Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка3/10
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

План


1. Етноментальні особливості української політичної думки. Політична думка Київської Русі.

2. Ідеї соціальної та національної рівності політичного і націона­льного відродження України в політичній думці ХІV - першої пол. ХVII ст. (С.Оріховський-Роксолан, Ю.Дрогобич, Г.Смотрицький, С.Зизаній, М.Смотрицький, П.Могила, І.Вишенський, С.Яв орський).

3. Українська політична думка козацько-гетьманської доби (друга пол. ХVII - кінець ХVIII ст.).

4. Політична думка України XIX - поч. ХХ ст. (Кирило-Мефодіївське товариство, М.Драгоманов, М.Павлик, С.Подолинський, І.Франко, М.Міхновський, М.Грушевський, В.Винниченко).

5. Українська політична думка 20-30-х рр. ХХ ст. (М.Хвильовий, С.Шелухін, П.Лащенко, В.Липинський, С.Томашівський, В.Кучабський, С.Дністрянський, Д.Донцов, В.Старосольський, М.Сціборський).

6. Українська політична думка 40-90-х рр. (Б.Крупницький, І.Лисяк-Рудницький, Я.Пеленський, українські "шестидесятники").


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


 1. Консерватизм. Антологія. – К., 1998. – 598 с.

 2. Ситник О.І. Консерватизм: ґенеза ідей. – Луцьк, 2000. – 64 с.

 3. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 8-9.

 4. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 39-47.

 5. Кухта Б.Л. З історії української політології. – К.: Ґенеза, 1994. – С. 85-108.

 6. Потульницький В. Історія української політології. – К., 1992. – Р.4.

7. Політологія. Кінець ХІX - перша пол. ХХ ст. Хрестоматія. - Львів, 1996. – С. 700.
Теми рефератів

 1. Елітарно-консервативна концепція В.Липинського.

 2. Український націонал-комунізм.

 3. Доктрина чинного вольового націоналізму Д.Донцова.


Питання для самоперевірки

 1. Що є предметом дослідження в історії української політичної думки?

 2. Охарактеризуйте працю М.Костомарова “Две русские народности”.

 3. У чому суть інтегрального націоналізму Д.Донцова?

 4. Чим характерний лібералізм М.Драгоманова?

 5. Спробуйте самостійно визначити найважливіші течії сучасної української суспільно-політичної думки.

 6. Що ви розумієте під поняттям “українська ідея”? Обґрунтуйте.

 7. Охарактеризуйте український націонал-комунізм.

 8. Проаналізуйте погляди В.Винниченка щодо форм національного відродження України.

 9. Охарактеризуйте політичну думку в Україні на початку XX ст. про національне відродження та державність.


Тестові завдання

1. Основоположником політичної науки в Україні вважають:

а) Драгоманова;

б) Донцова;

в) Грушевського;

д) Франка?

2. Автором першої писаної конституції був:

а) П.Орлик;

б) В.Винниченко;

в) Б. Хмельницький;

г)Г.Сковорода?

3. Родоначальником консервативного напряму в українській

політичній думці був:

а) М.Грушевський;

б) В.Липинський;

в) Д.Донцов;

г) М.Міхновський?

4. І.Франко свої політичні погляди на проблему федерації виклав у такому порядку: створення федерації у межах возз’єднаної України; створення федерації в межах визволених народів Росії; об’єднання слов’янських націй у єдину федерацію, оформлення всесвітньої федерації.Прокоментуйте ці думки І.Франка.

5. В.Винниченкові належать такі слова: “Нація без державності є покалічений людський організм. Через це так жагуче всі так звані “недержавні нації” прагнуть своєї держави, через це так самовіддано окремі члени її віддають сили свої на здобуття її й тому з такою ненавистю ставляться до тих, хто стоїть на заваді цьому, себто які тримають їх колектив у покаліченому стані”.Прокоментуйте це висловлення.

6. Зробіть порівняльний аналіз поглядів на природу націоналізму Д.Донцова та М.Міхновського.

7. Порівняйте погляди М.Драгоманова та М.Грушевського на проблеми влади, народу, автономно-федералістичного устрою України.

8. Обґрунтуйте основні положення елітарно-консервативної концепції В.Липинського.


ТЕМА 4: ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ (2 год.)

План


1. Генезис концепції політики як соціального явища.

2. Поняття сутності ознаки та детермінанти політики.

3. Суб'єкти та об'єкти політики.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Рікер П. Навколо політики.-К., 1996. Розд.1,2.

2. Браун М. Пол. Аналіз державної політики. – К., 2000.

3. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С.13-18.

4. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С.11-12.


Теми рефератів

 1. Генеза уявлень про політику в історії суспільної думки.

 2. Проблема типологізації політики.


Питання для самоперевірки

 1. Дайте тлумачення поняттям: “політика як наука”, “політика як мистецтво”.

 2. Що Ви розумієте під поняттями “суб’єкт політики” та “об’єкт політики”?

 3. Охарактеризуйте структуру політики.

 4. Розкрийте зміст політики через поняття “інтерес”.

 5. Вкажіть основи класифікації політики.

 6. Чи може і чи має бути політика моральною? Що таке моральна політика?

 7. Покажіть політику як систему суспільних відносин.

 8. В чому суть політики насильства і примусу?

 9. Що слід розуміти під поняттям “політичний макіавеллізм” у політиці?

10. Як, на вашу думку, повинна співвідноситися політика та економіка?
Тестові завдання

1. Які з перерахованих понять складають структуру політики:

а) політичні відносини і політична діяльність;

б) політичні партії;

в) політична свідомість;

г) політична організація;

д) політична система?2. Сучасний американський соціолог і філософ Даніел Белл в праці “Прихід постіндустріального суспільства” висловлює такі думки:

“...Суспільство може бути поділеним на три частини: соціальну структуру, політику й культуру. Соціальна структура охоплює економіку, технологію й систему зайнятості. Політика регулює поділ влади та ухвалює рішення стосовно конфліктуючих вимог і запитів окремих індивідів та груп. Культура є цариною виражального символізму й значень... Осьовим принципом соціальної структури є принцип економлення – спосіб розміщення ресурсів згідно з принципами найменшої вартості... Осьовим принципом сучасної політики є співучасть, інколи мобілізована або скерована зверху, інколи така, що вимагається знизу. Осьовим принципом культури є прагнення людини до само здійснення і піднесення власної значимості.”На основі думок Д.Белла дайте характеристику соціально-економічної, політичної і культурної сфер суспільного життя. В чому специфіка і значимість кожної із сфер? У чому виявляється їх взаємозв’язок і взаємовплив?

3.Відмітьте за якими критеріями розмежовується функціонування політики в політичній науці:

а) за сферами суспільного життя;

б) за орієнтацією;

в) за масштабами;

г) за терміном дії;

д) за носіями та суб’єктами.4. Віднайдіть у наукових словниках пояснення терміна “політика”, порівняйте їх і спробуйте визначити наріжні поняття, пов’язані з цим феноменом.

5. Проаналізуйте реалізацію політики в умовах демократичного та тоталітарного режимів. В чому ви вбачаєте відмінність?
ТЕМА 5: ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА (2 год.)

План


1. Сутність, основні закономірності, компоненти та історичні форми політичного життя суспільства.

2. Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів.

3. Соціальна орієнтація сучасного українського суспільства.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка