Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська моваСторінка1/7
Дата конвертації19.07.2017
Розмір0,56 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

до виконання контрольних робіт

з дисципліни

«Українська мова

(за професійним спрямуванням)»

для студентів усіх спеціальностей

заочної форми навчання


Міністерство освіти і науки України С


Вінницький національний технічний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт з дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)”для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання

Вінниця ВНТУ 2013

Міністерство освіти і науки України Т

Вінницький національний технічний університет

Л. Є. Азарова, Л.В. Горчинська, Г.В. Кухарчук

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт

з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”

для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання

Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки. Протокол № ______ від
Вінниця ВНТУ 2013

У

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Уклад. Л. Є. Азарова, Л. В. Горчинська, Г. В. Кухарчук – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 50 с.


Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання розраховані на тих, хто поглиблює знання з діловодства, прагне навчитися правильно укладати документи, опановувати ключові моменти ділового, усного і писемного спілкування.
Укладачі: Лариса Євстахіївна Азарова

Людмила Володимирівна Горчинська

Галина Вікторівна КухарчукРедактор В.О. Дружиніна

Відповідальний за випуск завідувач кафедри мовознавства Л.Є. Азарова

Рецензенти: Т.М. Пустовіт, кандидат філологічних наук, доцент

М. Г. Прадівлянний, кандидат педагогічних наук, доцент
Міністерство освіти і науки України Ф

Вінницький національний технічний університет

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт з дисципліни

“Українська мова (за професійним спрямуванням)”

для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання

Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал та бібліографічні відомості перевірені, написання одиниць відповідає стандартам.


Зауваження рецензентів враховані.

Укладачі _______ Л.Є. Азарова

_______ Л.В. Горчинська

_______ Г.В. Кухарчук

Вимогам, які висуваються до інструктивно-методичної літератри , відповідає.

До друку і у світ дозволяю на підставі § 2 п. 15 “Єдиних правил...”


Проректор з навчальної та

науково-методичної роботи


_________ О.Н. Романюк


Затверджено


на засіданні кафедри МЗ

Протокол № від р.


Завкафедри _______Л.Є.Азарова


(підпис)

Вінниця ВНТУ 2013Навчальне видання Х

Лариса Євстахіївна Азарова

Людмила Володимирівна Горчинська

Галина Вікторівна Кухарчук

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт з дисципліни

“Українська мова (за професійним спрямуванням)”

для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчанняОригінал-макет підготовлено Л.В. Горчинська

Редактор В.О. Дружиніна
Науково-методичний відділ ВНТУ


Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

Підписано до друку Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7 х 42 ¼ Папір офсетний

Друк різографічний Ум. друк. арк.

Тираж прим.

Зам. №


Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2013

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мова – найбільше багатство народу. Тому кожне суспільство, кожний народ оберігає її як святиню і дбає, щоб усі його члени добре знали свою мову, правильно користувалися нею. Мову називають акумулятором, інтегратором суспільства і культури. Завжди йдуть у парі: мова й освіта. У мові відображено всі надбання народу, здобуті в процесі його розвитку, завдяки чому сучасники активно використовують досягнення наших предків, а створене в наш час і закріплене в мові залишиться здобутком для нащадків. Ось чому треба виробляти навички правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування, вміти складати ділові папери, працювати над усним і писемним мовленням майбутнього спеціаліста, формувати мовленнєві навички.

Для майбутніх спеціалістів дуже важливим є досконале володіння культурою мовлення, формування у них системи знань зі специфіки української професійної мови, термінології як основи професійного мовлення та стилістики службових документів. Вивчаючи сучасну українську літературну мову, студенти набувають теоретичних знань, удосконалюють володіння мовними нормами, збагачують словниковий запас, що сприяє піднесенню культури мовлення, поєднанню знань теоретичного матеріалу з практичним володінням мовою. Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання сприяє вивченню теоретичних засад нормативності сучасної української літературної мови, специфіки її стилів, особливо наукового та офіційно-ділового; загальних вимог до укладання та оформлення документів; особливостей української орфографії та застосування її норм у діловодстві; лексичного складу української літературної мови та його використання в усному і писемному діловому мовленні.

Контрольна робота складається з 10 завдань, що передбачають опрацювання таких тем:  • поняття про мовний стиль та стилістичну норму;

  • стилі української літературної мови: сфера поширення, призначення, стилістичні норми, жанри реалізації, система мовних засобів, підстилі;

  • українська орфографія (опрацювання таких тем: вживання апострофа, м'якого знака, кличного відмінка; спрощення груп приголосних, зміна приголосних при словотворенні, подвоєння та подовження приголосних, правопис префіксів, написання слів іншомовного походження, родовий відмінок однини іменників другої відміни чоловічого роду, правопис складних слів: іменників, прикметників, числівників, займенників, прислівників);

  • українська морфологія (граматичні категорії самостійних частин мови, а саме: іменника, прикметника, дієслова, числівника, займенника).

Студентам також пропонується опрацювати стилістичні особливості ділових паперів та укласти їх відповідно до вимог сучасного діловодства.

Роботу потрібно виконати охайно, чітким, розбірливим почерком. Вона може бути набрана на комп'ютері, роздрукована на аркушах формату А 4. Сторінки контрольної роботи потрібно пронумерувати. У кінці роботи необхідно подати список використаної літератури. На титульній сторінці студенту потрібно вказати дисципліну, спеціальність, шифр групи, прізвище, ім'я, по батькові.

Контрольну роботу у встановлений термін слід подати в деканат, де вона реєструється, далі зареєструвати на кафедрі мовознавства (ауд. 2427); потім робота передається викладачеві для перевірки. При позитивній рецензії на роботу студент допускається до екзамену. Незадовільно виконана за змістом, формою або з порушенням варіантів контрольна робота повертається студентові на доопрацювання.

Пропоновані методичні вказівки мають на меті допомогти студентові в оволодінні відповідними знаннями у формуванні мовних навичок.
Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів бакалаврського напряму 030601 "Менеджмент"

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Практикум з інформатики»
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт на тему “Створення презентацій в ms powerPoint” з дисципліни «Практикум...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Процеси І технології цифрового друку» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Електронна комерція»

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійних робіт для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки з дисципліни “Риторика” / Укладач І. Р. Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 42 с
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури
Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт
Ю. А. Ганошенко, к філол н., доцент кафедри культурології та українознавства здму


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка