Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві»Сторінка1/4
Дата конвертації27.07.2017
Розмір0,72 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет3385 Методичні вказівки

до практичних та семінарських занять

з дисципліни «Організація господарсько-правової

роботи на підприємстві»

для студентів спеціальності 7.060101«Правознавство»

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

денної форми навчання

Суми


Сумський державний університет

2013


Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» / укладачі: В. І. Горевий, Т. О. Чернадчук. – Суми: Сумський державний університет 2013. – 67 с.

Кафедра права

Вступ

Перехід до ринкових відносин створює сприятливі умови не лише для відродження економіки України, а розширює сферу господарської (підприємницької) діяльності, організацію господарсько-правової роботи суб’єкта господарювання.Господарська (підприємницька) діяльність неможлива без знання цивільного, господарського (підприємницького), трудового та інших галузей права.

Незважаючи на недосконалість і складність засвоєння господарської (підприємницької) бази без їх знання не можна обійтися у сфері підприємництва, у сфері організації господарсько-правової роботи на підприємстві.Виходячи із вищезазначеного, завданнями навчальної дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» є:

 • вивчення нормативно-правового матеріалу з питань організації господарсько-правової роботи на підприємстві і підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості;

 • формування у майбутніх спеціалістів свідомого та відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків, дотримання законодавства при організації господарсько-правової роботи суб’єктом господарювання (підприємництва);

 • забезпечення підвищення ділової активності суб’єктів господарювання і розуміння того, що результати їх діяльності як суб’єкта господарювання (підприємництва) багато в чому залежатимуть від уміння організації господарсько-правової роботи, від уміння захищати свої права та інтереси, для чого необхідні знання відповідного законодавства.

Мета вивчення курсу:

 • сформувати власну високу правову культуру;

 • опанувати сукупність знань для здійснення в майбутньому ефективної господарсько-правової діяльності й досягнення економічних і соціальних результатів, отримання прибутку, правового регулювання майнових та управлінських відносин, що виникають між різними суб’єктами у сфері господарських відносин;

 • сформулювати практичні навички опрацювання норм чинного законодавства, наукової навчальної літератури, періодичних видань, навчитися систематизувати їх для використання у практичній діяльності.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати базові конституційні основи правопорядку у сфері господарювання, принципи господарювання в Україні й положення законодавства, що регулюють господарську діяльність;

 • вміти застосовувати норми чинного законодавства на практиці для ефективного здійснення своєї діяльності і захисту майнових і немайнових прав у сфері господарювання.


Тема 1 Теоретичні основи правового регулювання господарської діяльності
Питання для проведення семінару

 1. Що ви розумієте під господарською діяльністю?

 2. Чому господарська діяльність потребує юридичної регламентації?

 3. Перелічіть загальні принципи господарювання в Україні.

 4. Які ви знаєте прийоми і способи правового регулювання господарської діяльності? Охарактеризуйте їх.

 5. Дайте визначення методу правового регулювання господарської діяльності.

 6. Механізм правового регулювання господарської діяльності та його складові. Охарактеризуйте останні.

 7. Стадії процесу правового регулювання господарської діяльності. Що вони собою являють?

 8. Основні риси державного регулювання господарської діяльності.

 9. Принципи державного регулювання господарської діяльності.

 10. Мета правового регулювання господарської діяльності.

 11. Охарактеризуйте основні чинники забезпечення ефективності правового регулювання господарської діяльності.

Практичні завдання

1 Оформити опорно-структурні схеми:

а) загальні принципи господарювання в Україні;

б) принципи державного регулювання господарської діяльності за таким зразком:

2 Яка відповідальність передбачена за протизаконну підприємницьку діяльність?

Відповідно до Кримінального кодексу України за протизаконну підприємницьку діяльність передбачено такі види покарання.

Заповніть таблицю:


Номер статті ККУ

Назва статті

Зміст статті

Покарання

1

2

3

4
Список літератури та нормативно-правових актів 1. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003. – 14 березня.

 2. Галянтич М. К. Господарське право України : підруч. /

М. К. Галянтич, С. М. Грудницька. – К. : Вид-во Міжрегіональної академії управління персоналом, 2005. –

424 с.


3. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві : навч. посіб. / В. І. Горевий. – 2-ге вид. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 319 с.
Тема 2 Законодавче визначення суб’єктів господарювання, порядок їх утворення
Мета заняття – перевірити теоретичні знання студентів із зазначеної теми та закріпити їх шляхом оформлення документів, що регламентують порядок створення юридичних осіб – суб’єктів господарювання (підприємництва), їх державну реєстрацію.
Актуалізація окремих знань

 1. Хто є суб’єктом господарювання за ГК України?

 2. Загальні умови створення суб’єктів господарювання.

 3. Які документи є установчими залежно від організаційно-правових форм власності суб’єктів господарювання?

 4. Що ви розумієте під державною реєстрацією суб’єктів господарювання?

 5. Які документи подаються для державної реєстрації та вимоги до них?

 6. Структура статуту.

 7. Що повинно зазначатися у протоколі зборів засновників ТОВ?

Практичні завдання 1. Оформити протокол засновників товариства з обмеженою відповідальністю.

 2. Оформити статут ТОВ.

 3. Скласти реєстраційну картку на проведення державної реєстрації.

Виконання практичної роботи за допомогою та під контролем викладача. Перевірка правильності оформлення зазначених вище документів, їх аналіз. Підбиття підсумків занять.
Виконайте тести.

 1. Хто з названих може бути суб’єктами підприємництва в Україні:

а) громадяни України, права яких не обмежені законом;

б) юридичні особи, що зареєстровані в Україні;

в) уряд України;

г) уряд США;

ґ) громадяни інших держав відповідно до законів України;

д) особи без громадянства в межах повноважень, встановлених законодавством України;

е) уряд АРК?
2 Які з названих видів діяльності заборонені в Україні для підприємців:

а) виготовлення вибухових речовин;

б) надання транспортних послуг;

в) видобування корисних копалин;

г) виготовлення м’ясних консервів;

ґ) реалізація наркотиків;

д) реалізація алкогольних виробів;

е) реалізація тютюнових виробів?


3 Який із названих видів діяльності не дозволяється здійснювати в Україні підприємцям:

а) виготовлення наркотиків;

б) реалізація наркотиків;

в) надання послуг з охорони приватної власності;

г) виготовлення зброї;

ґ) виготовлення вибухових речовин?


4 Ви створили приватне підприємство перед розвитком інфляційних тенденцій в економіці України. Які дії в ситуації розвитку інфляції будуть найкращими для вашого бізнесу:

а) згорнути свій бізнес;

б) перекинути капітал із сфери виробництва у фінансову сферу;

в) отримати максимальні кредити;

г) ваш варіант?
5 Україна прийняла ряд законів, що забороняють ввезення в Україну імпортних продовольчих товарів, а ваша фірма якраз спеціалізується на подібній діяльності. Що вам доцільніше зробити:

а) згорнути свій бізнес;

б) зайнятися контрабандними поставками товарів;

в) зайнятися реалізацією товарів національного виробника;

г) ваш варіант?
6 Інша фірма заборгувала вашій фірмі велику суму грошей і не збирається віддавати. Ваші дії:

а) звертаєтеся за допомогою до місцевої державної адміністрації;

б) подаєте позов на неї в господарський суд;

в) звертаєтеся до обласної державної адміністрації;

г) ваш варіант.
7 На який із нижчезазначених видів підприємницької діяльності не треба брати ліцензію в Україні:

а) пошук родовищ корисних копалин;

б) виробництво спортивної зброї;

в) виготовлення пива;

г) виготовлення цінних паперів;

ґ) торгівля книгами?


8 Державний орган, який видав вам ліцензію на певний вид діяльності, прийняв рішення про припинення її дії достроково. Ваші дії:

а) не звертайте на це уваги і продовжуйте свою діяльність;

б) продовжуйте діяльність, одночасно подавши документи в господарський суд;

в) припиняйте свою діяльність;

г) ваш варіант?
9 На які із зазначених видів підприємницької діяльності необхідно брати ліцензію в Україні:

а) виробництво спортивної зброї в Україні;

б) торгівля хлібом;

в) виготовлення цінних паперів;

г) виробництво м’ясних виробів;

ґ) виготовлення пива;

д) торгівля канцтоварами;

е) виробництво наркотиків?


10 При реєстрації вашого підприємства з вас вимагають внесення певних коштів у позабюджетний фонд місцевих органів влади. Ваші дії:

а) погоджуєтеся це зробити;

б) заявляєте про це у відповідні органи;

в) відмовляєтеся від відкриття свого підприємства взагалі;

г) ваш варіант?
11 У процесі розвитку економіки України стало вигідно займатися новим видом бізнесу, але він не внесений до статуту вашого підприємства. Ваші дії:

а) починаєте займатися цим бізнесом, одночасно готуючи документи для внесення відповідних змін до статуту;

б) спочатку вносите зміни до статуту, а потім починаєте займатися новим видом бізнесу;

в) ваш варіант?


Список літератури та нормативно-правових актів

 1. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003. –

14 березня.

 1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців : Закон України // ВВР України. – 2003. – № 31–32. – Ст. 263.

 2. Про господарські товариства : Закон України // ВВР України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 3. Гайворонський В. М. Господарське право України : підруч. /

В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. – Х. : Право, 2005. –

384 с.


 1. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві : навч. посіб. / В. І. Горевий. – 2-ге вид. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 319 с.

 2. Карлін М. І. підприємницьке право у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / М. І. Карлін, А. В. Насалюк. – К. : Кондор, 2008. – 356 с.


Тема 3 Види суб’єктів господарювання
Питання для проведення семінару

 1. Хто є суб’єктами господарювання?

 2. Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання.

 3. Структурні підрозділи суб’єктів господарювання.

 4. Які існують підприємства залежно від форм власності?

 5. Які ви знаєте підприємства залежно від обсягу валового доходу та кількості працюючих?

 6. Як поділяються суб’єкти господарювання залежно від способу утворення / заснування? Охарактеризуйте їх.

 7. Охарактеризуйте унітарні державні підприємства, а саме: комерційні, казенні.

 8. Джерела формування майна державних підприємств.

 9. Які існують господарські товариства? Охарактеризуйте їх.

 10. Що собою являють підприємства колективної форми власності? Охарактеризуйте виробничі, обслуговуючі кооперативи.

 11. Охарактеризуйте державні господарства.

 12. Які ви знаєте об’єднання підприємств. Охарактеризуйте асоціацію, корпорацію, концерн, консорціум?

 13. Що собою являють промислово-фінансові групи?

 14. Способи припинення діяльності суб’єктів господарювання.

 15. Що ви розумієте під реорганізацією підприємств?

 16. Порядок ліквідації підприємств.

 17. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів господарювання.

Практичні завдання

Виконайте тести.

1 Яку відповідальність несе засновник товариства з обмеженою відповідальністю в разі банкрутства:

а) акціями, які він придбав упродовж року;

б) власним майном;

в) часткою грошових внесків у це товариство.
2 Індивідуальне підприємство в Україні – це підприємство, засноване:

а) на власності та праці громадян – членів однієї сім’ї;

б) на особистій власності фізичної особи та виключно на її праці;

в) на власності окремого громадянина, з правом найму робочої сили.


3 Колективне підприємство в Україні – це підприємство, засноване на:

а) власності та праці громадян – членів однієї сім’ї;

б) власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;

в) власності адміністративно-територіальних одиниць.


4 Спільне підприємництво в Україні – це підприємство, засноване на:

а) базі об’єднання майна різних власників;

б) загальнодержавній (республіканській) власності;

в) власності та праці громадян – членів однієї сім’ї.


5 Приватне підприємництво в Україні – це підприємство, засноване на:

а) особистій праці фізичної особи та виключно його праці;

б) власності та праці громадян – членів однієї сім’ї;

в) власності окремого громадянина з правом найму робочої сили;

г) державній власності.
6 Що з названого відносять до видів підприємств в Україні:

а) індивідуальне;

б) капіталістичне;

в) державне;

г) соціалістичне;

ґ) приватне;

д) іноземне;

е) колективне?


7 Знайдіть неправильну відповідь. За формами виробництва виділяють такі види підприємств:

а) індивідуальні;

б) серійні;

в) масові;

г) малі.
8 Знайдіть неправильну відповідь. За рівнем спеціалізації виділяють такі види підприємств:

а) спеціалізовані;

б) індивідуальні;

в) універсальні;

г) мішані.
9 Знайдіть неправильну відповідь. За кількістю персоналу виділяють такі види підприємств:

а) сімейні;

б) малі;

в) середні;

г) великі.
10 Знайдіть неправильну відповідь. За сферами виробництва виділяють такі види підприємств:

а) банки;

б) виробничі;

в) невиробничі.


11 Договірні об’єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності, –це:

а) корпорації;

б) асоціації;

в) концерни;

г) консорціуми.
12 Тимчасові статутні об’єднання промислового та банківського капіталу, –це:

а) корпорації;

б) асоціації;

в) концерни;

г) консорціуми.
13 Малим підприємством в Україні вважається підприємство з кількістю працюючих до:

а) 12 осіб;

б) 25 осіб;

в) 100 осіб;

г) 200 осіб;

ґ) 50 осіб.


14 Якщо учасники товариства несуть відповідають за його борги своїми внесками в статутний фонд, а в разі недостатності цих сум – додатково майном, що їм належить, в однакових для всіх учасників відсотках, то це:

а) товариство з додатковою відповідальністю;

б) товариство з обмеженою відповідальністю;

в) повне товариство;

г) акціонерне товариство.
15 Якщо учасники товариства солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства, то це:

а) товариство з додатковою відповідальністю;

б) акціонерне товариство публічного права;

в) акціонерне товариство приватного права;

г) повне товариство.
16 Знайдіть помилку. Підприємства в Україні поділяються за такими ознаками:

а) за економічним призначенням;

б) за територією;

в) за масштабами виробництва;

г) за рівнем спеціалізації;

ґ) за кількістю менеджерів;

д) за кількістю персоналу;

е) за галузями виробництва.


17 Знайдіть помилку. За новими формами господарювання підприємства поділяються на:

а) фірми;

б) контори;

в) бюро;

г) держгоспи;

ґ) групи;

д) фонди;

е) кооперативи;

є) банки.
18 Підприємство, акції якого розповсюджуються за відкритою підпискою, а також продаються і купуються на біржі, є:

а) кооперативом;

б) акціонерним товариством приватного права;

в) акціонерним товариством публічного права;

г) командитним товариством;

ґ) консорціумом.


Список літератури та нормативно-правових актів

 1. Конституція України // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003. –

14 березня.

 1. Про господарські товариства : Закон України // ВВР України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 2. Про акціонерні товариства : Закон України // ВВР України. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384.

 3. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України // ВВР України. – 1997. – № 39. – Cт. 261.

 4. Про кооперацію : Закон України // ВВР України. – 2004. – № 5. – Ст. 35.

 5. Горевий В. І. Юридичні документи підприємства : навч. посіб. / В. І. Горевий, А. М. Куліш. – Суми : ВТД «Університетська книга», – 2009. – 360 с.

 6. Гайворонський В. М. Господарське право України : підруч. /

В. М. Гайворонський, В. П. Жушман. – Х. : Право, 2005. –

384 с.


 1. Гаєцька - Колотило Я. З. Аграрне право України : навч. посіб. / Я. З. Гаєцька-Колотило, Н. В. Ільків. – К. : Вид-во «Істина», 2008. – 184 с.

 2. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право : навч. посіб. /

Н. О. Саніахметова. – К. : А. С. К., 2005. – 912 с.
Тема 4 Загальні умови та порядок укладання договорів суб’єктами господарювання
Мета заняття – перевірити теоретичні знання студентів із зазначеної теми та закріпити їх шляхом оформлення господарського договору (договору поставки), протоколу узгодження розбіжностей, супровідних листів до договору.
Актуалізація опорних знань

 1. Що ви розумієте під господарсько-договірними зобов’язаннями?

 2. Наведіть визначення господарського договору.

 3. На основі чого виникають господарські договори?

 4. Загальний порядок укладання господарських договорів.

 5. Ознаки господарського договору.

 6. Суттєві умови договору поставки.

 7. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договорів.

 8. Судове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні договорів.

Практичні завдання 1. Скласти договір поставки.

 2. Скласти супровідний лист до проекту договору поставки.

 3. Скласти супровідний лист до договору поставки.

 4. Скласти протокол розбіжностей до договору поставки.

 5. Скласти протокол узгодження розбіжностей за договором поставки.

Виконання практичної роботи за допомогою та під контролем викладача.

Перевірка самостійних робіт, їх аналіз.

Підбиття підсумків занять.
Список літератури та нормативно-правових актів


 1. Господарський кодекс України // Голос України. – 2003. –

14 березня.

 1. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві : навч. посіб. / В. І. Горевий. – 2-ге вид. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 319 с.

 2. Горевий В. І. Юридичні документи підприємства : навч. посіб. / В. І. Горевий, А. М. Куліш. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 360 с.

 3. Кравчук С. Й. Господарське право : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2007. – 264 с.


Тема 5 Суть і значення правової роботи в господарській діяльності. Роль юридичної служби в її здійсненні
Питання для проведення семінару

 1. Яке дається визначення господарської діяльності у ГК України?

 2. Чому господарська діяльність потребує правової регламентації?

 3. Якими нормативно-правовими актами регулюється господарська діяльність? Охарактеризуйте централізовані, локальні нормативно-правові акти.

 4. Що ви розумієте під правопорядком? Основні ознаки правопорядку.

 5. Зміст правопорядку.

 6. Обов’язки суб’єктів господарювання.

 7. Що ви розумієте під правовою роботою? Завдання правової роботи.

 8. Охарактеризуйте ознаки корпоративного нормативного акту.

 9. Охарактеризуйте колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку.

 10. Що собою являє положення про структурний підрозділ?

 11. Хто є суб’єктами правової роботи?

 12. Об’єкти правової роботи.

 13. Що собою являють юридичні дії, засоби, способи правової діяльності.

 14. Правовий статус юридичної служби суб’єкта господарювання.

 15. Основні завдання юридичної служби суб’єкта господарювання.

 16. Права та обов’язки юридичної служби суб’єкта господарювання.

Практичні завдання

1 Складіть опорно-структурні схеми:

а) основні ознаки правопорядку;

б) завдання юридичної служби суб’єкта господарювання за таким зразком:
Список літератури та нормативно-правових актів


 1. Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1040 від 26.11.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cqibin/Laws/main.cgl?nreg=1040-2008

 2. Долгополов А. М. Організація юридичної служби на підприємствах : курс лекцій / А. М. Долгополов. – К. : Міжрегіональна академія управління персоналом, 2000. – 72 с.

 3. Домбровський С. Ф. Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств, установ, організацій / С. Ф. Домбровський – Х. : Консум, 2005. – 396 с.

 4. Горевий В. І. Організація юридичної служби на підприємстві : навч. посіб. / В. І. Горевий. – 2-ге вид. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 319 с.Каталог: library -> docs -> rio -> 2013
rio -> Методичні вказівки до практичних І самостійних робіт з дисципліни «Міжнародна журналістика»
rio -> Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
rio -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
rio -> Методичні вказівки, вправи та завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів 1-го курсу спеціальності „Лікувальна справа
rio -> Програма І тестові завдання з курсу "історія україни"
rio -> Економічні проблеми сталого розвитку Экономические проблемы устойчивого развития
2013 -> Cімейні конфлікти. Як запобігти сімейному конфлікту вязовченко Ю. І
2013 -> Методичні вказівки з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»

Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з дисципліни «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка