Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовкиСторінка1/4
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,95 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

В КОНТЕКСТІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Методичні рекомендації

для студентів, які навчаються за напрямами підготовки:

6.030504 – Економіка підприємства, 6.020303 – Філологія,

6.030101 – Соціологія
(заочно-дистанційна форма навчання, кредитно-модульна система)

Харків


Видавництво НУА

2012


УДК 94(477)(072+075.4)

ББК 63.3(4УКР)6р30-2

І-90
Затверджено на засіданні кафедри філософії
та гуманітарних дисциплін


Народної української академії.

Протокол № 8 від 06.02.2012

А в т о р - у п о р я д н и к В. М. Корнієнко

Р е ц е н з е н т канд. іст. наук А. О. Гайков
І
І-90
сторія
України в контексті всесвітньої історії : метод. рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 6.030504 – Економіка підприємства, 6.020303 – Філологія, 6.030101 – Соціологія (заоч.-дистанц. форма навчання, кредит.-модул. система) / Нар. укр. акад., [каф. філософії та гуманітар. дисциплін ; авт.-упоряд. В. М. Корнієнко]. – Х. : Вид-во НУА, 2012. – 72 с.

Методичні рекомендації містять стислу цільову настанову та організаційно-методичні вказівки до вивчення дисципліни під час самостійної роботи студентів у міжсесійний період, тематичний план курсу, плани семінарських занять, перелік контрольних робіт, проблемні завдання, літературу.

Для студентів усіх спеціальностей факультету заочно-дистанційної форми навчання ХГУ «НУА».
УДК 94(477)(072+075.4)

ББК 63.3(4УКР)6р30-2

© Народна українська академія, 2012ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
Сучасний розвиток вищої школи характеризується гуманізацією та гуманітаризацією освіти, зміною всієї системи викладання гуманітарних наук, урахуванням потреб виховання вільної, духовно багатої, всебічно розвиненої особистості людини. Важливою тенденцією цього процесу є пробудження
у студентів інтересу до проблем української історії.

Зміни у викладанні історичних дисциплін у вищих навчальних закладах України відповідають світовій практиці. У більшості країн у вищих закладах освіти вивчається історія вітчизни, що найповніше задовольняє потреби людини у пізнанні свого минулого і відповідає завданням патріотичного виховання.

Без знання історії, як свідчить практика, немає і не може бути чіткої системи філософських, економічних та соціально-політичних поглядів. Історичні знання – важлива частина культури. При відсутності цього компоненту освіта людини не може бути повною. Вивчення історії забезпечує історизм мислення як одну з передумов активної та цілеспрямованої діяльності особистості. Звернення до минулого зумовлюється перш за все необхідністю краще усвідомити історію державного будівництва, «зазирнути» у його майбутнє.

Дисципліна має на меті: з позицій наукової об’єктивності та конкретно-історичного підходу розкрити зміст, спрямованість і особливості соціально-економічного, політичного та культурного розвитку народу України на різних історичних етапах в контексті всесвітньої історії. Особливу увагу приділено усуненню «білих плям» у вітчизняній історії, зокрема, висвітленню питань становлення української державності, нації, суперечливості економічного та політичного розвитку і отримання дійсного суверенітету та незалежності України.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен
ЗНАТИ:
1. Основні проблеми вітчизняної історії, що пов’язані з виникненням
та розвитком України як держави, з боротьбою українського народу за свободу та незалежність (фундаментальний рівень).

2. Загальні положення про історію соціально-економічного, політичного та культурного розвитку України (ознайомчо-орієнтований).

3. Основні етапи розвитку національної самосвідомості українського народу, формування української нації та їх вплив на створення держави (фундаментальний).

4. Сутність національно-історичних традицій та історію життя видатних державних діячів України (ознайомчо-орієнтований).


УМІТИ:
1. На основі наукових історичних знань та аналізу повної сукупності фактів самостійно виробляти, висловлювати та відстоювати свою точку зору про життя суспільства та держави на різних етапах вітчизняної історії (алгоритмічний, евристичний рівні).

2. Із позицій теоретичної методології та методологічної практики історії оцінювати сучасні напрями державного будівництва, робити правильні висновки для своєї практичної діяльності (алгоритмічний, евристичний).

3. Володіти системою загальнолюдських цінностей, ідей, методологією наукового аналізу політичних процесів незалежної держави України та політичного становища у світі (евристичний).

4. Проводити заняття з вітчизняної історії з метою глибокого розуміння закономірностей історичних процесів державного будівництва України (алгоритмічний).ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Викладання дисципліни розпочинається зі з’ясування методологічних та методичних проблем, предмета та структури історичної науки, її найважли-віших методів та принципів, значення. Навчальний матеріал передбачається викладати у проблемно-хронологічному та проблемно-концептуальному планах.

Система методичного забезпечення вивчення дисципліни включає робочу навчальну програму, тематичний план, лекції, кваліфікаційні завдання (тести), методичні рекомендації для проведення усіх видів занять, навчально-дидактичні матеріали для технічних засобів навчання. Усі компоненти забезпечення ґрунтуються на вимогах освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики щодо формування обсягу і якості знань та умінь студентів при вивченні цього курсу.

Значення навчальної дисципліни у підготовці студентів визначається пізнавальною, практично-політичною, світоглядною і виховною функціями
й ґрунтується на знаннях історії та інших гуманітарних наук, одержаних у школі. У свою чергу вивчення нової дисципліни є основою для викладання актуальних проблем філософських, соціологічних, політологічних та педагогічних курсів.

Технологія вивчення курсу включає застосування взаємопов’язаних


видів занять, з яких основними є відвідування лекцій, семінарів; написання контрольної роботи, реферату; самостійна робота студентів та іспит.

Лекції, як провідний вид навчального процесу, визначають зміст та спрямованість усіх інших навчальних занять. Вони послідовно розкривають найбільш складні проблеми дисциплін, що дає можливість визначити основні напрями та методи самостійної роботи студентів, стимулювати у них розвиток творчого мислення.

Семінари мають на меті поглиблювати та закріплювати знання, одержані на лекціях та у процесі самостійної роботи над навчальною і науковою літературою, формувати навички наукового пошуку, узагальнювати та критично аналізувати існуючі концепції. Вони можуть проводитися методами «круглого столу» та «прес-конференції», які сприяють зростанню інтересу до пізнання актуальних проблем історії державного будівництва України, розвивають вміння вести дискусію і захищати свої погляди.

Написання контрольної роботи та реферату проводиться з метою контролю, глибокого засвоєння важливих проблем курсу і формування теоретичних і методичних навичок наукового історичного вивчення (дослідження).

При проведенні занять використовуються наочні посібники (карти, схеми, плакати) та технічні засоби навчання (мульти-медіа апаратура, комп’ютерна техніка) для демонстрації фрагментів кінофільмів, слайдів презентацій.

Самостійна робота планується кожним студентом і проводиться з метою закріплення та поглиблення знань, отриманих на лекціях та семінарах, удосконалення навичок роботи з літературою і активного пошуку нових знань, підготовки до наступних занять та іспиту, написання контрольної роботи та реферату.

Інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи передбачено вивченням багатотомної праці з історії України М. С. Грушевського, творів Д. І. Багалія, М. І. Костомарова, О. Я. Єфименка, І. П. Крип’якевича, О. Суб-тельного, Д. І. Яворницького та інших. Слід звертатися і до сучасних видань, таких як «Історія держави і права України» у 2-х частинах за редакцією академіка А. Й. Рогожина, двотомна «Історія України (нове бачення)» за загальною редакцією академіка В. А. Смолія та «Очерки истории Украины» П. П. Толочко.

Для перевірки ступеня і якості засвоєння навчального матеріалу призначається поточний контроль за результатами семінарських занять.

Теоретичні знання, практичні навички та уміння студентів із навчальної дисципліни «Історія України в контексті всесвітньої історії» перевіряються
під час контрольних робіт, написання рефератів та остаточно на іспиті.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
Розподіл навчального часу за модулями і темами для студентів I курсу факультетів «Бізнес-управління», «Референт-перекладач» і «Соціальний менеджмент» заочно-дистанційної форми навчання з дисципліни «Історія України в контексті всесвітньої історії» міститься у табл. 1.

Таблиця 1

Розділи та теми курсу


Кількість годин

Загальна

Лекцій

Семінарських

занять


Сам. роботи

студентівМодуль 1

Вступ

4

22

Основні етапи становлення та розвитку української державності (IX–XIX ст.)

6

24

Заняття 1. Проблеми української державності: історичний аспект

62

4

Слобідська Україна: формування і розвиток

5

5

Модуль 2

Революції 1917 року в Росії та їх вплив на історичний процес

6

24

Заняття 2. Боротьба за владу в Україні у 1917–1920 рр.

62

4

Основні проблеми міжнародного розвитку між двома світовими війнами. Україна у 20–30-х роках ХХ ст.

6

24

Заняття 3. Економічний та соціально-політичний розвиток України у 1920–1930-ті роки: суперечності й труднощі

62

4

Світ на межі XIX–XX ст.

5

5

Модуль 3

Друга світова війна: причини та наслідки

6

24

Заняття 4. Україна у роки Другої світової війни

62

4

Спроби здійснення нової політики. Реформи М. С. Хрущова (середина 50-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.)

6

24

Заняття 5. СРСР у середині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Криза адміністративно-командної системи

62

4

Перебудова в СРСР: причини та наслідки. Розпад СРСР

6

24

Заняття 6. Україна в умовах перебудови (1985–1991 рр.)

62

4

Міжнародні стосунки у другій половині ХХ ст.

5

5

Модуль 4

Створення незалежної держави. Внутрішня та зовнішня політика України наприкінці ХХ – на початку XXI ст.

6

24

Заняття 7. Світовий політичний простір і Україна: роль і шляхи інтеграції

62

4

Політичні партії України: історія і сучасність

5

5

УСЬОГО

108

16

14

78

Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri
Kafedri -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
Kafedri -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
Kafedri -> Народна українська академія збірник вправ та завдань із сучасної української мови
Kafedri -> Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconРобоча програма навчальної дисципліни історія філософії 19-20 ст
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу філософського факультету, які навчаються за напрямом підготовки 020301...
Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації для студентів № теми Назви тем та анотований зміст Заліковий кредит №1
Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг та методичні рекомендації для студентів
Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
Методичні рекомендації підготовлені згідно вимог, які передбачені типовими навчальними програмами для студентів медичних І стоматологічних...
Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів, глосарій, список літератури. Для студентів напряму підготовки 130102 «Соціальна робота»

Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань І напрямів підготовки...
Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»

Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки iconМетодичні рекомендації для студентів історичного факультету
Матвієнків С. М. Засоби масової інформації в політичному житті суспільства. Методичні рекомендації для студентів історичного факультету...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка