Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завданняСкачати 248,58 Kb.
Дата конвертації05.10.2017
Розмір248,58 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Інститут історії, політології і міжнародних відносин

кафедра історіографії і джерелознавства

Основи зброєзнавства і уніформістики країн світуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


Для студентів історичних факультетів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 60.30.301 – ІСТОРІЯ

Івано-Франківськ

2013
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДержавний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

Інститут історії, політології і міжнародних відносин

кафедра історіографії і джерелознавства

Основи зброєзнавства і уніформістики країн світуМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


Для студентів історичних факультетів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 60.30.301 – ІСТОРІЯ

Івано-Франківськ

2013


УДК 930 (093)

ББК 63.2
Укладач:

Ю.Л. Довган, кандидат історичних наук, доцент
Навчально-методичний посібник складений на основі детального вивчення даного наукового напряму впродовж 2003 – 2013 рр. Посібник розрахований на значно глибше дослідження студентами, аспірантами та докторантами проблем уніформі стики та зброєзнавства зарубіжних країн при Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», створення відповідного науково-дослідницького підрозділу тощо.

Методичні рекомендації курсу містять найважливішу, на погляд автора, інформацію у запропонованій сфері, теми занять, науково-практичних семінарів та питання, що виносяться на екзамен.Рецензенти:

С.М. Дерев’янко, доктор політичних наук, професор кафедри політології Інституту історії, політології та міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


М.М. Волощук, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Інституту історії, політології та міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту історії, політології та міжнародних відносин Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», протокол № від 3 вересня 2013 р.

© Ю.Л. Довган, 2013

© Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСУ

«ОСНОВИ ЗБРОЄЗНАВСТВА І УНІФОРМІСТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»

Враховуючи те, що студенти більшості українських вузів навчаються за «Болонською системою», а відповідно складають 2 модулі в семестр, даний методичний посібник був запланований саме під такий формат.

Теоретичний і практичний матеріал, запропонований на сторінках цього видання нараховує різну кількість програмових питань. Загалом методичний посібник включає:


 • програмові вимоги до навчального курсу;

 • основні теми практичних занять із рекомендованими списками джерел та літератури;

 • рекомендовані для написання реферати;

 • перелік основних понять і термінів, необхідних для засвоєння предмету;

 • питання, що виносяться на залік


Програмові вимоги містять перелік найосновніших тем, які обговорюватимуться на лекційних заняттях, готуватимуться студентами на практичних, або ж виконуватимуться в якості самостійної роботи (реферати, виступи, короткі повідомлення тощо). Однак в ході процесу навчання тематика може змінюватися в залежності від напряму розвитку викладання предмету.

Основні теми практичних занять для студентів складені в тій кількості, яка перед­ба­че­на навантаженням з обраного курсу. Головний акцент уваги викладача зосереджений у на­пря­мі засвоєнні студентами ключових праць з тієї чи іншої теми. Студенти також повинні воло­діти теоретичним матеріалом, знати основні дати, імена, терміни, географічні назви. Прак­тичні заняття можуть проходити в найрізноманітніший спосіб – найбільш вда­лий для засвоєння студентами максимального обсягу інформації.Реферати, тематика яких розміщена після кожного реко­мен­дованого до семінару списку джерел і літератури є формою самостійної роботи студентів.

Перелік основних понять і термінів допомагає пере­січному студентові засвоїти для себе ключові поняття курсу, що вивчається, якими він перенасичений. У запропонованих списках ми ввели найважливіші і найбільш вживані, не акцентуючи уваги на другорядних, менш значущих.

Залікові питання в циклі програмових питань до окремо взятого модуля і являються завершальною частиною. Вони скла­даються із суми питань, що виносяться на семінарські, контрольні заняття, а також тих, що вивчається самостійно. Студенти проін­фор­­мовані про склад даних питань заздалегідь і можуть при ба­жан­ні готувати їх, маючи на меті покращити свій результат на заліку.

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

В рамках навчально-виховного процесу, з метою визначення рівня знань, умінь та навичок студентів реалізується чотириступеневий контроль: 1) поточний контроль; 2) контрольна робота; 3) написання реферативної роботи; 4) колоквіум.«5» балів – знання студентів відмінні.

Задля цього необхідно глибоко, ґрунтовно в деталях володіти теоретичними знаннями, використовуючи необхідну джерельну базу, мати обізнаність в історіографії того чи іншого питання. В усній, чи письмовій формі студент не повинен допус­катися помилок, у випадку потреби, чітко і ясно давати відповіді на запитання викладача, вміти порівняти, спів-ставити різні явища і процеси, дати вичерпний аналіз.«4» бали – знання студентів добрі.

Щоб отримати такий бал, слід мати гарні теоретичні знання, однак можна не оперування бездоганними знаннями в галузі джерел та не знати головних праць присвячених тематиці. Однак фактологічний матеріал має бути засвоєний на високому рівні.«3» бали – знання студентів задовільні.

За таких умов студент не володіє джерелами та історіо­графією тематики, допускає серйозні неточності у теоретичному матеріалів, однак все ж знає проблему на поверхневому рівні і може пояснити закономірності її виникнення та розвитку.«2» бали – знання студентів незадовільні із дозволом пов­тор­но­го складання предмету.

Вказані бали отримують за незнання навіть основного інформативного навантаження з навчального предмету. Студенти, які отримують такий бал, володіють найбільш загаль­ни­ми знаннями з теми, що вивчається. Вони допускають грубі помилки, даючи аналіз ситуації, яка вивчається, не орієнтуються у хронології і не оперують термінологічним словником.«1» бал – знання студентів незадовільні із обов’язковим повторним слуханням курсу.

Вище наведений бал свідчить про повне і цілковите незасвоєння курсу.


Такий принцип оцінювання притаманний усім видам аудиторних занять (семінарсь­ких, самостійних, контрольний та ін.) та самостійної роботи студентів.
Поточний контроль знань

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відві­ду­вання лекцій студентами є обов’язковим.

Відвідування та активна участь студентів у роботі семі­нарських занять є обов’яз­ко­вою умовою успішного скла­дан­ня курсу. Пропонуються наступні форми роботи на семі­нарсь­ких заняттях: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії. При цьому враховува­ти­муться лише логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи допов­нен­ня, що дійсно сприятиме розгляду проблеми.
Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру.

Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’я­заний «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на середній бал студента.
Контрольна робота

Під час вивчення нормативних курсів передбачено проведення кон­троль­них робіт. Написання кон­троль­ної роботи є обов’язковим для виставлення підсум­ко­вої оцінки. У ви­пад­ку, якщо студент з якихось причин не написав контрольної роботи, він вва­жається та­ким, що не виконав усіх видів робіт, що передбачаються навчальним планом за семестр з даної навчальної дисципліни.Контрольна робота передбачає формулювання 5 завдань: 2 – теоретичних, 1 – прак­тич­не (на знання історичних джерел), 1 – знання термінів та 1– знання хронології (або 2 тес­тових).
Критерії оцінювання завдань на контрольній роботі

Завдання

Кількість балівТеоретичне

10 балів

Теоретичне

10 балів

Практичне

5 балів

знання термінів

3 бали

знання хронології (або 2 тести)

2 бали

Разом

30 балів

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Контрольна робота

Поточне оцінювання

Колоквіум

Захист монографії

1

30

30

20

20

100
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Такий принцип оцінювання притаманний усім видам аудиторних занять (семінарсь­ких, самостійних, контрольний та ін.) та самостійної роботи студентів.Програмові питання


 1. Об’єкт, предмет та суб’єкт дослідження.

 2. Хронологічні рамки курсу.

 3. Зародження та розвиток уніформістики.

 4. Стратегікон давніх Афін.

 5. Спартанські гопліти.

 6. Фіванська фаланга.

 7. Озброєння Римських воїнів. Еволюція.

 8. Одяг від туніки до камізи.

 9. Обладунок.

 10. Конярство в житті Середньої Азії.

 11. Еволюція кінського спорядження.

 12. Всесвіт лука.

 13. Стратегми Ханської династії.

 14. Ідеологія китайського одягу.

 15. Зброя ближнього бою.

 16. Вплив історії Японії на розвиток її зброї.

 17. Бусідо – кодекс самурая.

 18. Військові організації таємних убивств.

 19. Причини норманського злету.

 20. Берсьорки та Ульфсмени.

 21. Кораблі вікінгів.

 22. Винайдення пороху.

 23. Мушкети, аркебузи, пищалі.

 24. Казнозарядна зброя.

 25. Воїни прерій Північної Америки.

 26. Велика армія Наполеона.

 27. Елітні частини Вермахту.

 28. Австро-угорське військо у ХІХ – ХХ ст.

 29. Берберійські пірати Середземного моря XVI – XVII ст.

 30. Армії новітньої епохи.


Рекомендована література

Базова:

 1. Белоус В. Оружие ХХІ века: [о новых видах оружия массового поражения] // Международная жизнь. – 2009. – №1. – С.104-129.

 2. Блiфельд Д.I. Древньоруський могильник в Чернiговi. Археологiя. – К., 1965.

 3. Иванов П.П. Материалы по истории мордвы VIII – XI вв. – Моршанск, 1952.

 4. Индейские автобиографии. – М.: «ЗелО», 1994.

 5. Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. – Л., 1971. – Вып.3.

 6. Линдермэн Ф. Много Подвигов: вождь кроу. – М.: «ЗелО», 1996.

 7. Липатов П. Униформа Красной Армиии Вермахта. Знаки различия, обмундирование, снаряжение сухопутных войск Красной Армии и вооруженных сил Германии. – М., 1995.

 8. Литовское народное искусство. Украшения древних литовцев. – Вильнюс, 1966. – Кн.2.

 9. Николле Д., МакБрайд А. Французская армия в Столетней войне. – М., 2004.

 10. Тоїчкін Д. Зразки козацької холодної зброї в музеуних збірках: підвалини зброєзнавчого дослідження // Пам ятки України. – 2007. – № 2. – С.58-80.

 11. Уиндроу М. Танковые дивизии Вермахта. – М., 2001.

 12. Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. – М., 1966.


Допоміжна:

 1. Асмолов К.В. История холодного оружия. – М., 1993. – Ч.2.

 2. Вайнштейн С.И. Тувинцы-тоджинцы. – М., 1961.

 3. Денисова М.М. Седло конца XVI века. Сборник Оружейной палаты. – М., 1925.

 4. Довган Ю.Л., Новосьолов О.В., «Румунські війська у битві за Одесу (14 серпня – 16 жовтня 1941 р.) // Воєнна історія Північного Причорномор’я та Таврії. Збірник наукових праць / [під ред. В. В. Карпова]. – К.: Національний військово-історичний музей України, 2011.

 5. Довган Ю.Л. «Озброєння галицьких воїнів в ХІІ ст.: загальна характеристика.» Матеріали другої міжнародної конференції «Князівства Галицької і Волинської земель в міжнародних відносинах ХІ – ХIV ст.» «COLLOQUIA RUSICA», 20-22 жовтня 2011 року Івано-Франківськ, Україна. Серія 1, Том 2 / Науковий редактор Віталій Нагірний. – Краків, 2012. – С.71-79.

 6. Дробязко С., Каращун А. Вторая мировая война 1939 – 1945. Русская освободительная армія. – М,, 2001.

 7. Квесада А.М. де. Немецкая униформа 1919 – 2000. Рейхвер. Вермахт. Армия ГДР и Бундесвер. – М., 2007.

 8. Колчин Б.А. Новгородские древности. Деревянные изделия. – М., 1968.

 9. Кучера М.П. Древнiй Плiснеськ. Археологiчнi пам’ятки УРСР. – К., 1962. – Т.ХII.

 10. Щунков В.Н. Вермахт. – Минск, 2003.

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1: Уніформістика та зброєзнавство, як спеціальна історична дисципліна

План:


 1. Зародження та розвиток уніформістики.

 2. Історія військової мініатюри при дворах європейських монархів XVI – XIX ст.

 3. Наука про зброю. Практика та теорія.


Література:


 1. Асмолов К.В. История холодного оружия. – М., 1993. – Ч.2.

 2. Военная мысль античности. Сочинения древнегреческих и византийских авторов / Сост. К.Королева. – М., 2002.

 3. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. – СПб., 1994.

 4. Дюпуи Р.Э., Дюпуи Т.Н. Всемирная история войн. – СПб., 1997.

 5. Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. – Л., 1971. – Вып.3.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Проаналізуйте, які причини популярності військової мініатюри в середовищі в середовищі європейської аристократії


Реферат до теми:

 1. Еволюція захисного обладунку цивілізацій Стародавнього Сходу.


Методичні рекомендації:

У І питанні слід звернути особливу увагу на те, як, коли і в середовищі яких сус­піль­них станів вперше зародився інтерес до історії солдатського костюма.

У ІІ питанні потрібно вказати з якого періоду історія військової мініатюри стала розглядатися не лише як забавка наслідника престолу, але слугувала також для тактич­них ігор офіцерів штабів. Вкажіть імена європейських майстрів і назвіть школи мініа­тю­ри (2 основні).

У ІІІ питанні необхідно сформулювати тезу про те, коли знання про зброю пере­рос­тають з практики в теорію. Вкажіть імена письменників (з античної епохи почи­на­ючи), які у своїх працях торкалися проблеми війська, його організації, історії воєн тощо.
Тема 2: Зброя античного світу (4 год.).

Заняття 1.

План:

 1. Стратегікон давніх Афін.

 2. Спартанські гопліти.

 3. Одяг воїнів Еллади.


Література:


 1. Античная цивилизация / Под ред. В. Д. Блаватского. – М.: Наука, 1973. – 270 с.

 2. Искуство войны. Антология: В 2 кн. – СПб., 2000. – Кн.1 (Древний мир).

 3. История Европы: В 8 т. – М.: Наука, 1988. – Т.1.

 4. Конноли П. Греция и Рим. Энциклопедия военной истории. – М., 2000.

 5. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в 3 т. – М.: АН СССР, 1961. – Т.1-2.

 6. Светлов Р.В. Пирр и военная история его времени. – СПб., 2006.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Проаналізуйте витоки специфічної ідеології спартанського суспільства.


Реферат до теми:

 1. Ілоти та криптії: еволюція проблеми.


Методичні рекомендації:

У І питанні слід наголосити на тому, коли вперше громадські діячі Афінської держави звернули свою увагу на питання теорії і практики військової справи. Чим принципово відріз­ня­лися теоретичні побудови афінян і жителів Передньої Азії (персів).

У ІІ питанні слід досконало з’ясувати обставини створення Спартанської держави, які стали базою для формування її війська. З’ясуйте взаємовплив державної організації Спарти та способів комплектування її військ. Феномен ілотів. Жінка у системі виховання спартансь­кого воїна.

У ІІІ питання потрібно розібратися у значенні, яке мав культ голого тіла у Стародавній Греції. Значення зачіски. З’ясуйте семантику кольору військових плащів грецьких військ. Музика в бою і поході грецького воїна.


Заняття 2.


 1. Озброєння італійських воїнів. Самніти, етруски, латини. Еволюція.

 2. Одяг: від туніки до камізи.

 3. Обладунок.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Проаналізуйте витоки самобутності військової тактики мешканців давнього Лацію.


Реферат до теми:

 1. Молоко вовчиці: від туніки до сорочки (еволюція ідеології римського повсякден­ного одягу).


Методичні рекомендації:

У І питанні потрібно прослідкувати еволюцію оригінальних зразків зброї давніх італіків. Вкажіть, які грецькі впливи мали місце в італійських народів щодо військової справи.

У ІІ питанні слід розв’язати проблему походження і еволюції одягу італійських племен. Вкажіть на значення таких предметів цивільного і військового одягу, як тога і туніка. Визначте, яке значення мав матеріал, колір і спосіб пошиття цих предметів. З’ясуйте, яка причина відмови від них в пост-імператорському Римі.

У ІІІ питанні вкажіть, яку еволюцію перетерпів обладунок від епохи царів до падіння Риму. З чим, на Ваш погляд, були пов’язані ці зміни? Яка роль в них належала римському рабовласницькому ладові?
Література:

 1. Мавлеев Е. В. Самнитские войны и зеркала Вольсиний (IV – III вв. до н. э.) // ВДИ. – 1986. – №3. – С.120-133.

 2. Махлаюк А. Римские воины. Под знаком Марса. – М., 2010.

 3. Маяк И. Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в ІІІ – ІІ вв. до н. э. – М.: Изд. Московского ун-та, 1971. – 159 с.

 4. Утченко С. Л. Политические учения древнего Рима ІІІ – І вв. до н. э. – М.: Наука, 1977. – 255 с.

 5. Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. В. И. Кузищина. – М.: Высшая школа, 1987.

 6. Чертков О. Пелазго-фракійські племена, які заселяли Італію // Основа. – 1994. – №26. – С.78-103.Тема 3: Озброєння народів Центральної Азії.

План:

 1. Конярство в житті Середньої Азії.

 2. Еволюція кінського спорядження.

 3. Всесвіт лука.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Вкажіть на причини, що зумовили зміну способів кінного бою після появи стремен та проаналізуйте їх.


Реферат до теми:

 1. Тактика військ тюркських каганатів.


Методичні рекомендації:

У І питанні слід з’ясувати одразу кілька важливих епізодів, зокрема, коли, як і де був доместикований кінь. Як його одомашнення вплинуло на зміну життя народів Середньої (Центральної) Азії? Культ коня. Кінь в мистецтві та військовій ідеології.

У ІІ питанні потрібно вияснити, як еволюція кінського спорядження вплинула на тактику і стратегію кінного бою? У свою чергу, як ці нові способі відбилися на історії про­ти­стояння центральноазіатських кочовиків з Тураном та Китаєм? Проілюструйте при­кла­дами з історичних творів (див. працю Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь; История народа хунну: В 2 кн.).

У ІІІ питанні слід вияснити, які типи, види, класи лука знає світове зброєзнавство (античний, валлійський, монгольський, юмі тощо). Які їх характеристики і способи вироб­ництва? Чому, на Вашу думку, первісне значення «воїн» в мовах багатьох народів почат­ково означає саме – стрілець з лука?
Література:

 1. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. Конец и вновь начало. От Руси к России. – СПб., 2003.

 2. Кшибеков Д. Кочевое общество: генезис, развитие, упадок. – Алма-Ата, 1994.

 3. Монгольский воин 1200 – 1350 // Альманах «Новый солдат». Средние века. – 2002. – Вып.50.

 4. Плетнева С.А. Половецкая земля. – М., 1975.


Тема 4: Давній Китай.

План:

 1. Стратегми Ханської династії.

 2. Ідеологія китайського одягу.

 3. Зброя ближнього бою.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Проаналізуйте причини появи стратагем у суспільно-військовій думці Древнього Китаю.


Реферат до теми:

 1. Історія виникнення і застосування дао – китайського вигнутого меча.


Література:

 1. Конрад Н.И. Сунь-цзы. Трактат о военном искусстве. Перевод и исследование. – М., 1958.

 2. Попов И., Горбатов М. Армии Древнего Китая ІІІ в до н. э. – III в. н . э. – М., 2001.

 3. Пирс К. Воины Китая. Под знаменем небесного дракона. 1500 г. до н .э. – 1840 р. н. э. – М., 2008.

 4. Разин Е.А. История военного искусства. – М., 1955. – Т.1.

 5. Сыма Цянь. Исторические записки. – М., 1975.


Методичні рекомендації:

У І питанні слід звернути особливу увагу на працю Сунь-цзи «Мистецтво війни». Які обставини життя Давнього Китаю покликали, на Ваш погляд, до життя працю Сунь-цзи? Чому саме в Китаї вперше появився твір, який намагався теоретично узагальнити не тільки практичні, але й теоретичні питання стосовно ведення війни?

У ІІ питанні варто розібратися, які настанови китайської духовності (віри, релігії) вплинули на розвиток китайського одягу. Мається наувазі символіка кольорів по частинах світу і порах року. Зверніть увагу на наявність феномену кольору імператорської династії.

У ІІІ питанні потрібно дати загальну характеристику китайської холодної зброя. Слід уникати надмірностей у вживанні китайських назв.
Тема 5: Країна Ямато та її воїни.

План:

 1. Вплив історії Японії на розвиток її зброї.

 2. Бусідо – кодекс самурая.

 3. Еволюція японського кімоно.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Дайте характеристику взаємовпливам між японською релігією та вшануванням зброї.


Реферати до теми:

 1. Військове мистецтво снобі (ніндзя).


Література:

 1. Журавлев Д.В. Самураи против потомков Чингиз-хана // Загадки истории. – Х., 2010. – С.531-588.

 2. Журавлев Д.В. И снова – загадки «Божественного ветра» // Загадки истории. – Х., 2010. – С.609-634.

 3. Тернбулл С. Кодекс самурая. Воспитание воина. – М., 2009.

 4. Тернбулл С. Путь самурая. Война и релігія. – М., 2010.


Методичні рекомендації:

У І питанні слід: 1) вияснити походження японців (коли і з якого напрямку вони поча­ли заселення/завоювання Японських островів?) 2) розповісти, який народ протягом півтора тисячі років був його противником? 3) окреслити як вплинула на історію Японії бо­ротьба військового стану за своє привілейоване становище в державі? 4) навести причи­ни, які спонукали самураїв до тео­ретич­ного осмислення і поетизації військової справи? В який період це відбулося і чому?

У ІІ питанні варто розібратися у причинах, які покликали до життя потребу в пись­мо­вому закріпленні кодексу поведінки воїна. Вкажіть, які із положень Бусідо неприйнятні для християнстві.

У ІІІ питанні необхідно вказати на значення яке набуло кімоно в історії Японії. Вкажіть його сакральні частини пов’язані з життям і смертю і зі специфікою синтоїзму.
Тема 6: Епоха вікінгів.

План:

 1. Причини норманського злету.

 2. Берсьорки та Ульфсмени.

 3. Кораблі вікінгів.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Дайте визначення причин, що призвели до успішних нормандських завоювань на території Європи.

 2. Вкажіть і проаналізуйте психологічні причини берсьоркерства.


Реферати до теми:

 1. Мистецтво мореплавання серед германських племен V – XIII ст.


Методичні рекомендації:

У І питанні вкажіть, як нормандська релігія стимулювала і заохочувала бойове жит­тя. Обґрунтуйте прикладами з саг і сказань.

У ІІ питанні слід розкрити феномен бойової магії та звіроуподібнення (берсьорки та ульфсмени). На чому він коренився? З’ясуйте, які результати для організму берсьоркера мав його бойовий шал. Яке значення та місце цих воїнів у скандинавському суспільстві?

У ІІІ питанні потрібно визначити характеристики суден вікінгів, способи їх побудови та вказати у зв’язку з чим традиція народного кораблебудування відійшла у минуле.
Література:


 1. Андерссон И. История Швеции. – М., 1951.

 2. История Норвегии / Под ред. А.Я. Гуревича и др. – М., 1980.

 3. Кан А.С. История Скандинавских стран (Дания, Норвегия, Швеция). – М., 1971.

 4. Мюссе Л. Варварские нашествия на Западную Европу. Вторая волна / Пер. с французского А.П. Саниной. – СПб., 2001.

 5. Рудзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия IX – XIV вв. – М., 1980.


Тема 7: Феномен західноєвропейського рицарства.

План:

 1. Передумови виникнення стану та його ідеології.

 2. Тактика одного прийому. Еволюція зброї рицарів.

 3. Одяг нобілів.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Вкажіть на причини, що зумовили особливу популярність «шоку» серед західноєв­ро­пейського рицарства.


Реферати до теми:

 1. Куртуазна культура європейського рицарства.


Методичні рекомендації:

У І питанні потрібно визначити, передусім, кого можемо називати рицарями. Чи слід застосовувати це поняття до будь-якого важко-озброєного кіннотника? Вкажіть, коли і де відбувся перший турнір? Як реагувала на них королівська влада? Хто виявив­ся співцем і мимовільним прославлювачем ідеології рицарства (трубадури, міннензін­гери та ін.).

У ІІ питанні потрібно з’ясувати, який один кінного бою став головним в середо­вищі ленних кіннотників і чому саме. Як він вплинув на конструкцію західноєв­ро­пей­сь­кого обладунку, особливо – шолому. Дайте характеристику прямолезному мечу в жит­ті рицаря.

У ІІІ питанні потрібно розглянути коли, як і у зв’язку із чим зародилася мода, як історичне явище. Яке її релігійне спрямування? Як вплинула мода на еволюцію обла­дунку і навпаки?
Література:

 1. Граветт К. Рыцари. История английского рыцарства. 1200 – 1600. – М., 2010.

 2. Дуглас У.О. Трехсотлетняя война. Хроника экологического бедствия. – М., 2005.

 3. Николле Д., МакБрайд А. Французская армия в Столетней войне. – М., 2004.

 4. Рыцари, замки, оружие. – М., 2006.

 5. Шпаковский В.О. Рыцари Востока. – М., 2002.


Тема 8: Вогнепальна зброя Нового часу.

План:

 1. Винайдення пороху, казнозарядної зброї та її еволюції.

 2. Зміни в тактиці та стратегії.

 3. Уніформа армій Нової доби.


Контрольні завдання до семінарського заняття:

 1. Проаналізуйте причини появи стандартизованої форми одягу в арміях Нового часу та наслідки цього процесу.


Реферати до теми:

 1. Озброєння європейських мушкетерів в XVII ст.


Методичні рекомендації:

У І питанні потрібно з’ясувати, які обставини покликали порох на військову службу. Вкажіть, яку конструкцію мали перші взірці вогнепальної зброї і чому саме. Уяс­ніть причини зростання ваги вогнепальної зброї?

У ІІ питанні необхідно зрозуміти, які саме зміни, передусім, в тактиці, запанували на полі бою у зв’язку з винайденням вогнепальної зброї. Вкажіть, як зменшення ролі рукопашного бою відбилося на конструкції вогнепальної зброї і навпаки. Поява нових родів військ.

У ІІІ питанні варто визначити як ідеологія Нової доби, зокрема, Ренесанс та Прос­віт­ництво, сприяли появі уніформи? Хто з монархів був піонером цього процесу? Які кольори і барви утвердилися за арміями основних європейських родів на початку XVIII ст.
Література:

 1. Алехин П. Наполеоновские войны. Униформа европейских армий. – М., 2007.

 2. Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669 – 1726. – К., 2006.

 3. Функен Л., Функен Ф. Войны на Американском континенте XVII – XIX века. – М., 2003. – Т.1.

 4. Функен Л., Функен Ф. Войны на Американском континенте XVII – XIX века. – М., 2003. – Т.2.

 5. Шаменков С. Піхота українських гетьманів XVII – початок XVIII ст. – К., 2010.

Термінологія

 1. Кама

 2. Кама-кинджал

 3. Катана

 4. Вакідзасі

 5. Ярі

 6. Нагіната

 7. Дірк

 8. Юмі

 9. Лефа

 10. Басилард

 11. Бебуд

 12. Бердиш

 13. Балісон

 14. Балта

 15. Дага

 16. Гуай

 17. Дагаса

 18. Гумбай-утіва

 19. Дезарконер

 20. Какуте

 21. Лацкан

 22. Петлиця

 23. Галун

 24. Борт від мундира

 25. Обшлаг

 26. Спідниця сюртука

 27. Камзол

 28. Підв’язка

 29. Башлик

 30. Бешмет

 31. Бурка

 32. Газирь

 33. Чапан

 34. Черес

 35. Скрамасакс

 36. «12 апостолів»

 37. «Бєрєндєйка»

 38. Ківер

 39. Лосіни

 40. Фуражна шапка

Завдання на контрольну роботу
Білет 1

 1. Проаналізуйте еволюцію короткоклинкової холодної зброї в ранньосередньовічній Європі на основі баселарда.

 2. Специфіка застосування дайсьо.

 3. Дайте визначення: «дракар», «кама», «дага», «бармиця», «єлмань».


Білет 2.

 1. Виготовлення лука номадами центральноазіатського регіону

 2. Зброя і захисний обладунок римської республіканської армії.

 3. Дайте визначення: «копіс», «махайра», «гладіус», «пельта», «спата».


Білет 3.

 1. Роль і місце жінки в ідеології самурайства.

 2. Виникнення ручної вогнепальної зброї.

 3. Дайте визначення: «погон», «шишак», «місюрка», «багінет», «пілум».


Білет 4.

 1. Еволюція китайської військової думки у ІІІ – ХІІІ ст.

 2. Ножовий бій в середовищі європейських простолюдинів.

 3. Дайте визначення: «корзина», «горіт», «гольбейн», «гуляй-город», «шапка бумажная».


Білет 5.

 1. Проаналізуйте мистецтво воїнів мусульманського світу.

 2. Військові дії індіанців Північної Америки під час Конкісти XVI ст.

 3. Дайте визначення: «кортик», «киянка», «бардка», «клевець», «сюррікен».


Білет 6.

 1. Охарактеризуйте зміни в способах фехтування військ в Європі 476 – 1066 рр.

 2. Шашка та її поширення в Російській армії в ХІХ ст.

 3. Дайте визначення: «бешмет», «газирь», «башлик», «чувяки», «кака-кинджал».


Білет 7.

 1. Військове мистецтво сикхів.

 2. Бойові звички запорозького козацтва.

 3. Дайте визначення: «кастет», «тонфа», «рогатина», «сокол», «захалявний ніж».
Каталог: depart -> Historiography -> resource -> file
file -> Навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, політології І міжнародних відносин
depart -> Р. В. Дудик Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки
depart -> Анотації навчальних дисциплін відповідних напрямів підготовки (назва дисципліни, статус, рік/семестр, мета, завдання, зміст дисципліни, викладацький склад, тривалість, оцінювання). Методологічні та теоретичні проблеми психології викладач
depart -> Ірина барган повернись у реальність
depart -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет
depart -> “хіх – хх” ббк 63. 3(4Укр)52 Любов Сливка епістолярна спадщина та мемуари
depart -> Ббк 3. Ганна Скорейко, Ірина Яворська


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconПрограма та плани семінарських занять з курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн”/ укладачі
Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
С 69 Соціологія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька та ін. — К.: Кнеу, 1999....
Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки"Психологія"
Методичні рекомендації до семінарських занять для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні рекомендації для проведення семінарських занять

Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Методичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання iconМетодичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
Укладачі: І. І. Тюрменко, Л. С. Тупчієнко, Н. В. Бем, В. М. Гребенніков, О. М. Захарчук, Т. Є. Курченко, О. І. Петасюк, О. А. Юрченко,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка