Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературуСкачати 319,46 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір319,46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України
Т. О. Панфілова
ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Навчально-методичні рекомендації

для студентів спеціальностей

6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”,

6.030601 „Менеджмент і адміністрування”.
Львів – 2013


УДК 930.85:73/75:001.8

П 167


Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу

ЛРІДУ НАДУ забороненоРецензенти:

Шафран Р.С., кандидат мистецтвознавства, доцент, проректор знавчальної і наукової роботи Львівської Національної Академії мистецтва;

Кучабський О.Г., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ.
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Львівського

регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

(протокол № 49 від 16.01.2013 р.)

Панфілова Т.О. Історія мистецтва [Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”, 6.030601 „Менеджмент і адміністрування” / Панфілова Т.О. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 38с.

Подано програму вивчення навчальної дисципліни, плани-конспекти лекцій, плани та методичні рекомендації до семінарських занять, комплект індивідуальних навчально-практичних завдань, перелік питань з курсу, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу.Для студентів спеціальностей 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”, 6.030601 „Менеджмент і адміністрування”

УДК 930.85:73/75:001.8


Панфілова Т.О. 2013

ЛРІДУ НАДУ, 2013


ЗМІСТ

Вступ


Програма вивчення курсу

Структура вивчення дисципліни

Плани-конспекти лекцій

Завдання для самостійного опрацювання

Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань

Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи

Орієнтовні тестові завдання

Рекомендована література

ВСТУП

Історія мистецтва є варіативною навчальною дисципліною першого року підготовки студентів спеціальностей 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці”, 6.030601 „Менеджмент і адміністрування”. Курс, обсягом 36 годин, викладається у пешому семестрі навчального року.


Метою модуля є розширення та поглиблення знань студентів про розвиток мистецького процесу від найдавніших часів до наших днів, включаючи якісні зміни, форми і напрямки різних епох країн і народів, зміни філософії людської свідомості від епосу до філософських трактатів, від печер до висотних архітектурних споруд, від наскального малюнка до живописних полотен, театру, кіно і безлічі іншого.

Завдання дисципліни полягає у:

наданні студентам базових знань з історії мистецтва;

розкритті феномену мистецтва від зародження протягом історичного процесу, формування національних і світових особливостей;

розкритті основних стильових ознак різних напрямків у мистецтві;

засвоєнні кращих зразків світового мистецького надбання;

набутті слухачами знань про історію світових напрямків мистецтва, його різновидів та особливостей на певних відрізках часу;

ознайомленні студентів із сучасними мистецькими течіями та напрямками;

засвоєнні термінології, концептуальних підходів і теорії мистецтва;

вихованні естетичних смаків на кращих світових мистецьких зразках.


Очікувані результати

В результаті засвоєння модуля слухачі повинні:

отримати чітке уявлення про особливості історії мистецтва, як навчальної дисципліни та підходів до її вивчення,

розуміти суть та особливості мистецьких процесів, утвердження стильових напрямків і шкіл за різних соціокультурних умов;

розуміти значення культурно-мистецьких надбань як розкритті цивілізацій, знати способи та можливості їх застосування;

бути обізнаним з концепціями провідних українських та зарубіжних мистецтвознавців, що пояснюють структуру і функціонування різних цивілізаційних компонентів, вплив їх на формування ідентичності чи процесів глобалізації та змішування стилів на утвердження нових стилів в сучасну епоху;

розрізняти основні стильові напрямки мистецтва, знати їх специфіку і відмінності, культурно-духовні традиції й цінності;

аналізувати світові та українські мистецькі процеси на сучасному етапі та в історичній ретроспективі;

вміти розпізнавати мистецькі твори та їх авторів, самостійно оцінювати їх;

навчитись об‘єктивно аналізувати конкретні аспекти тих чи інших мистецьких явищ.

вміло пояснювати національні особливості мистецького життя та розвитку України;

вміти визначати чинники, які сприяють або перешкоджають утвердженню, появі тих чи інших мистецьких інституцій та їх успішному функціонуванню.


Методи навчання

Для викладання використовуються лекції, націлені на ознайомлення студентів з особливостями цивілізаційного і культурно-мистецького підходів до визначення ролі і місця мистецтва в історії людства як одного з найголовніших інструментів впливу на якісні зміни свідомості.

В рамках модуля проводяться лекції, інтерактивні заняття з використанням індивідуальних практичних завдань. Слухачі заохочуються до опрацювання додаткової літератури, користування Інтернет ресурсами, до дискусій, обміну інформацією під час опанування курсу, формулювання власних висновків і прогнозів щодо мистецьких процесів в Україні та світі.
Методи контролю:

поточний контроль – усне опитування, виступи на семінарах, обговорення проблемних питань, дискусії, захист творчих робіт (студенти пишуть короткі есе на обрані ними теми), тестові завдання, модуль, перевірка індивідуальних завдань;

підсумковий –залік у першому семестрі.

Оцінювання знань


Вид роботи:

оцінка в балах

Поточна оцінка – виступи на семінарах і виконання практичних робіт

30

Самостійна творча робота (есе)

40

Підсумковий контроль (залік)

30

Разом

100 балів


Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ

Аудиторна робота

Тема 1. Історія мистецтва як наука і навчальна дисципліна.
1.Поняття мистецтва.
2. Мистецтво як суспільно-культурний феномен.
3.Первісне мистецтво.
Тема 2. Мистецтво стародавнього Світу.
1. Мистецтво Єгипту.
2. Мистецтво Вавилону.
3. Мистецтво Шумеру.
4. Мистецтво Аккаду.
5. Мистецтво Індії.
6. Мистецтво Китаю.
7. Мистецтво Греції.
8. Мистецтво Риму.
Тема 3. Давньохристиянське мистецтво.
1. Характеристика дохристиянського мистецтва
2. Особливості давньохристиянського мистецтва.
3. Християнське зодчество.
4. Візантійська ікона.
Тема 4. Давньоруське мистецтво.
1. Історія давньоруського мистецтва.
2. Архітектура.
3. Іконопис.
4. Музика.
5. Література.
Тема 5. Мистецтво середньовічної Європи.
1. Філософська платформа романського стилю.
2. Готична архітектура, скульптура.
3. Особливості мистецтва готичного стилю в Європі.

4. Література.

5. Вітраж.

6. Книгодрукування та шрифти.
Тема 6. Особливості мистецтва ренесансу

1. Гуманістичний ідеал у мистецтві Відродження.

2. Проторенесанс.

3. Живопис. Скульптура.

4. Італійські художники епохи Відродження.

5. Особливості Відродження у Нідерландах, Німеччини, Франції.

6. Духовна криза пізнього Відродження.

7. Маньєризм у Мистецтві.

8. Українське мистецтво ренесансу.
Тема 7. Особливості стилю барокко

1. Барокко в скульптурі, архітектурі, музиці та образотворчому мистецтві.

2. Графіка.

3. Барокко в Італії,

4. Барокко Голландії,

5. Барокко Іспанії,

6. Барокко Франції,

7. Барокко Росії.

8. Європейська гравюра ХVІІ-ХVІІІ ст.

10. Українське барокко.


Тема 8. Стильові напрямки у ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Романтизм.

2. Архітектура класицизму в Україні та Росії.

3. Модернізм.

4. Імпресіонізм.

5. Авангардизм.

6. Кубізм.

7. Експресіонізм.


8. Російське декаденство у мистецтві. Срібний вік.
9. Реалізм.
Тема 9. Українське мистецтво ХІХ – початку ХХ ст.
1. Український модернізм.
2. Новаторство у кіно й театрі (О.Довженко, Лесь Курбас).
3. Українська музика і малярство ХХ ст.
4. Українська сецесія в Галичині.

Тема 10. Сучасні стильові мистецькі напрями.

1. Особливості сучасних форм мистецтва.

2. Кіномистецтво.

3. Голлівудська кінопродукція як особливий вид мистецтва.

4. Новітній міф у сучасному мистецтві.

5. Сучасний живопис і скульптура.

6. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст.

7. Постмодернізм.


Таблиця 1.

Структура навчальної дисципліни


з/п

Назва теми

Аудиторних годин

Всього

Лекц.

Сем.

1.

Історія мистецтва як наука і навчальна дисципліна. Поняття мистецтва. Мистецтво як суспільно-культурний феномен.

Первісне мистецтво.2

2

-

2.

Мистецтво стародавнього Єгипту, Вавилону, Шумеру та Аккаду.

Мистецтво стародавніх Індії та Китаю, Греції та Риму.2

2

-

3.

Давньохристиянське мистецтво. Візантійська ікона.

2

-

2

4.

Давньоруське мистецтво. Архітектура. Іконопис. Музика. Література.

2

2

-

5.

Мистецтво середньовічної Європи. Філософська платформа романського стилю. Готична архітектура. Риси готичного стилю.

2

-

2

6.

Особливості мистецтва ренесансу. Гуманістичний ідеал у мистецтві Відродження. Проторенесанс. Живопис. Скульптура.

Італійські художники епохи Відродження. Українське мистецтво ренесансу.

Особливості Відродження у Нідерландах, Німеччині, Франції.

Духовна криза пізнього Відродження. Маньєризм у мистецтві.2

2

-

7.

Особливості стилю барокко в скульптурі, архітектурі, музиці та образотворчому мистецтві. Графіка.

Українське барокко. Особливості барокко в Італії, Голландії, Іспанії, Франції. Особливості російського барокко.

Європейська гравюра ХVІІ – ХVІІІ ст.


2

2

2

8.

Стильові напрямки мистецтва у ХІХ – ХХ ст.

Романтизм. Класицизм. Архітектура класицизму в Росії й Україні.

Модернізм. Імпресіонізм. Авангардизм. Кубізм. Експресіонізм. Російське декаденство у мистецтві. Реалізм.


2

-

2

9

Українське мистецтво у ХІХ – на початку ХХ ст.

Український модернізм. Новаторство у кіно й театрі (О.Довженко, Лесь Курбас). Українська музика і малярство ХХ ст.

Українська сецесія в Галичині.


Самостійне опрацювання

10

Сучасні стильові мистецькі напрямки. Особливості сучасних форм мистецтва. Сучасне кіномистецтво. Голлівудська кінопродукція як особливий вид мистецтва. Новітній міф у сучасному мистецтві. Сучасний живопис. Сучасна скульптура. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст. Постмодернізм.

Самостійне опрацювання

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ

Аудиторна робота
Тема 1. Історія мистецтва як наука і навчальна дисципліна. Поняття мистецтва. мистецтво як суспільно-культурний феномен. Первісне мистецтво.

Наукою визначено історію мистецтва як окрему галузь. Термін „Мистецтво” має досить широкий спектр означень від заняття, що вимагає відповідних знань (військове, політичне...) до галузі художньої діяльності та її творів. Артефакти свідчать про те, що феномен мистецтва немає граничних меж. Початок існування його пов’язують із появою людини на Землі. Визначають безліч видів „вишуканих мистецтв”: живопис, скульптуру, архітектуру, музику, поезію, театр, красномовство, танець, кіномистецтво тощо. Сучасні тлумачні словники подають багато відгалужень у мистецтві, що свідчить про нескінченність його розвитку та людських винаходів. Зрештою, початком усьому була творчість первісної людини.

Первісне мистецтво – це духовна праця людини розумної, що відобразилася у наскальному живописі, петрогліфах, ритуалах, і ментальності. Архаїчні форми зображальної діяльності людини епохи неоліту, палеоліту, мезоліту обумовлені намаганням вирішити практичні завдання життя. Це і є причиною появи мистецтва.

Ознаки первісного мистецтва:

міфологічний характер;

прив’язка до повсякденної діяльності;

ритуально-магічний характер.

До проявів первісного мистецтва відносяться: графіка, пластика, звукові, мовні та хореографічні художні засоби, які нерозривно супроводжували один одного у матеріальних сферах і вказують на синкретичний характер.

Тема 2. Мистецтво стародавнього Єгипту, Вавилону, Шумеру, Аккаду, Індії та Китаю, Греції та Риму.

Найдавніші цивілізації світу – результат активної людської діяльності. Одна з таких культур – Єгипетська. Виявилася 3300-3000 рр. до н.е. в різних галузях життя: створенні іригаційної системи, обробці кольорових металів, розвитку ремесла, побудові суспільної ієрархії, поклонінні культам, а також появі ієрогліфічного письма. Своєрідна Єгипетська культура вказує на існування окремої цивілізації. Широкого розвитку набула наука: математика, медицина, геометрія, астрономія.

Шумеро-Аккадське царство – окрема частина Месопотамської цивілізації. Саме в Шумері наприкінці ІV тис. до н.е. людство вперше вийшло із стадії первісності і започаткувало цивілізаційну історію людства. Досягненням Шумерів є винайдення клинопису (600 знаків). За умов занепаду політичної могутності Вавилону в другій половині ІІ тис. до н.е. клинопис залишався єдиним засобом документального спілкування на Близькому Сході. Започатковано розвиток шкільної освіти, виникають бібліотеки, великі культурні центри. Вавилоняни принесли у світ десятинну систему обчислень, поділ кола на 360 градусів, години на 60 хв., хвилини на 60 секунд. Одиниці вимірювання, система міри і ваги – це винаходи вавилонян. Широкого розвитку набула астрономія, медицина, юриспруденція. Складовою буття тогочасної людини є міфотворчість на основі космогонічних уявлень. Найважливішим досягненням цієї культури стало будівництво міст, винайдення писемності, кольорового скла, професійної армії, перших у світі правових кодексів, виробів з дорогоцінних металів, та розвиток наукових знань.

Мистецтво Індії багатогранне і яскраве. Розвинулося воно в храмовому будівництві, розгалуженій системі ведичного санскриту (письма), у науці і поезії. Основним джерелом інформації про давню індійську культуру служать книги гімнів та відомі „Махабхарата” й „Рігведа”. У ІІІ-ІІ тис. до н.е. вже існує цивілізація в долині річки Інд із чітко розмежованим на чотири варни суспільним ладом, системою управління, а також своєрідною урбаністичною структурою, системою міри і ваги.

Перлина мистецтва Індії – храми оздоблені безліччю скульптурних груп, екзотичн живописні сади. Своєрідність релігії відобразилася у характерному будівництві культових споруд, багатстві кольорової гами, книгодрукуванні, ювелірній майстерності, музичних творах, хореографії...

Китай вже з середини ІІІ тисячоліття до н.е., за Конфуцієм, – це квітуча держава зі своєю філософською школою, державним управлінням та строгою суспільною ієрархією й субординацією, наукою і релігією, оригінальним письмом (ієрогліфи), літературою, театром, музикою, керамікою і кольорознавством, живописом, ритуалами.

Мистецтво античної доби, ідеалом якого є вільна і політично активна людина, що виступала об’єктом і змістом грецької культури розглядається як окрема сторінка в історії мистецтва. Високорозвинута культура греків стала „осьовою” для багатьох цивілізацій. Підтвердженням цьому є розвиток філософії, міфології, храмової архітектури, живопису, театру, палацового будівництва, науки, медицини, алхімії, письма, торгівлі, морської справи, атлетики, ораторського мистецтва, тощо.

Стародавній Рим (VІІІ ст. до н.е. – 476 р. н.е.) вивчається в контексті світових цивілізаційних процесів, які характеризують досягнення римлян. А саме, в архітектурі, образотворчому мистецтві, досконалій системі права, адміністративного управління, форм організації суспільства, виборчих технологій, філософії, риторики... У наш час більшість наукових, медичних та правових термінів латинською мовою вживаються завдяки універсальній системі, запровадженій давніми римлянами.

Тема 3. Давньохристиянське мистецтво. Візантійська ікона.

Давньохристиянська доба привертає увагу до гармонії давнього світу християнських держав. Завдяки особливостям конструкції храму світло, проникаючи крізь вітражі і свідомість, і простір, освітлювало все під його склепіннями.

Християнське зодчество увібрало в себе базилікальний хрестовокупольний проект храму, з високими нефами – новий у світовій архітектурі. Мозаїки і фрески, художнє оздоблення, філософське ставлення до людини, майстерність і скромність – характерні його особливості.

Візантійська ікона – основна оздоба інтер’єру християнського храму досягає свого розквіту в ХІ столітті. Вона відображає глибоку духовність, аскетичні обличчя святих, яскраво виражений простір спрощується і схематизується. У мистецтві діють суворі канони, які передають лише духовну сутність світу і людини.

Тема 4. Давньоруське мистецтво. Архітектура. Іконопис. Музика. Література.

У загальному контексті світової культури розвивається давньохристиянське мистецтво, охоплюючи ІХ – середину ХІІІ ст. із притаманними лише йому характерними рисами.

Історичні обставини та східнослов’янські традиції розвинулися у плануванні та забудові міст, композиційних особливостях архітектурних ансамблів, своєрідності декоративно-прикладного мистецтва й пластики.

Поява християнства на Русі пожвавила храмове будівництво, створення хорових розспівів, іконопису та релігійної літератури, інтерес до філософії, шкільництва, освіти, наукових знань. Іконопис, фреска, мозаїка, книжкова справа та мініатюра, вишивка, музика, танець, театр – це основні прояви мистецтва в культурі Київської Русі.

Тема 5. Мистецтво середньовічної Європи. Філософська платформа романського стилю. Готична архітектура. Особливості готичного стилю.

Середньовічна Європа створила християнську доктрину світу, розвинувши у філософії теоцентризм. Основою західноєвропейського середньовічного світогляду було християнство. Отже відбулися зміни у християнській філософській думці (схоластика).

Відомі філософи: Августин Блаженний, Фома Аквінський, Северин Боецій.

Відкриваються перші університети з латинською мовою викладання. Культурне обличчя Європи – це лицарський замок і музика з трубадурами та комедіантами.

Розвивається героїчний епос, поезія, театр (містерії).

Романський стиль – це уособлення суворості, простоти, монументальності як протиставлення виникаючим єресям.

Мистецтво покликане виховувати і наставляти, залякувати на вимогу влади. Зображення „Страшного суду”, „Житія святих”, „Страсті Христові” – типові для цієї епохи.

Особливості готичного стилю проявилися в архітектурі: типи будинків цивільного призначення, високі, шпилясті, гладкі та водночас витончені храми з вітражами та внутрішнім оздобленням, колонами і скульптурними групами (Собор Паризької Богоматері, Собор у Кельні (Німеччина)...

Готика, як стиль розвивалася за характерними особливостями, специфічними для кожної країни, тому у Франції, Англії, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Італії готичні споруди мають архітектурні відмінності.


Тема 6. Особливості мистецтва ренесансу. Гуманістичний ідеал у мистецтві Відродження. Проторенесанс. Живопис. Скульптура. Італійські художники епохи Відродження. Особливості мистецтва Відродження у Нідерландах, Німеччини, Франції. Духовна криза пізнього Відродження. Маньєризм у Мистецтві. Українське мистецтво ренесансу.

Ренесанс або Відродження (ХІІІ–ХVІ ст.) – це нова епоха в мистецтві, яка поділяється на три періоди:

Проторенесанс (передвідродження),

Раннє Відродження;

Високий ренессанс;

Пізній ренесанс.

Характерні ознаки мистецтва Відродження, проявилися у прагненні повернутися до переосмислення античного ідеалу; гуманізм як система поглядів на людину і світ розмежував церкву і особу та став ідеологією епохи. Розвивається нова філософія: Ніколо Макіавеллі Леонардо Бруні, Лоренцо Валла ... .

З’являються живописні школи в Італії, Іспанії, Франції, Нідерландах, Німеччині. Відомі є живописці: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Буонаротті, Рафаель Санті, Тіціан, Альбрехт Дюрер, Сальвадор Роза, Рембрандт, Пітер Пауль Рубенс, Жан Ван Ейк, Ван Дейк, Ель Греко, Франсіско Сурбаран, Веласкес, Мурільйо.

Виникають нові наукові вчення, географічні відкриття, великі мануфактури, промисловість.

Українське Відродження розвивалося на поч. ХVІ ст. в архітектурі і містобудуванні у напрямку національного-демократичного відродження. Виникають братства, школи, вивчається полемічна література, у живописі домінує техніка портрету, ікона, фреска.

Відомі живописці: Лаврентій Пухало, Федір Сенькович, Микола Петрахнович, Іван Стефанович.


Тема 7. Особливості стилю барокко в скульптурі, архітектурі, музиці та образотворчому мистецтві. Графіка. Барокко в Італії, Голландії, Іспанії, Франції, Росії. Європейська гравюра ХVІІ-ХVІІІ ст. Українське барокко.

Термін барокко у перекладі з італійської – вигадливий, химерний, дивний. Властивості барокко – театральність, емоційність, фантазія, ілюзорність. Риси барокко – динамізм, що заперечує стриманість;

– контрастність, асиметрія, гігантоманія, декор та багатство живопису;

– поєднання різних жанрів – в архітектурних ансамблях, скульптурі, оздобленні, фресках;

– прямолінійність у будівництві вулиць.

Національні школи барокко: італійська, французька та українська.

У живописі використовується багата кольорова гама, зображається рух і багатство світського життя, портрети і пейзажі. Основні живописці:

Лука Джордано, Доменіко Фетті, Жан Етьен Ліотар, Франсуа Жерар, Теодор Жеріко, Ежен Делакруа, Едуард Мане, Теодор Руссо (Франція).

Франсіско Гойя, Праділла, Маріано Фортуні (Іспанія).

Левицький, Лосенко, Боровиковський, Єгоров, Венеціанов, Бруні, Брюллов, Федотов (Росія).

Законодавцем європейської гравюри став Альбрехт Дюрер.

Українське барокко розвивається у двох напрямах і блискучий його прояв припадає на кінець ХVІІ-ХVІІІ століття, багатобарвний, декоративний, барвистий, мальовничий, контрастний стиль з вигадливими формами і динамізмом. „Козацьке барокко” та „Жовківська школа” створили зразки живопису, архітектури, іконопису, геральдики, музики, художньої різьби, театрального мистецтва, тощо.

Тема 8. Стильові напрямки у ХІХ – на початку ХХ ст. Романтизм. Архітектура класицизму в Україні та Росії. Модернізм. Імпресіонізм. Авангардизм. Кубізм. Експресіонізм. Російське декаденство у мистецтві. Реалізм.

В основі нових напрямків ХІХ – початку ХХ ст. лежать риси протиставлення прозаїчного буржуазного порядку і духовної свободи убогій дійсності. Звучать мотиви трагічного розладу з життям, насмішка над невідповідністю мрій і реальності, а також захоплення стихією природи.

Класицизм виявляється у досягненні ідеальних форм, наближених до аскетизму (внаслідок археологічних досліджень в Італії та Греції виникає прагнення відновити античний характер мистецтва). Як відгалуження виникає стиль ампір, використовуваний в архітектурі, обелісках, колонах, тріумфальних арках.

Романтизм – ідейний напрямок поч. ХІХ ст, звучить як відмова від нормального мислення, підкреслюючи індивідуальність митця. Ідеї романтизму мають два напрями – зображення найвищих людських чеснот і відкидання існуючого реального життя, що зустрічаємо в казках братів Грімм, Ернеста Гофмана та ін. У живописі романтизм представили такі митці: Фрідріх Шелегі, Теодор Жаріко, Делакруа, Джон Констебл, Тернер, Гойя, у літературі: Віктор Гюго, Дж.Байрон, Адам Міцкевич, Вальтер Скотт, Жорж Санд, Генріх Гейне.. .

Модерн – „кінець століття” – декаданс, занепад, духовний розлад, втрата моральних критеріїв, розгубленість інтелігенції. Розглядаються причини появи, ознаки та характерні національні риси. Основні представники: Антоніо Гауді, Вільде, О.Бердслі, К.Клімт, Г.Моро, Т.Лотрек, Гюстав Ейфель, О.Перре. В Україні та Росії – Володимир Городецький, М.Врубель, Григорій Нарбут, Микола Жук, І.Коровін, І.Рєпін, В.Васнєцов, М.Нестеров, В.Суріков, С.Малютін, В.Сєров.

Імпресіонізм – нова течія, основна теза якої – „я малюю те, що відчуваю”. Художники розщепили колір на основні відтінки спектру, намагаючись не змішувати фарби на палітрі, використовуючи оптичне сприйняття ока. Світ імпресіонізму святковий і безхмарний, без чорного кольору.

Едуард Мане, Клод Моне, Каміль Жакоб Пісарро, Альфред Сіслей, П’єр Огюст Ренуар, Дега. У скульптурі – Франсуа Огюст Роден. У поезії – Ж.Мореас, П.Верлен, М.Метерлінк, Е.Верхарн, Г.Гібсон, Оскард Уальд, Федір Сологуб, Олександр Блок, В.Брюссов, А.Бєлий, І.Аненський.Авангард – висунув основні принципи – абсурд людського життя (театр абсурду), песимізм, гротеск. Основні виразники: А.Камю, С.Беккет, Е.Йонеско, Бертольд Брехт. У живопису – Анрі Матіс, А.Дерен, М.Вламінк, А.Марке, Е.Мунка, А.Модільяні.

Експресіонізм – виник внаслідок об’єднання у 1925 році студентів архітектурного факультету технічного училища. Його натхненники: Е.Кірхнер, Е.Хенкель, А.Кубін, О.Кокошко. Основні риси – страх перед сучасним і майбутнім, відмова від гармонії тонів. відчуття власної неповноцінності.

Реалізм – напрямок у мистецтві та літературі, який сповідував необхідність правдивого відображення дійсності 20-30 ті рр. ХІХ ст. Це мистецтво „втрачених ілюзій” і жорстокої дійсності. Виразники його: Оноре де Бальзак, Стендаль (Франція), Чарльз Діккенс (Англія), Лев Толстой, Федір Достоєвський, Олександр Пушкін, Михайло Лермонтов (Росія) – у літературі. У живописі домінує жанр салонного портрету і пейзажу: К.Коровін, І.Левітан, В.Полєнов...
Самостійне вивчення.

Тема 9. Українське мистецтво ХІХ – початку ХХ ст. Український модернізм. Новаторство у кіно й театрі (Олксандр Довженко, Лесь Курбас). Українська музика і малярство ХХ ст. Українська сецесія в Галичині.

Розвиток українського мистецтва проходив у складних соціально-історичних умовах, все ж національна свідомість зростала, і спонукала творчий пошук. Виникнення науково-просвітницьких товариств: Наукове товариство імені Тараса Шевченка (НТШ) у Львові, „Просвіта”, „Українські клуби”, розвивається музика: композитори Микола Леонтович, Володимир Барвінський, Олександр Кошиць, Станіслав Людкевич.

У літературі – Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Іван Франко, Дмитро Яворницький, Михайло Грушевський, Богдан Лепкий, Петро Караманський... .

В архітектурі – Василь Кричевський. В живопису – Казимир Малевич, В.Єрмілов, Дмитро Борлюк, О.Богомазов, Микола Жук, Михайло Бойчук...

У театрі – „Руська бесіда”, театр Микола Садовського, „Березіль” Леся Курбаса, трупи Марка Кропивницького, Панаса Саксаганського, Івана Карпенка-Карого... .

Початок розвитку української кінематографії поклали Олександр Довженко та Сергій Параджанов.Тема 10. Сучасні стильові мистецькі напрями. Особливості сучасних форм мистецтва. Кіномистецтво. Голлівудська кінопродукція як особливий вид мистецтва. Новітній міф у сучасному мистецтві. Сучасний живопис і скульптура. Основні тенденції мистецтва ХХІ століття. Постмодернізм.

Мистецтво ХХ століття представлене безліччю течій та напрямів, свідомо багатоваріантне, єдине лише в одному – у типі ставлення до людської свідомості, якість якої намагається змінити. Мистецтво ХХ ст. характерне висловом ідей і почуттів. Особливості мистецтва ХХст.:

зв’язок творчості з глобальними проблемами,

виникнення кінематографу;

поява масової культури і свідомості;

відсутність панівного стилю в мистецтві, відповідно поява безлічі течій особливо в живопису та музиці;

залучення нових виражальних засобів художньої мови.

Авангард, примітивізм, конструктивізм, фовізм, кубізм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм, абстракціонізм, постмодернізм, кінетизм, соц-арт, гіперреалізм, концептуалізм, психоделічне мистецтво…


ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


 1. Основні характеристики та особливості первісного мистецтва.

 2. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

 3. Внесок мистецтва перших семітів у Єгипті.

 4. Мистецтво Месопотамії.

 5. Мистецтво Шумеру.

 6. Мистецтво Аккаду.

 7. Мистецтво Асірії.

 8. Мистецтво Вавілону.

 9. Мистецтво Персії.

 10. Мистецтво стародавньої Греції.

 11. Характерні особливості мистецтва стародавнього Риму.

 12. Романський стиль та його характерні ознаки.

 13. Характерні риси мистецтва Сходу.

 14. Мистецтво стародавньої Індії.

 15. Мистецтво давнього Китаю.

 16. Мистецтво Японії.

 17. Оригінальність арабського мистецтва.

 18. Мистецький вплив Маврів на культуру і побут Європи.

 19. Характерні риси давньоруського мистецтва.

 20. Візантійська ікона.

 21. Творчість Рубльова.

 22. Романський стиль у мистецтві.

 23. Готичний стиль, його поява та особливості.

 24. Вітраж.

 25. Характерні національні риси готичної архітектури.

 26. Готика в книгодрукуванні.

 27. Мистецтво середньовічної Європи.

 28. Особливості стилю Відродження в Європі.

 29. Українське Відродження.

 30. Ренесанс у країнах Центральної Європи.

 31. Українське Барокко.

 32. „Жовківська школа” українського Барокко.

 33. Козацьке Барокко. Архітектура, скульптура, живопис, шрифт, театр.

 34. Львівське Барокко.

 35. Книгодрукування в Україні.

 36. Європейська гравюра ХVІІ – ХVІІІ ст.

 37. Особливості романтизму та класицизму.

 38. Архітектура класицизму в Росії й Україні.

 39. Мистецтво ХІХ ст. у Європі та Україні.

 40. Скульптура кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.

 41. Реалізм у мистецьких школах Європи.

 42. Стиль модерн у мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 43. Українська сецесія.

 44. Львівська сецесія.

 45. Імпресіонізм, авангардизм, кубізм, експресіонізм.

 46. Особливості сучасного мистецтва. Кіномистецтво.

 47. Новаторство у кіно й театрі (О.Довженко, Лесь Курбас).

 48. Українська музика і малярство ХХ ст.

 49. Особливості мистецьких стилів ХХІ ст. Постмодерн.

 50. Пост-постмодерн.

Комплект індивідуальних навчально-практичних завдань та методичні рекомендації до їх виконання
Індивідуальне навчально-практичне завдання (далі ІНПЗ) полягає у підготовці творчої роботи (есе) на одну із запропонованих у переліку тем.

При написанні есе, студентам бажано дотримуватись наступного порядку:

- повторити отриманий на лекціях матеріал, засвоїти зміст основної теми, поняття і терміни до неї; далі, поглиблюючи знання, скласти план-конспект обраної теми, опрацьовуючи літературу та інші науково-методичні джерела;

- після систематизації отриманих самостійно знань, можна перейти до написання творчої роботи (есе), необхідною умовою є уміння узагальнювати та формувати висновки, висловлювати власне розуміння та думку, теоретично їх обгрунтовуючи у тексті.

Обсяг творчої роботи (есе) орієнтовно 15-20 сторінок.
Структура та зміст завдання
Структура творчої роботи (есе) складається із вступу, основної частини тексту , яка поділяється на розділи, висновків та списку використаних джерел та літератури за таким зразком:

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ВСТУП


РОЗДІЛ 1, 2, 3…

ВИСНОВКИ


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У вступі студент обгрунтовує актуальність теми, визначає мету і завдання творчої роботи. Відповідно до окресленої мети і завдань будується структура роботи за розділами.

У кінці кожного розділу студент повинен зробити узагальнення-висновок, підсумовуючи матеріал. Наприкінці роботи подаються самостійно обгрунтовані висновки, які узагальнюють всю викладену вище інформацію, відповідно до завдань, визначених у вступі. Між висновками і завданнями роботи повинен прослідковуватися логічний взаємозв’язок. Від того, наскільки грамотно студент розкрив тему, завдання, окреслив висновки та досяг поставленої мети, залежатиме оцінка роботи.


Орієнтовна тематика


 1. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

 2. Мистецтво Індії.

 3. Мистецтво Китаю.

 4. Мистецтво Японії.

 5. Мистецтво Месопотамії.

 6. Мистецтво стародавнії Греції.

 7. Мистецтво стародавнього Риму.

 8. Характерні риси мистецтва Сходу.

 9. Оригінальність арабського мистецтва.

 10. Специфіка візантійського мистецтва.

 11. Характерні риси давньоруського мистецтва.

 12. Особливості творчості Андрія Рубльова.

 13. Давньорурська архітектура.

 14. Романське мистецтво.

 15. Готичний стиль. Готична архітектура. Особливості готичних храмів.

 16. Мистецтво середньовічної Європи.

 17. Проторенесанс.

 18. Живопис періоду Відродження.

 19. Скульптура епохи Відродження.

 20. Італійські художники епохи Відродження.

 21. Мистецтво Відродження в Нідерландах.

 22. Особливості мистецтва Відродження Німеччини.

 23. Мистецтво епохи Відродження у Франції.

 24. Духовна криза пізнього Відродження.

 25. Особливості українського ренесансу.

 26. Українська ренесансна архітектура.

 27. Італійське барокко.

 28. Особливості барокко Голландії.

 29. Особливості барокко Іспанії.

 30. Особливості барокко Франції.

 31. Архітектура барокко.

 32. Живопис барокко.

 33. Бароккова скульптура.

 34. Європейська гравюра ХVІІ-ХVІІІ ст.

 35. Українське барокко.

 36. Особливості романтизму.

 37. Особливості класицизму.

 38. Архітектура класицизму в Україні.

 39. Українська сецесія.

 40. Мистецтво ХІХ ст. у Єввропі.

 41. Мистецтво ХІХ ст в Україні.

 42. Скульптура кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

 43. Модернізм у мистецтві кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

 44. Імпресіонізм.

 45. Авангардизм.

 46. Кубізм.

 47. Карикатура в мистецтві.

 48. Експресіонізм.

 49. Декаданс.

 50. Срібний Вік.

 51. Особливості сучасного мистецтва.

 52. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст.

 53. Сучасний живопис.

 54. Сучасна скульптура.

 55. Постмодернізм і постпостмодернізм.

 56. Український модернізм.

 57. Львівська сецесія.

 58. Модернізм в українському мистецтві.

 59. Український пост модерн та пост-постмодерн.

 60. Новаторство у кіно (Олександр Довженко)

 61. Новаторство у театрі Лесь Курбас).

 62. Новаторство та стильові особливості літератури початку ХХ століття.

 63. Українська музика і малярство ХХ століття.

 64. Архітектурні стилі пост-постмодерну.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(Для студентів заочної форми навчання)


1. Наскальний живопис первісного мистецтва.

2. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

3. Мистецтво Індії, Китаю, Японії.

4. Мистецтво Месопотамії.

5. Мистецтво стародавньої Греції.

6. Мистецтво стародавнього Риму.

7. Еліністичне мистецтво.

8. Характерні риси мистецтва Сходу.

9. Оригінальність арабського мистецтва.

10. Специфіка візантійського мистецтва.

11. Характерні риси давньоруського мистецтва.

12. Особливості творчості Андрія Рубльова.

13. Давньорурська архітектура.

14. Філософська платформа романського стилю.

15. Романське мистецтво.

16. Готичний стиль. Готична архітектура. Особливості готичних храмів.

17. Мистецтво середньовічної Європи.

18. Проторенесанс.

19. Гуманістичний ідеал в епоху Відродження. Поезія, музика, театр.

20. Живопис періоду Відродження.

21. Скульптура епохи Відродження.

22. Італійські художники епохи Відродження.

23. Особливості мистецтва Відродження в Нідерландах.

24. Відродження в Німеччині.

25. Особливості Відродження у Франції.

26. Духовна криза пізнього Відродження. Маньєризм у мистецтві.

27. Особливості українського ренесансу. Українська ренесансна архітектура.

28. Італійське барокко.

29. Особливості барокко Голландії.

30. Барокко Іспанії.

31. Особливості барокко Франції.

32. Особливості козацького барокко. Жовківська школа.

33. Архітектура барокко.

34. Живопис барокко.

35. Барочна скульптура.

36. Європейська гравюра ХVІІ – ХVІІІ ст.

37. Українське барокко.

38. Особливості романтизму.

39. Класицизм та його риси.

40. Архітектура класицизму в Росії й Україні.

41. Українська сецесія.

42. Мистецтво ХІХ ст. у Європі.

43. Мистецтво ХІХ ст в Україні.

44. Скульптура кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

45. Реалізм в літературі.

46. Реалізм у кіномистецтві.

47. Модернізм у мистецтві кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

48. Імпресіонізм.

49. Авангардизм.

50. Кубізм.

51. Експресіонізм.

52. Російське декаденство у мистецтві.

53. Особливості сучасного мистецтва.

54. Сучасне кіномистецтво.

55. Класовий підхід у радянському мистецтві.

56. Український живопис і скульптура радянської доби.

57. Голлівудська кінопродукція як особливий вид мистецтва.

58. Новітній міф у сучасному мистецтві.

59. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст.

60. Сучасний живопис.

61. Сучасна скульптура.

62. Постмодернізм і постпостмодернізм.

63. Український модерн. Сецесія в Галичині.

64. Модернізм в українському мистецтві.

65. Новаторство у кіно й театрі (О.Довженко, Лесь Курбас).

66. Українська музика і малярство ХХ ст.

67. Мистецькі напрямки ХХІ століття.
Вимоги до змісту і структури творчих робіт
Тема роботи має бути максимально наближена до однієї із тем, запропонованих у списку.

У роботі має бути використаний матеріал (історичні факти та за потреби з доведенням їх викладу до сьогоднішнього дня).

У структуру роботи входить:

Вступ (чому Ви обрали дану тему і що хочете довести).

Зміст (перелік питань, які розглядаються).

Основна частина: .

Розкриття змісту теми та питань у ній (суть, передумови або причини виникнення, сучасний стан).

Вибір і обґрунтування найбільш цікавого у темі

Висновки.

Перелік використаних джерел (згідно з бібліографічними вимогами).


* Примітка:

Не допускається написання 2-х і більше робіт на ту ж саму тему. Істотне відхилення від теми має бути погоджене з викладачем.


Вимоги щодо обсягу і оформлення робіт

Загальний обсяг роботи – 12-15, максимум – до 20 сторінок друкованого тексту:

14 кеглем

інтервалом 1,5

шрифтом Times New Roman

усі поля по 2 см.


ВАРІАНТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Варіант 1

1. Мистецтво – це ...

2. Охарактеризуйте риси живопису стародавнього Єгипту.

3. Давньохристиянське мистецтво.

4.Особливості Ренесансу в Україні.

5. Характеристика стилю Барокко.


Варіант 2

1. Поняття мистецтва.

2. Мистецтво стародавнього Вавілону

3. Характеристика візантійської ікони.

4. Архітектура – це ....

5. Барокко в скульптурі:


Варіант 3

1. Характеристика первісного мистецтва.

2. Мистецтво Шумеру:

3. Мистецькі напрямки Візантії.

4. Проторенессанс – це ....

5. Барокко в архітектурі.


Варіант 4

1. Мистецтво як суспільно-культурний феномен.

2. Мистецтво – це …

3. Особливості будівництва Візантії.

4. Мистецтво середньовічної Європи.

5. Мистецькі школи Барокко в Україні.


Варіант 5

1. Поняття мистецтва.

2. Характеристика мистецтва стародавнього Китаю.

3. Культова архітектура – це ....

4. Особливості Романського стилю.

5. Риси скульптури Відродження.


Варіант 6

1. Функції мистецтва.

2. Характеристика мистецтва стародавньої Індії.

3. Особливості іконопису Візантії.

4. Риси готичної архітектури.

5. Маньєризм – це…


Варіант 7

1. Характеристика давньоєгипетської архітектури.

2. Особливості давньоруського живопису.

3. Характерні риси живопису епохи Відродження у Нідерландах.

4. Об’єкт дослідження мистецтва.

5. Основні тенденції мистецтва ХХІ ст.


Варіант 8

1. Характерні риси сучасного мистецтва.

2. Ескіз – це...

3. Типологія цивілізацій.

4. Зв’язок мистецтва з іншими науками.

5. Характеристика єгипетського мистецтва.


Варіант 9

1. Риси давньоруського мистецтва.

2. Модерн.

3. Колорит – це....

4. Мистецтво дохристиянської епохи.

5. Особливості традиційного мистецтва українців.


Варіант 10

1.Стиль давньоєгипетського мистецтва.

2. Характеристика українського Барокко.

3. Модернізм та його характерні риси.

4. Особливості архітектури Романського стилю.

5. Синтетичні види мистецтва.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна


 1. Верман К. История искусств всех времен и народов. – В 3-х томах / ІІ том – Християнство до ХV ст.; ІІІ том – искусство ХV-ХІХ ст. – М., 2001.

 2. Богомазов О. Живопис та його елементи / Упрядники Т. та С. Попови. – К, 1996.

 3. Всеобщая история искусств в 5-ти томах. – М.,1964.

 4. Гнедич П.П. История искусств. – М., 2004.

 5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – В 3-х томах. – М., 1986-1991.

 6. Дюбі Ж. Доба соборів. Мистецтво та суспільство. 980-1420рр. – Київ, 2003.

 7. Історія світової культури. Навч. посібник / Керівн. автор. кол. Л.Т. Левчук. – К.,1994.

 8. Ильно Т.В. Западноевропейское искусcтво. – М.,1983.

 9. История мирового искусства. – М., 2004.

 10. Искусство. Большой энциклопедический словарь. – М., 2001.

 11. Енциклопедія історії України. – Київ,1999.

 12. Еллинистический мир. – М.,1989.

 13. Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки. – М.,1987.

 14. Культура древнего Єгипта. – М.,1976.

 15. Культура древней Индии. – М.,1995.

 16. Культура епохи Відродження. – М.,1986.

 17. Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. – М.,1990.

 18. Лекції з історії світової і вітчизняної культури. – Львів,1994.

 19. Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. – К.,1996.

 20. Панфілова Т.О. Історія мистецтва: навчально-методичні рекомендації. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 24 с.

 21. Полевой В.М. Малая история Искусств ХХ в. – М.,1981.

 22. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури. – Харків,1995.

 23. Попович М.В. Історія Української культури. – К.,1998.

 24. Удальцова З. Византийская культура. – М.,1988.

 25. Украина и Молдавия. Памятники искусства Советского Союза. – М., 1982.


Додаткова

 1. Бажан М. Петрарка у східнослов’янському світі. – №8. – М.: Всесвіт, 1981

 2. Буало Нікола. Мистецтво поетичне. – К., 1967.

 3. Григорьева Т.П. Дао и Лаос (встреча культур). – М., 1992.

 4. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. – М.,1987.

 5. Довженко О. Україна в вогні. Щоденник. – К., 1990.

 6. Западное искусство ХХ века. Классическое наследие и современность. – М., 1992.

 7. З української старовини : Альбом / Упор. Ю.О. Іванченко. – К., 1991.

 8. Ильин И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. – М., 1998.

 9. Козловский П. Культура постмодерна. – М.,1997.

 10. Курбас Лесь. Березіль // З творчої спадщини. – К., 1988.

 11. Легенький Ю., Шевченко Н., Ткаченко Л. ХХ век: проблемы художественной культуры. – К., 1998.

 12. Логвин Г.Н. По Україні. Стародавні мистецькі пам’ятки. – К., 1968.

 13. На ріках вавілонських: з найдавніших літератур Шумер, Вавілону, Палестини. – К.,1991.

 14. Овсійчук В.А. Майстри українського барокко. Жовківський художній осередок. – К.: Наукова думка, 1991.

 15. Основи художньої культури. – В 2-х ч. / За ред. В.О. Лозовського. – Х.: Основи, 1997.

 16. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.,1997.

 17. Ревалд Дж. Постимпрессионизм от Ван Гога до Гогена. – М.,1964.

 18. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.,1993.

 19. Степовик Д. Скарби України. – К., 1990.

 20. Франко І. Візантійська література // Зібр. творів у 50 томах. – Том 29. – К.,1989.

 21. Хейзинга Иоханн. Осень средневековья. – М.,1988.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» (для студентів заочної форми навчання) /Укладачі: Бондаренко О. В., Бондаревич І....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика»
Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconТеми контрольних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для студентів заочної форми навчання
Культура первісного суспільства на території України. Еволюція від часів архантропа до кроманьйонця
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки 010104 «Професійна освіта» денної та заочної...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт для студентів денної та заочної форм навчання
Бондаренко Т. Г., Надточій О. Л. Методичні вказівки щодо написання наукових (курсових, кваліфікаційних та дипломних) робіт : для...
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка