Чому, на Вашу думку, Катерина ІІ наказала зруйнувати Запорозьку Січ?

 • Як можна оцінити гайдамацький рух? Чи погоджуєтеся Ви із думкою польських та єврейських істориків, що це був рух волоцюг та розбійників?

 • Назвіть вітчизняних та зарубіжних дослідників історії козацтва.

 • Яке місце посідає козаччина в історії України? Яким є ставлення до цього явища у сучасних фахових науковців та пересічних громадян України?


Ключові терміни та поняття: Гадяцький договір, Переяславський договір, Слободищенський трактат, Андрусівське перемир’я, Вічний мир, Бучацький договір, Бахчисарайський договір; Московські, Глухівські, Коломацькі, Решетилівські статті; Рішительні пункти; Конституція Пилипа Орлика; Коліївщина.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «історія І культура україни» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка