Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»Скачати 234,93 Kb.
Дата конвертації21.01.2018
Розмір234,93 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
крну


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.010203 «ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ»

КРЕМЕНЧУК 2014

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.010203 – «Здоров’я людини»

Укладач к. фіз. вих., доц. Т. І. Лошицька

Рецензент к. фіз. вих., доц. В. С. Гуменний

Кафедра здоров’я людини


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від__________

Голова методичної ради______________ проф. В. В. КостінЗМІСТ
Вступ.............................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи …...…………....…..6

2 Перелік тем і вправ для самостійного опрацювання…………………...……….8

Фізична культура і спорт у стародавньому світі…………………………..8

Фізична культура і спорт у середні віки (V – ХІІ ст.) ……………………9

Фізична культура і спорт у період Відродження…………………………9

Фізична культура і спорт у Новітній час………………………………..…10

Фізична культура і спорт в Україні з 2-ї половини ХІХ ст. до 1917 р..11

Фізична культура і спорт в Україні в період з 1917 до 1941 рр………...12

Фізична культура і спорт в Україні у роки Великої Вітчизняної війни…13

Фізична культура і спорт в Україні на сучасному етапі………..…………14 3 Питання до іспиту…….………………………………………………………….15

Список літератури……………………..………….…………………….….………19

Додаток А Тематика рефератів з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури»…………………………………………………………………………....20

ВСТУП
«Історія фізичної культури» являє собою наукову дисципліну історичних і педагогічних знань.

Вона є самостійною галуззю знань історичної науки, являє собою специфічний напрямок історико-педагогічних знань про фізичне виховання, спорт та фізичну рекреацію.

«Історія фізичної культури» вивчає минуле людства у всій його конкретності та різноманітності, щоб пізнати, зрозуміти досягнення попередніх епох, а досвід тисячоліть корисно застосовувати сьогодні та у майбутньому, як, наприклад, Олімпійські ігри.

Предметом вивчення «Історії фізичної культури» є загальні закономірності виникнення, розвитку фізичної культури на різних етапах існування людства, з’ясування їх у різних народів минулого і сьогодення, аналіз їх практики, до змісту якої входять засоби, методи, ідеї, теорії і системи фізичної культури різних народів, де вона органічно входить до життєдіяльності.

Дисципліна вивчає становлення і розвиток фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах і в Україні від стародавнього часу і до сьогодні. Курс складається із двох розділів: «Історія фізичної культури і спорту зарубіжних країн» та «Історія фізичної культури і спорту України».Мета навчальної дисципліни – озброїти студентів знаннями про походження і поширення у світі засобів, форм і методів, ідей, теорій і систем фізичного виховання і спорту, існуючих у різні періоди людського суспільства.

Завдання дисципліни:

 • сформувати у студентів уявлення про фізичну культуру як складову частину загальнолюдської культури;

 • ознайомити студентів з особливостями розвитку форм фізичного виховання у різні історичні періоди;

 • навчити студентів критично оцінювати засоби та напрями фізичного виховання у різні періоди життя суспільства (війни, миру, розвитку та занепаду виробництва тощо);

 • навчити застосовувати у практичній діяльності сьогодення історичний досвід фізкультурного руху.

Навчальна робота проводиться у формі лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: • найважливіші історичні факти, які відображають якісний характер розвитку фізичної культури і спорту;

 • основні фактори та закономірності розвитку фізичної культури і спорту;

 • нові тенденції та напрями розвитку фізичної культури і спорту як в окремих країнах, так і в цілому світі;


уміти:

 • аналізувати рівень фізичної культури і спорту з точки зору потреб суспільства, його ідеалів, досвіду організації і систем фізичного виховання;

 • відокремлювати та використовувати історичні факти, які відображають якісні характеристики розвитку фізичної культури і спорту;

 • оцінювати історичний досвід у сфері фізичної культури і спорту з позиції зальнолюдських цінностей.


1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі
у тому числі

лек.

пр.

лаб.

інд.

с.р.1

2

3

4

5

6

7

8
Змістовий модуль 1 Історія фізичної культури і спорту зарубіжних країн

Тема 1 Фізична культура і спорт у стародавньому світі

8

2

24Тема 2 Фізична культура і спорт у середні віки (V – ХІІ ст.)

6

2

22Тема 3 Фізична культура і спорт у п-д Відродження

2

0

02Тема 4. Фізична культура і спорт в І період Нового часу

6

2

22Тема 5 Фізична культура і спорт в ІІ період Нового часу

6

2

22Тема 6 Фізична культура і спорт в Новітній час:

-у період між Першою та Другою світовими війнами;-після Другої світової війни

4

0

04Разом за змістовим модулем 1

32

8

816Змістовий модуль 2 Історія фізичної культури і спорту України

Тема 7 Фізична культура в Україні з найдавнішого часу до ХІ століття

6

2

22Тема 8 Фізична культура в Україні з ХІІ століття до середини ХІХ ст.

6

2

22Тема 9 Фізична культура і спорт в Україні з 2-ї половини ХІХ ст. до 1917 р.

6

2

22Тема 10 Фізична культура і спорт в Україні в період з 1917 до 1941 рр.

4

0

04Тема 11 Фізична культура і спорт в Україні у роки Великої Вітчизняної війни

4

0

04Тема 12 Фізична культура і спорт в Україні до розпаду СРСР

6

2

22Тема 13 Фізична культура і спорт в Україні на сучасному етапі

2

0

02Разом за змістовим модулем 2

40

10

1020Усього:

72

18

1836
2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ВПРАВ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Фізична культура і спорт у стародавньому світі

Питання для самостійного опрацювання

 1. Олімпія – місце проведення перших античних ігор.

 2. Соціальне та культурне значення Олімпійських ігор.

 3. Програма олімпійських ігор, ритуали та правила змагань.

 4. Перші олімпіоніки та переможці ігор.

 5. Римські імператори – учасники олімпійських ігор.

 6. Розвиток античних ігор за правління різних імператорів.

 7. Причини занепаду античних ігор.

Питання для самоперевірки

 1. Якого року і де вперше проведено античні ігри?

 2. Якому богу присвячені ігри?

 3. Які правила неухильно виконувались у суспільстві під час проведення ігор?

 4. Як було організовано процес підготовки спортсменів до участі в давньогрецьких іграх?

 5. Назвіть правила, які мали виконуватись спортсменами та суддями?

 6. Як називали учасників ігор та суддів?

 7. Які культурні заходи супроводжували Олімпійські ігри?

 8. Яке історичне та соціальне значення мали стародавні ігри?

 9. Які правила та обряди давніх грецьких ігор було перенесено у практику сучасних Олімпійських ігор?

 10. Скільки разів проводились Олімпійські ігри давнини?

 11. За яких обставин і ким було припинено проведення давніх Олімпійських ігор?

Література: [3, с. 30 – 36; 5, с. 14 – 17; 6, с. 25 – 35].

Фізична культура і спорт у середні віки (VХІІ ст.)

Питання для самостійного опрацювання

 1. Прояв класовості фізичного виховання у середньовіччі.

 2. Франція – місце народження перших лицарських турнірів.

 3. Середньовічні народні змагання.

 4. Роль стрілкових та фехтувальних братств у середні віки.

 5. Причини занепаду середньовічної фізичної культури.

Питання для самоперевірки

 1. Які класи виділяють у середньовічному суспільстві?

 2. Які засоби фізичного виховання використовувались феодалами, а які – простим людом?

 3. За якими правилами проводились навчальні дитячі турніри?

 4. З якою метою у середні віки створювались стрілкові та фехтувальні братства?

 5. Яку роль виконувало народне ополчення?

Література: [2, с. 43 – 47; 5, с. 24 – 26; 6, с. 42 – 46].
Фізична культура і спорт у період Відродження

Питання для самостійного опрацювання

 1. Історичні рамки періоду Відродження.

 2. Історичне та культурне значення періоду.

 3. Розвиток теоретичних основ фізичного виховання в епоху Відродження

 4. Принципи та ідеї прогресивних учених епохи Відродження.

 5. Основні положення робіт Я. А. Коменського та їх практичні перспективи.

Питання для самоперевірки

 1. Який період в історії людства охоплює епоха Відродження?

 2. Який клас у суспільстві формується в цей період?

 3. Яка людина є ідеалом епохи Відродження?

 4. Ідеалом якого часу та якої системи виховання уже була гармонійно розвинена людина?

 5. Які вчені були прогресивними того часу? У чому суть їх ідей?

 6. Які основні принципи фізичного виховання та наукові погляди були спільними для вчених епохи Відродження?

 7. Чи знайшли ці ідеї впровадження у системі виховання того часу?

 8. У чому наукова та соціальна цінність ідей утопістів?

 9. Назвіть основні положення роботи Я. А. Коменського «Велика дидактика».

Література: [5, с. 24 – 27; 6, с. 44 – 46; 3, с. 126 – 136].
Фізична культура і спорт у Новітній час

Питання для самостійного опрацювання

 1. Хронологічні рамки епохи Новітнього часу.

 2. Періодизація історія фізичної культури і спорту в період Новітнього часу.

 3. Статус фізичного виховання у названий період.

 4. Фізична культура в зарубіжних країнах в період між Першою та Другою світовими війнами.

 5. Фізична культура і спорт у зарубіжних країнах після Другої світової війни.

 6. Розвиток фізичної культури в молодих державах Азії, Африки і Латинської Америки.

 7. Тенденція до посилення втручання різних структур у розвиток фізичної культури і спорту.

Питання для самоперевірки

 1. Який період у розвитку суспільства називається Новітнім часом?

 2. Назвіть характерні риси та тенденції розвитку фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах у період між Першою та другою світовими війнами (мета, спрямованість, популярні види спорту тощо).

 3. Які чинники впливали на розвиток фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах після Другої світової війни?

 4. Як розвивалося фізичне виховання як навчальна дисципліна?

 5. Як розвивався олімпійський та масовий спорт у повоєнні роки?

 6. Яка географія розвитку професійного спорту у повоєнні часи?

 7. Яким чином державні, громадські та інші організації впливали на розвиток фізичної культури та міжнародного спорту?

Література: [2, с. 50, 58 – 61; 4, с. 166 – 174].
Фізична культура і спорт в Україні з ІІ половини ХІХ ст. до 1917 р.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Фізична культура України у складі Російської імперії.

  1. Фізичне виховання в церковних українських колах та університетах.

  2. Поява та розвиток нових видів спорту.

  3. І Всеросійська Олімпіада у Києві.

 1. Фізична культура в частині України у складі Австро-Угорської імперії.

2.1 Розвиток «сокільства».

2.2 Діяльність І. Боберського, В. Лаврівського.

2.3 Галицький «Пласт» – організація скаутського типу.

2.4 «Січові» та «лугові» товариства, їх діяльність, суспільне та історичне значення.Питання для самоперевірки

 1. Які тенденції щодо стану здоров’я населення спостерігались у Російській імперії того часу?

 2. Як шкільною реформою 1864 року змінено статус фізичного виховання?

 3. Що змусило царський уряд упроваджувати фізичне виховання у військову освіту?

 4. Які нові види спорту з’явились та розвивались?

 5. Кому належали спортивні клуби та товариства Києва у той час?

 6. Чи можна назвати плідним для розвитку фізичної культури українського народу, який перебував у складі Російської імперії, період з 2-ї половини ХІХ ст. до 1917 р? Обґрунтуйте відповідь.

 7. Яка частина України з 2-ї половини ХІХ ст. до 1920 р. перебувала у складі Австоро-Угорської імперії ?

 8. Роль спортивно-гімнастичного руху в національно-культурному житті західних українців.

 9. Опишіть етапи розвитку «сокільського» руху в Україні.

 10. На які групи поділялись «сокільські» гімнастичні вправи?

 11. Назвіть ініціаторів і лідерів українського «сокільства».

 12. Назвіть мету, засоби та принципи діяльності галицького «Пласту».

 13. У яких українських містах було створено осередки «пластунів».

 14. На яких засадах здійснювалась діяльність січових товариств?

 15. Назвіть основні засоби фізичного виховання та форми організації занять у «січовиків»?

 16. Яку просвітницьку роль виконували «січові» товариства?

 17. Чому виникли «лугові» товариства?

 18. Яка роль «січових» та «лугових» товариств у процесах національного відродження?

 19. Чи можна назвати плідним період з 2-ї половини ХІХ ст. до 1920 р. для розвитку фізичної культури частини українського народу, яка перебувала у складі Австро-Угорської імперії? Обґрунтуйте відповідь.Фізична культура і спорт в Україні в період з 1917 до 1941 рр.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Тенденції розвитку фізичного виховання і спорту в Україні в період між Першою і Другою світовими війнами.

 2. Розвиток рекреаційно-спортивного напряму.

 3. Спортивна спрямованість процесу шкільного фізичного виховання.

 4. Воєнізований напрям у фізичному вихованні.

 5. Комплекс ГПО: його зміст, мета, ступені, етапи впровадження та наслідки.

Питання для самоперевірки

 1. До яких національних гімнастичних систем звернулися фахівці з фізичного виховання у названий період?

 2. Яку систему перевірки фізичної підготовленості населення було введено у СРСР 1931 року?

 3. Чому зміст комплексу ГПО переглядався та удосконалювався декілька разів?

 4. Як передвоєнна обстановка вплинула на зміст комплексу ГПО?

 5. Яке соціальне значення комплексу ГПО та заходів щодо його реалізації?

 6. Які наслідки впровадження комплексу ГПО?

 7. Де в Україні здійснювалась підготовка фахівців галузі фізичної культури. Як називався заклад тоді і як називається зараз?

 8. У яких видах спорту українські спортсмени демонстрували найкращі в СРСР показники?

 9. Яке загальне спрямування мало фізичне виховання у довоєнні роки? Чому?

 10. Які українські спортивні товариства були провідними на той час?

Література: [6, с. 115 – 122; 5, с. 146 – 166].
Фізична культура і спорт в Україні у роки Великої Вітчизняної війни

Питання для самостійного опрацювання

 1. Зміст завдань для фізкультурних організацій в роки війни.

 2. Розвиток та значення лікувальної фізичної культури (ЛФК) у роки Великої Вітчизняної війни.

 3. Особливості фізичної підготовки населення у роки війни.

 4. Особливості фізичної підготовки студентів вищих цивільних навчальних закладів.

 5. Українські спортсмени на фронтах Великої Вітчизняної війни.

Питання для самоперевірки

 1. Які завдання ставилися перед фізкультурними організаціями у роки Великої Вітчизняної війни?

 2. Які засоби та фізичні вправи стали провідними у підготовці кадрів для армії?

 3. Як змінився комплекс ГПО?

 4. Яка роль лікувальної фізичної культури у роки війни?

 5. Як змінилися програми з фізичного виховання у навчальних закладах у воєнний час?

Література: [6, с. 115 – 122; 5, с. 146 – 166].
Фізична культура і спорт в Україні на сучасному етапі

Питання для самостійного опрацювання

 1. Розвиток фізичної культури і спорту в Україні з 1991 р.

 2. Стан спортивних споруд та матеріальної бази фізичної культури і спорту в Україні.

 3. Нормативна база галузі фізичної культури і спорту в Україні.

 4. Приєднання України як держави до олімпійського руху.

 5. Державні програми з розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

 6. Нерозвязані проблеми української фізичної культури і спорту.Питання для самоперевірки

 1. Якими чинниками зумовлений розвиток фізичної культури і спорту в Україні?

 2. У яких соціально-економічних умовах проходило становлення фізичної культури і спорту у перші часи незалежності (із 1991 року).

 3. Якими нормативними документами регулюється розвиток галузі фізичної культури і спорту в Україні?

 4. Які державні програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні вам відомі?

 5. Яка основна спрямованість фізичного виховання в Україні?

 6. З яких Олімпійських ігор Україна виступає як суверенна держава?

 7. Які функції національного Олімпійського комітету?

 8. Назвіть прізвища перших олімпійських чемпіонів сучасної України.

Література: [6, с. 128 – 153; 4, с. 177 – 185 ].

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1. Історія фізичної культури як наукова і навчальна дисципліна. Мета, завдання, методи дослідження.

 2. Особливості фізичної культури у первісному суспільстві. Роль праці у виникненні фізичної культури.

 3. Класовий характер фізичного виховання у рабовласницькому суспільстві.

 4. Основні розбіжності у системах фізичного виховання у Спарті та в Афінах.

 5. Особливості та спрямування давньогрецької гімнастики

 6. Олімпійські ігри у Древній Греції. Порядок проведення, програма, правила.

 7. Суспільне та культурне значення давніх олімпійських ігор.

 8. Вплив давньогрецької культури на формування сучасного олімпізму.

 9. Особливості фізичного виховання у феодальному суспільстві.

 10. Народні форми фізичного виховання у період феодалізму.

 11. Роль фехтувальних та стрілкових братсв у середніх віках.

 12. Ставлення середньовічної церкви до фізичного виховання.

 13. Зміст та форми фізичного виховання феодалів.

 14. Мета та значення лицарських турнірів. Лицарські ордени.

 15. Погляди гуманістів та утопістів на фізичне виховання в період Відродження.

 16. Основні положення роботи Я. А. Коменського «Велика дидактика».

 17. Особливості розвитку фізичної культури у І період Нового часу.

 18. Розвиток наукової думки щодо фізичного виховання у роботах соціалістів-утопістів, педагогів, гігієністів І періоду Нового часу.

 19. Передумови та причини виникнення національно-буржуазних систем гімнастики. Спільні та відмінні риси цих систем.

 20. Засоби та мета німецької гімнастики.

 21. Засоби та мета шведської гімнастики. Класифікація вправ шведської гімнастики.

 22. Засоби та мета французької гімнастики.

 23. Відмінності у фізичному вихованні у країнах континентальної Європи

( Німеччина, Франція, Швеція) та Англії і США.

 1. Значення першого періоду Нового часу для розвитку ФКіС.

 2. Розвиток наукової думки щодо фізичного виховання у перший період Нового часу (діяльність Ф. Яна, І.Х. Гутс-Мутса, Г. Фіта, П. Лінга та Я. Лінга).

 3. Поява та розвиток нових видів спорту в І половині Нового часу.

 4. Як впливали історичні умови ІІ періоду Нового часу на розвиток фізичної культури і спорту?

 5. Суть методу фізичного виховання Ж. Демені.

 6. «Сокільська» гімнастика. Її мета, суть та суспільне значення.

 7. Форми та методи роботи скаутських організацій, Союзу християнської молоді і підприємницьких спортивних клубів.

 8. Умови виникнення робітничого спортивного руху.

 9. Умови та причини створення спортивних федерацій, які з’явилися у кінці ХІХ і на початку ХХ століття.

 10. Мета та значення І Олімпійського Конгресу в Сорбонні.

 11. Створення Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Мета та задачі.

 12. Роль П’єра де Кубертена у створенні Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і організації Олімпійських ігор сучасності.

 13. Перші Олімпійські ігри сучасності. Їх соціальне, культурне та спортивне значення.

 14. Олексій Бутовський – перший українець у складі Міжнародного олімпійського комітету. Біографія та діяльність.

 15. Особливості Олімпійських ігор, які відбулися до Першої світової війни.

 16. Мілітаризація фізичного виховання і спорту напередодні Першої та Другої світових воєн.

 17. Комплекс ГПО: мета, зміст, соціальне та педагогічне значення.

 18. Зміни у комплесі ГПО напередодні Другої світової війни.

 19. Особливості розвитку фізичного виховання та спорту між Першою та Другою світовими війнами.

 20. Шляхи розвитку фізичного виховання і спорту у зарубіжних країнах у повоєнні часи.

 21. Нерозв’язані проблеми фізичного виховання і спорту в сучасний період.

 22. Вплив політичних організацій та систем на розвиток фізичного виховання і спортивного руху.

 23. Характер фізичного виховання кімерійців.

 24. Форми та засоби фізичного виховання скіфів та сарматів.

 25. Особливості фізичного виховання давніх трипільців.

 26. Вплив грецької культури та гімнастики на характер фізичного виховання народів, що мешкали на території Давньої України.

 27. Етапи та зміст фізичного виховання дітей та молоді у період Київської Русі.

 28. Історичні умови формування системи військово-фізичної підготовки козаків.

 29. Назвіть та обґрунтуйте критерії відбору до козаків.

 30. Загальна характеристика системи фізичного виховання козаків. Охарактеризуйте кожну складову частину системи.

 31. Елементи народних обрядів та традицій у системі фізичних вправ запорізьких козаків.

 32. Інтелектуальна та фізична освіта у запорізьких школах. Причини високої інтелектуальності та духовності запорізьких козаків

 33. Охарактеризуйте гопак як специфічну систему фізичних вправ.

 34. Розвиток спорту в Україні у перший період Нового часу. Перші спортивні клуби на території України. Зміст діяльності, мета, майнова належність.

 35. І Всеросійська Олімпіада 1913 року: підготовка, програма, проведення, суспільне значення.

 36. Діяльність та основні наукові роботи П. Ф. Лесгафта. Основні положення теорії П. Ф. Лесгафта.

 37. Особливості розвитку та нерозв’язані проблеми фізичного виховання і спорту в незалежній Україні (в період із 1991 року і до сьогодні).


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бутовський О. Д. Вибрані твори / упорядники В. В. Драга, М. Д. Зубалій. 2-ге видання, перероб. і допов. – К. : ВАТ «Поліграфкнига», 2007. – 288 с.

 2. Гик Е. Популярная история спорта / Е. Гик, Е. Гупало. – М. : Академия, 2007. – 448 с.

 3. Оливова В. Люди и игры / В. Оливова. – М. : ФиС, 1985. – 238 с.

 4. Пангелова Н. Є. Історія фізичної культури : навчальний посібник / Н. пангелова. – К. : Освіта України, 2007. – 231 с.

 5. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б. Р. Голощапов. – [3-е изд., стер.]. – М. : Академия, 2005. – 312 с.

 6. Худолій О. М. Історія фізичної культури / О. М. Худолій, С. М. Філь. – Харків : ОВС, 2011. – 158 с.


Додаток А

Тематика рефератів

з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури»


 1. Спорт та Олімпійські ігри Давньої Греції.

 2. Відродження та історія олімпійського руху сучасності.

 3. Сучасна Україна в олімпійському русі.

 4. Грецький спадок у розвитку фізичної культури і спорту давніх народів, що проживали на території сучасного українського Причорномор’я.

 5. Фізична культура і спорт в Україні в роки Великої Вітчизняної війни.

 6. П’єр Де Кубертен і його роль у розвитку сучасного олімпійського руху.

 7. Олексій Бутовський – перший українець у складі Міжнародного олімпійського комітету.

 8. Особливості систем фізичного виховання країн США та континентальної Європи.

 9. Особливості розвитку фізичного виховання в період середньовіччя.

 10. Фізична культура у первіснообщинному та рабовласницькому суспільстві.

 11. Характерні риси фізичної культури країн Сходу.

 12. Джерела фізичної культури українського народу.

 13. ФК українського народу в період Київської Русі.

 14. Зміст і види військового фізичного виховання київських князів. Повчання Володимира Мономаха.

 15. Фізична культура і спорт у період існування Запорозької Січі.

 16. Фізична підготовка та здібності козаків-характерників.

 17. Гопак як національний танець та універсальна система віддаленого бою.

 18. Козацькі ігри та народні забави у системі фізичного виховання сучасної української молоді.

 19. Система фізичного виховання у народній педагогіці та її розвиток у спадщині видатних українських педагогів минулого.

 20. Основні тенденції та проблеми розвитку української національної фізичної культури.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.010203 – «Здоров’я людини»
Укладач к. фіз. вих., доц. Т. І. Лошицька

Відповідальний за випуск зав. кафедри здоров’я людини А. Т. Ціпов’яз

Підп. до др. _________ . Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад_______ прим. Зам. №________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600
Каталог: Files -> nmkd
Files -> Наталія звольська
Files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
Files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
Files -> Для вчителів зарубіжної літератури
Files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
Files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
Files -> Талант людини це божий дар
nmkd -> Запитання до іспиту з навчальної дисципліни «історія фізичної культури І спорту»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів ІI...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconЗапитання до іспиту з навчальної дисципліни «історія фізичної культури І спорту»
Особливості фізичної культури у первісному суспільстві. Роль праці у виникненні фізичної культури
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «історія хімії»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Історія хімії»: Методична розробка/ Укладач Т. М. Тарас – Івано-Франківськ: Прикарп...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка