Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури.Сторінка1/5
Дата конвертації11.10.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА»

(для студентів спеціальності «Мова і література (англійська)»)

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри української філології

Протокол № __ від вересня 2013 р.Макіївка-2013

ББК 74.268.1Укр

Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. (для студентів спеціальності «Мова і література (англійська)») / Упор. к.ф.н., доц. О.А.Росінська – Макіївка: МЕГІ, 2013 – 40 стор.

Посібник містить плани лекційний та семінарських занять з основних тем дисципліни «Сучасна українська література», завдання для самостійної роботи студентів і призначений для опрацювання теоретичного й практичного матеріалу за проблемними питаннями з навчальної дисципліни. Призначений для студентів спеціальності 6.020303 «Мова та література (англійська)».Рецензенти: канд. філол. наук, доцент Вєтрова Е.С.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

За вибором


0305 – Гуманітарні науки


Модулів –

Напрям підготовки

6.020303 «Філологія»

(«Мова та література. Англійська»)


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2-й

-

----------------

Семестр

Загальна кількість годин - 72

4-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –2

самостійної роботи студента – 2.25


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»18 год.

-

Практичні, семінарські

16 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

36 год.

-

Індивідуальні завдання: -----

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – ____


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасна українська література» є сформувати у студентів чітке уявлення про розвиток та особливості сучасного українського літературного процесу.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасна українська література” є:

- ознайомити студентів з національною специфікою української літератури;

- зорієнтувати студентів на виявлення при читанні художніх творів української літератури широкого культурологічного контексту та встановлення генетично-типологічних зв'язків зі світовою літературою.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати:

- основні етапи становлення і тенденції розвитку сучасної української літератури;

- національну специфіку української літератури;

- творчість видатних письменників окресленого періоду та усвідомлювати роль митців у формуванні літературного процесу.вміти:

  • виявляти особливості формування та розвитку сучасної української літератури;

  • вільно оперувати навичками професійного літературознавчого аналізу художніх творів;

  • виявляти при читанні художніх творів української літератури широкий культурологічний контекст та встановлювати генетично-типологічних зв'язки зі світовою літературою;

  • аналізувати науково-критичну літературу з проблеми;

  • застосовувати набуті знання у подальшому навчанні;

  • самостійно розв’язувати проблемні питання.Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

ЕПОХА МОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (1900- 1930)Тема 1. Специфіка української модерної поезії. Український футуризм у порівнянні з російським, роль М.Семенка в його культивуванні. Спроби запровадження В.Поліщуком конструктивізму (динамізму-спіралізму). Експресіонізм в українській літературі. Український символізм. Творчість П.Тичини. Неокласики в українській літературі.
Тема 2. Українська модерна проза. Трагічна постать М.Хвильового (Фітільова) в українській літературі та культурі. Особливості творчості В.Підмогильного. Місце Б. Антоненка-Давидовича в українській літературі. Творчість В. Барки. Творчість У. Самчука.
Тема 3. Новаторські пошуки українських драматургів. Розвиток українського театру та розквіт драматургії у 20-ті, на початку 30-х років. Творчість І.Кочерги. Творчість М.Куліша в контексті “українізації”.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ.

Тема 4. Дисидентський рух і шістдесятництво. Дисидентський рух в Україні, причини його виникнення, особливості та перебіг. Участь у ньому письменників. Спроба порозумітися із владними структурами, обстоювання правозахисних принципів. Поява “самвидаву” та та епістолярної літератури як форми протесту проти режиму після репресій 1965 року.

Каталог: ld
ld -> Ахматова Анна Андріївна Ахматова Анна Андрі́ївна (Горенко) — російська поетеса, родом з України, представниця акмеїзму. Лауреат міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна»
ld -> Творчість
ld -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
ld -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
ld -> Альбер Камю. Життєвий І творчий шлях. Філософські й естетичні погляди. Камю І екзистенціалізм. Провідні мотиви творчості
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Проект змін до програми Робоча група
ld -> Художня спадщина: студії
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. iconМетодичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання...
Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури»
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури» для студентів всіх бакалаврських напрямків
Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. iconМетодичні рекомендації до вивчення основних тем 2 Методичні рекомендації до повторення правил з орфографії та пунктуації української мови
«Українська мова» (диктант) для вступників до коледжу Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. iconМетодичні рекомендації до вивчення тем курсу Тема Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності
Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови й літератури у 2014-2015 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. iconМетодичні рекомендації щодо особливостей вивчення української мови та літератури у 8-9, 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації до вивчення курсу сучасної української літератури. iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Відділ методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка