Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)Скачати 335,14 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.05.2017
Розмір335,14 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

Методичні рекомендації

до проходження

психолого-педагогічної практики


Київ 2016


УДК 159.954 (076.5)

Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики: Психолого-педагогічна практика /Укладачі: Доценко Л.В., Каряка І. В. – Киїів, 2015 - 26с.

Рецензенти: Алпатова О.В., кандидат психологічних наук, доцент


Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради ННГМІ НАУ, протокол № 4 від 16.05.2016ироку


Психолого-педагогічна практика студентів-психологів Гуманітарного інституту 2 курсу є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх психологів та їх самостійною роботою у навчально-виховних закладах. Означена діяльність дає можливість студенту практично застосувати знання отримані на теоретичних курсах «Загальна психологія», «Вступ до спеціальності», «Соціальна психологія», «Експериментальна психологія», «Практикум з загальної психології» а також дозволяє у активній формі випробувати себе в ролі практичного психолога в навчально-виховних закладах. Психолого-педагогічну практику, яка здійснюється в умовах, максимально наближених до реальних, студенти-психологи проходять на ІІ курсі у IV семестрі.


Завдання педагогічної практики


 1. Поглибити та закріпити знання із психолого-педагогічних дисциплін і виробити практичні уміння їх застосовувати.

 2. Сформувати уміння та навички самостійного планування, організації та проведення навчально-виховної і методичної роботи в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Вивчити та узагальнити накопичений в загальноосвітньому навчальному закладі передовий педагогічний досвід навчання і виховання дітей.

 4. Сприяти формуванню у студента-практиканта критичної самооцінки психолого-педагогічної діяльності, творчого аналізу психолого-педагогічних ситуацій та прагнення до постійного вдосконалення.


Права і обов'язки студентів-практикантів

В період педагогічної практики студент-практикант повинен проявити|виявляти| високі моральні якості, активність, глибоку зацікавленість до своєї професії. Він має бути прикладом|зразком| організованості, дисциплінованості і працьовитості. У процесі роботи з|із| дітьми студент повинен прагнути показати свою професійну компетентність, активно брати участь у навчальній та виховній діяльності групи, а також виявити інтерес до життя професійного колективу загальноосвітньої установи.

Студенти-практиканти мають право з усіх питань, що виникають в процесі практики, звертатися|обертатися| до керівників практики від університету, адміністрації і керівників загальноосвітньої установи, вносити пропозиції|речення| по вдосконаленню навчально-виховного процесу, організації практики; брати участь у конференціях і нарадах; користуватися матеріально-технічною базою загальноосвітньої установи (бібліотекою, кабінетами і навчально-методичними|учбово-методичними| посібниками, що знаходяться|перебувають| в них, технічними засобами, що можливо використовувати під час проведення занять та виховних заходів та інше).

Практикант організовує свою діяльність відповідно до вимог Статуту загальноосвітнього закладу, підкоряється правилам внутрішнього розпорядку, виконує розпорядження адміністрації і керівника практики. В разі|у разі| невиконання вимог, що пред’являються до практиканта, він може бути усунений від проходження практики. Студент, усунений від практики або робота якого на психолого-педагогічній практиці визнана незадовільною, вважається|лічить| таким, що не виконав навчальний план даного семестру. |уставу|Кожен студент веде щоденник, в якому фіксує результати спостережень і аналізу навчально-виховної роботи з |із|дітьми.

З|із| правами і обов’язками ознайомлений:

(ПІБ)_________________________________(Підпис)___________________________


Правила ведення щоденника-звіту

 1. Щоденник – є основним документом студента-практиканта, що повністю відображає всю його роботу у відповідному навчальному закладі і свідчить про поступове формування його педагогічного досвіду, про професійну адаптацію майбутнього психолога і про ступінь його готовності до самостійної психолого-педагогічної діяльності.

 2. Поточні записи у щоденник студент-практикант зобов’язаний робити у кінці кожного робочого дня.

 3. Студент-практикант зобов’язаний протягом усього періоду проходження практики завжди мати щоденник при собі і надавати його за вимогою керівникам бази практики, офіційним керівникам своєї практики, завідувачеві кафедри для поточного і підсумкового контролю та внесення відповідних записів і оцінок.

 4. Наприкінці практики студент заповнює у щоденнику розділ «Звіт про підсумки практики», а керівники практики від навчально-виховного закладу надають характеристику на практиканта як вихователя та психолога, вказавши оцінки. Обидві характеристики завіряє директор бази практики підписом і печаткою.


Програма педагогічної практики

Психолого-педагогічна практика розрахована на 72 години та проводиться у три етапи:1. Перший етаппочатковий, на який відведено 10 годин, передбачає:

 • складання й затвердження індивідуального плану роботи студента-практиканта;

 • знайомство й встановлення контакту з дітьми прикріпленої групи, її керівником;

 • відвідування занять у закріпленій групі (за розкладом), їх психолого-педагогічний аналіз, участь у їх обговоренні;

 • вибір дитини для психолого-педагогічного обстеження, методик дослідження його особистості;

 • вибір групи для психолого-педагогічного обстеження, методик дослідження її особливостей;

2. Другий етапосновний, на який відведено 52 години, передбачає:

 • психолого-педагогічний аналіз і обговорення занять керівника практики за фахом;

 • визначення теми, розробка сценарію і організація підготовки до проведення виховного заходу;

 • відвідування виховних заходів інших студентів-практикантів (не менше 2-х), участь у їх обговоренні, самостійне проведення їх психолого-педагогічного аналізу;

 • збір інформації про досліджуваного дитини (біографія, сімейні обставини, стан перебування у класному колективі, пізнавальні та позашкільні інтереси, особливості спілкування та ін.) шляхом вивчення документації, співбесід з ним, спостереження за його поведінкою на уроках і перервах, його психодіагностики (зокрема, методика Г.Айзенка - EPQ, методика діагностики комунікативної установки В.В.Бойко, тривожності Спілбергера та Ханіна, методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі, методика діагностики рівня емпатійних здібностей В.В.Бойко, методика «Карта інтересів» та ін.), а також методів опитування учасників навчально-виховного середовища (однокласників, батьків, вчителів і та ін.);

 • збір інформації про досліджувану групу (кількість дітей, вік, стать, рівень розвитку групи, особливості між групової взаємодії учасників та ін..), шляхом спостереження за особливостями групової динаміки.

3.Третій етапприкінцевий, на який відведено 10 годин, передбачає:

 • самостійне проведення залікового виховного заходу;

 • проведення психолого-педагогічного самоаналізу залікового виховного заходу та його обговорення у присутності керівника групи та керівника практики з кафедри педагогіки та психології професійної освіти;

 • обробку результатів психодіагностики досліджуваного учня, аналіз та інтерпретація, формулювання висновків;

 • складання психолого-педагогічної характеристики на учня;

 • складання психолого-педагогічної характеристики на групу;

 • оформлення щоденника педагогічної практики (в тому числі плану-сценарію залікового виховного заходу, психолого-педагогічної характеристики учня, та групи);

 • підготовка та захист звіту про виконання індивідуального плану роботи студента-практиканта під час проходження психолого-педагогічної практики;

З програмою педпрактики ознайомлен(_____) _____________________

(Підпис студента-практиканта)

ЩОДЕНИК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(психолого-педагогічний модуль)

студентки (студента) ______________________________________________________(прізвище, ім’я та по батькові студентки (студента) – повністю)

_____ курсу, спеціальність_________________________________________________

Місце практики:__________________________________________________________

(назва навчально-виховного закладу)

________________________________________________________________________

Термін практики: з ___________________ до ___________________ 20________ року

Керівник від кафедри ПППО:_______________________________________________

Керівник від бази практики ________________________________________________

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ
п/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Установчий інструктаж з психолого-педагогічної практикиОрганізаційно-педагогічна робота

2

Ознайомлення з навчальним закладом, історією, традиціями, режимом його роботи і правилами внутрішнього розпорядку бази практики3

Закріплення студента-практиканта за керівником групи. Знайомство з педагогічним колективом, обговорення плану роботи.Навчальна робота

4

Знайомство з навчальним планом, робочими програмами, поурочними та календарно-тематичними планами5

Відвідати ______ занять в _____________групах

з___________________________________________

6

Прийняти участь у підготовці дидактичних матеріалів до занять з теми:

Тема:______________________________________

Перелік матеріалів___________________________
Тема:______________________________________

Перелік матеріалів:__________________________

___________________________________________

___________________________________________

7

Прийняти участь у підготовці наочних засобів до занять:

Тема:______________________________________

Перелік матеріалів__________________________
Тема:______________________________________

Перелік матеріалів:__________________________

___________________________________________
8

Провести індивідуальні консультації з дітьми з метою _____________________________________ ____________________________________________Виховна робота:

9

Знайомство з планом виховної роботи навчально-виховного закладу10

Відвідати ______________ виховні заходи у групах______________________________________ ____________________________________________
11

Взяти участь у підготовці до виховного заходу у групі _______________________________________ Тема _______________________________________

____________________________________________

12

Розробити план-конспект та провести у групі ____________________________________________ заліковий виховний захід на тему: ______________

____________________________________________

13

Обрати та провести психолого-педагогічне дослідження особистості дитини. Оформити результати у вигляді психолого-педагогічної характеристики дитини14

Обрати та провести психолого-педагогічне дослідження групи дітей. Оформити результати у вигляді психолого-педагогічної характеристики групиМетодична робота

15

Взяти участь у засіданнях методоб’єднання та педрад навчально-виховного закладу16

Відвідати й прийняти участь в обговоренні занять досвідчених вчителів17

Відвідати та взяти участь в обговореннях _____ виховних заходів студентів-практикантівДослідницька робота

18

Вивчити особливості організації навчально-виховного процесу навчально-виховного закладу; специфіку стосунків у педагогічному та учнівському колективах; рівні вихованості й підготовленості дітей з означеного предмету19

Вивчити стан та умови організації процесу навчання в навчально-виховному закладі
Список дітейп/п

Прізвище, ім’я, по-батькові

Доручення

Інтереси, хобі

Розклад занять

Порядок уроку

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

1 урок2 урок3 урок4 урок5 урок6 урок7 урок8 урокГурткиГуртки
Знайомство з навчальним закладом

Директор загальноосвітнього закладу________________________________________

Зам. з навчально-методичної роботи_________________________________________

Зам. з виховної роботи_____________________________________________________

Керівник практики НВЗ____________________________________________________

(ПІБ заповнюється повністю)


1. Із бесіди з членами адміністрації навчально-виховного закладу було з’ясовано, що:

 1. Короткі відомості про навчальний заклад і особливості його існування на сьогоднішній день

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Характеристика педагогічного і учнівського колективів навчального закладу (кадровий склад, контингент учнів)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Основні завдання|задачі| і напрямки|направлення| в роботі навчально-виховного закладу

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Матеріальна база

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Характеристика навчально-виховного процесу учбового закладу (особливості керівництва, контролю, використання інноваційних технологій або авторських програм, інше).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Труднощі, проблеми у навчально-виховній роботі.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Із бесіди з керівником _________________________________________________:

7. Характеристика дитячого колективу (контингент учнів, рівень успішності, дисципліна, згуртованість колективу, традиції, коло інтересів)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Основні актуальні напрямки виховної роботи з даним колективом

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Проблеми у виховній роботі з дітьми

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Особливості роботи з|із| батьками.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Програма «Психодіагностика»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5) iconМета педагогічної практики. Завдання студентів під час педагогічної практики
Підготовка до написання бакалаврських робіт з методики викладання іноземної мови
Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5) iconМетодичні рекомендації щодо впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
Схвалено на засіданні кафедри психолого-педагогічної та суспільно-гуманітарної освіти Одеського обласного інституту удосконалення...
Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5) iconМетодичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році, що додаються
Органи управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітні...
Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5) iconПрограма проходження навчальної практики для студентів 4 курсу факультету лісового господарства
Робоча програма навчальної практики з дисципліни «Основи композиції І топіарне мистецтво» для студентів 4 курсу за спеціальністю:...
Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5) iconМетодичні рекомендації щодо проведення психолого-педагогічного дослідження групи Черкаси 2007

Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5) iconМетодичні рекомендації бібліотекарям до Міжнародного дня друзів Запоріжжя, 2016
Друг – це друге я: Методичні рекомендації бібліотекарям по відзначенню Міжнародного дня друзів /укладач М. П. Зубко; Запорізька обласна...
Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5) iconМетодичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Запоріжжя: «А-плюс», 2012. 120 с
Губа Н. О., Калюжна Є. М., Малина О. Г, Паскевська Ю. А., Поплавська А. П., Спіцина Л. В., Ткалич М. Г. Психологія: Наскрізна програма...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка