Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліниСкачати 275,3 Kb.
Дата конвертації09.07.2017
Розмір275,3 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙКафедра філософії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

циклу гуманітарної підготовки

з нормативної дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

для студентів очної і заочної форми навчання


Галузь знань 0203 «Гуманітарні науки»

Напрям підготовки 6.020301 «Філософія»Донецьк, 2013

Методичні вказівки і плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни «Історія української філософії» для студентів очної і заочної форми навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напрям підготовки 6.020301 «Філософія» / Укл.: Т.Б.Нечепоренко. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 25 с.


Дані методичні вказівки містять перелік тем, що дозволяють оволодіти основами знань з історії української філософії. До кожної теми додаються питання для обговорення, питання до модульних контролів (екзамену) та перелік рекомендованої літератури, яка може бути використана як для цих видів навчального процесу, так і для самостійної роботи протягом семестру.ЗМІСТ
1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ….............................................................. 4

2. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................6

3. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ..........................................................9

2.1. Теми модулю № 1................................................................................. 9

2.2. Теми модулю № 2................................................................................ 15

3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ/ІСПИТУ........................................................................................................ 21
  1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Дані «Методичні вказівки і плани семінарських занять» з курсу «Історія української філософії» підготовлені у відповідності з розробленою робочою програмою.

Вони включають необхідний перелік тем для вивчення історії української філософії, основних етапів її розвитку та специфіки, що дозволяє ознайомити студентів з закономірностями розвитку філософської думки українського народу, з’ясувати її місце в національній культурі та те значення, яке вона має для розвитку культури та духовності українців на сучасному етапі. А це, в свою чергу, має на меті підвищити світоглядний та загальнокультурний рівень студентів, що в кінцевому рахунку, має сприяти також відродженню історичної пам’яті, формуванню громадянських якостей у студентів. Адже, як справедливо зауважує В.С. Горський: «…саме історія філософії виявляється чи не найбільш дотичною до сфери, де реконструюється дух нації. У цьому розумінні історії філософії належить відповідальне місце у комплексі наук, покликаних слугувати реалізації цілей відродження духу українського 

«Методичні вказівки і плани семінарських занять» з курсу «Історія української філософії» розроблені таким чином, що до кожної теми додаються питання для обговорення на семінарах та перелік літератури. Крім того, вони включають загальний перелік літератури, яка може бути використана в процесі підготовки до семінарів, самостійної роботи, під час написання контрольних робіт студентами-заочниками, під час підготовки до модульного контролю та іспиту.

В «Методичних вказівках і планах семінарських занять» з курсу «Історія української філософії» дається також перелік питань для підготовки до іспиту, модульного контролю.

___________________  1. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 7.

Методичні вказівки по виконанню контрольних робіт з історії української філософії (для студентів заочної форми навчання)

Навчальним планом, який відповідає програмі курсу «Історія української філософії» для студентів-заочників визначена одна контрольна робота. Вона повинна бути виконана протягом семестру, але не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.Основні вимоги до контрольної роботи і правила вибору

Теми семінарів даних «Методичних вказівок і планів семінарських занять» відповідають тематиці контрольних робіт для заочників. До кожної теми контрольної роботи визначені план і література. За необхідності можна змінити лише перелік літературних джерел, але кількість використаних в роботі літературних джерел повинна бути не менше чотирьох.

Номер теми контрольної роботи обирається у відповідності з останньою цифрою номеру залікової книжки студента.

Контрольна робота повинна бути виконана самостійно, на основі вивчення наукової та навчальної літератури.

Об’єм контрольної роботи становить 12-18 аркушів учнівського зошита (або 12-15 аркушів формату А4).

Контрольна робота складається з титульного листа, назви теми, плану, який містить вступ, основну частину – питання плану, висновок і список використаної літератури. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. На всі цитати, які використовуються в роботі необхідно робити посилання на джерело інформації. Для написання контрольних та самостійних робіт рекомендуються такі видання:2. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Базова

1. Антонович В.В. Вступна лекція до курсу історії// Київська старовина. – 1992. - №3

2. Асмус В.Ф. Філософія в Київському університеті в 1914-1920 рр. // Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000. – К., 2000 - №37-38.

3. Бичко А.К. Леся Українка. – К., 2001.

4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – 520 с.

5. Вернадський В.І. Щоденник (1918. Полтава)// Київстка старовина. – 1993. - №3-4.

6. Гізель І. Метафізичний трактат // Хроніка – 2000. – К., 2000. - №37-38.

7. Гіляров О. Вступ до філософії// Хроніка. – 2000. – К., 2000. - №37-38.

8. Гоголь Н.В. Авторская исповедь/ Н.В.Гоголь// Выбранные места из переписки с друзьями. – М.: Сов.Россия, 1990. – с.273-315.

9. Грот М.Я. Про душу// Хроніка – 2000. – К., 2000. - №39-40.

10. Горбач Н.Я. Специфіка української філософії: Навч. посіб. – Львів: Каменяр, 2006. – 216 с.

11. Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. – К.: Наукова думка, 1993. – 163 с.

12. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1997. – 286 с.

13. Горський В.С. Філософія в українській культурі (методологія та історія). – К., 2001. – 236 с.

14. Драгоманов М.П. Вибране. – К.: Либідь, 1991. – 688 с.

15. Донцов Д.І. Хрестом і мечем// Державність. – 1991. - №2.

16. Історія української філософії: Підручник/ С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 624 с.

17. Історія української філософії: Хрестоматія./упор. М.В.Кашуба. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 356 с.

18. Історія філософії України: Підручник/ М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – 416 с.

19. Історія філософії України. Хрестоматія/ Упоряд. М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 560 с.

20. Історія філософії на Україні. – У 3-х т. – К.: Наукова думка, 1987

21. Кистяковский В.А. Государство правовое и социалистическое// Вопросы философии.- 1990. - №6.

22. Конверський А.Є., Бичко І.В., Огородник І.В. Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність. – К., 2005.

23. Кониський Г. Твори: у 2-х т. – К., 1990.

24. Костомаров М.І. Закон Божий (Книги буття українського народу). – К.: Либідь, 1991. – 40 с.

25. Липинський В. Листи до братів-хліборобів// Хроніка – 2000. – 1993. - №3-4.

26. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2-х т. – К.: Основи, 1994.

27. Міхновський М. Самостійна Україна// Державність. – 1992.- №2/5

28. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: навч. посібн. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с.

29. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К.: Либідь, 1997. – 328 с.

30. Памятники литературы древней Руси ХІ- нач.ХІІ в. – М., 1978.

31. Попович М.В. Нариси історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. – 727 с.

32. Прокопович Т. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1980.

33. Сковорода Г.С. Сочинения в 2-х т. – М.: Мысль, 1973.

34. Сковорода Г.С. Пізнай в собі людину. – Львів.: Світ. 1995. – 528 с.

35. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: навч. посібн. – К.: Україна, 2001. – 512 с.

36. Философская мысль в Киеве. Историко-философский очерк/ В.Д.Белодед, В.А.Буслинский, А.К.Бычко и др. – К., 1982. – 357 с.

37. Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. – К.: Смолоскип, 2005.

38. Шевченко Т.Г. Твори: В 5-ти т. – К., 1978-1979.

39. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. – СПб.. 2001.

40. Шкурат В. Філософська основа творчості Куліша// Хроніка – 2000. – К., 2000. - №39-40.

41. Юркевич П.Д. Ідея// Юркевич П.Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – М. 3-72.

42. Юркевич П.Д. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого// Юркевич П.Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – С. 73-114.

43. Яворський С. Філософські твори. – К., 1992. – Т.1.


Допоміжна

1. Генеза філософських студій у Київському університеті. 2-ге видання/ авт. колектив: Л.В.Губерський, А.Є.Конверський, І.В.Бичко, І.В.Огородник та ін.; - к., 2010. – 492 с.

2. Енциклопедичний філософський словник / Редк. В.І.Шинкарук (гол.ред.) та ін. – К. – Абрис, 2002. – 742 с.

3. Журливий М.В. Лесевич як філософ// Хроніка – 2000. – К., 2000. - №37-38.

4. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – Укр. письменник, 1993. – 180 с.

5. Кашуба М.В., Паславський І.В., Захара І.С. Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

6. Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ- поч. ХХ ст. – К., 1993.

7. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К., 1994.

8. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К., 1990.

9. Нічик В.М. Петро Могила та українська культура. – К., 1997.

10. Ткачук М.Л. Київська академічна філософія. – К., 2000.

11. Ткачук М.Л. Філософія світла і радості. Олексій Гіляров. – К., 1997.

12. Філософська думка в Україні: Бібліогр. словник / Авт. кол.: В.С.Горський, М.Л.Ткачук, В.М.Нічик та ін. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2002. – 244 с.

Періодичні видання
1. Київська старовина (журн.)

2. Ноосфера і цивілізація (журн.)

3.Философская и социологическая мысль (журн.).

4. Філософська думка (журн.).3. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ № 1

ТЕМА 1

ТЕМА 1. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

(2 години)

1. Національна культура, її джерела і складники та місце в ній філософії.

2. Предмет, метод і значення історії української філософії.

3. Основні етапи розвитку української філософії та її особливості.
Перелік рекомендованої літератури

1. Горський В.С. Україна в історико-філософському вимірі // Філософська і соціологічна думка. – 1993. - №2.

2. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 5-24.

3. Горський В.С. Філософія в українській культурі. – К.: «Центр практичної філософії», 2001. – С. 6-35.

4. Історія філософії України: Підручник / М.Ф. Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 5-21.

5. Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, М.Ю.Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 11-30.

6. Історія філософії на Україні. – У 3-х т. – К.: Наукова думка, 1987. – Т. 1.

7. Огієнко І. Українська культура. – К.: Довіра, 1992. – 144 с.

8. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні: Курс лекцій, К.: Либідь, 1999. – 513 с.

9. Целік Т.В. Чи потребує вітчизняна філософська традиція апології? // Ноосфера і цивідлізація. Вип. 2 (5). – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – С. 15-21.ТЕМА 2. МІФОРЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ ПРАУКРАЇНЦІВ – ПЕРЕДІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

(2 години)

1. Міфосвідомість як тип суспільної свідомості.

2. Світоглядні уявлення в культурі Трипілля та давніх індоєвропейців, що населяли українську територію.

3. Особливості слов’янської міфології. Багатоманітність слов’янської міфологічної тематики.
Перелік рекомендованої літератури

1. Войтович В. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002. – 664 с.

2. Голіченко Т.С. Слов’янська міфологія та антична культура. – К.: Наукова думка, 1994. – 91 с.

3. Голіченко Т.С. Давньослов’янська міфологія – переддень філософської думки // Історія філософії України: Підручник / М.Тарасенко, М.Русин, І.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 22-41.

4. Горбач Н.Я. Специфіка української філософії. – Львів: Каменяр. – 2001. – С. 5-14.

5. Кривда Н.Ю. Міфологічна свідомість праукраїнців як підґрунтя вітчизняної філософії // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю. Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – 38-70.

6. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Укр. письменник, 1993. – 180 с.

7. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. – К.: Наукова думка, 1985. – 167 с.

8. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988. – 784 с.

9. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. – К.: Україна, 2001. – С. 6-14.ТЕМА 3. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

(2 години)

1. Суспільно-політичні, економічні та культурні передумови розвитку філософської думки в Київській Русі.

2. Роль християнства у становленні києворуської філософської думки та його співіснування з дохристиянським світоглядом.

3. Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників та в пам’ятках літератури.

4. Характерні особливості філософської культури Давньої Русі.Перелік рекомендованої літератури

1. Бычко А.К. Народная мудрость Руси: анализ философа. – К.: Наукова думка, 1988 – 200 с.

2. Бондарь С.В. Релігійно-філософська думка в Україні у ХІ-ХІV ст. // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондарь, Г.В.Вдовиченко, М.Ю.Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 72-128.

3. Давньоруські любомудри / В.Горський, О.Вдовіна, Ю.Завгородній, О.Киричок. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 304 с.

4. Горський В.С. Святі Київської Русі. – К.: Абрис, 1994. – 176 с.

5. Горський В.С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ- нач. ХІІ в.- К.: Наукова думка, 1988. – 213 с.

6. Замалеев А.Ф. Восточнославянские мыслители. Эпоха Средневековья. – СПб, 1998. – 270 с.

7. Іларіон Київський Слово про Закон і Благодать // Історія філософії України. Хрестоматія / За ред. М.Ф.Тарасенка, М.Ю.Русина. – К.: Либідь, 1993.

8. Історія філософії на Україні. – У 3-х т. – К.: Наукова думка, 1987. – Т1. – 400 с.

9. Киево-Печерский патерик // Памятники литературы Древней Руси: ХІІ век. – М.: Худож.Лит., 1980. – С.413-570.

10. Огієнко І. Українська культура. – К.: Довіра, 1992. – 144 с.

11. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах: Навч. посібн. / за ред. М.В. Тарасенка. – К.: Либідь, 1997. – С. 20-24.

12. Поучения Владимира Мономаха // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. ХІ - нач. ХІІ века. – М.: Худож. Лит., 1978. – С. 393-412.

13. Федів Ю.А., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. – К.: Україна, 2001. – С. 14-35, 40-61.

14. Шевченко В. Українська філософія в системі українознавства. – К.: «Вид. дім «Персонал», 2008. – С. 89-97.

ТЕМА 4. ГУМАНІСТИЧНІ ТА РЕФОРМАЦІЙНІ ІДЕЇ В ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ XV – XVII ст.

(4 години)


Заняття перше

(2 години)

1. Культурно-освітнє життя в Україні у XV – XVI ст. Вплив ренесансних ідей.

2. Становлення раннього гуманізму в Україні. Філософські ідеї Ю.Дрогобича, П.Русина, Ст.Оріховського та ін.Перелік рекомендованої літератури

1. Горський В.С. Історія української філософії. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 45-54.

2. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 69-109.

3. Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні: Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV- поч. XVII ст. – К.: Основи, 2000. – 472 с.

4. Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 138-171.

5. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія: У 2-х ч. / ред. В.М.Нічик. – К.: Наукова думка, 1995. – Ч.1. – С. 15-21; 23-110; 405-417.

6. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії. – К.: Україна, 2001. – С. 67-72.
Заняття друге

(2 години)

1. Особливості духовно-культурного розвитку в Україні наприкінці XVI- початку XVIІ ст.

2. Розвиток реформаційних і гуманістичних ідей в Острозькому культурно-освітньому осередку. Релігійно-полемічна література.

3. Братства та їх роль в розвитку ренесансних та реформаційних ідей в Україні (М.Смотрицький, К.Транквіліон-Ставровецький, К.Сакович, І.Копинський та ін.).

Перелік рекомендованої літератури

1. Вишенський І. Твори. – К., 1986.

2. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 55-65.

3. Історія української філософії: Хрестоматія / Упоряд. М.В.Кашуба. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – С.103-136.

4. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 109-137.

5. Історія філософії України. Хрестоматія / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 560 с.

6. Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994. – 288 с.

7. Мицько І.З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. – К.: Вища школа, 1990. – 290 с.

8. Нічик В.М. Філософія в Київській братській школі // Філософська думка. – 1988. - №2.

9. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997. – 328 с.

10. Нічик В.М., Стратій Я.М. Особливості духовно-культурного розвитку в Україні наприкінці XVI- початку XVIІ ст. // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 177-218.

11. Пашук А.І. Іван Вишенський. Мислитель і борець. – Львів: Світ, 1990. – 176 с.

12. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. – У 2-х. ч. / ред. В.М.Нічик. – К.: Наукова думка, 1995. – Ч.2. – С. 172-173; 231-250; 284-331.

13. Потульницький В. Інтелектуальні впливи Заходу на духовне життя української еліти в XVIІ- XVIІІ ст. // Київська старовина. – 2001, №1.

14. Україна XVIІ ст.: суспільство, філософія, культура / ред. М.Попович, Є.Бистрицький, В.Брюховецький. – К.: Критика, 2005 – 584 с.

15. Философская мысль в Киеве. Историко-философский очерк / В.Д.Белодед, В.А.Буслинский, А.К.Бычко и др. – К., 1982. – 357 с.


ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ

(2 години)

1. Києво-Могилянська академія – перший в Україні центр професійної філософії.

2. Онтологічні, натурфілософські, логіко-гносеологічні ідеї професорів Києво-Могилянської академії (І.Гізель, Г.Кониський, С.Яворський, Т.Прокопович, Г.Щербацький та ін.).

3. Філософія людини. Морально-етичні проблеми. Вчення про державу. (М.Козачинський, П.Могила, Т.Прокопович, П.Орлик).

4. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської культури східних і південно-слов’янських народів.Перелік рекомендованої літератури

1. Виговський М., Філоненко С. Києво-Могилянська академія у XVIІІ ст. // Київська старовина. – К., 1996. - №1.

2. Гізель І. Метафізичний трактат // Хроніка – 2000. – К., 2000. - №37-38.

3. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 138-166.

4. Історія філософії на Україні: У 3-х т. – К.: Наукова думка, 1987. – Т1. – 400 с.

5. Кониський Г. Раціональна філософія, або логіка // Філос. твори: у 2-х т. – К.,1990. – Т.1.

6. Кониський Г. Моральна філософія або етика // Філос. твори: у 2-х т. – К.,1990. – Т.1.

7. Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997. – 328 с.

8. Ничик В.М. Феофан Прокопович. – М.: Мысль, 1977. – 192 с.

9. Орлик П. Маніфест від 4 квітня 1712 р. // Тисяча років української суспільно-політичної думки. – К., 2001. – Т.4. – Кн. 3.

10. Прокопович Т. Натурфілософія або фізика // Філос. твори: у 3-х т. – К., 1980. – Т.2.

11. Прокопович Т. Етика // Філос. твори: у 3-х т. – К., 1980. – Т.2.

12. Прокопович Т. Історичні праці // Філос. твори: у 3-х т. – К., 1981. – Т.3.

13. Стратій Я.М. Філософія в Києво-Могилянській академії // Київ в історії філософії України / Горський В.С., Стратій Я.М. та ін. – К.: Вид. дім «КМ Academia», 2000.

14. Стратій Я.М. Філософія у Києво-Могилянській академії // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 229-270.

15. Історія філософії України: Хрестоматія / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993.ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ Г.СКОВОРОДИ

(4 години)

Заняття перше

(2 години)

1. Особистість Сковороди. Витоки формування його світогляду.

2. Вчення про «три світи» і «дві натури».

3. Біблійна екзегетика та символізм Г.Сковороди.

Перелік рекомендованої літератури

1. Горбач Н.Я. Невідомий Григорій Сковорода. – Львів: Логос, 2002. – 152 с.

2. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 84-104.

3. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 167-194.

4. Петров В. Г.С.Сковорода. Спроба характеристики // Київська старовина. – 2001. - №6. – С. 109-120.

5. Попович М.В. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 256 с.

6. Прокопов Д.Є. Філософія Г.Сковороди // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда, В.Д.Литвинов, В.С.Лісовий та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 271-278.

7. Сковорода Григорій. Дослідження, розвідки, матеріали. – К., 1992. – С. 237-248; 271-282; 282-288.

8. Сковорода Г.С. Кольцо // Сковорода Г.С. Сочинения в 2-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1973. – С. 350-411.

9. Сковорода Г.С. Наркисс. Разглагол о том: узнай себя // Сковорода Г.С. – Соч. в 2-х т. – М.: Мысль, 1973. – Т.1. – С. 122-171.

10. Сковорода Г.С. Симфония, Нареченная книга Асхань о познании самого себя // Сковорода Г.С. Там же. – С. 172-243.

11. Сковорода Г.С. Книжечка о чтении Священного Писания, нареченная жена Лотова // Сковорода Г.С. Сочинения в 2-х т. – М.: Мысль, 1973. – Т.2.

12. Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. – К.: Смолоскип, 2005. – Т.1.

13. Эрн В. Борьба за Логос. Г.Сковорода. Жизнь и учение. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – С. 333-483; 507-516; 534-546.


Заняття друге

(2 години)

1. Антропологія Г.Сковороди. Вчення про «внутрішню людину» та теозис.

2. Ідея самопізнання і концепція «сродної» праці.

3. Етика Г.Сковороди. Педагогічні погляди.

4. Філософія «серця» та її вплив на подальший розвиток вітчизняної філософії.


Перелік рекомендованої літератури

1. Алтухов В.М., Буяновська Н.І. Педагогічні погляди Сковороди // Ноосфера. Збірник філософських праць. – Вип. 2. – Донецьк, 2002. – С. 29-31.

2. Горбач Н.Я. Невідомий Григорій Сковорода. – Львів: Логос, 2002. – 152 с.

3. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 167-194.

4. Нечепоренко Т.Б. Концепція «внутрішньої людини» в містичній антропології Г.С.Сковороди // Філософсько-етична спадщина Г.С.Сковороди і духовний світ сучасної людини. – Донецьк: ДонНТУ. – 2007. – С. 15-23.

5. Попович М.В. Григорій Сковорода: філософія свободи. – К.: Майстерня Білецьких, 2007. – 256 с.

6. Сковорода Г.С. Пізнай в собі людину. – Львів: Світ, 1995. – 528 с.

7. Сковорода Г.С. Разговор пяти путников об истинном счастии в жизни // Сковорода Г.С. Сочинения в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1973. – С. 313-349.

8. Сковорода Г.С. Начальная дверь к христианскому добронравию // Сковорода Г.С. Сочинения в 2-х т. Т.1. – М.: Мысль, 1973.

9. Сковорода Г.С. Діалог. Назва його – Потоп Зміїний // Сковорода Г.С. – Твори у 2-х томах. – К.: Обереги, 1994. – Т.2.

10. Эрн В. Борьба за Логос. Г.Сковорода. Жизнь и учение. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – С. 492-498; 516-525; 546-566; 567-572.

11. Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. – К.: Смолоскип, 2005. – Т.1.
МОДУЛЬ № 2

ТЕМА 7. ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

(2 години)


1. Романтизм як явище культури, його особливості в Україні.

2.Романтизм українських письменників (І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, П.Гулак-Артемовський, М.Максимович, М.Гоголь).

3. Філософські ідеї в творчості Кирило-Мефодіївського братства.

4.Романтичні традиції в творчості В.Антоновича, М.Драгоманова, П.Чубинського, О.Потебні.


Перелік рекомендованої літератури

1. Антонович В.Б. Автобіографічні записки// Київська старовина. – 1993. - №4.

2. Антонович В.Б. Вступна лекція до курсу історії // Київська старовина. - №3.

3. Вільчинський Ю. Олександр Потебня як філософ. – Львів: ЛДУ, 1995. – 128 с.

4. Гоголь Н.В. Авторская исповедь / Н.В.Гоголь // Выбранные места из переписки с друзьями. – М.: Сов. Россия, 1990. – С. 273-315.

5. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо. – К.: Критика, 2000. – 317 с.

6. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу// Драгоманов М.П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні»)/ Упоряд. Р.С.Міщук. – К.: Либідь, 1991. – С.461-558.

7. Зіньківський В. Гоголь в його релігійних шуканнях // Хроніка-2000. – К., 2000. - №37-38.

8. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь. – С. 195-224.

9. Кирило-Мефодіївське товариство. Збірник документів: В 3-х т. – К., 1990.

10. Костомаров М. Закон Божий (Книги буття українського народу). – К.: Либідь, 1991. – 40 с.

11. Мережковский Д. Гоголь. Творчество, жизнь и религия // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vehi.net/merezhkovsky/gogol/index.html/

12. Нечепоренко Т.Б. М.В.Гоголь: драматичний шлях пізнання людської душі // Ноосфера і цивілізація. Вип. 8-9 (11). – Донецьк, 2010. – С. 35-43.

13. Огородник І.В. Український романтизм: світогляд і філософія // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С.283-316.

14. Петров В. Куліш – хуторянин // Хроніка-2000. – К., 2000, №37-38.

15. Попович М.В. Микола Гоголь: Роман- есе. – К.: Наукова думка, 1987. – 208 с.ТЕМА 8. УКРАЇНСЬКА ДУХОВНО-АКАДЕМІЧНА ФІЛОСОФІЯ ХІХ- поч. ХХ ст.

(2 години)

1. Київська духовна академія, її значення в розвитку філософської думки в Україні.

2. Проблеми логіки і гносеології у творчості І.Скворцова, В.Карпова.

3. Шеллінгіанські мотиви у філософії П.Авсенєва, Й.Міхневича.

4. Філософський теїзм П.Ліницького та метафізика П.Кудрявцева.Перелік рекомендованої літератури

1. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 131-151.

2. Історія філософії України: Хрестоматія / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 560 с.

3. Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст. – К.: Наукова думка, 1993. – 150 с.

4. Мозгова Н.Г. Духовно-академічна філософія ХІХ - поч. ХХ ст. // Історія української філософії / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 317-358.

5. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. – К.: Вища школа, 1999. – 543 с.

6. Ткачук М.Л. Київська академічна філософія ХІХ - поч. ХХ ст.: Методологічні проблеми дослідження. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2000.

7. Україна: філософський спадок століть // Хроніка-2000. – К., 2000. - №37-38; №39-40.

8. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навч. посібн. – К.: Україна, 2001. – С. 253-277.

9. Шупик-Мозгова Н.Г. Петро Ліницький: життєвий шлях і духовна спадщина. – К.: Укр. центр духовної культури, 1997. – 208 с.ТЕМА 9. ФІЛОСОФІЯ П.ЮРКЕВИЧА

(2 години)

1. П.Д.Юркевич – видатний український філософ ХІХ ст.: життєвий шлях і творчість.

2. Вчення П.Юркевича про ідею.

3. Основні принципи філософії «серця».

4. Критика антропологічного матеріалізму. Значення творчості П.Юркевича.


Перелік рекомендованої літератури

1. Лук М.І. Філософія П.Юркевича // Історія української філософії: підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, М.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 359-381.

2. Лук М.І. Феномен Юркевича і українська духовність // Проблеми філософії,1992. – Вип. 94.

3. Пітч Р. Найголовніші елементи філософії П.Д.Юркевича // Філософська і соціологічна думка, 1992. - №9.

4. Шпет Г.Г. Философское наследие П.Д.Юркевича (к 40-летию со дня смерти) // Юркевич П.Д. Философские произведения. – М.: Правда, 1990. – 670 с.

5. Юрас І. Памфіл Юркевич: подробиці біографії // Філософська думка. – 1999. - №4.

6. Юрас І. Педагогічна концепція П.Д.Юркевича. – К.: Правда Ярославичів, 1998. – 64 с.

7. Юркевич П.Д. Ідея // Юркевич П.Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – С. 3-72.

8. Юркевич П.Д. Серце та його значення у духовному житті людини, згідно з ученням слова Божого // Юркевич П.Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – С. 73-114.

9. Юркевич П.Д. З науки про людський дух // Юркевич П.Д. Вибране. – К.: Абрис, 1993. – С. 115-221.ТЕМА 10. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ ХІХ – поч. ХХ ст.

(2 години)

1. Становлення університетської науки і філософії. Внесок П.Лодія і Д.Веланського в розвиток університетської філософії.

2. Філософія у Харківському університеті (Й.Б.Шад, А.Дудрович. Д.Багалій та ін.).

3. Філософські ідеї професорів Університета Св. Володимира (О.Новицький, С.Гогоцький, О.Козлов, О.Гіляров, Г.Челпанов, В.Зеньківський).

4. Позитивізм В.Лесевича і монодуалізм М.Грота.Перелік рекомендованої літератури

1. Асмус В.Ф. Філософія в Київському університеті у 1914-1920 рр. // Україна: філософський спадок століть. – Хроніка-2000. – К., 2000. - №37-38.

2. Генеза філософських студій у Київському університеті. 2-ге видання. / Л.В.Губерський, А.Є.Конверський, І.В.Бичко, І.В.Огородник та ін., - К., 2010. – 492 с.

3. Гіляров О. Вступ до філософії // Хроніка-2000. – К., 2000. - №37-38.

4. Грот М.Я. Про душу // Хроніка-2000. – К., 2000. - №39-40.

5. Журливий М.В. Лесевич як філософ // Хроніка-2000. – К., 2000. - №37-38.

6. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 279-301.

7. Конверський А.Є., Бичко І.В., Огородник І.В. Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність. – К.: ЦНЛ, 2005. – 336 с.

8. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К.: Либідь, 1997. – 328 с.

9. Огородник І.В., Руденко С.В. Університетська філософія. основні напрями філософської думки в Україні ХІХ - поч. ХХ ст.: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, М.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 382-427.

10. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Підручник. – К.: Україна, 2001. – С. 336-354.

ТЕМА 11. ФІЛОСОФСЬКІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ, НАУЦІ ТА ПУБЛІЦИСТИЦІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – поч. ХХ ст.)

(2 години)

1. Історіософські і соціально-політичні погляди В.Антоновича та Б.Кістяківського.

2. Соціальна філософія М.Драгоманова.

3. Філософські ідеї в творчості Л.Українки, І.Франка.

4. Філософське вчення В.Вернадського.


Перелік рекомендованої літератури

1. Алексеева Л.А. О некоторых аспектах формирования космической философии В.И.Вернадского // Ноосфера і цивілізація. Вип. 5 (8). – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – С. 5-10.

2. Антонович В.В. Вступна лекція до курсу історії // Київська старовина. – 1992. - №3.

3. Бичко А.К. Леся Українка: світоглядно-філософський погляд. – К.: Український Центр духовної культури, 2000. – 176 с.

4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – 520 с.

5. Вернадський В.І. Щоденник (1918. Полтава) // Київська старовина. – 1993. - №3-4.

6. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 171-202.

7. Драгоманов М.П. Вибране. – К.: Либідь, 1991. – 688 с.

8. Жило В. Прометеївські образи і мотиви у творчості Лесі Українки // Київська старовина. – 1993. - №4.

9. Зарубицька М. Смисл і абсурдність буття у поемі І.Франка «Мойсей» // Сучасність. – 1993. - №2.

10. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.Б.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 302-318.

11. Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 428-456.

12. Кистяковский В.А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. – 1990. - №6.
ТЕМА 12. ФІЛОСОФІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РАДИКАЛІЗМУ В УКРАЇНІ ХХ ст.

(2 години)

1. Генезис національного радикалізму.

2. Маніфест національного радикалізму М.Міхновського.

3. Основні ідеї національного радикалізму Д.Донцова.
Перелік рекомендованої літератури

1. Бодрій А. Дмитро Донцов і ОУН // Сучасність. – 1993. - №11.

2. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення України. – К.: Криниця, 1991. –128 с.

3. Донцов Д. Хрестом і мечем // Державність. – 1991. - №2.

4. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 319-336.

5. Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Філософська і соціологічна думка. – 1991. - №9.

6. Міхновський М. Самостійна Україна // Державність, 1992. – №2/5.

7. Огородник І.В. Націоналізм Д.Донцова // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 458-466.

8. Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку XX сторіччя). – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 396 с.
ТЕМА 13. ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ ХХ ст.

(2 години)

1. Загальна характеристика філософії діаспори, її особливості.

2. Історіософія В.Липинського.

3. Соціально-політичні погляди І.Лисяка-Рудницького.

4. Філософія Д.Чижевського.
Перелік рекомендованої літератури

1. Вільчинський Ю.М. Розвиток філософської думки в Україні (ХІХ - ХХ ст.): Текст лекцій. – Львів, ЛДУ, 1992.

2. Горський В.С. Історія української філософії: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 266-280.

3. Грушевський М. На порозі нової України. – К.: Наукова думка, 1991. – 120 с.

4. Історія філософії України: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 337-385.

5. Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Хроніка 2000. – 1993. – №3-4.

6. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2-х т. – К.: Основи, 1994.

7. Лісовий В.С. І.Лисяк-Рудницький – дослідник української політичної думки // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 482-497.

8. Погорілий А.О., Лісовий В.С. Д.Чижевський: філософські дослідження // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 501-517.

9. Чижевський Д. Філософські твори. У 4-х т. – К.: Смолоскип, 2005.


ТЕМА 14. СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ В ХХ- поч. ХХІ ст., ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

(2 години)

1. Особливості пожовтневого періоду розвитку філософії в Україні:

- ідеологізація філософської думки, пожовтнева «руїна»;

- творчі здобутки філософів України у 20-50-х рр.;

- гуманістична спрямованість діяльності «шістдесятників».

2. Розробка теоретичних та методологічних проблем у 70-90 рр.

3. Сучасні духовні передумови національного самовідродження філософії.Перелік рекомендованої літератури

1. Бычко И.В. Познание и свобода. – М.: Просвещение, 1976. – 253 с.

2. Босенко В.А. Диалектика как теория развития. – К.: Изд-во Киевского ун-та,1966. – 246 с.

3. Генеза філософськиї студій у Київському університеті. 2-ге видання/ авт.колектив Л.В.Губерський, А.Є.Конверський, І.В.Бичко, І.В.Огородник та ін.; - К., 2010. – С.239-260, с. 316-335.

4. Історія української філософії: Підручник / М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, І.В.Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. – С. 390-407.

5. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920-30-х рр.: соціальний портрет та історична доля. – К.: Глобус, 1992. – 176 с.

6. Копнин П.В. Введение в марксистскую гносеологию. – К.: Наукова думка, 1966. – 288 с.

7. Лісовий В.С. Українська філософська думка 60-80 рр. ХХ ст. // Історія української філософії: Підручник / С.В.Бондар, Г.В.Вдовиченко, Н.Ю.Кривда та ін. – К.: Академвидав, 2008. – С. 548-601.

8. Попович М.В. Раціональність і виміри людського буття. – К.: Сфера, 1997. – 290 с.

9. Шинкарук В.І. Філософські твори: В 3-х т. – К., 2009.

10. Загороднюк П. Деякі методологічні питання висвітлення філософської думки на Україні в 20-30-х рр. ХХ ст. // Проблеми філософії. Міжвідомчий збірник. – К., 1971. – Вип. 21.

11. Мейс Дж. Буремний дух розстріляного відродження // Сучасність. – 1994. - №11-12.

12. Роженко М. Трагедія академіка Володимира Юринця (Штрихи до історії української філософії радянської доби). – К.: Укр. центр духовної культури, 1996. – 189 с.

4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ / ІСПИТУ
1. Поняття національної культури, її джерела і складники та місце в ній філософії.

2. Предмет, метод і значенння історії української філософії.

3. Етапи розвитку української філософії та її особливості.

4. Міфосвідомість як тип суспільної свідомості – переддень української філософської думки.

5. Особливості міфорелігійних уявлень праукраїнців, вплив індоєвропейських вірувань.

6. Специфіка слов’янської міфології, багатоманітність її тематики.

7. Суспільно-політичні, економічні та культурні передумови розвитку філософської думки в Київській Русі.

8. Роль християнства у становленні києво-руської філософської думки та його співіснування з дохристиянським світоглядом.

9. Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників.

10. Філософські ідеї в пам’ятках києво-руської літератури.

11. Образ святості як етичний ідеал давньоруської культури.

12. Проблема людини в філософській думці Київської Русі.

13. Основні джерела формування києворуської філософії.

14. Філософсько-богословські ідеї у творчості Іларіона Київського.

15. Характерні особливості філософської культури Давньої Русі.

16. Тенденції та явища українського передвідродження (ХІІІ-ХV ст.).

17. Науково-філософська діяльність київського гуртка книжників («ожидовілих») в 40-60-х рр. XV ст.

18. Ренесансний гуманізм та його вплив на українську філософську думку (Ю.Дрогобич, П.Русин, Ст.Оріховський).

19. Проблема Бог-світ-людина у творчості українських гуманістів.

20. Погляди на державу і право Ст.Оріховського.

21. Розвиток реформаційних та гуманістичних ідей в Острозькому культурно-освітньому осередку в ХVІ-ХVІІ ст.

22. Філософські ідеї в творчості І.Вишенського.

23. Розвиток філософської думки в братських школах України у ХVІ-ХVІІ ст.

24. Ставлення діячів братств до духовних здобутків Княжої доби, східної патристики і західної вченості.

25. Розвиток гуманістичних ідей у Київському братстві (М.Смотрицький, К.Сакович, К.Транквіліон-Ставровецький та ін.).

26. Діяльність наукового гуртка друкарні Києво-Печерської Лаври.

27. Розвиток філософії в Україні доби бароко. Києво-Могилянська академія як центр формування професійної філософії.

28. Розуміння філософії києво-могилянськими професорами.

29. Онтологічні, натурфілософські, логіко-гносеологічні ідеї професорів Києво-Могилянської академії (І.Гізель, Г.Кониський, С.Яворський, Т.Прокопович, Г.Щербацький та ін.).

30. Вчення про людину. Морально-етичні проблеми в філософських курсах Києво-Могилянської академії.

31. Суспільно-політичні ідеї в творчості П.Могили, П.Орлика, Ф.Прокоповича.

32. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку філософської культури східних та південнослов’янських народів.

33. Г.С.Сковорода – основоположник якісно нового періоду в розвитку філософської думки в Україні.

34. Витоки формування філософського світогляду Г.Сковороди.

35. Вчення Г.Сковороди про «три світи» і «дві натури».

36. Наука про Бога, біблійна екзегетика та символізм Г.Сковороди.

37. Антропологія Г.Сковороди.

38. Вчення Г.Сковороди про самопізнання та концепція спорідненої праці.

39. Етичні та педагогічні погляди Г.Сковороди.

40. Філософія «серця» Г.Сковороди та її вплив на подальший розвиток вітчизняної філософії.

41. Романтизм як явище культури, його особливості в Україні ХІХ ст.

42. Філософія національної ідеї в європейській культурі ХІХ ст. та її вплив на українську філософію.

43. Романтизм у творчості українських письменників (І.Котляревський, Г.Квітка-Основ’яненко, П.Гулак-Артемовський. М.Максимович.

44. Романтизм у творчості М.Гоголя.

45. Філософські ідеї діячів Кирило-Мефодіївського братства (П,Куліш, Т.Шевченко, М.Костомаров).

46. Історіософські погляди М.Костомарова.

47. Внесок Т.Г.Шевченка у розробку філософії української ідеї.

48. Київська духовна академія, її значення в розвитку філософської думки в Україні.

49. Проблеми логіки і гносеології у творчості І.Скворцова, В.Карпова.

50. Шеллінгіанські мотиви в філософії П.Авсенєва, Й.Міхневича.

51. Філософський теїзм П.Ліницького.

52. Метафізика П.Кудрявцева.

53. П.Д.Юркевич – видатний український філософ, життєвий та творчий шлях.

54. Вчення П.Юркевича про ідею.

55. Основні принципи філософії «серця» П.Юркевича.

56. Критика П.Юркевичем антропологічного матеріалізму.

57. Становлення університетської філософії в Україні ХІХ- поч. ХХ ст.

58. Філософія у Харківському університеті (Й.Б.Шад, А.Дудрович, Д.Багалій та ін.).

59. Особливості та основні напрямки розвитку філософії в Університеті Святого Володимира в ХІХ – поч. ХХ ст.

60. О.Новицький про предмет та завдання філософії.

61. Філософське вчення О.Козлова.

62. Філософські погляди С.Гогоцького.

63. Філософія О.Гілярова.

64. Неокантіанські мотиви в творчості Г.Челпанова.

65. Релігійно-філософське вчення В.Зеньківського.

66. Позитивізм В.Лесевича.

67. Монодуалізм М.Грота.

68. Філософія права Б.Кістяківського.

69. Історіософські та соціально-політичні погляди В.Антоновича.

70. Філософський світогляд Л.Українки

71. Філософські погляди І.Франка.

72. Соціальна філософія М.Драгоманова.

73. Вчення про ноосферу В.Вернадського.

74. Суспільно-політичні погляди В.Вернадського.

75. Філософські погляди О.Потебні.

76. Генезис національного радикалізму в Україні у ХХ ст.

77. Маніфест національного радикалізму М.Міхновського.

78. Основні ідеї національного радикалізму Д.Донцова.

79. Загальна характеристика філософії діаспори ХХ ст., її особливості.

80. Філософські погляди В.Винниченка.

81. Історіософія М.Грушевського.

82. Соціально-політичні погляди І.Лисяка-Рудницького.

83. Історіософія В.Липинського.

84. Д.Чижевський як історик філософії.

85. Особливості пожовтневого періоду розвитку філософії в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.

86. Творчі здобутки філософів України у 20-50-х рр. ХХ ст.

87. Гуманістична спрямованість діяльності шістдесятників.

88. Розробка теоретичних та методологічних проблем філософії у 70-90-х рр. ХХ ст.

89. Сучасні духовні передумови національного самовідродження філософії.

90. Стан наукових досліджень з історії української філософії на сучасному етапі.


Навчальне видання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬЕТ КОМПЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ


Кафедра філософії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

циклу гуманітарної підготовки

з нормативної дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

для студентів очної і заочної форм навчанняУкладач:

Нечепоренко Тамара Борисівна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬЕТ КОМПЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра філософії
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

циклу гуманітарної підготовки

з нормативної дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ

для студентів очної і заочної форм навчання


Галузь знань 0203 «Гуманітарні науки»

Напрям підготовки 6.020301 «Філософія»

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Філософія»

Протокол №___ від «___» «__________» 20___р.


Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «__________» 20___р.
Донецьк, 20__


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 22717
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки
У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань І напрямів підготовки...
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни " культурологія" для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей
Дисципліна “Культурологія” є складовою нормативної частини циклу професійної та практичної підготовки
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки
Напрям підготовки: 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять
України: Програма курсу І методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять студентів неісторичних спеціаль-ностей / Уклала...
Методичні вказівки І плани семінарських занять циклу гуманітарної підготовки з нормативної дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо
С 69 Соціологія: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька та ін. — К.: Кнеу, 1999....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка