Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка5/10
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0,78 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. - М., 1995. Разд. 1.

2. Кравченко Д., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення //Політологічні читання. – 1993. - № 2.

3. Лебедяев В.Г. Формы власти: типологический анализ //Полис. – 2000. - № 2.

4. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996.

5. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 74-79.

6. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 15-16.

7. Сікора І. Проблеми легітимності політичної влади і державності в перехідних суспільствах //Політологічні читання. – 1992. - № 1.

8. Философия власти. - М.,1993. Розд.1, 2.Теми рефератів

 1. Концепція влади в сучасній кратології.

 2. Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення.

 3. Проблеми легітимності влади.


Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність самоперевірки?

 2. Які особливості політичної влади?

 3. Що таке ресурси влади?

 4. Які основні принципи влади?

 5. Які найвідоміші концепції влади?

 6. Вкажіть типи і види влади.

 7. Співставте поняття “політична влада” і “політичне відчуження”.

 8. Охарактеризуйте функції влади.

 9. Охарактеризуйте владу як соціальне явище.

 10. Покажіть суперечність відносин панування і підкорення.


Тестові завдання

1. Родоначальником концепції поділу влади вважають:

а) Ш.Монтеск’є;

б) Дж. Локка;

в) К. Маркса;

г) Г.Гегеля?

2. Відмітьте три типи легітимності політичної влади за М.Вебером:

а) традиційний;

б) ірраціональний;

в) раціонально-легальний;

г) теологічний;

д) харизматичний.3. Допишіть ще одну з особливостей політичної влади:

а) верховенство;

б) публічність;

в) моно центричність;

г) різноманіття ресурсів;

д) ? (допишіть)4. Політолог Джон Мілль твердив, що „властолюбство і свободолюбство постійно антагоністичні. Де найменша свобода, там пристрасть властолюбства найнахабніша і нерозбірлива”.

Прокоментуйте це висловлювання.

5. Із названих вкажіть лише ті компоненти влади, які є структурними:

а) суб’єкт влади;

б) об’єкт влади;

в) легітимність;

г) засоби і процес;

д) політичне панування.6. Охарактеризуйте роль бюрократії та бюрократизму в суспільному житті.
ТЕМА 8: ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА (2 год.)
План

1. Політична система як сукупність владних інститутів.

2. Функції політичної системи, її різновиди.

3. Політична система України.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Бодуен Ж. Вступ до політології. -К., 1995. Розд. 2.

2. Боднар А. Основи політології.-К., 1991. Розд. 4.

3. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К., 1998. – С. 3-21.

4 .Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 53-56.

5. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 16-17.

6. Політологія у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. – К., 2003. – С. 176-179.Теми рефератів


 1. Моделі політичних систем.

 2. Типологія політичних систем.

 3. Політична система України.Питання для самоперевірки


 1. Вкажіть типи сучасних політичних систем.

 2. Співставте поняття “політична система” і “політична організація”.

 3. Проаналізуйте структурні елементи політичної системи суспільства.

 4. Чи може гарантуватися стабільність у рамках демократичної політичної системи?

 5. Які функції виконує політична система?

 6. Який тип політичних систем – демократичний чи тоталітарний – є більш стійким і життєздатним? Чому?

 7. Проаналізуйте політичний режим як характеристику функціонування політичної системи.

 8. Вкажіть головні параметри політичних режимів.

 9. Проаналізуйте типологію політичних систем.

 10. Проаналізуйте взаємозв’язок політичної системи суспільства з іншими (економічною, соціальною, духовною).

 11. Дайте визначення поняття “держава”.

 12. Охарактеризуйте властивості та ознаки держави.

 13. Покажіть процес виникнення та еволюції держави.

 14. Вкажіть на різновиди і типи держави.

 15. Охарактеризуйте поняття “форма правління”.

 16. Вкажіть функції держави.


Тестові завдання

1.У західній політичній науці найбільш обґрунтовану модель політичної системи розробив:

а) Д. Істон;

б) З. Бжезинський;

в) Р. Даль;

г) Р. Арон?

2. Відомий англійський філософ Нового часу Томас Гобс у своїй праці “Левіафан” пише: “...Природні закони (як справедливість, безпристрасність, скромність, милосердя і, в загальному, поведінка по відношенню до інших так, як ми хотіли б, щоб вони поводилися по відношенню до нас) самі по собі, без страху якої-небудь сили, що змушує їх дотримуватись, суперечить природним прагненням, які тягнуть нас до пристрасті, гордості, помсти, і т.п.. А угода без меча лише слова, які безсилі гарантувати людині безпеку”.

На основі думок Т.Гобса, викладених у зазначеному фрагменті, доведіть необхідність і значимість держави як універсального механізму регулювання між людських стосунків і гарантування безпеки суспільства в цілому.

3. Хто в Україні представляє вищий законодавчий орган влади:

а) Верховний Суд;

б) Верховна Рада;

в) Президент;

г) Кабінет Міністрів?

4. При реформуванні політичної системи Україна повинна постати як:

а) президентсько-парламентська;

б) парламентсько-президентська;

в) парламентська республіка?5. Покажіть історію реформування політичної системи в Україні, проаналізуйте його особливості та суперечності.

6. За своїм територіальним устроєм Україна є:

а) федерацією;

б) унітарною державою;

в) конфедерацією?7.Главою держави в Україні є:

а) Президент;

б) Верховна Рада;

в) Конституційний Суд;

г) народ.

8. Чи існують у нашому суспільстві передумови реалізації відомої формули “приватна власність – незалежний громадянин – громадянське суспільство – правова держава”?

9. Біля витоків договірної концепції походження держави був:

а) Т. Гобс;

б) Г. Гегель;

в) Аристотель;

г) К. Маркс?
ТЕМА 9: ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА (2 год.)

План


1. Поняття, визначальні ознаки та типи держави.

2. Форми державного правління і державного устрою.

3. Держава і громадянське суспільство.

4. Політичні режими: типології та загальна характеристика.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. Призначене для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання / В. Л. Агапов – Донецьк, 2014. – 108 с
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділ iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх напрямів підготовки
Методична робота орієнтована на студентів денної форми навчання. Її мета – спрямувати науковий пошук студента, націливши його на...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка