Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії»Скачати 231,17 Kb.
Дата конвертації08.10.2017
Розмір231,17 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Інститут природничих наук

Кафедра неорганічної і фізичної хімії
Т.М.Тарас
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ХІМІЇ»

(для студентів напряму підготовки 6.040101-хімія)
Затверджено

на засіданні кафедри

неорганічної і фізичної хімії

(протокол №1 від 30.01.2013 р.)

Івано-Франківськ

2013


УДК 546.
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія хімії»: Методична розробка/ Укладач Т.М. Тарас – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В.Стефаника, 2013. – 28 с.
Репрезентовано рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Історія хімії», дані про порядок та зміст поточного і семестрового контролю, робочу навчальну програму дисципліни і завдання до контрольних робіт для студентів денної і заочної форми навчання напряму підготовки 6.040101 – хімія.


Зміст


1

Передмова
2

Мета і завдання вивчення дисципліни
3

Витяг з робочого навчального плану
4

Зміст дисципліни
5

Перелік практичних занять
6

Структура навчальної дисципліни
7

Самостійна робота
8

Індивідуальні завдання
9

Система контролю знань студента
10

Перелік рекомендованої літератури

ПЕРЕДМОВА
Кожний природознавець, інженер, викладач повинен знати основні історичні факти, що належать до галузі його діяльності. Історична картина народження, розквіту і девальвації хімічних концепцій допомагає розібратися у складному конгломераті поглядів, що існують у сучасній хімії. Історія хімії є одним з інтеграційних курсів, де об’єднано у вигляді логічного цілого всю сферу знання, що вивчається студентом. Під час вивчення дисципліни встановлюється зв’язок між природничими та гуманітарними предметами. Викладання даної дисципліни направлено на рішення ряду виховних та практичних завдань. Одержанні знання дозволять розвити адаптивну можливість та професійну лабільність студентів, як майбутніх випускників. Введення історичного елементу у викладання кожної науки, і особливо хімії, зацікавлює і показує, що наука – не лише сукупність правил і фактів, а плід зусиль багатьох поколінь дослідників, які жили і живуть у всіх країнах світу.

В сучасному світі актуальними стають особистністні якості студента – вміння самостійно оновлювати свої знання, ввести самостійний пошук інформаційного матеріалу з метою швидко і якісно виконувати поставленні завдання, бути творчою людиною. Виховання компетентного фахівця, який здатний рішати завдання виходячи з конкретної ситуації неможливо без підвищення ролі самостійної роботи над навчальним матеріалом.МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

Метою даного курсу є формування повного, системного і наукового уявлення про історію становлення та розвиток хімії як науки. Спеціальний курс спрямований на формування у студентів історичних знань в хімії і вмінь користуватися набутими знаннями у рамках шкільного курсу хімії. Під час вивчення даної дисципліни переслідується завдання розвитку у студентів навиків самостійної роботи з навчальною та науковою літературою.


Задачі курсу:

 • вивчення основних періодів становлення хімії як науки у рамках розвитку людської цивілізації;

 • вивчення основних етапів формування хімічних понять, теорій, світогляду в залежності від рівня історичного розвитку суспільства;

 • ознайомлення з історією хімічних відкриттів та їх впливом на розвиток цивілізації;

 • ознайомлення з біографією видатних хіміків;

 • формування раціонального використання історичної компоненти під час викладання хімії в шкільному курсі.

В результаті вивчення курсу студент повинен

Знати:

 • основні етапи формування хімії як самостійної науки;

 • важливі хімічні відкриття, що відіграли значну роль у подальшому розвитку хімії;

 • конкретні факти та узагальнення, які формували основні напрямки розвитку хімії як науки;

 • історію зародження і розвитку хімічних технологій від найдавніших до сьогодення;

 • послідовність змін природничонаукових уявлень про будову речовини, створення картини світу в його хімічному аспекті;

 • шляхи виникнення перших наукових теорій, шляхи утвердження відкриттів та подолання застарілих світоглядів;

 • наукові досягнення видатних вчених-хіміків, віхи їхнього життя та основні праці, що вплинули певним чином на розвиток хімії як науки.

Вміти:

 • проводити історичний аналіз формування основних понять і законів, що використовуються в сучасній хімії;

 • аналізувати історичні обставини, що склалися та їх вплив на наукові дослідження, які вони викликали та практичні результати, що мали місце в наслідок певної наукової діяльності;

 • застосовувати одержанні знання для реалізації завдань в галузі теоретичної і практичної діяльності;

Місце дисципліни в структурі ОПП: спеціальний курс «Історія хімії» є фундаментальною дисципліною, яка входить у варіативну частину підготовки і відіграє об’єднуючу роль у системі дисциплін, що є основними у сучасній хімії. Цей курс повинен встановити взаємозв’язок між природничими і гуманітарними предметами та визначити місце хімії в системі природничих наук. Основною для володіння даною дисципліною є знання, що отримані під час вивчення базових дисциплін ОПП «Історія», «Філософія», «Культурологія» а також дисципліни природничого та професійного спрямування.

Вимоги до вихідних знань:

Для успішного засвоєння дисципліни студент повинен знати: • основні хімічні поняття: атом, молекула, хімічний елемент, проста речовина, складна речовина, хімічна формула, моль, атомна одиниця маси, відносна молекулярна маса, молярний об’єм, молярна маса;

 • основні закони хімії, хімічної термодинаміки, хімічної кінетики;

 • загальні відомості про хімічні елементи;

 • розчини, способи вираження складу розчину – молярна концентрація, масова частка.

ВИТЯГ З РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ.

Види занять, їх обсяг у академічних годинах, форму семестрового контролю та їх розподіл по семестрах встановлює робочий навчальний план напряму підготовки відповідно до таблиці 1.


Таблиця 1.1

Витяг з робочого навчального плану підготовки фахівця за напрямом підготовки 6.040101 – хімія


Види роботи і занять

Форма навчання

денна

заочна


Всього відведено годин на вивчення дисципліни

90

Самостійна робота

56

78

Аудиторні заняття

34

12

лекції

24

8

практичні заняття

10

4

лабораторні роботи

-

-

Індивідуальне завдання

-

-

Семестровий контроль

Залік

Залік

Дисципліна викладається протягом першого семестру на денній та заочній формах навчання. Форма семестрового контролю – залік. Для вивчення дисципліни передбачені два види робіт студентів: аудиторна і позааудиторна, що далі має назву самостійна робота студентів.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення розділів спеціального курсу «Історія хімії» дозволяє прослідкувати в історичному ракурсі як змінювалися теорії, концепції та шлях, який пройшла хімія від ремесла у давнину до сучасної науки, що дозволить сформувати у студента новий рівень хімічного мислення. Вивчення спеціального курсу студентами спеціальності «Хімія» складається з лекційних курсів, семінарських занять та самостійної роботи, яка полягає у роботі над рефератами, підбору матеріалу та підготовці презентацій і доповіді про вченого-хіміка, що присвячено відповідному етапу у розвитку хімічної науки.Теоретична частина

Теоретичний матеріал з даної дисципліни викладається у формі лекцій з використання мультимедійних презентацій. Мультимедійна презентація виконана засобами програми Microsoft PowerPoint, що дозволяє структурувати матеріал і збільшити об’єм матеріалу, що викладається за лекцію.ВСТУП

Історія хімії, як частина хімії і як частина історії культури. Предмет хімії. Основні напрямки хімії. Місце хімії у системі наук. Роль хімії у житті людини. Значення хімії для науково-технічного прогресу.


ХІМІЯ У ДАВНИНУ


Походження терміну “хімія”. Хімічні знання і ремесла у первісному суспільстві та у Давньому світі. Натурфілософи Давнього світу, перші хімічні теорії: Фалес, Анаксимен, Геракліт, Емпідокл, Левкипп, Демокрит, Епікур, Платон, Аристотель.

АЛХІМІЧНИЙ ПЕРІОД


Основні елементи алхімічних теорій. Греко-єгипетська алхімія, Болос. Арабська алхімія, Джабір ібн Хайян, Абу Ар-Разі, Авіцена. Західноєвропейська алхімія. Альберт Великий, Фома Аквінський, Р.Бекон, Р.Луллій, Василій Валентин. Арнальдо да Вілланова, Бонавентура. Досягнення алхімії.

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ОБ’ЄДНАННЯ


Ятрохімія. Перацельс. Союз хімії і медицини: Ван Гельмонт, Франциск Сильвій, Андреас Лібавій. Розвиток атомістичних уявлень. Р. Декарт, Дж. Бруно.

Технічна хімія. Механістична філософія. Бирінгуччо, Г.Агрікола, І.Р.Глаубер, Д.Б. Делла Порта, Б. Паліссі. Розвиток металургії і хімічних виробництв. Зародження методів аналітичної хімії.

Пневматична хімія. Особливості пневматичної хімії. Експериментальна хімія та атомістика. Досліди Р. Бойля, елементи Бойля, аналіз. Сучасники Бойля: И.И. Бехер, Р.Гук, И. Кункель, Н. Ламері.

Флогістика. Основні особливості. Г.Е. Шталь і теорія флогістону. Дж. Блек, “зв’язане повітря”, Д. Резерфорд, Г. Кавендіш, Дж. Пристлі, “дефлогістоване повітря”, К.В. Шеєле, паяльна трубка Кронстедта, Т.У. Бергман, “вогняне повітря”. Падіння теорії флогістону. М.В. Ломоносов.
ХІМІЯ XVIII СТОЛІТТЯ. ЛАВУАЗ’Є

Життя і діяльність А.Л. Лавуаз’є. Відкриття Лавуаз’є закону збереження маси і ера кількісних вимірів у хімії. Лавуаз’є і атомістика. Нова школа і хімічна номенклатура. Кінцевий розгром флогістики. К.Л. Бертолле. А.Ф. Фуркруа.ПЕРІОД КІЛЬКІСНИХ ЗАКОНІВ. АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНА ТЕОРІЯ

Основні досягнення хімії. Закон еквівалентів Ріхтера, закон сталості складу, полеміка Бертолле і Пруста. Закон кратних співвідношень Дальтона, закон сполучання газів між собою Гей-Люссака, закон пропорційності між густинами газів і молекулярними вагами Авогадро, закон ізоморфізму Мітчерліха, закон питомих теплоємностей Дюлонга і Пті. Атомістика Дальтона і Берцеліуса, проблема атомних ваг. Розвиток електрохімії, роботи Х. Деві і закони електролізу Фарадея. Закон сталості кількості теплоти Гесса. Атомна реформа С. Канніцціро.РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Органічна хімія і хімічні теорії. Розвиток і крах теорії віталізму. Ф. Вьолер, Г. Кольбе, М. Бертло, Кекуле. Теорія радикалів, теорія типів. Роботи Ф.Ф. Бельштейна, К.С. Кірхгофа, Ж.Б. Дюма, О. Лорана, Ш. Жерара, Ю. Лібіха. Зародження вчення про валентність. Е. Франкленд, А.Ф.Кекуле. Теорія будови хімічних сполук та її розвиток (А.М. Бутлеров, Ерленмейєр, Фіттіг). Вчення про ізомерію (Я.Х. Вант-Гофф, Ле Бель) Координаційна теорія А. Вернера. Досягнення експериментальної органічної хімії у середині (Дюма, Зінін, Вюрц) і у другій половині XIX століття (Гофман, Байєр, Фішер). Виникнення і розвиток промислової органічної хімії.ФІЗИЧНА ХІМІЯ

Виникнення термохімії, розвиток хімічної термодинаміки, хімічної кінетики. Каталіз. Роботи Бертло, Д. Гіббса, В. Оствальда, Ле Шательє, Ф.Рауля. Закон діючих мас. Основи теорії розчинів (С. Арреніус, Вант-Гофф). Термічний аналіз. Електрохімічні дослідження В. Нернста.ПЕРІОДИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМНТІВ

Періодична система елементів. Роботи І. Дьоберейнера, У. Одлінга, А. Штреккера, А. Де Шанкуртуа, Дж. Н’юлендса, Л. Мейєра, Д.І. Мендєлєєва. Періодичний закон. Видозміни таблиці. Роботи У. Релея, Рамзая. Сучасна періодична система і періодичний закон.НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Прогрес прикладної неорганічної хімії. Фотографія, сірники, конвертор Г.Бесемера, леговані сталі, виробництво алюмінію, проблема зв’язаного азоту, відкриття фосфору.ХІМІЯ У XX СТОЛІТТІ

Альфред Нобель і Нобелевські премії. Виникнення радіохімії (подружжя Кюрі). Відкриття електрону. Створення планетарної моделі будови атому, роботи Резерфорда, Бора. Теорія резонансу Полінга, теорія хімічного зв’язку, роботи Л’юїса, Косселя, Полінга, Маллікену. Розвиток квантової хімії. Ядерні реакції та ядерна бомба. Виникнення і розвиток хімії високомолекулярних сполук. Розвиток хімічного синтезу, барвники, вибухові речовини. Основні напрямки розвитку біоорганічної хімії. Дослідження низькомолекулярних природних сполук і вітамінів. Розвиток медичної хімії, комбінаторна хімія. Вивчення фотосинтезу. Дослідження у галузі біоенергетики. Дослідження структури білка. Виникнення молекулярної біології. Вивчення структури і функцій нуклеїнових кислот. Розшифрування генетичного коду. Розвиток хімічної термодинаміки у ХХ столітті, роботи В. Нернста, Планка, Онсагера, Прігожина. Роботи з хімічної кінетики, теорії ланцюгових реакцій, вивчення надшвидких реакцій. Основні етапи дослідження каталітичних реакцій. Виникнення і розвиток колоїдної хімії. Дослідження поверхневих явищ, роботи Ленгмюра, Френдліха, Цвета. Прогрес фізичних методів дослідження (спектроскопія ЯМР, ЕПР, ПМР, інфрачервона спектроскопія, рентгеноструктурний аналіз, мас-спектроскопія, лазерна хімія, молекулярні пучки та інші методи). Виникнення та розвиток супрамолекулярної хімії та нанохімії. Історичний огляд розвитку хімії на Україні.ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНАТЬ

 1. Місце хімії у системі природничих наук і її вплив на життя сучасної людини.

 2. Хімічні ремесла і хімічні знання у давнину.

 3. Алхімія, ятрохімія – філософська і культурна течія, що об’єднує містику і магію з ремеслом і мистецтвом. Технічна хімія та хіміки-техніки.

 4. Атомістика і метафізика епохи Відродження. Пневматична хімія. Основні особливості та яскраві представники.

 5. Основні риси сучасної хімії.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
90

24

1456

90

8

478

Змістовий модуль 1. Донауковий період розвитку хімії.

Тема 1. Вступ
2


2
2


4

Тема 2. Хімія у давнину
2

24
2


6

Тема 3. Алхімічний період
2

2628

Тема 4. Перехідний період об’єднання
2


6
8

Тема 5. Хімія ХVIII століття. Лавуаз’є.
2


4
8

Разом за змістовим модулем 1
10

422
4

234

Змістовий модуль 2. Науковий період розвитку хімії

Тема 6. Період кількісних законів.
2

210
4

Тема 7. Розвиток органічної хімії
2

218
2


8

Тема 8. Фізична хімія


8

Тема 9. Періодична класифікація елементів2
26

Тема 10. Неорганічна хімія


8

Тема 11. Хімія ХХ століття


2


10

Разом за змістовим модулем 2
14

634
4

244

Усього годин

24

1056
8

478САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота студента це вид навчальної діяльності, який виконує студент за відсутності контакту з викладачем, опосередковано, використовуючи спеціальні учбові матеріали. Під час самостійної роботи у студента повинні розвитися навички навчання, які збагатять його культурний і інтелектуальний рівень. Пізнавальна діяльність студентів реалізується через виконання домашніх контрольних робіт, робота над якими вимагає користування підручниками, курсами лекцій, інформаційними ресурсами тощо. Самостійна робота студента несе великий дидактичний потенціал, який дозволяє оволодіти приймами процесу пізнання, розвитку пізнавальних здібностей. Тому самостійна робота студента є одним із методів підвищення ефективності підготовки студента я к фахівця.
з/п


Назва теми

Кількість годин

1

Роль хімії у житті людини

2

2

Натурфілософські уявлення давнього світу

2

3

Західноєвропейська алхімія

6

4

Видатні алхіміки, прихильники ятрохімії

4

5

Розвиток атомістичних уявлень в епоху Відродження

2

6

Розвиток металургії і хімічних виробництв

2

7

Пневматична хімія і атомістика

4

8

Теорія флогістону

2

9

А.Л. Лавуаз’є та його вклад у розвиток наукової хімії

4

10

Розвиток атомно-молекулярного вчення

6

11

Зародження і розвиток органічної хімії

6

12

Зародження фізичної хімії

2

13

Неорганічна хімія і періодичний закон

2

14

Розвиток міждисциплінарних наук.

2

15

Нанохімія та супрамолекулярна хімія

2
Разом

56

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів з історії хімії


 1. Історія розвитку поняття елемент.

 2. Історія розвитку поняття валентність.

 3. Хіміки – лауреати Нобелевської премії.

 4. Жінки – хіміки.

 5. Хімія і війна.

 6. Хімія і література.

 7. Хімія XXI століття.

 8. Боротьба нових і старих поглядів у хімії.

 9. Хімія і політика.

 10. Історія відкриття рідкоземельних металів.

 11. Будова світу у старовинній індійської філософії та міфології.

 12. Будова світу у старовинній китайської філософії та міфології.

 13. Історія розвитку космохімії

 14. Релігійні погляди вчених – допомога або гальмо у дослідження природи?

 15. Історія відкриття електрону та його вплив на розвиток хімії.

 16. Випадковість та закономірність в історії хімії.

 17. Великі відкриття у історії хімічної науки.

 18. Хімія і математика.

 19. Історія хімічного обладнання.

 20. Тривіальні назви у хімії.

 21. Роль фантазії у науковій творчості.

 22. Від ремесла хімії до хімічної технології.

 23. Випадкові та заплановані відкриття у хімії.

 24. Історія розвитку тієї галузі хімії, якою Ви бажаєте зайнятися.

 25. Роль хімії у побуті. Історичний ракурс.

 26. Роберт Бойль – засновник наукової хімії.

 27. Роль інтуїції та передбачення у науковому пошуку.

 28. Праці А.Л. Лавуаз’є і хімічна революція.

 29. Небезпеки на шляху пізнання світу речовин.

 30. Псевдовідкриття хімічних елементів.

 31. Історія розвитку періодичної таблиці.

 32. Як Нобелевські премії відображають прогрес науки.

 33. Теорія віталізму та її спростування.

 34. Вчення про каталіз.

 35. Сучасні теорії рідкого стану.

 36. Термодинаміка нерівноважних систем. Історія питання.

 37. Генезис екологічних поглядів.

 38. Розвиток хімії на Україні.

 39. Казанська школа хіміків.

 40. Санкт-Петербургська школа хіміків.

 41. Харківська школа хіміків.

 42. Київська школа хіміків.

 43. Одеська школа хіміків.

 44. Вплив досягнень фізики на розвиток хімічної науки.

 45. Історія та основні етапи розвитку супрамолекулярної хімії.

 46. Історія розвитку ренгеноструктурного аналізу.

 47. Історія створення та розвитку спектроскопії електронного парамагнітного резонансу та ядерного магнітного резонансу.

 48. Основні етапи розвитку біоорганічної хімії.

 49. Історія створення і розвитку хімії вітамінів.

 50. Успіхи синтезу ліків.

 51. Розвиток хімії барвників.

 52. Історія добування і розвиток переробки нафти.

 53. Хімія та екологія.

 54. Історія розвитку біотехнології.

 55. Хімія та астрономія.

 56. Історія розвитку фотографії та кіноплівки.

 57. Історія розвитку косметичної хімії.

 58. Отрути та протиотрути. Історія їх відкриття та застосування.

 59. Розвиток фотохімії та хімія і кіно.

 60. Історія хімічних підприємств на Україні.

 61. Вплив хімії на розвиток філософії, культури, техніки.

 62. Хімія і проблеми енергетики.

 63. Хімія і проблеми харчування.

 64. Хімія у повсякденному житті людини.

 65. Хімія і створення нових матеріалів.

 66. Наукові методи у хімії.

 67. Хімічна грамотність і безпека.

 68. Перспективи хімічної науки у ХХІ столітті.

 69. Історія розвитку виробництва мінеральних добрив.

 70. Розвиток агрохімії.

 71. Відкриття та історія розвитку виробництва мінеральних кислот.

 72. Хімія і проблеми води.

 73. Роль етилового спирту у розвитку науки хімії.

 74. Хімія і криміналістика.

 75. Застосування хімії у реставрації.

 76. Супрамолекулярна хімія.

 77. Історія відкриття та дослідження явища ізомерії.

 78. Історія відкриття і вивчення вітамінів.

 79. Лайнус Полінг та його вклад у хімію ХХ століття.

 80. Історія відкриття і розвитку хроматографії.

 81. Успіхи органічного синтезу в ХХ столітті.

 82. Історія відкриття та дослідження антибіотиків.

 83. Наукова спадщина В.І. Вернадського.

 84. Розшифрування генетичного коду.СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТА

Форми контролю. Під час вивчення спеціального курсу «Історія хімії» використовується рейтингова система оцінювання знань студента. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом передбачений залік. Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, перевірку конспектів лекційних занять та оцінки за виконані і здані реферати. Проміжний контроль включає проведення двох практичних модулів у формі тестових завдань, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і довгою відповіддю. Модульний контроль проводиться у письмовій формі під час практичних занять і включає завдання з одного або декількох розділів лекційного курсу.

Критерії оцінювання. Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами контролю – 100 балів.

В кінці семестру підраховується рейтинг семестру, максимальне значення якого 100 балів, який переводиться в оцінку за співвідношенням: • Студент отримує «зараховано» А, якщо набрав сумарно від 90 до 100 балів.

 • Студент отримує «зараховано» C, B, якщо набрав сумарно від 70 до 89 балів.

 • Студент отримує «зараховано» Е, D, якщо набрав сумарно від 50 до 69 балів.

 • Студент отримує «незараховано» з можливістю повторного складання, якщо набрав сумарно від 25 до 49 балів.

 • Студент отримує «незараховано» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни, якщо набрав сумарно від 1 до 24 балів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАБазова

 1. Азимов. А. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. / А. Азимов., пер. с англ. З.Е. Гельмана, под ред. А.Н. Шамина. – М.: Мир, 1983, 187 с.

 2. Джуа. М. История химии. / М.Джуа. – пер. с итал. Г.В. Быкова, под. ред. С.А. Погодина – М.: Мир, 1966, 452 с.

 3. Ковтун Г.О. Про хіміків / Г.О. Ковтун. – К.: Академперіодика, 2006. – 264 с.

 4. Развитие органической химии на Украине / Под общ. ред. А.В. Кирсанова. – К.: Наук. думка, 1979, 237 с.

 5. Сабадвари Ф. История аналитической химии. / Ф. Сабадвари, А. Робинсон. – пер. с англ. Н.А. Васиной, под ред. А.Н. Шамина. – М.: Мир, 1984. – 304 с.

 6. Семрад О.О. Історія хімії: навч. посібник / О.О. Семрад, В.Г. Лендел, О.П. Кохан. – Ужгород: ВАТ «Патент», 2003. – 207 с.

 7. Соловьев Ю.И. История химии: Развитие химии с древнейших времен до конца ХІХ в. Пособие для учителей. / Ю.И. Соловьев – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1983, 368 с.

 8. В. Штраубе. Пути развития химии: в 2-х т.

Т.1. – пер. с нем. В.А. Крицмана, под ред. Д.Н. Трифонова. – М.: Мир, 1984. – 239 с.

Т.2. – пер. с нем. А.Ш. Гладкой, под ред. В.А. Крицмана. – М.: Мир, 1984. – 278 с.Допоміжна


 1. Волков В.А. Выдающиеся химики мира: Биографический справочник. / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецов, под ред. В.И. Кузнецова – М.: Высш. шк., 1991. – 656 с.

 2. Биографии великих химиков / под. ред. К. Хайнига. – М.: Из-во «Мир», 1981. - 387 с.

 3. Манолов К. Великие химики. в 2 т.

Т.1. – пер. с болг. К. Манолова, С. Тасева, под ред. Н.М. Раскиной, В.М. Тютюнника. - 3-е изд., испр., доп. – М.: Мир, 1985. – 465 с.

Т.2. – пер. с болг. К. Манолова, С. Тасева, под ред. Н.М. Раскиной, В.М. Тютюнника. - 3-е изд., испр., доп. – М.: Мир, 1985. – 438 с. 1. Мусабеков Ю.С. Выдающиеся химики мира: Библиографический указатель / Ю.С. Мусабеков, А.Я. Черник. – М.: Книга, 1971. – 359 с.

 2. Роут Дж. Химия ХХ века / Дж. Роут, пер. с англ. Ю.Г. Бунделя, А.Б. Нейдинга, под ред. Г.Д. Вовченко. – М.: Мир, 1966. – 423 с.

 3. Таубе П.Р. От водорода до Нобелия? / П.Р. Таубе, Е.И. Руденко. – М.: Высш. шк., 1961. – 330 с.

 4. Трофимов Д.Н. Как были открыты химические элементы: Пособие для учащихся. / Д.Н. Трофимов, В.Д. Трофимов. – М.: Просвещение, 1980. – 224 с.

Інформаційні ресурси


 1. www.chem.msu.su/rus/chemhist/istkhim/welcome.html - курс професора П.М. Зоркого, МГУ «Історія і методологія хімії»;

 2. www.isc-ras.ru/elibrary/lecture/Berezin/table_contents-w.htm - лекції Івановського Державного університету «Історія і методологія хімії»;

 3. www.chem.msu.su/rus/history/element/welcome.html - історії відкриття хімічних елементів;

 4. www.levity.com/alchemy/ - англомовний сайт про алхімію;

 5. http://him.1september.ru/topic.php?TopicID=8&Page=1 – статті про найважливіші відкриття;

 6. www.alhimik.ru/teleclass/pril/slovo.shtml - сайт «Алхімік», все про історію хімії.

Каталог: documents
documents -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
documents -> Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння
documents -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
documents -> Українська література, 5-12 кл
documents -> 11 клас. Профільний рівень
documents -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
documents -> Благослови мене, друже
documents -> Несвоевременная


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія перекладу" для студентів усіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Теорія перекладу” для студентів усіх форм навчання спеціальності 0203 Гуманітарні...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «Українська література»

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Психодіагностика»
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка