Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школиСкачати 98,54 Kb.
Дата конвертації04.08.2017
Розмір98,54 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Світлана Леонідівна КАПІРУЛІНА,

завідувач кафедри

методики природничо-математичної

освіти і технологій

ІППО КМПУ імені Б.Д.Грінченка,

кандидат педагогічних наук.Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи
У 9-му класі продовжується вивчення географії України, спрямоване на формування цілісної науково-географічної картини своєї держави, та вивчається курс “Економічна і соціальна географія України”. Особливості природи розглядаються через призму умов життя та господарської діяльності людини. На початку вивчення курсу пропонується ознайомлення з адміністративно-територіальним поділом України, тому що при вивченні майже всіх фізико- та економіко-географічних об'єктів доводиться постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходячи ці об'єкти на карті.

У курсі розкриваються питання розселення людей і трудових ресурсів держави, економічного потенціалу країни, принципів розвитку і розміщення її господарства. Курсу географії України в 9-му класі відводиться роль завершального для основної та пропедевтичного для старшої школи. Розглядається питання про історико-географічне формування території. Значна увага приділяється вивченню проблем розміщення населення на території України, його природного і механічного руху в межах країни та за її межі, національного та релігійного складу населення. Детально аналізується географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв'язків та економічних районів України.

Розглядаються проблеми сталого розвитку та їх прояв на території України, показане місце України в світі. Цей курс є також початковим етапом економічної освіти школярів, сприяє їхній адаптації до життя в умовах ринкової економіки, тому програма містить питання про економічну систему України, типи підприємств за формами власності. Аналізуються складові економічного потенціалу країни та перспективи її інтеграції до світової економіки, вплив глобалізації на розвиток національної економіки.

Програма передбачає виконання 10-ти практичних робіт. Більшість практичних робіт вимагає самостійного використання учнями економічних карт, статистичних даних та передбачає роботу з текстом підручника, побудову графіків та діаграм тощо.Курс спрямований на формування соціальної та поглиблення функціональної, інформаційної та ціннісно-смислової компетенцій учнів.
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків

з економічна і соціальна географія України

(52 год, 1,5 год на тиждень)Тема уроку


Вступ (1 год)

1

Предмет економічної і соціальної географії України

Розділ І. Україна на карті світу (3 год)

Тема 1. Економіко-географічне положення України (1 год)

2

Економіко-географічне та геополітичне положення України.
Практична робота № 1. Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення на контурній карті лінії державного кордону України і підписання країн, з якими вона межує

Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій (2 год)

3

Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України.

4

Сучасний адміністративно-територіальний поділ України.

Практична робота № 2. Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

Розділ ІІ. Населення України (6 год)

Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура (2 год)

5

Кількість, розміщення і густота населення. Природний рух населення.

Практична робота № 3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період

6

Механічний рух. Міграції. Статево-віковий склад населення

Тема 2. Національний та етнічний склад населення (1 год)

7

Національний склад населення України та окремих регіонів. Українська діаспора та її географія. Духовна культура українського народу.

Практична робота № 4. Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України.

Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень

(1 год)

8

Міське і сільське населення. Типи населених пунктів. Урбанізація.

Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення

9

Трудові ресурси і зайнятість населення

10

Тематичне оцінювання знань №1
Розділ ІІІ. Господарство (30 год)

Тема 1. Загальна характеристика господарства України (2 год)

11

Господарство і національний господарський комплекс України.

12

Галузева і територіальна структура господарства України.

Тема 2. Економічний потенціал України (1 год)

13

Економічний потенціал України

Тема 3. Промисловість: загальна характеристика (1 год)

14

Промисловість як головна матеріального виробництва.

Практична робота № 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України

Тема 4. Паливна промисловість (2 год)

15

Галузева структура та сировинна база паливної промисловості. Вугільна промисловість.

16

Нафтова промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Торф’яна, сланцева промисловість.

Практична робота № 6. Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів

Тема 5. Електроенергетика (1 год)

17

Електроенергетики як складова ПЕК України, її значення. Основні типи електростанцій та найважливіші ЛЕП. Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Екологічні проблеми електроенергетики. Енергосистема. Споживання енергії. Енергозбереження.

Практична робота № 7. Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій.

Тема 6. Металургійна промисловість (2 год)

18

Металургійна промисловість. Чорна металургія.

19

Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Фактори і райони розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі.

Практична робота № 8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної і кольорової металургії.

20

Тематичне оцінювання знань №2

Тема 7. Машинобудування і металообробка (2 год)

21

Машинобудування і металообробка. Структура машинобудування

22

Територіальна структура машинобудування

Тема 8. Хімічна промисловість (1 год)

23

Хімічна промисловість

Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість (1 год)

24

Лісова і деревообробна промисловість

Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів (1 год)

25

Промисловість будівельних матеріалів

Тема 11. Легка промисловість. Художні промисли (1 год)

26

Легка промисловість. Художні промисли

Тема 12. Харчова промисловість (1 год)

27

Харчова промисловість.

Тема 13. Сільське господарство (4 год)

28

Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства.

29

Рослинництво

30

Тваринництво

31

Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони.

Практична робота № 9. Нанесення на контурну карту розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської продукції

32

Тематичне оцінювання знань №3

Тема 14. Транспорт (4 год)

33

Транспорт України.

34

Залізничний транспорт. Автомобільний транспорт

35

Водний транспорт. Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт.

36

Географія транспорту України

Тема 15. Соціальна сфера (2 год)

37-38

Галузі соціальної сфери.

Тема 16. Україна і світове господарство Зовнішні економічні зв’язки України (4 год)

39

Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці та світова торгівля. Форми міжнародного співробітництва.

40

Географія зовнішньої торгівлі України. Значення зовнішніх економічних зв’язків в господарстві країни.

41

Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України.

42

Тематичне оцінювання знань №4

Розділ IV. Територіальний поділ України (7 год)

Тема. 1 Економіко-географічний поділ України (7 год)

43-48

Територіальне розмаїття природи, економіки і населення передумова територіального поділу України. Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація.

План вивчення економіко-географічного району: склад території, економіко–географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський економічні райони, їх коротка характеристика.Розділ V. Географія своєї області (2 год)

49-50

Тема 1. Географічна характеристика своєї області

Особливості географічного положення та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси області, їх оцінка.

Географічні назви своєї області чи автономної республіки в минулому і нині. Особливості топоніміки своєї місцевості.

Історія заселення території. Населення і трудові ресурси. Демографічна ситуація. Найбільші міста. Адміністративні райони. Загальна характеристика господарства. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт. Особливості культури і побуту місцевого населення. Проблеми і перспективи розвитку.Практична робота № 10. Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області

51

Тематичне оцінювання знань №5

52

Узагальнення знань з курсу. Вихідний тестовий контроль (за вибором)

Каталог: files -> МЕТОДИЧНА РОБОТА -> Порадник методиста
Порадник методиста -> Іппо кмпу ім. Б. Д. Грінченка Про викладання української мови та літератури у 2008-2009 навчальному році
Порадник методиста -> Олександра глазова
Порадник методиста -> Олександр Михайлович Павленко, методист нмц здоров’я, фізичної та естетичної культури
МЕТОДИЧНА РОБОТА -> 1. Поділити слова на склади
Порадник методиста -> Юрій Віленович Беззуб
МЕТОДИЧНА РОБОТА -> Високий шлях Миколи Лукаша
Порадник методиста -> Дорожня карта”: “Зарубіжна література”, 8 клас 12-річної школи


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2010-2011 навчальному році
Нструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в умовах профілізації школи підготувала: Бондаренко С. Ю., методист цмспс
Для забезпечення профільного навчання передбачені навчальні плани, що дають змогу залежно від потреб учнів комплектувати старші класи...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української
При підготовці до нового навчального року звернути увагу на ознайомлення з новими документами щодо організації навчально-виховного...
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010–2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009–2010 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення географії у 9 класі 12-тирічної школи iconМетодичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів 1-го курсу (1-й семестр) групи г-15, г-16
Методичні рекомендації знаходяться на кафедрі географії у лаборанта. Відповіді на питання співбесіди кожен студент має вивчити до...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка