Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчанняСторінка1/4
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0,86 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Національний авіаційний університет

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Методичні рекомендації


до виконання контрольних робіт студентів

усіх галузей знань і напрямів підготовки

заочної форми навчання

Київ 2013


УДК

ББК


Укладачі: І. В. Бурлакова, Т. М. Дячук, Н. О. Щур

Рецензент:Затверджено на засіданні методично-редакційної ради Національного авіаційного університету (протокол № ___ від ______________ р.).

Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної форми навчання / уклад.: І. В. Бурлакова, Т. М. Дячук, Н. О. Щур. – К. : Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ-друк», 2013. – ? с.

Для студентів заочної та дистанційної форм навчання усіх галузей знань і напрямів підготовки


ЗМІСТ

Стор.

Вступ

4

1. Завдання для контрольної роботи № 1

5

2. Завдання для контрольної роботи № 2

20

3. Завдання для контрольної роботи № 3

32

Список рекомендованої літератури


43


ВСТУП

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів, оскільки мова виступає одним з основних інструментів професійної діяльності сучасного фахівця. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен мати високу загальну й мовну культуру, уміти спілкуватися з людьми, висловлюватися точно, логічно й виразно, досконало володіти фаховою термінологією, що можливо тільки за умови глибокого вивчення рідної мови, свідомого ставлення до повсякденної мовної практики. Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців.Метою викладання дисципліни є формування лінгвістичної та комунікативної компетенції студента відповідно до напряму його майбутньої професійної діяльності. Мета дисципліни визначається необхідністю підготувати фахівця – гармонійно розвинену особистість, здатну ефективно вирішувати професійні завдання за допомогою набутих лінгвістичних знань і комунікативних навичок. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:

- поглиблення знань про систему української мови, її одиниці, особливості функціонування;

- засвоєння теоретичних відомостей про українську літературну мову, її походження, суспільне значення, норми, стилі, специфіку професійної мови та її роль у професійній діяльності, особливості використання мовних засобів у фаховому мовленні;

- вироблення навичок правильного використання лексико-фразеологічних, морфологічних і синтаксичних засобів української мови відповідно до умов, мети й змісту комунікації;

- засвоєння теоретичних відомостей про термін, його ознаки, термінологічну систему, специфіку термінології обраного фаху, українські термінологічні словники;

- вироблення вміння користуватися довідковою лінгвістичною літературою;

- закріплення навичок грамотного письма.

Згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної та дистанційної форм навчання, затвердженої 14.11.2012, дисципліна вивчається на 2–3 курсах упродовж 3, 4, 5, 6 семестрів, на її вивчення передбачено 108 годин, з яких: 94 – самостійна робота студентів, 6 – лекції, 8 – практичні заняття. Матеріал поділено на три навчальні модулі:

1) «Українська мова як компонент професійної компетенції. Мовні норми сучасної української мови у професійному спрямуванні» (38 годин);

2) «Професійне мовлення в офіційно-діловій сфері» (34 години);

3) «Нормативно-стильові основи професійного спілкування» (36 годин).

Методичні рекомендації максимально спрямовані на самостійну, індивідуальну роботу студентів, зокрема на опрацювання ними усіх тем відповідно до тематичного плану робочої навчальної програми, виконання трьох домашніх контрольних робіт.Завдання для контрольної роботи № 1

Контрольна робота № 1 виконується у 4 семестрі з метою закріплення та поглиблення знань студентів мовних норм сучасної української мови у професійному спрямуванні. Її завдання: 1) засвоєння теоретичних відомостей про українську літературну мову, її походження, суспільне значення, норми, стилі, специфіку професійної мови та її роль у професійній діяльності, особливості використання мовних засобів у фаховому мовленні; 2) вироблення та удосконалення у студентів умінь і навичок правильного використання лексико-фразеологічних, морфологічних і синтаксичних засобів української мови відповідно до умов, мети і змісту комунікації.

Цим завданням підпорядковані запропоновані варіанти КР, кожен з яких розрахований тільки на одного студента. КР складається з двох теоретичних питань та практичного завдання із п’яти вправ. Робота виконується в рукописному або друкованому вигляді. Обсяг – 15 сторінок машинописного тексту при друкуванні 14-м шрифтом через 1,5 інтервала. Варіанти розподіляють за списком групи.
ВАРІАНТ 1

1. Суспільне значення та функції мови.

2. Функціонування числівника у професійному мовленні.

3. Практичне завдання

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Дуже нам хочеться в Європу. Тобто – туди. Ми ж бо забуваємо, що географічний центр її – у нас в Україні, що ми і є серце Європи. Периферія Європи мала б сходитися на раду до нас в Україну. Але це поки що умовний спосіб. Бо Захід дбає про свою розмаїту самобутність, насамперед культурно-духовну, тому там є Сан-Маріно, Андорра, Ліхтенштейн і Монако, а сусідній Схід не визнає навіть квіткових огорож для резервацій, катком рівняє поголів’я людності, забороняє абетки й вирізує немовлят у Чечні. Захід не плутає Калабрію з Кантабрією, валлійців з валлонами, британців з бретонцями, розрізняє галлів, галісійців і португальців, – на Сході ж ніяк не втямлять, що тільки імперський міф може поєднати одним прикметником Русь і Росію. Не дивно, що на схід від України один-єдиний сусід панує до Уралу й далі – аж до Тихого океану. На його совісті нищення десятки мов. Нема нічого безглуздішого від гасла йти з ним разом до Європи. І не тому, що більша частина прибраної ним земельки в Азії, а тому що за своєю ментальністю він ординець і азіат (В.Радчук).3.2. Перепишіть речення, вибравши з дужок правильний варіант слова.

1. В акціонерному товаристві посада голови (виборна, виборча). 2. Злочин було скоєно у стані (ефекту, афекту). 3. Студенти нашої групи охоче виконували (громадянські, громадські) доручення. 4. Мій товариш працює в страховій (компанії, кампанії). 5. Ця земельна (дільниця, ділянка) передана у власність громадянам. 6. Ми повинні дотримуватися не лише правил, але й знати (виключення, винятки) з них. 7. Після перемоги над фашистськими загарбниками цю людину (ославлювали, уславлювали) всі селяни. 8. Для проведення перевірки було створено (авторитарну, авторитетну) комісію. 9. У столиці України дуже багато (пам'ятників, пам'яток) архітектури. 10. Рятувальниками було запропоновано (виключити, вимкнути) двигун.3.3. Записати подані слова та сполучення слів у кличному відмінку однини.

Віталій Іванович, Наталія Олександрівна, пані Юлія, друг Ігор, пан перекладач, козак Ярема, професор Грищенко, Павло Микитович, пан полковник, депутат Нестір Іванович, асистент Олена Вікторівна, студент Ілля, панна Інна, Софія, Соня, Тетяна, Таня, Олександр, Сашко, Михайло, Мишко.3.4. Замінити описові форми одним словом.

Подавати сигнал, стати умовою, проводити огляд (хворих), здійснювати контроль, брати на контроль, дати консультацію, робити перевірку, здійснювати обхід, стати причиною, здійснювати нагляд, інформація знайшла підтвердження, поставити запитання.3.5. Провідміняйте кількісні числівники 48 785; 9,34.
ВАРІАНТ 2

1. Українська національна та літературна мова. Територіальні та соціальні діалекти

2. Уживання службових слів у професійному мовленні

3. Практичне завдання

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Однією з рис, конче необхідних менеджеру, є впевненість у собі. Це особлива якість характеру особистості, що визначає загальну спрямованість всієї діяльності та ціннісних орієнтацій і виступає як регулятор свідомості та поведінки. Впевнені в собі люди говорять спокійно, чітко, ніколи не кричать, дивляться в очі співрозмовнику і не перебивають його, дотримуються оптимальної дистанції між собою та співрозмовником. Вони вміють говорити про свої почуття та бажання, свої претензії, висловлюють власну думку, часто використовують займенник «я», вміють, якщо треба, сказати «ні». Невпевнена в собі людина намагається уникнути будь-якого самовиявлення. Вона не хоче і не може розкрити свої думки, бажання, потреби, бо це їй неприємно, бо вона не знає, як це зробити. Їй заважають бути впевненою в собі нечітке уявлення про те, що вона хоче зробити, побоювання за негативні наслідки, знижена самооцінка. Така людина із задоволенням дає можливість приймати рішення за себе, тому рідко досягає бажаної мети (Г.Чайка).

3.2. Відредагуйте словосполучення та сполучення слів.

Моя автобіографія; внести внески; по закону; заходи по поліпшенню умов проживання у гуртожитку; іспит по історії; по завершенню занять; археологічні досліди; завідуючий кафедрою права; студент, перемігший у олімпіаді з історії України; учений степінь кандидата історичних наук; письменники й поети; довідка, видана Степаненко Олександру Івановичу; привітати з п'ятидесятиріччям; поїхати на конференцію у Ялту; змістовна доповідь по питанню; закрити двері; цікаве міроприємство; включити світло; згідно наказу; чисельні твори; слідуючий пацієнт; хороше відношення; приймати участь; заключити угоду; розмістити убитки; виписка з протоколу; діюче законодавство.3.3. Визначте рід незмінюваних іменників. За потребою скористуйтесь словником іншомовних слів.

МОНУ, МЗС, райвно, гупі, аташе, хобі, гінді, какаду, міледі, каное, денді, бюро, Капрі (острів), какао, поні, Оріноко (річка), алібі, танго, динго, комюніке, сабо, паспарту, івасі, фламінго, денді, урду, журі кольрабі, гризлі, кенгуру.3.4. Поставте іменники у формі родового відмінка однини залежно від значення:

Термін (період, поняття), камінь (збірне; одиничне), акт (документ, дія), знак (позначка, вияв чого-небудь), образ (зовнішній вигляд, ікона), буркун (буркотлива людина, трав’яниста розлина), папір (матеріал, документ), авторитет (вплив, особа), екіпаж (повозка, склад літака), вал (високий земляний насип, деталь), Абакан (місто, річка), Рим (місто, держава), Нарим (місто, річка), Гудзон (місто, річка), Сінгапур (місто, острів).3.5. Провідміняйте кількісні числівники 84 876; 5,43.
ВАРІАНТ 3

1. Основні ознаки літературної мови. Види мовних норм.

2. Особливості вживання родових форм іменників у професійному мовленні. Рід іменників на позначення назв осіб за професією, посадою, званням. Рід незмінюваних іменників, абревіатур.

3. Практичне завдання

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Поколінню, що переступає рубіж третього тисячоліття, випала щаслива нагода хай умоглядно, але все ж відчути себе причетним до таких грандіозних історичних перетворень, як зміна епох. Звісно, наївно і безпідставно чекати від віку, що настає, якихось несподіваних механічних нововведень, покликаних до невпізнанності змінити життя, чи тішити себе надією на раптовий наплив незбагненних добрих див. Мова про інше: волею долі, свідомо чи несвідомо, нам дано відчути саму атмосферу цього незвичного часу. Реальність складається таким чином, що мимохіть заполонює свідомість уявленнями масштабними – від прадавнини до неозорого майбутнього… (Ігор Шаров. На рубежі // День. – 1999. – № 138)3.2. Виправте помилки, допущені внаслідок сплутування паронімів.

1. Цей університет був оснований у 1948 році й дав країні понад 200 докторів наук та близько 300 кандидатів наук. 2. У день виборів на виборній ділянці було досить людяно. 3. Покажчиком успіхів наших студентів стала відмінно складена сесія. 4. На засіданні кафедри Степаненкові Віталію Сергійовичу було вручено вітальну адресу з нагоди ювілею. 5. На думку фахівців, цей метод дуже ефектний. 6. Під час проведення судово-медичної експертизи є досить важливим встановлення степіня і виду отруєння. 7. Досить часто процес у справах про стягнення недоїмок і штрафів навмисне затягується, тому в нагоді стає досвід попередніх поколінь.3.3. Визначте рід незмінюваних іменників. За потребою скористуйтесь словником іншомовних слів.

Осло (місто), Марокко (країна), попурі, колібрі, сапажу, ему, таксі, журі, парі, графіті, хобі, конфеті, дербі, окапі, шасі, аташе, туше, денді, леді, койне, каное, алое, тюрбо, динго, фламінго, джерсі (одяг), алібі туті, візаві, конфеті.3.4. Провідміняти за відмінками прізвища й імена.

Улянич Анатолій, Григоренко-Савчук Василь, Парубей Микола, Вертипорох Олег, Розсоха Ілля, Щур Олексій, Кобаль Андріан, Думан-Валевська Ірина, Тімер-Гусейнов Руслан, Самодідько Тарас.3.5. Записати словами цифри та одиниці вимірювання.

1,5 акр; 2,5 кг; 2 з половиною кг; 2/3 га; 4, 5 га; 5/9 м; 3 4/7 км; 5/9 т; 3 з чвертю м; 39,2%, 5,5 тис. т


ВАРІАНТ 4

1. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови.

2. Особливості вживання займенників у професійних текстах.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (назвіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Ми, міністри освіти країн-учасниць Болонського процесу, зустрілися для обговорення поточного прогресу і визначення пріоритетів на період до 2010 року. На конференції ми вітаємо Вірменію, Азербайджан, Грузію, Молдову та Україну, що приєдналися до Болонському процесу. Ми всі поділяємо загальне розуміння принципів, цілей і зобов'язань процесу, відображених у Болонській декларації та Комюніке конференцій міністрів у Празі та Берліні. Ми підтверджуємо готовність координувати нашу політику із створення Загальноєвропейського простору вищої освіти (ЗПВО) до 2010 року в рамках Болонського процесу і виражаємо готовність допомагати країнам, що приєдналися, в реалізації цілей процесу (Комюніке Конференції європейських міністрів освіти, Берген, 19-20 Травня 2005 року).3.2. Виправити мовні огріхи, пов’язані з уживанням займенників або числівників.

1. Молодь – це майбутнє країни, на них народ покладає великі надії. 2. Стандарти Європейської комісії чітко визначені. Соціально-економічні параметри України не відповідають ним. 3. Цілі організації і засоби їхнього досягнення можуть бути розмежовані. 4. Керівники вищого рівня не займаються вирішенням проблем, а забезпечують їхнє ефективне вирішення. 5. Прощавай, біль у хребті! А разом з нею – і зайва вага. 6. В другий раз будеш розумнішим. 7. Гарні відгуки чув я від знайомих про Ваший університет. 8. Таких людей негайно виявляють і ним надсилають негативні відповіді. 9. Необхідно, щоб організація педагогічного процесу та управління їм стимулювали вищі рівні мотиваційної сфери студентів. 10. Мойому братові сьогодні виповнилося шістнадцять років. 11. Етичні й релігійні принципи формуються усим духовним життям людей. 12. На схемі зображено схему інформаційних потоків, що здійснюється в підрозділі, а також використовуваний їм метод координації процесу вирішення проблеми.3.3. Від поданих дієслів утворити форму першої особи однини теперішнього часу.

Везти, возити, мостити, крутити, литии, нести, носити, котити, їздити, ломити, сікти, косити, грозити, садити, пестити.3.4. Записати у формі родового, давального та орудного відмінків подані імена, по батькові та прізвища.

Олесь Терентійович Гончар, Надія Григорівна Панібудьласка, Валерія Едуардівна Шмига, Ігор Кузьмович Гань-Шевченко, Олександр Андрійович Цикало-Олійник, Зореслава Жданівна Краса-Мальована.3.5. Записати словами цифри та одиниці вимірювання.

2,5 акр; 1,5 кг; 3 з половиною кг; 3/4 га; 6,7 га; 7/8 м; 4 5/8 км; 2/3 т; 2 з чвертю м; 25,6 %, 6,4 тис. т


ВАРІАНТ 5

1. Українська мова як державна. Мовне законодавство та мовна політика України.

2. Особливості творення й уживання форм ступенів порівняння якісних прикметників у фахових текстах.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Справа № 14876, 2006 р.

ВИРОК ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2006 року Мелітопольський районний суд Запорізької області у складі: головуючого – судді Васильцова О.В., секретаря – Назаренко І.Н., за участю прокурора – Трусова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мелітополі кримінальну справу по обвинуваченню Петрова Івана Павловича, 1970 року народження, уродженця м. Мелітополя Запорізької області, громадянина України, розлученого, освіта незакінчена вища, який працює директором ПП МКЦ «О», який проживає у м. Мелітополі, вулиця Ф., раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ст.356 КК України, ПОСТАНОВИВ: Петров Іван Павлович обвинувачується у вчиненні службової халатності, тобто, у невиконанні посадовою особою своїх службових обов’язків унаслідок недбалого відношення до них, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам, що охороняються законом, за таких обставин.3.2. До поданих слів доберіть антоніми. З'ясуйте правила написання префіксів.

Знизу, заперечувати, доводити, премалий, привезти, виправити, віддалення, виникнення, вилазити, виправданий, промовчати, прегіркий, здалека, зменшувати, присипляти, збільшувати, розсувати, розширювати, предобрий.3.3. До поданих незмінюваних іменників доберіть прикметники, користуючись за потреби словником іншомовних слів. Зразок: кольрабі – поживна кольрабі.

Динго, кюре, Осло (місто), візаві, кольє, Марокко (країна), Тахо (річка), Гаїті (острів), боа (змія, шарф), ідиш, Па-де-кале (протока), івасі, фламінго, гурамі, Капрі (острів), Монтевідео (місто), гінді, паспарту, Калахарі (пустеля), Сан-Марино (держава), кольрабі, гризлі, алібі, маестро, ківі (птах, фрукт), Кіліманджаро (гора).3.4. Записати у формі родового, давального та орудного відмінків подані імена, по батькові та прізвища.

Василь Володимирович Волошин-Калько, Юлія Юріївна Засуха, Андрій Сога, Ганна Іванівна Шитик-Діброва, Олег Семенович Касяненко-Матінка.3.5. Напишіть цифри словами.

До 376 додати 8; від 498 відняти 69; від 3685 відняти 4; сума чисел дорівнює 58 678 040; скласти 43 з 3 873; сума чисел дорівнює 208; скільки разів 11 міститься у 187? Визначити добуток від множення 545 на 7.


ВАРІАНТ 6

1. Місце української мови серед інших мов світу. Історія становлення та розвитку української мови.

2. Особливості вживання відмінкових закінчень іменників чоловічого роду ІІ відміни у родовому, давальному, орудному відмінках.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (назвіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Нам треба зупинити корупцію в Україні. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час засідання Національного антикорупційного комітету. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Глави держави. У цьому контексті Янукович назвав розгляд Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010–2014 роки, яка визначатиме основні напрямки державної антикорупційної політики на вказаний період. «Цей документ фактично підтвердить політичну волю керівництва держави, представників різних державних установ та громадських організацій, громадських діячів, які займають таку ж принципову позицію. І я сподіваюся, що нам з вами вдасться врешті-решт проводити ефективну державну політику у боротьбі з корупцію, яка сьогодні є загрозою навіть національній безпеці нашої держави», – сказав Президент. Глава держави наголосив, що проект Стратегії також містить напрями та завдання щодо удосконалення системи публічної служби та адміністративних процедур.3.2. Утворіть від прикметників та прислівників вищий ступінь порівняння (де цеможливо).

Тяжкий, красивий, чудовий, легкий, глибокий, міцний, дужий, тонкий, вечірній, спеціальний, добрий, слизько, білий, сивий, далекий, молодий, темно, червоно, густий, вузько, модний, гармонійно, зелено, особливий, чорний, чисто, незрадливо, важливий, поширений, вели­кий, високий, демократичний, зрілий.3.3. Запишіть у формі родового, давального та орудного відмінків подані імена, по батькові та прізвища.

Вікентій Сергійович Чернуха, Ігор Трохимович Поліщук-Погрібний, Фаня Адамівна Непийвода-Бойко, Тетяна Михайлівна Нека, Олександр Андрійович Цикало-Олійник.3.4. Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини. Від чого залежить їхнє закінчення в цьому відмінку?

Звук (фізичні коливання з певною частотою; членороздільний елемент люської мови), малюнок (твір малярства; словесне зображення); берест (листяне дерево; кора); блок (механізм машини; об’єднання держав, партій), звіробій (мисливець; рослина), бум (спортивний снаряд; період швидкого економічного зростання); Мозамбік (місто, країна); стан (система машин для обробки металу під тиском; режим, розпорядок суспільного життя); молох (австралійська ящірка; язичницький бог); тур (оберт по колу в танці чи етап гри; дикий бик); гніт (предмет; насильний вплив)3.5. Провідміняйте кількісні числівники 57 934; 5 цілих 37/68
ВАРІАНТ 7

1. Орфоепічні норми української мови.

2. Функціонування дієслівних форм у професійному мовленні.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (назвіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Головні мотиви в світові поетичних ідей Шевченка і Петефі споріднені, це: цілковита посвята себе служінню своєму рідному народові – його бідному трудовому людові; відтак, з одного боку, картання соціальної несправедливості, а з іншого – пристрасне слово про героїчну національну історію, звитяжний дух народу, з метою розбудити приспану національну свідомість і нескоримість народу; глибокий дійовий і сучасний, реальний, словами Франка, патріотизм, в якому любов до своєї окраденої та упослідженої батьківщини стає будівничою силою, рушієм перетворення світу; твереза і жорстока національна самокритика, що необхідно випливає з такого патріотизму: це самокритика надзвичайно широка і патетична, вона включає в себе, з одного боку, викриття власної санової верхівки, власних експлуататорів, з другого, тяжкі емоції і картини, викликані браком активного протесту…(Дзюба І. Шевченко і Петефі // Українська мова та література. – 2003. – № 1. – С. 7 – 8.).3.2. Поясніть лексичне значення фразеологізмів.

В один голос, накивати п'ятами, як дві краплі води, бабине літо, повісити носа, аби день до вечора, крокодилячі сльози, берегти як зіницю ока, без року тиждень, бути на сьомому небі, біла ворона, битися об заклад, грати роль, мати значення, зелена вулиця, водою не розіллєш, зарубати на носі, ґедзь кусає, грати (ламати) комедію, гра­тися з вогнем, давати по шапці, кидати якоря, пальця в рот не клади, клепати язиком, кований на всі чотири ноги, ламати списи, погано лежить, лити воду, не лиши­лося каменя на камені, мазати медом по губах, набити оскому, оббивати пороги, підносити на блюдечку, по своєму пір'ю, плавати мілко, показати пазурі, придавити кома­ра, протерти з пісочком, пускати ману, рвати вудила, під­битий риб'ячим пухом, розпустити пір'я, сидіти на шиї, підводна течія, укоротити язика, шитий білими нитками.3.3. Записати у кличному відмінкові подані сполучення слів.

Віталій Іванович, пані Юлія, друг Ігор, пан перекладач, козак Ярема, професор Грищенко Павло Микитович, командир, депутат Нестір Іванович, Петренко Василь Семенович, пан полковник, товариш лейтенант, асистент Олена Вікторівна, громадянин Ілля, Сергій Юрійович, Петро Микитович, пані Наталія, панна Майя, доцент Конончук, добродій опонент.3.4. Утворити, де можливо, просту і складену форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників.

Густий, преславний, байдужий, русявий, жовтуватий, відомий, вузький, працьовитий, поганий, близький, юридичний, босий, дужий, сивий, дерев’яний, гарний, таємничий, важкий, тоненький, синюватий, предужий, далекий.3.5. Від поданих дієслів утворіть усі можливі форми наказового способу.

Сидіти, читати, відповісти, доповідати, наказувати, сікти, бігти, розповідати, лежати.


ВАРІАНТ 8

1. Стилістичні особливості вживання іменників у фаховому мовленні.

2. Акцентуаційні норми української мови.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

У Росії формула «української зради» або нелояльності щодо Москви позначається трьома прізвищами: «Мазепа – Петлюра – Бандера». Це майже як «Мир – Труд – Май», «Православие – Самодержавие – Народность» або «Свобода – Рівність – Братерство», тільки воно ще й римується. Для російського історичного міфу усі ці три прізвища функціонально необхідні, але позначають вони не абсолютних ворогів, а абсолютних зрадників. Перший ніби зрадив того, хто створив Російську імперію (хоча внесок самого Мазепи в її створення й досі неоцінений), другий теж ніби когось зрадив – чи то ворогів, чи то захисників Російської імперії. Третій – не зрозумів великого щастя жити вже в радянській імперії.3.2. Поставте наголос у словах. За потреби скористайтесь словником.

Одинадцять, чотирнадцять, сімдесят, вісімдесят, псевдонім, порядковий, фаховий, черговий, типовий, дробовий, кілометрів, випадок, разом, перепустка, каталог, квартал, листопад, обіцянка, довідник, грошей, постфікс, камбала, подруга, приятель, шумний, кириличний, глаголичний, видання, скликання, читання, яловичина, котрий, зустрічний, симетрія, фольга, феномен, черговий, новина, помилка, метонімія.3.3. Віднайдіть нормативні відповідники до поданих ненормативних дієприкметників.

Агітуючий, мітингуючий, атакуючий, початкуючий, галопуючий, знеболюючий, подорожуючий, існуючий, віруючий, граючий, ріжучий, знищуючий, пануючий, відпочиваючий, знезаражуючий, складаючий, засинаючий, знаючий, караючий, інтегруючий, пануючий, допомагаючий, жарознижуючий.Для довідок: відпочивальник, знеболювальний, панівний, руйнівник, інтегрувальний, нестримний, знезаражувальний, різальний, каральний, наступальний, гральний, мітингувальник, вірувальник (вірний), засинальний (напівзаснулий), агітатор, жарознижувальний, наявний, подорожній, складальний, початківець, допоміжний, тямущий.

3.4. До дієприкметників додайте частку не і побудуйте з ними речення так, щоб, в одному випадку, частка не з дієприкметником писалася разом, в інших — окремо.

Намальований, виданий, розгорнутий, побілений, зосереджений, випущений, підписаний, прочитаний, реалізований, забарвлений, розрекламований, зіпсований, зміщений, обвалений, скошений, подрібнений, захищений, розгорнутий, підготовлений, підписаний, оформлений, реалізований, рекомендований, виданий.3.5. Провідміняйте кількісні числівники 47 685; 6,39.
ВАРІАНТ 9

1. Омоніми та їх різновиди. Особливості вживання міжмовних омонімів.

2. Складні випадки керування у професійному мовленні

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Київський міський педагогічний інститут імені Б. Д. Грінченка запрошує Вас узяти участь у Всеукраїнській науковій конференції «Літературний процес: від класики до постнекласики», яка відбудеться 12 грудня 2010 року в приміщенні Гуманітарного інституту КМПУ за адресою: м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б, корпус № 1. Тематичні напрямки роботи конференції: теоретико-методологічні проблеми літературного процесу; динаміка етико-естетичної та літературно-критичної рецепції складових літературного процесу; сучасний літературний процес та постнекласична методологія.3.2. Згрупуйте лексичні запозичення за такими ознаками: а) слова, що засвоїлися повністю; б) екзотизми; в) варваризми.

Тет-а-тет, еліта, бухгалтер, сейм, комп’ютер, чурек (кавказький прісний хліб), memento mori (лат.), чача (грузин. горілка), шериф, долар, мафія, мер, Аллах, вігвам, сиртакі (грецький танець), імідж, яранга (переносне житло чукчів), contra spem spero, саке (японська рисова горілка), менеджер, сенат, гомо сапієнс, nota bene, іміджмейкер, ad litteram, продюсер, суші, персона нон ґрата, де-юре, де-факто, сакля (житло у горців Кавказу), finite la comedia.3.3. Розподіліть фразеологізми за стилями мовлення, у яких вони можуть вживатися.

На адресу, вивести на орбіту, закладати основу, очна ставка, сфера визначення, лакмусовий папір, провести паралель, стати на фініш, від'ємний знак, згідно із законом, бути в нокауті, перевести мову, сіли за стіл переговорів, стояти рангом вище, мати рацію, дати реванш, побити рекорд, зняти з порядку денного, дійсний спосіб, рівнобедрений трикутник, прийняти рішення, взяти до уваги, оголосити догану, єнотовидний собака, ланцюгова реакція, вийти на фінішну пряму, передати естафету, абсолютний нуль, вийти в тираж, хід конем, гра за правилами.3.4. Знайдіть ненормативне вживання прийменника по, замініть його відповідно до норм української мови.

Проректор по науковій роботі, по п’ятницях, по особистим якостям, різьба по дереву, програма по самовдосконаленню, відсутній по хворобі, одягатися по сезону, гуляти по місту, заходи по реорганізації, виділяють по компонентам, рішення по поліпшенню реклами, прийшов по обіді, завдання по виробленню рішень, питання по темі, роботи по ремонту, книги по в’язанню, план по розвитку, бігати по полю, по технічним характеристикам, заступник по виховній роботі, по неділях, курси по вивченню німецької мови, групи по шість осіб, класифікують по змісту.3.5. Утворити словосполучення, записуючи цифри словами і розкриваючи дужки.

3 (студент), 24 (словник), 42 (абітурієнт), 2 ½ (кілограм), 5 ¾ (тонна), 28 (будівельник), півтора (місяць), півтори (доба), півтораста (сторінка), 0,8 (кілометр), 24,4 (тонна), 1898 547 (пуд, хліб), 5/8 (вся площа), 6 з чвертю (кубічний метр), 150 (гектар), 32 (метр), 24 (літак), 8 (стаття), 5 (діти), 6 ¾ (сотка), 7 (теля); півтора (рік), півтори (склянка), півтораста (мешканець), 7/8 (запланована робота), четверо (товариш), 10579 (гектар), 0,8 (метр).


ВАРІАНТ 10

1. Особливості вживання прийменників у професійних текстах. Відмінності у значенні прийменників української та російської мов.

2. Особливості вживання паронімів у професійному мовленні.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Хто не знає, здавалось би, що у творі є тема, проблема, ідея? А навіщо це знати? Чи не «школярство» це ? Про тему, проблему, ідею теорія ще каже, як і про тематику з головною темою, проблематику з головною проблемою та ідейне багатство з головною ідеєю. Але як це головне знайти у творі (як і в житті)? На що у пошуках спиратися? З якими прикметами, орієнтирами, закономірностями цей пошук пов’язаний? На це теорія літератури (як інші науки) не відповідає.3.2. Перебудуйте речення, уникаючи тавтології.

1. Мова віяла, так само як і ієрогліфіка, дозволяє спілкуватися мовчки без слів. 2. При моделюванні необхідно підтримувати необхідну відповідність між характеристиками входів і виходів системи. 3. У разі відсутності досвіду можна визначити необхідне число керівників, виходячи з чисельності виконавців рішень. 4. Необхідно передбачити прогноз розвитку підприємства на найближчі два-три роки. 5. На жаль, висвітлення цієї проблеми обмежене межами цієї статті. 6. Дослідники стоять на точці зору, що інваріанти є присутні в окремих теоріях. 7. Сама природа мільярди років тому назад передбачила безпосередній зв'язок живого і неживого, прогресивного й регресивного. 8. Куля зміщується зі свого місця та врізається оболонкою в нарізні канали. 9. Можливо, кожен керівник зможе зосередитися на одному завданні. 10. В японських прислів’ях найбільш виразно зображується образ тигра з його характерними прикметами.3.3. Доберіть до поданих іменників прикметники. Наприклад: Гаїті (острів) – екзотичний Гаїті.

Динго, ідиш, кюре, візаві, кольє, івасі, фламінго, кольрабі, боа (змія), боа(шарф), ківі (птах), ківі (фрукт), Марокко (країна),Тахо (річка), Осло (місто), Калахарі (пустеля), Капрі (острів), Київенерго3.4. Провідміняти за відмінками прізвища й імена.

Савенко-Чуб Олег, Сєдих Валерій, Горобей Ігор, Недайборщ Максим, Назаренко Віра, Пепа Лідія, Молибога Майя, Тхір Дмитро, Дівєєв-Церковний Олексій, Кавалерідзе Іван, Отченашенко Назар, Кудлай Андрій.3.5. Утворіть словосполучення, записуючи цифри словами і розкриваючи дужки.

150 (гектар), 32 (метр), 24 (літак), 8 (стаття), 5 (діти), 6 ¾ (сотка), 7 (теля); півтора (рік), півтори (склянка), півтораста (мешканець), 7/8 (запланована робота), четверо (товариш), 10579 (гектар), 0,8 (метр), 3 (відро, молоко), 33 (експериментатор), 22 (вулик), 7 (особа), 6 (дівчата), 5 ¾ (доба), 8 (коліща), півтора (літр), півтори (секунда), півтораста (кілометр), 4 (раз), 3 з половиною (вагон), 854 (трактор), 6,14 (сантиметр), 9 478 (нова машина).


ВАРІАНТ 11

1. Порядок слів у реченнях офіційно-ділового та наукового стилів.

2. Особливості вживання родових форм іменників у професійному мовленні. Рід іменників на позначення назв осіб за професією, посадою, званням. Рід незмінюваних іменників, абревіатур.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Виставка живопису з колекції Андрія Адамовського, яка проходить у музеї Російського мистецтва, навряд чи привернула б і мою увагу, якби не спокуслива афіша. Дійсно, «Маленька швачка» Харламова - це дуже вигідний манок для відвідувачів - не даремно саме цю роботу використали обізнані у питаннях реклами люди, щоб притягти публіку у зали на Терещенківській, Наш музей Російського мистецтва, так само, як і Національний образотворчий музей (на відміну від музею ханенківського) - незмінно справляє на мене змішане враження. З одного боку - шедеври, котрі експонуються там - це справжній скарб. З іншого боку - умови, в яких вони експонуються - це справжній сором.3.2. Користуючись тлумачним словником, поясніть значення паронімів та складіть з ними словосполучення.

Вигляд – вид, професійний – професіональний, особистий – особовий, формувати – формулювати; програмний – програмовий – програмований; диференційний – диференціальний – диференційований; фамільний – фамільярний; змістовний – змістовий; абонент – абонемент; туристичний – туристський; організаторський – організаційний; дослідний – дослідницький; запитання – питання; комунікативний – комунікаційний; інформаційний – інформативний.3.3. Запишіть подані слова та сполучення слів у кличному відмінку.

Віталій Іванович, Наталія Олександрівна, пані Юлія, друг Ігор, пан перекладач, козак Ярема, професор Грищенко, Павло Микитович, пан полковник, депутат Нестір Іванович, асистент Олена Вікторівна, опонент Грищенко, студент Ілля, панна Інна, Софія, Соня, Тетяна, Таня, Олександр, Сашко, Михайло, Мишко.3.4. Пригадайте основні правила узгодження підмета з присудком. Доберіть потрібну форму присудка в наведених реченнях.

1. Минулої неділі Наталка з Петром відвідала (відвідали) своїх родичів. 2. Мало молодих людей залишається (залишаються) в селі. 3. Більшість дітей з неблагополучних сімей залишається (залишаються) на вулиці. 4. Семеро коней паслося (паслися) на галявині. 5. Більша частина доказів кримінальної справи сфабрикована (сфабриковані). 6. Лікар Добрянська вийшла (вийшов) з лабораторії. 7. БМУ (управління) не виконало (не виконав) запланований обсяг робіт. 8. Люди дивувалися, як дівчина може бути таким (такою) неробою. 9. Попереду нього виднівся (виднілося) Баку. 10. Повз мене промчалася (промчався) кенгуру. 10. Мін’юст видало (видав) низку розпоряджень. 11. Токіо сховався (сховалося) у вечірніх сутінках. 12. Колібрі причаїлася (причаївся) в гнізді. 13. ООН надіслало (надіслав, надіслала) спостерігачів до Ірану.14. Шість учасників акції виграло (виграли) путівки до Італії.3.5. Утворити словосполучення, записуючи цифри словами і розкриваючи дужки.

3 (студент), 24 (словник), 42 (абітурієнт), 2 ½ (кілограм), 5 ¾ (тонна), 28 (будівельник), півтора (місяць), півтори (доба), півтораста (сторінка), 0,8 (кілометр), 24,4 (тонна), 1898 547 (пуд, хліб), 5/8 (вся площа), 6 з чвертю (кубічний метр).


ВАРІАНТ 12

1. Вживання іншомовної лексики. Варваризми й екзотизми.

2. Особливості узгодження підмета з присудком у фахових текстах.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (назвіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Особливо часто результатом застосування трансформації генералізації при перекладі є вживання в англійському реченні дієслів широкої семантики to be та to sau. В англійському мовленні порівняно з українським досить значною є частотність вживання дієслова to be, що використовується як елемент аналітичних форм дієслова і як повнозначне слово. Особливо помітна активність повнозначного дієслова to be, що можна пояснити тим, що його значення певним чином залежать від обставинних іменникових груп, які вживаються після нього.3.2. Згрупуйте лексичні запозичення за такими ознаками: а) слова, що засвоїлися повністю; б) екзотизми; в) варваризми.

Аллах, вігвам, necesse est, сиртакі, імідж, лорд, яранга, contra spem spero, фонограма, ламбада, саке, парламент, Будда, ab ovo, белетристика, менеджер, сенат, гомо сапієнс, де-юре, де факто, сакура, голкіпер, nota bene, іміджмейкер, продюсер, салям алейкум, бакалія, маркетолог, іглу, канцлер, суші, спікер, краков’як, de profundis, мачете, dulce vita.3.3. Виправте помилки у словосполученнях. З'ясуйте причину таких помилок.

Нерозбірлива підпис, толкування заповіту, степінь здійснення злочинних намірів, фахівець по кримінальному праву, сильна нежить, ліки від корі, конституційно-правові відношення, відмова од замаху, оголошення обвинувачуваного висновку, незатребований лист, змінена запис, безвідповідальне лице, особова власність, перехід на сторону ворога, головний воєнний прокурор, проголошення захисної промови, становище необхідної оборони.3.4. Пригадайте основні правила узгодження підмета з присудком. Доберіть потрібну форму присудка в наведених реченнях.

1. Багато людей не дбає (не дбають) про своє здоров’я. 2. Шестеро студентів склало (склали) іспит на відмінно. 3. Остап з Максимом пішов (пішли) до дядька. 4. Частина завдань характеризувалася (характеризувалися) підвищеною складністю. 5. Більшість львівських вулиць залишилася (залишилися, залишилося) без освітлення. 6. Микола був круглим (круглою) сиротою. 7. Мін’юст видало (видав) низку розпоряджень. 8. Токіо сховався (сховалося) у вечірніх сутінках. 9. Колібрі причаїлася (причаївся) в гнізді. 10. Я з братом поїду (поїдемо) подорожувати по Західній Україні. 11. Низка кандидатів в народні депутати України зняла (зняли) свої кандидатури з парламентських перегонів.

12. Викладач Василевська провела (провів) показову лекцію. 7. Не солодко тій жінці, чий чоловік – гірка (гіркий) п’яниця.

3.5. Утворіть присвійні прикметники чол., жін. та сер. родів від поданих імен. Зразок: Ніна – Нінин – Нінина – Нінине.

Наталка, Марина, Валя, Ілля, Микита, Ігор, Павло, Софія, Віталій, Юля, Василь, Оксана, Іванка, Микола, Назар, Максим.


ВАРІАНТ 13

1. Речення з дієприслівниковими та дієприкметниковими зворотами у ділових текстах.

2. Синонімічне багатство української мови. Синоніми та евфемізми у професійному мовленні.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (назвіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

За ринкової економіки, де діє закон попиту і пропозиції, у збалансованості руху товарів та послуг важлива роль належить маркетингу. Він являє собою особливий вид підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення потреб шляхом обміну. З позицій сучасних уявлень про ринок маркетинг слід розуміти як процес планування і здійснення задуму товарообміну, ціноутворення, реалізацію цілей, товарів та послуг, управління їх просуванням від виробника до споживача. Маркетингова орієнтація передбачає облік реальних і потенційних потреб, широкий асортимент виготовленої і реалізованої продукції, планування виробництва і збуту продукції на основі намічених цілей.3.2. Доберіть українські відповідники до слів іншомовного походження. Зразок: ексклюзивний – винятковий.

Авізо, аукціон, баланс, бартер, бізнес, брифінг, брутто, гарант, девіз, дефініція, ембарго, жирандоль, митра, дилема, інтеграція, альянс, інновація, квота, іпотека, концерн, паритет, кредит, цивілізація, лізинг, абітурієнт, абсолютний, абстрактний, авіатор, автентичний, автомат, агент, адаптер, тривіальний, дисонанс, ньюзмейкер, спічрайтер, копірайтер, мерчандайзер, промоутер, бізнес-ланч, трейдер, провайдер.3.3. Виправте мовні огріхи у словосполученнях з керуванням.

1. Експлуатаційна технологічність повітряного судна повинна задовольняти вимогам безпеки. 2. Студенти проігнорували пропозицією куратора. 3. Доповідь студента заслуговувала уваги. 4. Оволодіння англійської мови – запорука успішного працевлаштування. 5. Завідувач кафедрою психології заохочував студентів узяти участь у конференції. 6. Служба безпеки НАУ запобігає правопорушення. 7. Неподалік від пам’ятника Богдана Хмельницького зібралась група туристів. 8. У більшості студентів були всі симптоми, характерні перебігові хвороби. 9. Перед початком лікування цим препаратом сповістіть лікареві про інші захворювання вашого організму. 10. Характеристику на студента Кудрю складали всією групою.3.4. Перепишіть. Числа і скорочення запишіть повними словами, поставивши числівники в потрібному відмінку.

Земля разом з 8 іншими планетами рухається навколо Сонця. Відстань її до Сонця змінюється від 141,1 млн. км на початку січня до 152,1 млн. км на початку липня. Період обертання Землі навколо нашого світила дорівнює 365,242 доби, а навколо своєї осі – 23 год. 56 хв. 5 с. Довжина земного екватора вимірюється 40 075 704 м. Уся поверхня Землі становить 510 млн. км2, причому на 361,1 млн. км2її, тобто на 71 %, розіллявся Світовий океан.5. Узгодьте власну назву із загальним іменником. Поясніть вибір відмінкової форми власної назви при загальному іменникові.

У місті (Чернівці), у місті (Львів), у місті (Кривий Ріг), у напрямку міста (Корсунь-Шевченківський), у селі (Матусів), у селі (Сулимівка), у Республіці (Болгарія), з Республікою (Аргентина), до (Ісламська Держава Афганістан), в озері (Світязь), на річці (Волга), на у річці (Дунай), на річці (Південний Буг), архітектура вулиці (Нижній Вал).


ВАРІАНТ 14

1. Уживання кличного відмінка іменників у фаховому мовленні. Закінчення у кличному відмінку. Звертання, що складаються з кількох назв.

2. Українська мова як державна. Мовне законодавство та мовна політика України.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (назвіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, рясту, любистку, м`яти, євшан-зілля, з роси, дніпровської води, від зорі і місяця народжена!

Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному Олімпі волелюбності, слави і гордого духу.

Мово! Велична молитво наша у своїй нероздільній трійці, що єси ти і Бог-Любов, і Бог-Віра, і Бог-Надія. Тож стояла ти на чатах коло вівтаря нашого національного храму й не впускала туди злого духа виродження, злого духа скверноти, злого духа ганьби. І висвячувала душу козацького роду спасенними молитвами і небесним вогнем очищення, святими водами Божого річища, щоб не змалів і не перевівся народ той. І множила край веселий, святоруський і люд хрещений талантами, невмирущим вогнем пісень і наповнювала душу Божим сяйвом золотисто-небесним, бо то кольори духовності і Божого знамення (К. Мотрич «Молитва до мови»).3.2. Визначе рід поданих іменників та поставте їх у родовому відмінку однини.

Капсула, метро, блок, пальто, арсенал, аукціон, підпис, авто, бюджет, метро, ваучер, євровалюта, аудит, кіно, кір, нежить, шампунь, вість, чек, банк, глазур, бра, парі, кенгуру, біржа, конкурент, магістраль, каса, депозит, турне, конгломерат, колібрі, інсайдер, фальш, гриф, бюро, лізинг, президія, лють, забій, стаж, пасивність, кредит.3.3. Виправте речення, поясніть помилки у вживанні форм іменників.

1. Передноворічна виставка-продажа проходитиме за адресом: вул. Терасівська, 60. 2. Сьогодні олімпійському чемпіону з боксу, чемпіону світу, заслуженому майстру спорта, кавалера Ордену “Знак пошани” Віктору Іваненко виповнюється 50 років. 3. По її очам можна було зрозуміти всю біль, всю гіркоту розчарування. 4. Слово надається депутату Зозуля. 5. У Кам’янець-Подільську школу №1 з паризького штабу-квартири ЮНЕСКО надійшло дуже важливе повідомлення. 6. Лікар одразу ж видала пацієнту довідку. 7. Прошу вас, Олександр Петрович, ще попрацювати над цим тезисом. 8. У салоні театра “Сузір’я” стоїть старовинна крісло-гойдалка. 9. Виставка медичних обладнань проходить під егідою бізнеса-центра “Довіра”. 10. Тбілісі відомий ще з 4 ст. н.е. 11. Механічні годинники не бояться впливів високих температур. 12. Ці два тополі біля криниці завжди нагадували мені суворих вартових. 13. У Марійки знову якийсь недуг, здається, цього разу вона підхопила сильну нежить. 14. ДАІ розшукало кілька викрадених автомобілів.3.4. Перекладіть дієслова українською мовою та утворіть від них, де можливо, похідні слова (іменники, дієприкметники). Зразок: рихтовка – рихтування, рихтувальник, рихтований.

Копировать, иллюстрировать, игнорировать, маскировать, агитировать, конкретизировать, констатировать, конструировать, телеграфировать, комментировать, регистрировать, третировать, планировать (от планер и от план), полировать, тренировать, корректировать, суммировать, санкционировать, бойкотировать, бронировать, контролировать, дозировать, апробировать, теоретизировать, специализировать, травмировать.3.5. Провідміняйте кількісні числівники 36 978; 8,53.
ВАРІАНТ 15

1. Складні випадки керування у професійному мовленні.

2. Акцентуаційні норми української мови.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорон и праці і здоров`я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям (ст. 24 Конституції України).

3.2. Виправте помилки, спричинені неправильним вживанням дієприслівників.

Вивчивши цю проблему, нам видається можливим рекомендувати слідуючі міри. Увівши нові податкові ставки, підприємці відреагували зростанням тіньових фінансових операцій. Підтримуючи доброчинні проекти, бізнесменам створюється позитивний суспільний імідж. Дбаючи про ефективність спільної діяльності з рядовими працівниками, керівником передається частина своїх повноважень підлеглим. Приїхавши у школу, мера тепло вітали учні й учителі. Придбавши товар на суму понад 200 гривень, вам дістанеться подарунок. Ознайомившись із Вашим листом, у нас є можливість запропонувати такі товари.3.3. Поставте іменники в родовому та орудному відмінках однини: вісь, ніч, можливість, біль, Оболонь, Умань, Об, Перм, Сибір, Керч, зустріч, подорож, гордість, степ, пам’ять, ефективність, якість, далечінь, жовч, пригорщ, стаття, пристрасть, любов, мати.

3.4. Запишіть у потрібній формі чоловічі та жіночі імена, патроніми та прізвища.

Відвідали Дем’ян... Мирон... Чумак...; зустрілися з Анатол... Павл... Коломійц...; робота Серг... Ігор... Романчук...; перед Лукаш... Максим... Науменк...; подарували Юрі... Микол... Лукашенк...; прийшли до Опанас... Сав... Загоруйк...; напишіть Ганн... Ілл... Щербак..; відвідайте Марі... Юрі... Закуртн...; повідомте Вір... Мефоді... Макаренк…; зустрілися з Софі... Костянтин... Глушак…; документи Ірин… Вітал... Черненк...; книжка Наді... Петр... Пугач...; заїдьте до Ольг... Михайл... .3.5. Запишіть словами та вставляючи потрібні букви

2 конкретн.. план.., із 500 деталями, у 37,85 % випадків, видати дипломи 81 (студент), засіяти 2 1/3 (гектар), 3 важлив.. закон.., у 600 випадках, здобув підтримку 38,67 % виборців округу, зустрівся із 79 учасниками подій, близько 5/6 респондентів, 4 тижн.., 700 співробітникам, із (ор. в.) 5, 27 млн центнерів, психолог опитав 63 (працівники), цієї суми не вистачає 4/7 (дав. в.) (громадяни)


ВАРІАНТ 16

1. Особливості вживання прийменників у професійних текстах. Синонімія прийменникових конструкцій.

2. Особливості узгодження підмета з присудком у фахових текстах.

3. Практичне завдання.

3.1 Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (назвіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Нині зима гріховна покаянням припинилася і лід невір’я богопізнанням розтопився; зима бо поганського кумирослужіння апостольським ученням і Христовою вірою припинилася, лід же Хоминого невір’я показом Христових ребер розтанув. Сьогодні весна красується, оживляючи земне єство, і бурхливі вітри, тихо повіваючи, плоди множать, і земля, насіння живлячи, зелену траву родить. Весна бо красна є віра Христова, яка хрещенням одроджує людське єство; бурхливі ж вітри – гріхотворні помисли, які покаянням перетворюються на доброчинності і корисні для душі плоди множать; земля ж єства нашого, як сім’я, слово Боже прийнявши і страхом його боліючи постійно, дух спасіння родить (Кирило Туровський).3.2. Оберіть правильний варіант з поданих у дужках паронімів.

Алфавітний (показник, покажчик); аналізувати (фактори, факти); (тактовні, тактичні) міркування; грошова одиниця України - (гривна, гривня); (житловий, жилий) фонд; відповідальні (завдання, задачі); (зрівняти, порівняти) в правах; виборча (компанія, кампанія); (особовий, особистий) листок з обліку кадрів; (особове, особисте) життя; (поверхова, поверхнева) рецензія; (свідчення, свідоцтво) про закінчення школи.3.3. Запишіть подані слова іншомовного походження у родовому відмінку, визначте їх рід.

Звук (фізичні коливання з певною частотою; членороздільний елемент люської мови), малюнок (твір малярства; словесне зображення); берест (листяне дерево; кора); блок (механізм машини; об’єднання держав, партій), звіробій (мисливець; рослина), бум (спортивний снаряд; період швидкого економічного зростання); Мозамбік (місто, країна); стан (система машин для обробки металу під тиском; режим, розпорядок суспільного життя); молох (австралійська ящірка; язичницький бог); тур (оберт по колу в танці чи етап гри; дикий бик); рак (безхребетна прісноводна членистонога тварина; злоякісна пухлина); гніт (предмет; насильний вплив)3.4. Провідміняйте подані прізвища у формах: жіночого роду і чоловічого роду. Поясніть їх правопис.

Кузнецов, Осьмачка, Плужник, Левада, Кучер, Федорів, Шевело, Номис, Бічуя, Кочубей, Бормістер, Румин, Миля, Перепелиця, Красьо, Шмига, Мамалиґа, Медовін, Сизий, Драй, Сисаревич, Цезарик, Купридо, Грифець, Шмель, Кіріян, Еппле, Ряшин, Черних, Черниш, Прилипко, Корж, Мінь, Недич.3.5. Провідміняйте числівники: 143; 8 559; 19 031
ВАРІАНТ 17

1. Однорідні члени речення у професійному мовленні.

2. Мовні штампи й канцеляризми.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Нам треба зупинити корупцію в Україні. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час засідання Національного антикорупційного комітету. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Глави держави. У цьому контексті Янукович назвав розгляд Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010–2014 роки, яка визначатиме основні напрямки державної антикорупційної політики на вказаний період. «Цей документ фактично підтвердить політичну волю керівництва держави, представників різних державних установ та громадських організацій, громадських діячів, які займають таку ж принципову позицію. І я сподіваюся, що нам з вами вдасться врешті-решт проводити ефективну державну політику у боротьбі з корупцію, яка сьогодні є загрозою навіть національній безпеці нашої держави», – сказав Президент. Глава держави наголосив, що проект Стратегії також містить напрями та завдання щодо удосконалення системи публічної служби та адміністративних процедур.3.2. Введіть у речення пароніми: факт – фактор, уявлення – уява, пригода – нагода, абонемент – абонент, адресант – адресат, адреса – адрес, виголошення – оголошення, аверс – реверс.

3.3. Утворіть, де це можливо, форми вищого і найвищого ступеня порівняння.

Мовленнєвий, гарний, науково-методичний, добрий, великий, старанний, офіційний, червоний, людський, гуманний, високий, дитячий, веселий, український, художній, радісний, поганий, обґрунтований, гожий, білуватий, дерев’яний, респектабельний, широченний, прекрасний, чудовий, сучасний, нездійсненний, міцний, дужий, салатовий, синій, легковажний, сіро-синій, буланий, лисий, босий, вишневий, преважкий.3.4. Поставте у кличному відмінку словосполучення.

Високоповажний міністр, товариш Андрій, інспектор Гмиря, Тетяна Петрівна, Лідія, Єгор Євгенович, Тимофій, Карасьов Вадим Ілліч, пан полковник, пан Олесь, радист Бартко, Людмила Михайлівна, Наталія, Богдан Семенович, Юрій, Ткаченко Анатолій Олександрович, пан суддя, панна Леся, менеджер Байда, Ніна Львівна, Марія, Петро Панасович, Сергій, Князюк Віктор Павлович.3.5. Запишіть словами.

За 77 замками. Жонглювати 11 м’ячами. Вручити мандати 478 делегатам. Видати дипломи 897 студентам. Не вистачило 254 голосів. Зернові посіяно на 360 гектарах. Урожай зібрано з 583 гектарів. У 90 питаннях зі 100. Відстань становить 4 795 827 метрів.


ВАРІАНТ 18

1. Особливості вживання родових форм іменників у професійному мовленні. Рід іменників на позначення назв осіб за професією, посадою, званням. Рід незмінюваних іменників, абревіатур.

2. Вживання вставних слів і словосполучень у фаховому мовленні.

3. Практичне завдання.

3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю).

Студенти Львова, незважаючи на обіцянки Кабміну скасувати незаконні вимоги про стягнення плати у вузах, 14 жовтня подали позов до Окружного адміністративного суду м. Києва про визнання незаконними деяких положень постанови Кабінету Міністрів України про платні послуги у вищих навчальних закладах (Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»).14.10.20103.2. Визначити, до якої відміни належать подані іменники. Результати аналізу занести до таблиці.

І відміна

ІІ відміна

ІІІ відміна

ІV

відміна


Поза відмінами
Гавкотня, мозоля, жменя, криженя, вістря, узбіччя, вуженя, панва, череп’я, пташня, ґава, кефаль, окуня, Саша, пацаня, маячня, коня, па (елемент танцю), плече, передова, штати, кручі, турне, майбутнє, деревце, калюжі, гони, ситце, збіжжя, бурсачня, зерня, тихоня, плісе, зубря, брехня, підсудний, павутиння, жабеня, дітлашня, сніп’я, грошва, татарюга, роззява, селитьба, собаки, пискля, соменя, горе, криля, нація, твар, правша, муліне, слівце, вежі, прийдешнє, шахи, чапленя, смаженя, Микола, поле, циганя, горище, козля, злодюга, дятленятко, дровітня, мужва, куріп’я, суддя, козачня, теща, сувій, горня, бровеня, кулацюга, обличчя, шампунь, звіря, лови, соня, баржі, собачня, тільце, зозуленя, ночі, море, лихва, каре, довір’я, сучасне, братія, глазур, бенеря, хапуга, ластовеня, Іванна, воєвода, левеня, одіж, пеня, гризотня, дрюччя, лівша, медаль.

3.3. Запишіть іменники в родовому відмінку однини.

Формуляр, формат, варіант, сектор, алфавіт, абзац, апарат, ювіляр, ювілей, Алжир (місто, країна), Рим (місто, стародавня держава), авіаполк, Берн, брокер, банк, вексель, Вільнюс, Васильків, газ, гектар, Донець (річка), Донецьк, вівторок, долар, метрополітен, водень, Іртиш (річка), Сейм (річка), рукопис, камінь (одиничне, збірне), Єгипет, листопад (місяць, процес), іній, міст, мільйон, префікс.3.4. Від поданих імен утворіть чоловічі й жіночі імена по батькові.

Руслан, Євген, Євгеній, Назар, Назарій, Кость, Костянтин, Едуард, Анастас, Олекса, Олексій, Ілля, Лев, Лука, Кузьма, Юрій, Юлій, Віктор, Мирослав, Дмитро, Михайло, Марко, Марк, Олег, Григорій, Григір, Леонід, Валерій, Еміль.3.5. Провідміняйте кількісні числівники:1996; 7253015; 340.Каталог: bitstream -> NAU -> 24842
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
24842 -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)
NAU -> Програма «Психодіагностика»
24842 -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами-бакалаврами заочної форми навчання
Структура курсу «Філософія» та загальні рекомендації для організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, рекомендовану літературу
Текст]: методичні рекомендації для студентів спеціальностей 030505 „Управління персоналом та економіка праці", 030601 „Менеджмент...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни пп. 17 19 «документна лінгвістика»
Перекладіть українською мовою текст зі спеціальності (приблизно на 250 слів), подайте російсько-український тлумачний словник термінів...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань І напрямів підготовки...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з курсу «Релігієзнавство» (для студентів заочної форми навчання) /Укладачі: Бондаренко О. В., Бондаревич І....
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів напрямку підготовки
«Дизайн» денної І заочної форм навчання / уклад. В. В. Хижинський – Луцьк : Луцький нту, 2016. – 34 с
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання iconТеми контрольних робіт з дисципліни «Світова та українська культура» для студентів заочної форми навчання
Культура первісного суспільства на території України. Еволюція від часів архантропа до кроманьйонця


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка