Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка1/10
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

Методичні вказівки до семінарських занять

для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк – 2017

УДК 32(07)

ББК 66 я 7

С-42
До друку __________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в депозитарій Луцького НТУ ___________ директор бібліотеки.

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,


протокол № ____ від ____ __________ 20___ року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № 6 від 11 січня 2017 року.
__________ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії, політології та права Луцького НТУ, протокол № 6 від 29 грудня 2016 року.

Укладач: О.І.Ситник, кандидат політичних наук, доцент Луцького НТУ
Рецензент: О.Ю.Сільвестрова кандидат філософських наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний О.І.Ситник, завідувач кафедри філософії,

за випуск: політології та права Луцького НТУ

С-42. Соціально-політичні студії. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. / уклад. О.І.Ситник. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 48 с.


У навчальному посібнику з урахуванням вимог в систематизованому вигляді розглядаються питання становлення політології як науки, основні політичні доктрини сучасності, суттєві питання теоретичної та прикладної політології.

© .І.Ситник, 2017ПЕРЕДМОВА
У системі вищої школи основними принципами викладання та вивчення соціально – політичних студій мають стати ті, які викристалізувані зарубіжним і вітчизняним досвідом розвитку гуманітарної науки, освіти та виховання, які доведені теорією та перевірені практикою. Серед них – фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського тощо.

Нині в системі гуманітарної підготовки студентів в Україні відбуваються кардинальні перетворення, спрямовані на інтелектуальний і моральний розвиток особистості, піднесення рівня загальної освіченості майбутнього фахівця, що є важливою умовою його професійного самовизначення.

Вирішального значення у цьому процесі набуває розвиток політичної освіти громадян. Вона має полягати у культивуванні цінностей, прав, свобод і гідності людини, прихильності до цінностей демократії, а також у мотивуванні індивідів до участі у розв’язанні проблем громадського життя. У цьому аспекті роль політичної науки надзвичайно важлива.

Вивчення змісту навчальної дисципліни направлено на формування частини загальнополітичних компетентностей (загальнонаукових, соціально-особистісних, інструментальних)

Структурно курс “Соціально-політичні студії” складається з лекцій, семінарів і самостійної роботи студентів.

Логіка викладу матеріалу даної методичної розробки відповідає вимогам Положення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті.І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
І.1. Мета та завдання.

І.1.1. – з'ясування поняття політики як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, усвідомлення сут­ності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології на рівні їх відтво­рення і тлумачення для практичного застосування та вті­лення в процесі фахової діяльності майбутніх спеціалістів.


І.2. Структура курсу.

І.2.1. Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків – теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи.

Теоретичний блок: політологія як наука, місце і роль політології у системі навчальних дисциплін соціаль­но-гуманітарного змісту, її зв'язок з суспільними наука­ми, категорії, закономірності та методи політології як науки, функції політології, політична діяльність як спе­цифічна діяльність людей, влада як явище суспільного життя, типи, роди й види влади в суспільстві, політична влада як найбільш важлива сфера влади в суспільстві; історія соціально-політичних вчень як одна з найважливі­ших складових частин духовного розвитку людства, основ­ні політичні течії сучасності; політична система суспіль­ства, економічна, соціальна та національна політика в суспільстві, політична культура суспільства; людина і політика в сучасному світі, політичне лідерство в сус­пільстві; міжнародні політичні відносини.

Під час практичної та самостійної роботи відпрацьо­вуються конкретні вміння і навички аналізу й узагальнення сучасних політичних процесів, готується й захищається проблемні реферати, виконується контрольні завдання.


І.3. Розрахунок навчального часу.

Загальний об'єм курсу складає - 90 годин, з них: лекції - 15 години, семінари - 30 години, самостійна робота - 45 годин. Після закінчення вивчення дисципліни в кінці 3, 4 семестру – залік.


І.4. Вимоги до знань і вмінь студентів.

І.4.1. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  • знати об'єкт і метод політичної науки загалом і української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категорійним апаратом;

  • орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах, концепціях і напрямках, знати і вміти давати характеристики і оцінки вченням про політику;

  • мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин, про суб'єкт політики, кон­ституційні права людини і громадянина, місце і значення політичних систем і режимів у житті держави і громадського суспільства.

І.4.2. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  • уміти виділяти теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, усвідомлювати їхню роль та функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску в суспільно-політичне життя.


І.5. Форми контролю.

При вивченні студентами курсу "Соціально-політичні студії" передбача­ється два види контроль: поточний і підсумковий.

І.5.1. Поточний контроль здійснюється окремо у відношенні тео­ретичного і практичного курсів:


  • контроль теоретичного (лекційного) курсу здійснює­ться після завершення кожного тематичного розділу у вигляді письмових відповідей на контрольні питання ;

  • контроль проходження практичного курсу здійсняється шляхом індивідуального опитування студентів, тестових завдань , написання рефератів тощо.

І.5.2. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться при умові проходження студентами всіх етапів поточного контролю у вигляді усної відповіді на питання екзамена­ційного білету.
3. ПЛАНУВАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ І ЛОГІКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ» (2 год.)
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка