Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»Скачати 172,09 Kb.
Дата конвертації14.10.2017
Розмір172,09 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І (ІІІ) КУРСУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – «ФІЛОЛОГІЯ»

КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»
Укладач старш. викл. Ю. М. Шульженко


Рецензент старш. викл. Ж. Г. Мацак

Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _____ 2011 р.

Заступник голови методичної ради __________ доц. С. А. Сергієнко

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів ІІІ курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»


Укладач викл. Ю. М. Шульженко
Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І. І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

ЗМІСТ

Вступ………………….…………………………………………...…........………….4

1 Тематика та основні етапи розробки курсової роботи……….……….........……5

2 Структура та зміст курсової роботи………………………………………...........5

3 Вимоги до написання курсової роботи…………………………………...............7

4 Захист курсової роботи………………………………………………………........8

5 Критерії оцінювання курсової роботи……………………………………………9

Список літератури………………………………………………………………….10

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи…….....…..14

Додаток Б Зразок оформлення плану курсової роботи……………………..……15

Додаток В Зразок оформлення бібліографії………………………………….…..16

Додаток Г Орієнтовний перелік тем курсових робіт……………………...……..17ВСТУП

Однією з форм самостійної роботи студентів є курсова робота. Метою написання курсової роботи є закріплення набутих під час вивчення дисципліни теоретичних знань, перевірка здібностей студента самостійно й творчо застосовувати теоретичні знання при вирішенні практичних питань.

З виконання курсової роботи починається професійне становлення студента, визначається його здатність до самостійного пошуку шляхів розв’язання проблем, пов’язаних з його майбутньою професією.

Курсова робота повинна стати підготовчим етапом до виконання випускних кваліфікаційних і дипломних робіт, нести характер дослідження, мати теоретичне значення і практичну цінність.

Виконуючи курсову роботу, студенти повинні навчитися користуватися бібліотечним фондом, самостійно підбирати книги, журнали, газети, які безперечно збагатять їх додатковими теоретичними знаннями, навчать осмислювати й аналізувати різні точки зору, наводити переконливу аргументацію щодо захисту власно висловлених теоретичних положень. Наявність самостійно підібраних джерел є обов’язковою вимогою до курсової роботи, тому що це сприяє розширенню лінгвістичного та літературознавчого кругозору студентів та формуванню їх власного погляду на вибрану проблему.

При виконанні курсової роботи студентам надається максимальна самостійність у розробці вибраної теми при активній взаємодії з викладачем.1 ТЕМАТИКА ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсових робіт складається з урахуванням необхідності висвітлення різноманітних проблем вивченої дисципліни, орієнтуючи студентів на розв’язання актуальних завдань у сфері історії та теорії літератури та перекладу.

Курсова робота виконується на одну з тем, які запропоновані кафедрою перекладу (додаток Г).

Основні етапи розробки курсової роботи включають: • вибір теми курсової роботи;

 • вивчення літературних джерел;

 • складання плану курсової роботи;

 • підготовка теоретичної частини роботи;

 • аналіз фактичного матеріалу;

 • оформлення курсової роботи та подача її на рецензування керівникові;

 • післярецензійне доопрацювання курсової роботи та підготовка до захисту;

 • захист курсової роботи.2 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Зміст курсової роботи визначається обраною темою. Незалежно від теми завдання і плану кожної курсової роботи, загальна структура повинна мати: 1. титульну сторінку (додаток А);

 2. зміст (план роботи);

 3. вступ;

 4. основну частину дослідження;

 5. висновки;

 6. список використаної літератури;

 7. додатки.

У змісті студент перераховує загальні питання, які він розглядає в курсовій роботі, та вказує номер сторінки, з якої починається текст розділів і підрозділів (додаток Б). Вступ містить обґрунтування актуальності вибраної теми, її теоретичну значущість і практичну цінність як для розвитку теорії та історії літератури , так і для розвитку теорії та практики перекладу, оскільки студент-перекладач повинен будь-яку літературознавчу проблему пов’язувати з майбутньою професією. До поняття «актуальності» входить корисність теми для сучасного етапу розвитку науки. При встановленні актуальності теми слід ураховувати праці науковців з точним наведенням їх імен і ролі в розробці питання. Практична й теоретична цінність роботи – це можливість використання її результатів у тому чи іншому курсі на семінарах і практичних заняттях, а також конкретний внесок у той чи інший розділ теорії літератури та історії зарубіжної літератури. Теоретичне значення формулюється як конкретний внесок у певний розділ літературознавства. У вступі студент чітко визначає об’єкт дослідження, формулює мету і завдання, використані під час виконання роботи наукові методи дослідження (як загальнонаукові: дедуктивний метод, типологічного аналізу, суцільної вибірки), які вибираються залежно від напряму та об’єкта дослідження.

Обов’язково треба вказати обсяг опрацьованого фактичного матеріалу, який повністю наводиться у додатку.

Основна частина розглядає різні точки зору в науці за даною темою. Теоретична частина передбачає аналіз та осмислення опрацьованої студентом літератури за темою дослідження, а також певні висновки, які спонукають до здійснення необхідних дослідницьких розвідок.

Крім теоретичної частини, робота включає і практичну частину. Студент демонструє своє вміння вести дослідження на літературному матеріалі, класифікувати його, встановлювати зв’язки між літературними явищами, помічати закономірності їх функціонування, а також відмічати тенденції можливих змін у літературному процесі.

Якщо в практичній частині розглядаються окремі літературні явища, термінологічні паралелі, ця практична частина подається в роботі поряд з теоретичними питаннями.

Якщо практична частина пов’язана з конструктивним художнім текстом, практична частина робиться окремо і виноситься в самостійний розділ, який розташовується перед розділом після теоретичної частини. За практичною частиною йдуть загальні висновки, у яких стисло підсумовуються результати дослідження з особливим акцентом на практичні аспекти дослідження, висловлюється та обгрунтовується власна точка зору студента на вивчену літературознавчу проблему, намічаються перспективи її подальшої наукової розробки.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 2 – 3 друковані сторінки.

Список використаної літератури (бібліографія) повинен містити список усіх літературних джерел, якими користувався студент при виконанні курсової роботи і, на які в його роботі є посилання. Кількість джерел чітко не визначається вимогами, але не повинна бути меншою 20 – 25 одиниць. Бібліографічний список оформлюється в алфавітному порядку.

Зразки оформлення курсової роботи і бібліографії наводяться в додатках Б і В.
3 ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота виконується українською або іноземною (англійською) мовою.

Обсяг курсової роботи – 25 – 30 сторінок.

Курсова робота виконується на стандартних аркушах форматом А4. Кожна сторінка роботи повинна поля: зліва 30 мм, справа 10 – 15 мм, угорі
20 мм, знизу 20мм.

Курсова робота друкується 14 шрифтом Times New Roman через півтора міжрядкові інтервали.

Курсова робота має бути виконана за відповідною структурою з виділенням окремих частин роботи, абзаців, з нумерацією сторінок арабськими цифрами у правому верхньому кутку сторінки, ураховуючи титульну сторінку (нумерація додатків наскрізна).

У використаних літературних джерелах вказують прізвище та ініціали автора, назву твору, місто видання, видавництво, рік видання, загальну кількість сторінок, як це зазначено в ориґіналі.

При наведенні цитати в тексті роботи необхідно у кінці цитати вказати у дужках номер відповідного джерела з бібліографічного опису і сторінку, з якої вона взята, наприклад: [14, с. 35]. У випадку опису джерела в цілому в дужках зазначається лише його номер за списком, наприклад: [5].


4 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Написана та оформлена відповідно до вимог, курсова робота подається на перевірку науковому керівникові не пізніше ніж за 14 днів до захисту. Керівник рецензує роботу та повертає у разі потреби на доопрацювання.

Курсові роботи, які, на думку керівника, заслуговують позитивної оцінки, підлягають захисту.

Захист роботи відбувається в установлений термін у присутності студентів та комісії: керівника й викладачів кафедри. Під час захисту студент називає тему і мету дослідження, повідомляє план роботи і стисло (протягом 5 – 10 хвилин) передає зміст роботи. Особливу увагу необхідно при цьому звернути на практичну частину роботи, тобто дослідницьке завдання.

У кінці виступу студент формулює висновки, відповідає на поставлені запитання, користуючись напрацьованими в процесі написання роботи доведеннями та спостереженнями.

Комісія оцінює роботу з урахуванням її захисту та відгуку керівника.

Оцінку заносять до залікової книжки, а потім до додатка до диплома.

Успішно захищена курсова робота може бути запропонована для подальшого розвитку та написання дипломної роботи.5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Виконану й захищену курсову роботу оцінюють за 12-бальною системою.

Оцінка „відмінно” (10 – 12) виставляється за умови повного розкриття теми дослідження, дотримання всіх вимог до виконання й оформлення курсової роботи, наявності в ній елементів самостійного наукового аналізу й чіткого формулювання його результатів, творчого підходу до висвітлення літературознавчих та перекладацьких проблем.

На „добре” (7 – 9) заслуговує робота, у якій наявні незначні недоліки в оформленні теоретичної чи дослідницької частини, але недостатньо вдало сформульовані результати дослідження й висновки. Допускаються незначні похибки в оформленні роботи.

Задовільно” (4 – 6) виставляють за умови наявності поданих, але не обґрунтованих теоретичних положень, недостатнього обсягу фактичного матеріалу, неправильно оформлення розділів роботи, наведення недостатньо переконливих прикладів чи поверхневого підходу до аналізу літературних явищ.

Незадовільно” (1 – 3) виставляють за умови недотримання вимог до виконання курсової роботи, нерозкриті теми дослідження, за відсутності переконливості теоретичних викладок та невиконаної дослідницької частини. Така робота не допускається до захисту.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аверинцев С. С. Взаимосвязь и взаимовлияние жанров в развитии античной литературы. – М. : Спб, 1989. – 276 с.

 2. Антична література : Хрестоматія. – К. : Либідь, 1994. – 276 с.

 3. Античные писатели : Словарь. – Москва : СПб., 1999. – 447 с.

 4. Артамонов С. Д. Литература древнего мира. – М., 1988. – 254 с.

 5. Баратова Т. В. Гюго Віктор. Собор Паризької Богоматері. Поезія : Посібник для 9 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 96 с.

 6. Баратова Т. В. Література Середньовіччя : Посібник для 9 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2001. – 64 с.

 7. Богдан Л. С. Зарубіжна література. Розгорнуте календарне планування уроків за програмою 2001 року. 10 клас : Посібник для вчителя. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 160 с.

 8. Большая энциклопедия литературных героев : В 4 т. – М., 2001.

 9. Большой справочник по литературе. – М., 2000. – 295 с.

 10. Бондар С. Д. Зарубіжна література : Плани-конспекти. 6 клас. – Харків: Торсінг, 2003. – 224 с.

 11. Васильєв Є. М. Франц Кафка. Новела «Перевтілення» та інші твори : посібник для 11 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 64 с.

 12. Вейс Г. История цивилизаций: иллюстрированная энциклопедия : в 3 т. – М., 1999.

 13. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М., 1988. – 496 с.

 14. Всемирный биографический энциклопедический словарь. – М., 1998. –

926 с.

 1. Гаспаров М. А. Об античной поэзии: поэты, поэтика, риторика. – СПб., 2000. – 478 с.

 2. Гладкий В. Д. Древний мир: Энциклопедический словарь : В 2 т. – Донецк, 1997.

 3. Гловацька К. І. Міфи Давньої Греції. – К., 1991. – 264 с.

 4. Голіченко Т. С. Слов’янська міфологія та антична культура. – К., 1994. –

92 с.

 1. Горбунов А. М. Панорама векав : Зарубежная художественная проза от возникновения до ХХ века. Популярн. библиограф. энциклопедия. – М., 1991. – 576 с.

 2. Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навч. посібник. – К., 1994. – 406 с.

 3. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред.
  Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.

 4. Кузьма Ю. Н. Побутовий роман в античності. – Львів, 1968. – 30 с.

 5. Кун М. А. Легенди та міфи Стародавньої Греції. – К., 1967.

 6. Лагунов А. И. Джордж Гордон Байрон. – Харьков: Веста: Издательство «Ранок», 2003. – 64 с.

 7. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2001. – 1600 с.

 8. Лісовий І. А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. – Львів, 1988. – 200с.

 9. Моклиця М. Основи літературознавства. Посібник для студентів, – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 192 с.

 10. Назарець В. М. Камю Альбер. Роман. Чума : Посібник для 11 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 96 с.

 11. Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму : Підручник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 416 с.

 12. Ніколенко О. М. Романтизм у поезії. Г. Гейне, Дж. Г. Байрон, А. Міцкевич, Г. Лонгфелло : Посібник для вчителя. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 176 с.: іл. – (Скарбниця словесника).

 13. Ніколенко О. М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII – XVIII століть : Посібник для вчителя. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 224с.

 14. Ніколенко О. М. Зарубіжна література XIX ст. – К. : Видавничий центр "Академія", 1999. – 360 с.

 15. Ніколенко О. М. Поезія французького символізму. Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо : Посібник для вчителя. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 144 с.

 16. Паращич В. В. Антична література: Посібник для 9 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 64 с.

 17. Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література : Підручник. – К., 2001. – 718 с.

 18. Потопахіна Л. І. Стендаль. Червоне і чорне : Посібник для 10 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2001. – 80 с.

 19. Семчинський С. В. Антична література : Довідник. – К., 1993. – 318 с.

 20. Столій І. Л. Оскар Вайльд. Зоряний хлопчик. Портрет Доріана Грея : Посібник для учнів 10 класу, вчителів зарубіжної літератури. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 80 с.

 21. Султанов Ю. І. У світі античної літератури : Посібник для вчителя. –

Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 112 с.

 1. Татаринов В. Е. Оноре де Бальзак. – Харьков : Веста : Издательство «Ранок», 2002. – 64 с.

 2. Татаринов В.Е. Уильям Шекспир. – Харьков : Ранок, 2004. – 80 с.

 3. Усі зарубіжні письменники / Упоряд. О. Д. Міхільов та ін. – Донецьк: СПД ФО Сердюк В.І., 2005. – 384 с.

 4. Цимбалюк Ю. В. Латинські прислів’я і приказки. – К., 1990. – 436 с.

 5. Шахова К. О. Література Англії. XX століття : Навч. посібник. – К. : Либідь, 1993. – 400 с.

 6. Шутько Р. Б. Ернест Хемінгуей. Старий і море. Посібник для 11 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 64 с.

 7. Шутько Р. Б. Шоу Бернард. Зарубіжна література : Посібник для 10 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2001. – 64 с.

 8. Шевченко Н. В. Зарубіжна література. Практичний довідник. – Харків : Весна, 2009. – 496 с.

48. Шухорова А.І. Ібсен Генрік. Посібник для 10 класу. – Харків : Веста : Видавництво «Ранок», 2002. – 56 с.

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра перекладу


КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни “Історія зарубіжної літератури ”

на тему:

“_________________________________________________”

(назва)


Студента (ки) _____курсу


групи_________________

факультету ____________

_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник:

_______________________

(учене звання, посада)

________________________________

(прізвище та ініціали)


Кременчук 20__


Додаток Б

Зразок оформлення плану курсової роботи на тему : «Балада як жанр у світовій літературі»
ВСТУП………………………………………………………………………...3

РОЗДІЛ 1 ВИНИКНЕННЯ БАЛАДИ ЯК ЖАНРУ………………………...6

1.1 Визначення жанру балади у літературознавстві…………………..6

1.2 Види та жанрові різновиди балад…………………………………..9

РОЗДІЛ 2 РОЗВИТОК ЖАНРУ БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ...13

2.1 Розвиток жанру балади у Франції…………………………………13

2.2 Розвиток жанру балади в Італії та Німеччині…………………….15

2.3 Скандинавські балади……………………………………………...20

2.4 Англо- шотландські балади………………………………………..23

2.5 Російські балади……………………………………………………27

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….31

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………….…34

ДОДАТКИ……………………………………………………………………36

Додаток В

Зразок оформлення бібліографії

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Бархударов Л. С. Тетради переводчика. – М. : Международные отношения, 1969. – 196 с.

 2. Гутнер М. Д. Пособие по переводу с английского языка на русский. – М. : Высшая школа, 1982. – 158 с.

 3. Зорівчак Р. С. Реалія і переклад. – Львів : Львівський державний університет, 1989. – 216 с.

 4. Литвиненко О. А. Семантичні відношення в англійській терміносистемі галузі насособудування // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – №611. – Серія романо-германська філологія. Проблеми перекладу та іншомовної комунікації. – Х. : КОНСТАНТА, 2003. – С. 171 – 174.

 5. Титов В. М. Парадигма діалогу культур і освіта // Діалог культур і духовний розвиток людини : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. – К., 1995. – С. 3 – 4.

 6. J. Holton Wilson and J.R.Clark. Economics. – South-Western Publishing Co., Cincinati, Ohio, 1993. – 613 p.

 7. Sheena Brilley Women in the Workforce. – HMSO Scotland, 1996. – 472 p.

 8. Maclean’s newsmagazine, Toronto, Ont., March 24, 1997. – 86 p.

 9. Time, Canadian edition, January 20, 1997. – 54 p.

Джерела довідкової літератури

 1. Гальперин И. Р. Большой англо-русский словарь. – М. : Русский язык, 1977. – 1721 с.

 2. Мельничук О. С. Словник іншомовних слів. – К. : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1977. – 568 с.

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Harris R. A. Handbook of theoretical devices // Online. – 2001.//http:/www.uky.edu/Arts Sciences/ Classics/harris/rhetform.html.

Додаток Г

Орієнтовний перелік тем курсових робіт

1. Давньогрецька трагедія як спосіб пізнання життя і світу.

2. Образ Прометея у світовій літературі.

3. Сюжети давньогрецьких міфів у сучасній літературі (на матеріалі роману Дж. Апдайка «Кентавр» або трилогії Б. Вербера «Імперія янголів», «Ми, боги», «Подих богів».

4. Метаметафора перетворення у світовій літературі (від Овідія до Ф. Кафки і К. Райнсмара).

5. Роман-робінзонада у світовій літературі (від Д. Дефо до В. Голдінга ).

6. Тема марнославства у світовій драматургії (за комедіями Ж. Б. Мольєра, І. Карпенка-Карого, М. Куліша).

7. В. Гюго і його «кам’яна симфонія» (за романом «Собор Паризької Богоматері»).

8. Собор… без Бога (компаративний аналіз творів В. Гюго, О. Гончара та І. Багряного).

9. Образ сильної особистості у новелістиці П. Меріме .

10. Два потоки фантастики у творчості Е. Т. А. Гофмана.

11. Філософські ідеї історичного розвитку у романах В. Скотта.

12. Образ Фауста у світовій літературі .

13. Проблема морального вибору та пошук сенсу життя у трагедії Й. В. Гете «Фауст».

14. Образ Дон Жуана у світовій літературі.

15. Байронізм у світовій літературі.

16. Влада грошей у романах О. де Бальзака .

17. Жіночі образи у романі Л. Толстого «Війна і мир».

18. Образ детектива-аматора у світовій літературі.

19. Ідея наполеонізму в літературі та сучасному житті ( за романами «Червоне і чорне» Ф. Стендаля та «Злочин і кара» Ф. Достоєвського).

20. Образ сильної особистості у новелістиці П. Меріме.

21. Переосмислення ролі та місця жінки в суспільстві у творах

В. Винниченка і Г. Флобера.

22. Художній світ Діккенса: принцип добра.

23. Сходинки, які ведуть до щастя (за п’єсою-казкою М. Метерлінка «Синій птах»­).

24. Поетика «нової драми»: від Г. Ібсена до А.Чехова.

25. Казки О. Вайлда – втілення досконалої поетичної форми і поетичного мислення.

26. «Салонні комедії О. Вайлда – дзеркало моралі та звичаїв англійського суспільства кінця ХІХ ст.

27. Спадкоємні зв’язки прози Р. Ролана з російською літературою.

28. «Магічний реалізм» у творчості Г. Г. Маркеса (на матеріалі роману «100 років самотності»).

29. Жанр філософської притчі у творчості Річарда Баха і Пауло Коельо.

30. Боротьба різних моделей світу у романі Умберто Еко «Ім’я троянди».

31. «Вавилонська бібліотека» Х.-Л. Борхеса і «Маятник Фуко» У. Еко: алхімія, езотерика і детектив.

32. Доля «втраченого покоління» у романах Е. М. Ремарка.

33. Образ митця у світовій літературі (за романами С. Моема, А. Мердок,

Дж. Фаулза).

34. Змалювання меж людського пізнання ( за романом С. Лема «Соляріс»).

35. Притчевий характер роману В. Голдінга «Володар мух».

36. Кобо Абе як творець роману-параболи (за романами «Жінка в пісках» та «Людина-коробка»).

37. Роман-антиутопія у ХХ ст. (за романами Є. Замятіна «Ми», Дж. Оруела «1984», О. Хакслі «Чудовий новий світ»).

38. Проблема вибору і тема перестороги у романі А. Камю «Чума».

39.Проблеми сучасної молоді у світовій літературі (за повістями

Дж. Селінджера , Ф. Саган, П. Вежинова).

40. Проблема морального вибору людини в абсурдному світі (за романами

А. Мердок «Замок на піску» , «Дзвін», «Втеча від чарівника»).

41. Образ «злого генія у романах А. Мердок («Відрубана голова», «Дика троянда», «Одноріг»).

42. Шекспірівські алюзії у романі Дж. Фаулза «Маг» («Волхв»).

43. Американська школа «чорного гумору» (за романами К. Кізі,

К. Воннегута, В. Берроуза).

44. Магія чисел у романах Ф. Достоєвського.

45. Дуалізм двох релігій у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».

46. Київ у житті та творчості М. Булгакова.

47. Головний конфлікт любовної поезії М. Цвєтаєвої.

48. Образ кар’єриста у світовій літературі .

49. Б. Шоу- творець інтелектуального театру ХХ ст.

50. Жанр філософської казки-притчі у світовій літературі.

51. Ф. Кафка – аналітик відчуження.

52. Жанр новели у світовій літературі.

53. Образ «маленької людини» у модерністському романі ХХ ст. (за творами Ф. Кафки, Дж. Джойса та А. Камю).

54. «Потік свідомості» як художній метод (на матеріалі модерністської прози ХХ ст.).55.Діапазон літературного процесу у ХХІ ст.: від елітарної до масової літератури.Каталог: new -> doc kafedr
new -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
new -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
new -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
doc kafedr -> Курс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи Цілі та завдання курсової роботи
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка