Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»Сторінка1/15
Дата конвертації14.07.2017
Розмір1,85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Української державної академії

залізничного транспорту

Факультет „ економіка транспорту”

Кафедра „ Кафедра економічної теорії та загальноекономічних дисциплін”

О.О. Юрманова, Н.П. Нечай

Методичні вказівки

до семінарських занять

з дисципліни
«Історія економіки та економічної думки»
для студентів галузі знань

0305 – «Економіка і підприємництво»

денної форми навчання

Донецьк 2011

УДК 330.8

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» денної форми навчання)/ Юрманова О.О., Нечай Н.П. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – 129с.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри «Економічна теорія та загальноекономічні дисципліни» ДонІЗТ (протокол № 6 від 10.02.2009 р.)

Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Економіка транспорту» ДонІЗТ (протокол № 6 від 20.02.2009 р.)


Укладачі:
доцент кафедри «Економічна теорія

та загальноекономічні дисципліни»

канд. екон. наук О.О. Юрманова
ст. викладач кафедри «Економічна теорія

та загальноекономічні дисципліни» Н.П. Нечай

Рецензенти:
зам. директора Міжнародного університету фінансів

канд. техн. наук, доцент О.М. Куракалов


канд. екон. наук, доцент кафедри

«Економіка підприємства»

Донецького державного університету управління Т.Л. Цибулько
Методичні вказівки містять програму курсу історії економіки та економічної думки, плани семінарських занять, питання для самоперевірки, питання та завдання з організації самостійної роботи студентів щодо відповідних тем навчальної дисципліни, приклади перевірочних тестових завдань, рекомендовану літературу, термінологічний словник.

© Донецький інститут залізничного транспорту, 2011Зміст
Передмова……………………………………………………………….

4

1.

Тематичний план і розподіл навчального часу дисципліни «Історія економіки та економічної думки»……………………………………..

7


2.

Програма дисципліни «Історія економіки та економічної думки»….

9

3.

Тема 1. Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки.……………………………………………………………………

30


4.

Тема 2. Природа та еволюція господарства общинного суспільства..

33

5.

Тема 3. Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій………………………………………………………………

36


6.

Тема 4. Господарський розвиток та економічна думка на етапі становлення суспільств Східної та Західної цивілізацій (VIII ст. до н. е. – V ст. н. е.) …………………………………………………..

40


7.

Тема 5. Господарство та економічна думка ранньофеодальних держав Європи (кінець V–XV ст.)……………………………………..

43


8.

Тема 6. Господарство та економічна думка централізованих монархій Європи (XVI – перша половина XVII ст.)………………….

46


9.

Тема 7. Ринкове господарство та його особливості в окремих країнах Європейської цивілізації. Економічна думка про суть і функціонування ринкової економіки (друга половина XVII ст. – 60-ті роки XIX ст.) ………………………………………………….......

50


10.

Тема 8. Становлення ринкових форм господарства в Україні (друга половина XVII – перша половина XIX ст.)……………………………

60


11.

Тема 9. Ринкове господарство провідних суспільств Європейської цивілізації в умовах монополістичної конкуренції та його відображення в економічній думці (70-ті роки XIX ст. – початок XX ст.)…………………………………………………………………...

64


12.

Тема 10. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (друга половина XIX – початок XX ст.)…………………………………………………………

72


13.

Тема 11. Ринкові економічні системи суспільств європейської цивілізації в умовах державно-монополістичної конкуренції та входження у світову систему господарства (перша пол.XX ст.) …....

77


14.

Тема 12. Еволюція ринкових систем господарств провідних країн світу (50–80-ті роки XX ст.)……………………………………………

88


15.

Тема 13. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті роки XX ст. – початок XXI ст.)………..

95


16.

Тема 14. Господарство України та його трактування в економічній думці за умов адміністративно-командної економічної системи……

99


17.

Тема 15. Відновлення основ ринкової системи господарства в Україні (останнє десятиріччя XX – початок XXI ст.)………………...

103

Термінологічний словник ……………………………………………...

107
Список літератури до всіх тем курсу …………………………………

128


Передмова
Динамічні зміни в суспільстві та його господарській сфері висувають низку нових вимог до підготовки фахівців у галузі економіки та менеджменту. Найголовніша з цих вимог – формування у студентів професійної компетенції, що забезпечать їм конкурентні переваги на ринку праці та успішну професійну діяльність. У структурі професійних компетенцій заведено виділяти такі групи, як загальнопрофесійні, комунікативні, спеціально-професійні тощо. Їх надбання забезпечують дисципліни навчального плану, з-поміж яких неабияке значення мають історико-економічні дисципліни: «Економічна історія», «Історія економічних учень», «Економічна історія України» та «Історія економічної думки України».

Застосування цивілізаційної парадигми пізнання суспільних процесів до господарських процесів дало можливість на базі перелічених історико-економічних дисциплін сформувати нову дисципліну – «Історія економіки та економічної думки», яка має власний науковий предмет та підпорядкована цілям формування у студентів низки важливих загальнопрофесійних компетенцій. Найзначуща з них – сучасне економічне мислення.

По-перше, в умовах радикального наростання потоку економічної інформації лише вміння мислити дозволяє відшукати потрібні знання та як належить їх засвоїти. Для цього потрібно виробити панорамне бачення економічних процесів, виходити з розуміння цілісності економічної системи, розглядати факти і події в більш широкому контексті. Їх можна осмислити лише на основі знань про становлення та розвиток, розуміючи логіку їх появи та утвердження.

По-друге, історико-економічна наука дозволяє виробити здатність знаходити головний зв'язок, що характеризує сутність того чи іншого економічного процесу або явища. Вона розкриває вплив політичних, соціальних, ментальних та інших цивілізаційних факторів на господарське життя на різних етапах історичного розвитку суспільств і тим самим озброює фахівців методологічними засобами аналізу реальності. В основних моделях господарських систем, що розглядаються в даній дисципліні, відображено етапи якісних змін, що в тій чи іншій формі відбиваються в сучасних економічних системах.

По-третє, формування світоглядних засад сприйняття студентами суспільного, у т. ч. економічного, життя також неможливе без історико-економічних знань. Вони дають можливість засвоїти базові положення економічної культури (включаючи етику взаємовідносин у середовищі фахівців відповідних спеціальностей), оволодіти важливими фактами з історії людства, що пов'язані з професійною сферою діяльності, оперувати динамікою змін ключових статистичних даних тощо.

Основна мета дисципліни сформувати у студентів цілісне бачення історичного розвитку господарства та економічної думки країн Європейської цивілізації, систематизувати знання щодо сутності, форм, механізмів функціонування та еволюції господарських систем з позицій сучасних надбань історико-економічної науки.

Завдання курсу:

– забезпечити фундаментальну економічну підготовку фахівців з урахуванням передових здобутків історико-економічних дисциплін;

– сформувати у студентів принципи сучасного економічного мислення;

– поглибити знання з економічної теорії;

– оволодіти методами історико-економічного аналізу процесів і явищ економічного життя суспільства тощо.

Для успішного їх розв'язання студенти повинні систематично готуватися до семінарських занять та виконувати встановлені навчальним планом обсяги самостійної роботи.

У структурних частинах методичних вказівок подано плани семінарських занять, завдання для самостійного опрацювання літератури та ключові питання для самоперевірки набутих знань, теми рефератів та завдання для творчих робіт, зразки перевірочних тестів.

У результаті опанування програмного матеріалу, після виконання всіх елементів навчального плану студент повинен знати:

– форми господарських систем, що історично існували в суспільствах Європейської цивілізації та логіку їх історичного розвитку;

– основні етапи розвитку суспільного поділу праці та форм власності на засоби виробництва, принципові зміни в техніці та технології виробництва і їхній вплив на суспільне виробництво;

– історичні форми господарських одиниць (форм господарств), що здійснювали виробничу діяльність, їхню ефективність та причини зникнення з історичної арени;

– роль держави та економічної влади у розвитку господарських систем на різних етапах суспільного процесу, основні інститути, що забезпечували умови господарської діяльності, історію економічних реформ (інституційних змін);

– історичні зміни характеру та форм взаємодії господарських одиниць у різних економічних системах, роль обміну та його особливості в господарській сфері суспільств;

– сутність та значення суспільних умов виникнення ринкового господарства, його ключові характеристики та роль конкуренції в еволюції ринкової економічної системи;

– головні напрямки та школи економічної думки, в яких віддзеркалені процеси господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації;

– основні історичні факти, події, кількісні показники, що характеризують суспільне виробництво, тощо.

Студенти мають уміти використовувати набуті знання, зокрема:

– оцінювати наукову довершеність і внесок у розвиток економічної науки різних шкіл та напрямків економічної думки;

– використовувати історичний досвід організації господарського життя суспільств під час аналізу економічних процесів та явищ, ураховувати вплив на них цивілізаційних чинників з боку політичної, соціальної, духовно-культурної сфер;

– виявити головний зв'язок та всю сукупність прямих і зворотних, вертикальних та горизонтальних взаємозв'язків на різних історичних етапах розвитку господарських систем та прогнозувати тенденції їхніх змін;

– відбирати, систематизувати факти і події з господарського життя суспільств, що мають історичне значення в його розвитку,

– знати основні віхи еволюції господарських систем суспільств Європейської цивілізації;

– збирати та обробляти економічну інформацію, працювати з різними її джерелами, здійснювати документальне оформлення;

– обґрунтовувати власний погляд на історичні події та факти, репрезентувати його публічно;

– застосовувати методи історико-економічної науки для дослідження економічних процесів і явищ тощо.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 1212
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
1212 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconНавчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни
Навчально-методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» англійською мовою для студентів напряму...
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни
«Історія української філософії» для студентів очної І заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки...
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconНавчально-методичний комплекс з курсу
Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів...
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка