Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста»Скачати 383,21 Kb.
Дата конвертації07.08.2017
Розмір383,21 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ


Запорізький національний технічний університет

Методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ


до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста»

для студентів IV курсу денного та заочного відділень

спеціальності 6.030301 «Журналістика»

2014


М

етодичні рекомендації до вивчення курсу «Літературна праця журналіста» для студентів денного та заочного відділень спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: О. Ю. Пода. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 42 с.


Укладач: О.Ю. Пода, доцент, к.філол.н.

Рецензент: В. Л. Погребна, професор, д.філол.н.

Відповідальний за випуск: С. А. Панченко, доцент, к.філол.н.

Затверджено

на засіданні кафедри

журналістики


Протокол № 5

від 26 грудня 2014 р.
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………….4

Зміст курсу…………………………………………………………………7

Плани практичних занять………………………………………………..11

Індивідуальні завдання ………...……………………………..................32

Контрольна робота для студентів заочного відділення…………..…...33

Література……………………………………… ………………………..37


ВСТУПМета навчальної дисципліни «Літературна праця журналіста» – підготувати студентів до виконання літературної роботи в редакціях друкованих й електронних ЗМК.

Завдання навчальної дисципліни:

 • активізувати раніше набуті знання про природу літературної творчості, творчої праці журналіста, методику, технологію і психологію творчої діяльності;

 • активізувати раніше набуті знання щодо виконання функцій літературного редактора;

 • навчити студентів писати літературні, сценарні форми як на задані теми, так і на теми-імпровізації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • студенти повинні бути обізнаними із сучасними тенденціями літературної праці, журналістської творчості;

 • основні положення теорії літератури, теорії і методики журналістської творчості;

 • засадничи положення діяльності літературного редактора;

 • основні евристичні етапи публіцистичної і літературної творчості;

уміти:

 • писати журналістські твори різних жанрів (зокрема художньо-публіцистичні);

 • розуміти в теорії і застосовувати на практиці практику письма журналіста як літератора.

Зв'язок з іншими дисциплінами

Курс «Літературна праця журналіста» пов'язаний з дисциплінами професійної і гуманітарної підготовки журналістів «Практична стилістика», «Видавнича справа і редагування», «Авторське редагування», «Теорія літератури», «Теорія і методика журналістської творчості», «Українська література», «Зарубіжна література», з дисциплінами спеціалізацій («Газетна журналістика», «Телевізійна журналістика», «Радіожурналістика», «Інтернет-журналістика»), іншими навчальними курсами.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка ЕСТS

Визначення

Оцінка в балах

Традиційна оцінка (залікова книжка)

А

ВІДМІННО – відмінне виконання з незначною кількістю помилок

91–100

5

(відмінно)В

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище від середнього рівня з кількома помилками

85–89

4

(добре)


С

ДОБРЕ – в основному правильна робота з певною кількістю помилок

75–84

Д

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

70–74

3 (задовільно)

Е

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальним критеріям

60–69

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як досягти мінімального критерію (з можливістю повторного складання)

35–59

2 (незадовіль-но)

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота з обов’язковим повторним курсом

1–34


Розподіл балів з дисципліни «Літературна праця журналіста»


з/п


Поточна навчальна діяльність

Кількість балів

РазомПрактичні заняттяПитання теорії

Практичне завдання

Контрольна робота

Індивід. завдання
1

Зміст.

модуль 1
25

25

10

40

(8х5)

100
Тема 1.


5

510

Тема 2.

5

510

Тема 3.

5

510

Тема 4.

5

510

Тема 5.


5

510

Контр.

робота


10
10

Інд.завд.
40

40

2

Зміст.

модуль 2
21

28

11

40

(8х5)

100
Тема 6.


3

47

Тема 7.

3

47

Тема 8.


3

47

Тема 9.

3

47

Тема 10.


3

47

Тема 11.


3

47

Тема 123

47

Контр. р.

11
11

Інд. завд.
40

40
Разом

46

53

21

80

200/2х100


ЗМІСТ КУРСУ

Змістовий модуль 1

Практика письма малих літературних форм

1. Твір і текст: ідея, план, сюжет.

1.1. Ідея художнього твору як емоційно-інтелектуальна, пафосна спрямованість художнього твору. Етимологія слова «ідея». Ідейність літератури. Ідеологія. Ідеолог.

1.2. План твору, його доцільність.

1.3. Види плану: план-мозкова атака, план-фантазія, план-графік. Графічне представлення плану – «траса» і «прапорці».

1.4. Перевага вдалої конструкції твору. Проблема планування і конструювання сюжету.


2. Герої твору.

2.1. Детальна біографія героя як запорука письменницького успіху і невидима частина роботи літератора.

2.2. Автор і «запрошені» ним герої: специфіка бачення персонажів.

2.3. Техніка розкриття характерів персонажів: опис, оповідь, дія, мовлення, діалог, оточення.


3. Точка зору (авторство у творі).

3.1. Виклад від першої особи: суб’єктивна оповідь; об’єктивна оповідь; автобіографія як погляд у минуле; «множинна» точка зору; внутрішній монолог; драматичний монолог; листи; щоденники; потік свідомості.

3.2. Виклад від другої особи.

3.3. Виклад від третьої особи: третя особа, яка все знає; третя особа, яка не все знає; об’єктивна третя особа.

3.4. Поради щодо вибору точки зору.
4. Сцени твору.

4.1. Твір як ланцюжок сцен з короткими поясненнями-звязками.

4.2. Сцена як нове випробування для героя.

4.3. Планування сцен як важливий підготовчий етап.

4.4. Поради до побудови сцен.

4.5. Проблема переміщення героїв у просторі і часі. Стрибки в просторі.


5. Початок твору.

5.1. Універсальна класична форма вступу (початку).

5.2. Початок як 1/5 частина твору. Складові початку.

5.2.1. Час дії.

5.2.2. Місце дії.

5.2.3. Загальна тональність твору.

5.2.4. Головний герой (імя, стать, вік, зовнішність, найважливіші риси героя).

5.2.5. Суть конфлікту.

5.2.6. Прокреслення інтриги. Делікатність початку.

5.3. Початок – яскрава динамічна сцена.

5.4. Порушення хронології як норма.

Змістовий модуль 2

Композиція. Автор. Наратор. Авторське редагування
6. Експозиція, опис, оповідь.

6.1. Мета експозиції.

6.2. Завдання побудови «заднього» плану твору.

6.3. Ритм твору.

6.4. Емоційне забарвлення.

6.5. Інтонації.

6.6. Закон прози: не розповідайте – показуйте!

6.7. Професійна оповідь: п’ять порад.


7. Ретроспекція. Спогади.

7.1. Ретроспекція: суть поняття, мета використання.

7.2. Ретроспекція як поширений прийом (економія сюжетного часу; компактність представлення матеріалу).

7.3. Недолік ретроспекції – гальмування сюжету.


8. Кінцівка твору.

8.1. Перша сторінка твору – час подумати про кінцівку!

8.2. Кінцівка як емоційне й логічне розвязання конфлікту. Проблема «фальшивої» кінцівки.

8.3. Поради щодо офрмлення кінцівки.

9. Ревізія, шліфування твору.

9.1. Автономна авторська кількість ревізій твору, шліфовок, переписувань «сирого» твору.

9.2. Автор як власний критик.

9.3. Питальник для ревізії і шліфування готового твору: початкові сцени; середина; заключні сцени і кінцівка; по відношенню до всіх сцен; діалог.


10. Письменницька продуктивність.

10.1. Творчий процес: закономірність чи хаотичність.

10.2. Відмінність у письменницькій продуктивності.

10.3. Індивідуальність і творче піднесення як визначальники продуктивності.

10.4. Години літературної праці.

10.5. Експлуатація підсвідомості.


11. Автор. Наратор.

11.1. Абстрактний автор.

11.2. Фіктивний наратор.

11.3. Наративні трансформації: подія – історія – нарація – презентація на рації.


12. Читач.

12.1. Абстрактний читач.

12.2. Фіктивний читач.

12.3. Сучасний читач як кіно- і телеглядач: проблема заплутаних, кволих, розтягнених у часі зав’язок.ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Готуючись до практичного заняття студент має виконати завдання кількох рівнів.

Перший рівень – опрацювання теоретичних питань. Здійснюється на основі опрацювання й реферування рекомендованої і власно дібраної літератури.

Другий рівень – завдання прикладного характеру (одне або в комплексі):

підготовка доповіді чи то реферату; аналіз на предмет ілюстрації конкретної теми(проблеми) у сучасних ЗМК; написання власної літературної форми .

Третій рівень – підготовка матеріалу, призначеного для самостійного вивчення.

Список рекомендованої літератури є базовим. Студент повинен розширити його самостійно опрацьованими науковими чи то практичними джерелами.


Змстовий модуль 1

Практика письма малих літературних форм
Практичне заняття № 1

Твір і текст: ідея, план, сюжет
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Ідея твору, його план. Поняття про ідейно-тематичну основу твору. Значення теми художнього твору. Ідейний зміст. Основна ідея твору.

2. Тема, ідея твору і світогляд письменника. Соціально-історична зумовленість тем і ідей літературних творів.

3. Вимоги до ідеї твору. Ідея і мета твору. Ідея і конфлікт.

4. Значимість плану твору. Види планів.

5. Конструкція твору і план.


Практичне завдання.

 1. Проаналізувати ідейне навантаження і тематичну палітру малої прози сучасних журналів (за власним вибором).

 2. Укладіть план прочитаних творів.

 3. Визначте недоліки їх конструкції.

Питання для самостійного опрацювання.

1. Ознаки художньої оповіді.

2. Наративність. Класичне і структуралістське поняття наративності.

3. Подієвість та її умови.

4. Наративні й описові тексти.

5. Фіктивність. Мімесис і вимисел. Ознаки фіктивних текстів. Фіктивний світ.

6. Естетичність.
Література.


 1. Буряк В. Поетика інформаційно-художньої свідомості. Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) у контексті інтелектуалізації творчої свідомості : монографія / В. Буряк. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету, 2001. – 390 с.

 2. В творческой лаборатории журналиста : учебно-практическое пособие / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. – М. : Университетская книга, 2010. – 190 с.

 3. Винонен Р.  Похождения слова: заметки на полях / Р.  Винонен. – М. : Кругъ, 2014. – 407 с.

 4. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 5. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 6. Федотов О. Основы теории литературы: Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.

 7. Шведова В. Методологические основы творческой деятельности : учебник / В. Шведова. – М. : ГОУ ВПО РГИИС, 2010. – 208 с.Практичне заняття № 2

Герої твору
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Поняття «образ», «характер», «тип». Літературний образ. Літературний характер.

2. Проблема типовості в літературі. Засоби творення образів. Прийоми типізації.

3. Художній образ як втілення ідеї.

4. Техніка розкриття характеру героя в класичному художньому творі.

5. Техніка розкриття характеру героя в документально-художньому оповіданні, або новому журналізмі.


Практичне завдання.

 1. Продумати сюжет твору.

 2. Виписати характер чоловіка-героя.

 3. Написати малу прозову форму для чоловічого журналу.

Питання для самостійного опрацювання.

1. Описові інстанції.

2. Модель комунікативних рівнів.

3. Абстрактний автор.

4. Конкретні й абстрактні інстанції.

5. Критика категорії «авторства». Дві спроби розщеплення абстрактного автора.

6. Абстрактний читач. Абстрактний читач як атрибут абстрактного автора. Визначення абстрактного читача; передісторія терміна.

7. Передбачуваний адресат й ідеальний реципієнт.


Література.

 1. Мартьянова С. Персонаж в художественной литературе  : учебное пособие / С. А. Мартьянова. – Владимир : ВлГУ, 2014. – 83 с.

 2. Панфилова С.  Гипертекст – адресант – адресат : монография / С.  Панфилова. – Саранск : Изд-во МГУ, 2014. – 130 с.

 3. Сапогова Е. Семантика личной жизни: экзистенциально-нарративный анализ автобиографических историй / Е. Сапогова. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2014. – 184 с.

 4. Ахманов М. Литературный талант. Как написать бестселлер / М. Ахманов. – М. : Эксмо, 2014. – 378 с.

 5. Былинский К. Литературное редактирование : учебное пособие / К. Былинский, Д. Розенталь. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 392 с.

 6. Гарбер Н. Как писать в XXI веке? : учебник для начинающих. Энциклопедия для профессионалов. Вызов для всех / Н. Гарбер. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2013. – 446 с.Практичне заняття № 3

Точка зору (авторство у твору)
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Автор як митець, котрий реалізується в літературному матеріалі.

2. Проблема автора в сучасній естетиці й філософії.

3. Авторське мовлення.

4. Авторський коментар.

5. Точка зору:

а) виклад від першої;

б) виклад від другої особи;

в) виклад від третьої особи.
Практичне завдання.

1. Підготувати повідомлення про жанр «life story».

2. Проаналізувати специфіку функціонування жанру «life story» на шпальтах періодики й у електронних ЗМК.

3. Продумати тему, ідею, композицію, героїв і сценову розробку своєї life story (письмово; відповідно до виду й типу ЗМК).


Питання для самостійного опрацювання.

1. Описові інстанції.

2. Модель комунікативних рівнів.

3. Фіктивний наратор. Розповідач – оповідач – наратор.

4. Експліцитне й імпліцитне зображення наратора. Особистість наратора. Антропоморфність наратора.

5. Абстрактний автор чи наратор.

6. Типологія наратора. Первинний, вторинний і третинний наратор.

7. Дієгетичний/недієтетичний наратор. Типи дієгетичного наратор.

8. «Я», що оповідає й про яке оповідають.
Література.


 1. Мартьянова С. Персонаж в художественной литературе  : учебное пособие / С. А. Мартьянова. – Владимир : ВлГУ, 2014. – 83 с.

 2. Панфилова С.  Гипертекст – адресант – адресат : монография / С.  Панфилова. – Саранск : Изд-во МГУ, 2014. – 130 с.

 3. Сапогова Е. Семантика личной жизни: экзистенциально-нарративный анализ автобиографических историй / Е. Сапогова. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2014. – 184 с.

 4. Ахманов М. Литературный талант. Как написать бестселлер / М. Ахманов. – М. : Эксмо, 2014. – 378 с.

 5. Былинский К. Литературное редактирование : учебное пособие / К. Былинский, Д. Розенталь. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 392 с.

 6. Гарбер Н. Как писать в XXI веке? : учебник для начинающих. Энциклопедия для профессионалов. Вызов для всех / Н. Гарбер. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2013. – 446 с.Практичне заняття № 4

Сцени твору
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Поняття про композицію літературного твору як художній план твору і співвіднесення всіх його складових часин, взаємозв’язок усієї сукупності образів відповідно до ідейного змісту.

2. Твір як ланцюжок сцен з короткими поясненнями-зв’язками.

3. Сцена як нове випробування для героїв.

4. Проблема переміщення героїв у просторі і часі. Стрибки в просторі.
Практичне завдання.

Написати life story, використовуючи один і той самий сюжет, але:

1) для різних видів і типів ЗМК (за власним вибором);

2) з відмінними точками зору автора:

а) від першої,

б) другої,

в) третьої особи.
Питання для самостійного опрацювання.

1. Оповідні інстанції.

2. Фіктивний читач(наратор).

3. Фіктивний адресат і фіктивний реципієнт.

4. Фіктивний і абстрактний читач.

5. Експліцитне й імпліцитне зображення фіктивного читача.

6. Діалогізований наративний монолог.
Література.


 1. Винонен Р.  Похождения слова: заметки на полях / Р.  Винонен. – М. : Кругъ, 2014. – 407 с.

 2. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 3. Кайда Л. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие / Л. Кайда. – М. : Флинта : Наука, 2004.– 207 с. 

 4. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 5. Федотов О. Основы теории литературы : Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.


Практичне заняття № 5

Початок твору
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Композиція твору.

2. Сюжет твору.

3. Факт як сюжетна основа твору.

4. Компоненти сюжетної будови літературного твору.

Практичне завдання.

1. Підготувати повідомлення про жанр love story.

2. Проаналізувати функціонування жанру love story в сучасних ЗМК.

3. Продумати композицію, сюжет, героїв, сценову розробку love story.


Питання для самостійного опрацювання.

1. Точка зору.

2. Теорії «точки зору», «перспективи», «фокалізації» (Штанцель, Женнет і Бал, Успенський).
Література.


 1. Винонен Р.  Похождения слова: заметки на полях / Р.  Винонен. – М. : Кругъ, 2014. – 407 с.

 2. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 3. Кайда Л. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие / Л. Кайда. – М. : Флинта : Наука, 2004.– 207 с. 

 4. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 5. Федотов О. Основы теории литературы : Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.Змістовий модуль 2

Композиція. Автор. Наратор. Авторське редагування

Практичне заняття № 6

Експозиція, опис, оповідь
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Експозиція як складова розвитку сюжету. Мета, сутність і значення експозиції.

2. Види описів у творі.

3. Види оповідей.

4. Проблеми оповідача.
Практичне завдання.

1. Підготувати теоретичну базу для практичної роботи – реферат, доповідь чи повідомлення про теорію і проблеми статево маркованого тексту (чоловічого, жіночого).

2. Напишіть love story як жіночий і як чоловічий тексти.
Питання для самостійного опрацювання.

1. Модель точки зору.

2. Подія як об’єкт точки зору. Сприйняття й передавання.

3. Плани точки зору.

4. Нараторова й персональна точка зору.

5. Перспективація у дієтетичній оповіді.

6. Нараторова й персональна точка зору в різних планах.

7. Однополюсна й різнополюсна точка зору.

8. Методика аналізу точок зору.
Література.


 1. Винонен Р.  Похождения слова: заметки на полях / Р.  Винонен. – М. : Кругъ, 2014. – 407 с.

 2. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 3. Кайда Л. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие / Л. Кайда. – М. : Флинта : Наука, 2004.– 207 с. 

 4. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 5. Федотов О. Основы теории литературы : Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.Практичне заняття № 7

Ретроспекція
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Спогади. Суть поняття, мета використання.

2. Ретроспекція як поширений прийом. Недоліки ретроспекції.

3. Складові сюжету.

4. Пролог і епілог як складові композиції.

5. Позасюжетні елементи.


Практичне завдання.

1. Підготувати повідомлення на теми: «Казка як жанр фольклору», «Сюжет і фабула в казці», «Літературна казка як жанр», «Поняття традиційного сюжету».

2. Обрати відому казку для літературної трансформації: представити героїв, сюжет, сцени; визначити повчальний зміст.

3. Продумати композицію, персонажний комплекс власної казки; визначити вид, тип ЗМК й аудиторію, для яких напишете свій твір (обов’язкова аргументація).


Питання для самостійного опрацювання.

1. Наративні трансформації: подія – історія – нарація – презентація нарації.

2. Фабула й сюжет в російському формалізмі.

3. Моделі, що породжують (Шкловський, Петровський, Томашевський, Виготський).

4. Подолання формалістського редукціонізму.

5. «Історія» і «дискурс» у французькому структуралізмі.

6. Трирівневі моделі.
Література.


 1. Винонен Р.  Похождения слова: заметки на полях / Р.  Винонен. – М. : Кругъ, 2014. – 407 с.

 2. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 3. Кайда Л. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие / Л. Кайда. – М. : Флинта : Наука, 2004.– 207 с. 

 4. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 5. Панфилова С.  Гипертекст – адресант – адресат : монография / С.  Панфилова. – Саранск : Изд-во МГУ, 2014. – 130 с.

 6. Сергеева Л. Художественный текст: функционально-коммуникативный аспект исследования : монография / Л. Сергеева, Г. Хисамова, В. Шаймиев. – М. : Изд-во МГОУ, 2014. – 203 с.

 7. Современные методологические стратегии: интерпретация, конвенция, перевод : монография / сост. Ф. Е. Ажимов и др. ; под общ. ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. – М. : РОССПЭН, 2014. – 256 с.

 8. Федотов О. Основы теории литературы : Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.Практичне заняття № 8

Кінцівка твору
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Кінцівка – логічне й емоційне розв’язання конфлікту.

2. «Фальшива» кінцівка.

3. Оформлення кінцівки.

4. Кінцівка і кульмінація.
Практичне завдання.

1. Напишіть дві казки:

а) трансформовану версію відомої казки;

б) власну літературну казку.


Питання для самостійного опрацювання.

1. Наративні трансформації. Чотири наративні рівні.

2. Модель, що породжує.

3. Місце точки зору. Відбір і точка зору.

4. Розтягування й стискання.

5. Композиція нарації і точка зору.

6. Від нарації до презентації нарації.

7. Модель точки зору, що породжує.

8. Події й історії оповідного акту.

9. Семіотична модель.


Література.

 1. Винонен Р.  Похождения слова: заметки на полях / Р.  Винонен. – М. : Кругъ, 2014. – 407 с.

 2. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 3. Кайда Л. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие / Л. Кайда. – М. : Флинта : Наука, 2004.– 207 с. 

 4. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 5. Панфилова С.  Гипертекст – адресант – адресат : монография / С.  Панфилова. – Саранск : Изд-во МГУ, 2014. – 130 с.

 6. Сергеева Л. Художественный текст: функционально-коммуникативный аспект исследования : монография / Л. Сергеева, Г. Хисамова, В. Шаймиев. – М. : Изд-во МГОУ, 2014. – 203 с.

 7. Современные методологические стратегии: интерпретация, конвенция, перевод : монография / сост. Ф. Е. Ажимов и др. ; под общ. ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. – М. : РОССПЭН, 2014. – 256 с.

 8. Федотов О. Основы теории литературы : Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.Практичне заняття № 9

Ревізія, шліфування твору
Опрацювати такі питання, як:

1. Ревізія, шліфування твору. Суть понять.

2. Автономність авторських ревізій, шліфовок, переписувань.

3. Автор як критик.

4. Питальник для ревізій і шліфування.
Практичне завдання.

Підготувати доповіді на теми: «Жанрова специфіка фейлетону», «Жанрова специфіка гуморески», «Жанрова природа памфлету і пасківлю».


Питання для самостійного опрацювання.

1. Текст наратора і текст персонажа.

2. Сказання. Визначення. Характерне й орнаментальне сказання.

3. Інтерференція тексту наратор й тексту персонажа.

4. Дві стихії оповідного тексту.

5. Опозиція тексту персонажа і тексту наратора.

6. Чисті тексти й нейтралізація опозиції тексту
Література.


 1. Ахманов М. Литературный талант. Как написать бестселлер / М. Ахманов. – М. : Эксмо, 2014. – 378 с.

 2. Былинский К. Литературное редактирование : учебное пособие / К. Былинский, Д. Розенталь. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 392 с.

 3. Гарбер Н. Как писать в XXI веке? : учебник для начинающих. Энциклопедия для профессионалов. Вызов для всех / Н. Гарбер. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2013. – 446 с.

 4. Дымова И. Редактирование текстов массовой коммуникации : учебное пособие / И. Дымова. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 191 с.

 5. Жукова А. Литературное редактирование: основные понятия, упражнения и задания (на материале текстов СМИ) : учебное пособие / А. Г. Жукова. – М. : Гос. ин-т русского языка им. А. С. Пушкина, 2013. – 146 с.

 6. Ким М. Технология создания журналистского произведения / М. Ким. – СПб. : Михайлов, 2001. – 319 с.

 7. Краткий словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. Тимофеев, С. Тураев. – М. : Просвещение, 1978. – 223 с.

 8. Кукалев С. Правила творческого мышления, или тайные пружины ТРИЗ / С. Кукалев – М. : Форум : ИНФРА-М, 2014. – 415 с.

 9. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста : учебник / Г. Лазутина. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 239 с.

 10. Литинститут в семинарах мастеров кафедры творчества: теория, практика и методика преподавания / [гл. ред.: С. Н. Есин ; ред. совет: И. Л. Вишневская, Л. И. Скворцов]. – М. : Изд-во Литературного института им. А. М. Горького, 2011. – 211 с.

 11. Маран М. Зачем мы пишем: известные писатели о своей профессии / Мередит Маран ; пер. с англ. Екатерины Козловой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 247 с.

 12. Накорякова К. Литературное редактирование : общая методика работы над текстом : учебное пособие / К. Накорякова. – М. : Изд-во МГУ, 2011. – 331 с.

 13. Олешко В. Журналистика как творчество : учебное пособие / В. Олешко. – М. : РИП-холдинг, 2003. – 221 с.

 14. Прилюк Д. Теорія й практика журналістської творчості. Методологічні проблеми : навчальний посібник. – К. : Вища школа, 1983. – 280 с.

 15. Распопова С. Журналистское творчество: теория и практика освоения / С. Распопова. – М. : МАКС Пресс, 2006. – 256 с.

 16. Сергеева Л. Художественный текст: функционально-коммуникативный аспект исследования : монография / Л. Сергеева, Г. Хисамова, В. Шаймиев. – М. : Изд-во МГОУ, 2014. – 203 с.

 17. Современные методологические стратегии: интерпретация, конвенция, перевод : монография / сост. Ф. Е. Ажимов и др. ; под общ. ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. – М. : РОССПЭН, 2014. – 256 с.Практичне заняття № 10

Письменницька продуктивність
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Письменницька продуктивність. Поняття.

2. Творчий процес: закономірність чи хаотичність.

3. Прозова діяльність письменника.

4. Письменник. Публіцист. Прозаїк. Поет. Драматург.

5. Відмінність у письменницькій продуктивності.

6. Години літературної праці.
Практичне завдання.


 1. Вибрати й проаналізувати фейлетон і гумореску відомих зарубіжних, українських авторів.

2. Підготуватися до написання фейлетону (обрати вид фейлетону) і гуморески: продумати сюжет, прописати героїв.
Питання для самостійного опрацювання.

 1. Текст наратора і текст персонажа. Текстова інтерференція як

трансформація тексту персонажа.

2. Пряма мова.

3. Невласне пряма мова: типологія.

4. Невласне прямий монолог.

5. Невласне пряма мова в дієтетичній оповіді.

6. Невласна авторська оповідь.

7. Функції невласне прямої мови і невласне авторської оповіді.

8. Завуальованість і двотекстовість.


Література.

 1. Ахманов М. Литературный талант. Как написать бестселлер / М. Ахманов. – М. : Эксмо, 2014. – 378 с.

 2. Буряк В. Поетика інформаційно-художньої свідомості. Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) у контексті інтелектуалізації творчої свідомості : монографія / В. Буряк. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету, 2001. – 390 с.

 3. Былинский К. Литературное редактирование : учебное пособие / К. Былинский, Д. Розенталь. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 392 с.

 4. В творческой лаборатории журналиста : учебно-практическое пособие / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. – М. : Университетская книга, 2010. – 190 с.

 5. Винонен Р.  Похождения слова: заметки на полях / Р.  Винонен. – М. : Кругъ, 2014. – 407 с.

 6. Власова Е. Основы творческой деятельности журналиста: художественно-публицистические жанры : учебное пособие / Е. Власова. – Пермь : Ред.-изд. отдел Пермского гос. ун-та, 2010. – 144 с.

 7. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 8. Гарбер Н. Как писать в XXI веке? : учебник для начинающих. Энциклопедия для профессионалов. Вызов для всех / Н. Гарбер. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2013. – 446 с.Практичне заняття № 11

Проблема наратора
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Типи нараторів.

2. Автор твору.

3. Оповідач у творі.

4. Розповідач у творі.

5. Наратор у творі.

6. Поетична вправність.
Практичні завдання.


 1. Поезія як складова сучасних ЗМК (повідомлення на основі аналізу жанрової парадигми газет, журналів, радіо, телебачення).

2. Власна поезія: спроба написання.
Питання для самостійного опрацювання.

1. Еквівалентність.

2. Часовий і позачасовий зв'язок мотивів.

3. Еквівалентність – схожість і опозиція.

4. Співвідношення часових і позачасових мотивів.
Література.


 1. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 2. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : навчальний посібник / В. Здоровега. –Львів : ПАІС, 2000. – 180 с.

 3. Ким М.  Основы творческой деятельности журналиста: учебник / М. Ким. – М. : СПб. : Питер, 2011. – 393 с.

 4. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 5. Сергеева Л. Художественный текст: функционально-коммуникативный аспект исследования : монография / Л. Сергеева, Г. Хисамова, В. Шаймиев. – М. : Изд-во МГОУ, 2014. – 203 с.

 6. Федотов О. Основы теории литературы : Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.

 7. Фрумкин Г. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие / Г. Фрумкин. – изд. 2-е. – М. : Академический Проект, 2007. – 224 с. – (Gaudeamus).

 8. Шведова В. Методологические основы творческой деятельности : учебник / В. Шведова. – М. : ГОУ ВПО РГИИС, 2010. – 208 с.


Практичне заняття № 12

Проблема читача
Опрацювати такі теоретичні питання, як:

1. Абстрактний і фіктивний читачі.

2. Проблема сучасного читача.

3. Підміна читання слуханням і спогляданням.


Практичне завдання.

1. Підготувати повідомлення на тему: «Жанрова специфіка новели».

2. Проаналізувати новелу відомих українських, російських, зарубіжних авторів. Доведіть відмінність жанру новели від оповідання.

3. Напишіть власну новелу.


Питання для самостійного опрацювання.

 1. Тематичні й формальні еквівалентності.

 2. Формальні еквівалентності.

 3. Фонічна еквівалентність та її смислова функція.

 4. Сприйняття еквівалентностей.

 5. Орнаментальна проза.

 6. Звукова й тематична парадигматизація.

 7. Орнамент, поезія, міф.


Література.

 1. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 2. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : навчальний посібник / В. Здоровега. –Львів : ПАІС, 2000. – 180 с.

 3. Ким М.  Основы творческой деятельности журналиста: учебник / М. Ким. – М. : СПб. : Питер, 2011. – 393 с.

 4. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 5. Сергеева Л. Художественный текст: функционально-коммуникативный аспект исследования : монография / Л. Сергеева, Г. Хисамова, В. Шаймиев. – М. : Изд-во МГОУ, 2014. – 203 с.

 6. Федотов О. Основы теории литературы : Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.

 7. Фрумкин Г. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие / Г. Фрумкин. – изд. 2-е. – М. : Академический Проект, 2007. – 224 с. – (Gaudeamus).

 8. Шведова В. Методологические основы творческой деятельности : учебник / В. Шведова. – М. : ГОУ ВПО РГИИС, 2010. – 208 с.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Ураховуючи творчу специфіку курсу «Літературна праця журналіста», по закінченні його вивчення студенти мають написати 10 творчих робіт (зазначена кількість творів обов’язкова для кожного студента; змістоформа – за власним вибором).

На кінець кожного змістового модуля студент зобов’язаний виконати п’ять творчих робіт (5х2=10)
Теми творчих робіт:
Змістовий модуль 1


 1. Морозиво «Пломбір».

 2. «Трактор в полі дир-дир-дир…».

 3. «Знову цвітуть каштани…».

 4. Івасик-Телесик і Коза Дереза.

 5. Різнокольорове дитинство.

Змістовий модуль 2

 1. Танго.

 2. «Садок вишневий коло хати…»

 3. Філіжанка кави.

 4. Мамин цілунок.

 5. Мудрий дід.КОНТРОЛЬНА РОБОТА ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ
Контрольна робота складається з двох типів завдань:

У першому треба дати відповідь на теоретичні і теоретико-практичні питання; у другому – написати власні твори (новелу й оповідання). Номер варіанта – номер у журнальному списку студентської групи.


Варіант № 1

Соціально-історична зумовленість тем і ідей літературних творів. Вимоги до ідеї твору.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 2

Ідея твору і конфлікт.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 3

Плани художнього твору.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 4

Герої твору.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 5

Поняття «образ», «характер», «тип».

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 6

Проблема типовості в літературі. Прийоми типізації.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 7

Літературний образ. Літературний характер.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 8

Проблема автора в сучасній естетиці.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 9

Проблема автора в сучасній філософії.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 10

Жанр «life story».

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 11

Жанр «love story».

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 12

Композиція літературного твору.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 13

Сюжет твору.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 14

Факт як сюжетна основа твору.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 15

Оповідач у творі.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 16

Проблема наратора у творі.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 17

Ретроспекція у творі.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 18

Позасюжетні елементи у творі.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 19

Літературна казка як жанр.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 20

Поняття традиційного сюжету в літературних творах.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 21

Кінцівка і кульмінація в літературному творі.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 22

Автор як критик.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 23

Письменник. Публіцист. Прозаїк. Поет. Драматург. Відмінність у письменницькій продуктивності

Творча робота. Написати новелу й оповідання.
Варіант № 24

Типи нараторів у літературному творі.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.

Варіант № 25

Абстрактний і фіктивний читачі.

Творча робота. Написати новелу й оповідання.ЛІТЕРАТУРА
Основна


 1. Буряк В. Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально-образної еволюції. (Форми і методи вираження інформації у творчій свідомості етносу) : дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 ; 10.01.08 / Буряк Володимир Дмитрович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. – К., 2003. – 502 арк.

 2. Буряк В. Поетика інформаційно-художньої свідомості. Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) у контексті інтелектуалізації творчої свідомості : монографія / В. Буряк. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету, 2001. – 390 с.

 3. В творческой лаборатории журналиста : учебно-практическое пособие / сост. и общ. ред. В. М. Кривошеева. – М. : Университетская книга, 2010. – 190 с.

 4. Винонен Р.  Похождения слова: заметки на полях / Р.  Винонен. – М. : Кругъ, 2014. – 407 с.

 5. Власова Е. Основы творческой деятельности журналиста: художественно-публицистические жанры : учебное пособие / Е. Власова. – Пермь : Ред.-изд. отдел Пермского гос. ун-та, 2010. – 144 с.

 6. Вольф Ю. Школа литературного мастерства. От концепции до публикации: рассказы, романы, статьи, нон-фикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; пер. с англ. Дмитрий Верешкин. – 4-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн (АНФ), 2014. – 382 с.

 7. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : навчальний посібник / В. Здоровега. –Львів : ПАІС, 2000. – 180 с.

 8. Кайда Л.  Эссе: стилистический портрет / Л. Кайда. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 180 с.

 9. Кайда Л. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию : учебное пособие / Л. Кайда. – М. : Флинта : Наука, 2004.– 207 с. 

 10. Ким М.  Основы творческой деятельности журналиста: учебник / М. Ким. – М. : СПб. : Питер, 2011. – 393 с.

 11. Основы анализа художественных произведений : учебное пособие / сост. А. Л. Кошелева. – 2-е изд., доп. – Абакан : ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2014. – 172 с.

 12. Федотов О. Основы теории литературы : Ч. 1 : Литературное творчество и литературное произведение / О. Федотов. – Вологда : ПФ Полиграфист, 2003. – 268 с.

 13. Фрумкин Г. Сценарное мастерство. Кино – телевидение – реклама : учебное пособие / Г. Фрумкин. – изд. 2-е. – М. : Академический Проект, 2007. – 224 с. – (Gaudeamus).

 14. Шведова В. Методологические основы творческой деятельности : учебник / В. Шведова. – М. : ГОУ ВПО РГИИС, 2010. – 208 с.

Додаткова
 1. Ахманов М. Литературный талант. Как написать бестселлер / М. Ахманов. – М. : Эксмо, 2014. – 378 с.

 2. Былинский К. Литературное редактирование : учебное пособие / К. Былинский, Д. Розенталь. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 392 с.

 3. Гарбер Н. Как писать в XXI веке? : учебник для начинающих. Энциклопедия для профессионалов. Вызов для всех / Н. Гарбер. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2013. – 446 с.

 4. Дымова И. Редактирование текстов массовой коммуникации : учебное пособие / И. Дымова. – Оренбург : ОГУ, 2012. – 191 с.

 5. Жукова А. Литературное редактирование: основные понятия, упражнения и задания (на материале текстов СМИ) : учебное пособие / А. Г. Жукова. – М. : Гос. ин-т русского языка им. А. С. Пушкина, 2013. – 146 с.

 6. Ким М. Технология создания журналистского произведения / М. Ким. – СПб. : Михайлов, 2001. – 319 с.

 7. Краткий словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. Тимофеев, С. Тураев. – М. : Просвещение, 1978. – 223 с.

 8. Кузнецова О. Аналітичні жанри і методи преси : посібник / О. Кузнецова. – Львів : ПАІС, 2013. – 195 с.

 9. Кукалев С. Правила творческого мышления, или тайные пружины ТРИЗ / С. Кукалев – М. : Форум : ИНФРА-М, 2014. – 415 с.

 10. Лазутина Г. Жанры журналистского творчества : учебное пособие / Г. Лазутина, С. Распопова. – М. : Аспект Пресс , 2012. – 319 с.

 11. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста : учебник / Г. Лазутина. – М. : Аспект Пресс, 2010. – 239 с.

 12. Литинститут в семинарах мастеров кафедры творчества: теория, практика и методика преподавания / [гл. ред.: С. Н. Есин ; ред. совет: И. Л. Вишневская, Л. И. Скворцов]. – М. : Изд-во Литературного института им. А. М. Горького, 2011. – 211 с.

 13. Маран М. Зачем мы пишем: известные писатели о своей профессии / Мередит Маран ; пер. с англ. Екатерины Козловой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 247 с.

 14. Мартьянова С. Персонаж в художественной литературе  : учебное пособие / С. А. Мартьянова. – Владимир : ВлГУ, 2014. – 83 с.

 15. Мельник Г. Основы творческой деятельности журналиста : учебное пособие / Г.  Мельник, А.  Тепляшина. – М. ; СПб : Питер, 2009. – 271 с.

 16. Накорякова К. Литературное редактирование : общая методика работы над текстом : учебное пособие / К. Накорякова. – М. : Изд-во МГУ, 2011. – 331 с.

 17. Олешко В. Журналистика как творчество : учебное пособие / В. Олешко. – М. : РИП-холдинг, 2003. – 221 с.

 18. Основы творческой деятельности журналиста : учебник / С. Корконосенко, С. Виноградова, Г. Лазутина; ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – СПб. : Общество «Знание», 2000. – 270 с.

 19. Панфилова С.  Гипертекст – адресант – адресат : монография / С.  Панфилова. – Саранск : Изд-во МГУ, 2014. – 130 с.

 20. Прилюк Д. Теорія й практика журналістської творчості. Методологічні проблеми : навчальний посібник. – К. : Вища школа, 1983. – 280 с.

 21. Пронина Е. Психология журналистского творчества  / Е. Пронина. – М. : Изд-во МГУ, 2003. – 320 с.

 22. Публицистика как род литературы : учебное пособие / сост. Л. Вербицкая. – Хабаровск : ХГИИК, 2014. – 76 с.

 23. Распопова С. Журналистское творчество: теория и практика освоения / С. Распопова. – М. : МАКС Пресс, 2006. – 256 с.

 24. Руженцева Н. Стилистика и литературное редактирование рекламных и PR-текстов : учебное пособие / Н. Руженцева. – М. : Флинта : Наука, 2012. – 179  с.

 25. Сапогова Е. Семантика личной жизни: экзистенциально-нарративный анализ автобиографических историй / Е. Сапогова. – Тула : Изд-во ТулГУ, 2014. – 184 с.

 26. Сергеева Л. Художественный текст: функционально-коммуникативный аспект исследования : монография / Л. Сергеева, Г. Хисамова, В. Шаймиев. – М. : Изд-во МГОУ, 2014. – 203 с.

 27. Современные методологические стратегии: интерпретация, конвенция, перевод : монография / сост. Ф. Е. Ажимов и др. ; под общ. ред. Б. И. Пружинина, Т. Г. Щедриной. – М. : РОССПЭН, 2014. – 256 с.

 28. Справочник по правописанию и литературной правке / Д. Э. Розенталь ; под ред. И. Б. Голуб. – 18-е изд. – М. : АЙРИС-пресс , 2014. – 360 с.

Інформаційні ресурси
 1. Кудрявцева М. Психология творчества в массовой коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://books.google.com.ua/books?id=osThAwAAQBAJ&pg=PA99&lpg=PA99ДЛЯ НОТАТОК


Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій з курсу " історія зарубіжної літератури" (ХVІІ поч. ХІХ ст.) Для студентів гуманітарного факультету
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
konf -> Методичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
konf -> Матеріали науково-технічної конференції студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених «інноваційні технології» 12-13 квітня 2017 року Київ 2017


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconНавчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни
Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» англійською мовою для студентів напряму...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Грунтознавство» для студентів напряму 040106...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Фотографія" / В. С. Мошинський, Херсон. Хнту. 2009. 54 с
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури.
Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. (для студентів спеціальності «Мова І література (англійська)»)...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
«Українська мова» (диктант) для вступників до коледжу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні рекомендації для вивчення, організації самостійної роботи студентів та практичних модулів з дисципліни «Історія хорової музики»
«Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво», фахове спрямування «Диригування»
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Літературна праця журналіста» iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка