Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»Сторінка1/5
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0,52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ДЕННОЇ ТА

ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – «ФІЛОЛОГІЯ»КРЕМЕНЧУК 2011


Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»


Укладач викл. Ю. М. Шульженко


Рецензент старш. викл. Ж. Г. Мацак
Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцькогонаціонального університету

імені Михайла Остроградського
Протокол № ___ від _____ 2011 р.
Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»


Укладач викл. Ю.М. Шульженко
Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградськоговул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................6

1 Теми та погодинний розклад семінарських занять і самостійної роботи...........7

2 Перелік семінарських занять...................................................................................9Семінарське заняття № 1 Антична література. Література Давньої Греції. Гомер та його поеми «Іліада» й «Одісея»........................................................9

Семінарське заняття № 2 Антична література. Література Давньої Греції. Розвиток давньогрецької трагедії й театру.....................................................10

Семінарське заняття № 3 Антична література. Давній Рим. Література часів Принципату Августа. Творчість Вергілія й Овідія........................................11

Семінарське заняття № 4 Середньовічна література. Західноєвропейський героїчний епос...................................................................................................13

Семінарське заняття № 5 Середньовічналітература. «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – філософсько-художній синтез середньовічної культури..15

Семінарське заняття № 6 Література Ренесансу. Італійське Відродження. Творчість Ф. Петрарки і Дж. Бокаччо.............................................................16

Семінарське заняття № 7 Література Ренесансу. Відродження в Англії. В.Шекспір: трагедія «Гамлет» - моральні уроки життєвої долі...................17

Семінарське заняття № 8 Література ХVII ст. Класицизм. Ж.-Б. Мольєр: «Міщанин-шляхтич» - вершина жанру комедії-балету.................................18

Семінарське заняття № 9 Література XVIII ст. Просвітництво. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст»...............................................................................................19

Семінарське заняття №10 Романтизм. Особливості англійського романтизму. Роман В. Скотта «Айвенго» – об’єктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин....................................................21

Семінарське заняття №11 Романтизм у Франції. «Собор Паризької богоматері» В. Гюго: дух історії та вічна боротьба добра і зла....................22

Семінарське заняття № 12 Реалізм ХІХ ст. Творчість Оноре де Бальзака. Влада грошей та її філософія у повісті «Гобсек»...........................................23

Семінарське заняття № 13 Реалізм ХІХ ст. Творчість Ч. Діккенса. Роман «Домбі і син»: ідея згубності людської пихи..................................................24

Семінарське заняття № 14 Еволюція критичного реалізму у ХХ ст. Творчість Б. Шоу. П’єса «Пігмаліон» – зразок драми-дискурсії.................25

Семінарське заняття № 15 Критичний реалізм ХХ ст., його еволюція.

Т. Драйзер – майстер реалістичної прози: особливості творчого методу....26

Семінарське заняття № 16 Модернізм останньої третини ХІХ-го ст. – 10-х років ХХ-го ст. Творчість О. Вайльда. Філософія життя, краси, насолоди, мистецтва у романі «Портрет Доріана Грея».................................................27

Семінарське заняття № 17 Література «втраченого покоління» у творчості німецького письменника Е.-М. Ремарк «Три товариші»...............................28

Семінарське заняття № 18 Література «втраченого покоління». Показ драматичних суперечностей буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море»...................................................................................................................29

Семінарське заняття № 19 Модернізм другої половини ХХ-го ст. Творчість

Дж. Фаулза. Істинність магічного простору мистецтва у романі «Маг».....30

Семінарське заняття № 20 Література «мовчазного покоління». Повість

Дж. Селінджера «Над прірвою в житі»: духовна опозиція Голдена Колфріда як наслідок протесту проти дорослих правил гри.........................31

Семінарське заняття № 21 Модернізм кінця ХХ–го ст. Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П. Зюскінда «Запахи» (“Парфюмер”)....................................................................................................32

3 Перелік художніх текстів для обовязкового читання.........................................34

4 Перелік текстів для вивчення на память..............................................................37

5 Питання до іспиту..................................................................................................38

Список літератури.....................................................................................................46

Додаток 1 Схема аналізу епічного твору......................................................47

Додаток 2 Схема аналізу ліричного твору....................................................48

Додаток 3 Загальний план відповіді на питання про значення творчості письменника ...................................................................................................50

Додаток 4 Орієнтований план характеристики художнього образу-персонажа. Вступ. Місце персонажа в системі образів твору. Основна частина. Характеристика персонажа як певного соціального типу....................................51ВСТУП

Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання:

– навчати студентів сукупності відомостей про вершинні явища світового літературного поцесу;

– давати їм літературознавчі поняття , розвивати мислення;

– розвивати гуманітарну культуру студентів, повагу до духовних надбань людства, творче сприйняття естетичної і духовної ваги текстів.

Студенти повинні сприймати твір за законами естетичного мислення, розуміти його художню природу, опановувати технологію тематично-естетичного аналізу художнього твору. Саме усний підхід до вивчення літературного твору і вміння аналізувати твір у єдності форми та змісту забезпечить формування знань і умінь студентів. Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з інших дисциплін («Української літератури», «Всесвітньої історії») та видів мистецтва, щоб найефективніше сприяти розвитку творчих здібностей студентів.

Процес роботи з текстами художньої літератури грунтується на питаннях, пов’язаних з аналізом їхньої структури, проблематики, системи образів, поетики, естетичних принципів різних літературних напрямів тощо.

Вивчення художньої літератури має позитивно впливати на формування творчої особистості за умови активної співпраці зі студентами на шляху залучення до найкращих зразків культурно-мистецьких надбань людства.

Під час підготовки до семінарських занять і вивчення тем, винесених на самостійне опрацювання студенти використовують відповідні методичні вказівки. Готуючись до кожної з тем, студент повинен:


  • прочитати художні твори, зазначені у списку;

  • опрацювати рекомендовану критичну літературу;

  • самостійно добирати наукові джерела з фондів бібліотеки КНУ та інших бібліотек, з мережі Інтернет.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ№ пор.

Тема

Денна форма

навчання


Заочна форма навчання

К-ть год. семін.

К-ть год.

СРС


К-ть год. семін.

К-ть год.

СРС


1

2

3

4

5

6

1

І Семестр

І Модуль


Антична література. Література Давньої Греції. Гомер та його поеми «Іліада» та «Одісея».

2

3

0,5

5

2

Антична література. Література Давньої Греції. Розвиток давньогрецької трагедії й театру.

2

3

0,5

5

3

Антична література. Давній Рим. Література часів Принципату Августа. Творчість Вергілія й Овідія.

2

4

0,5

5

4

Середньовічна література. Західноєвропейський героїчний епос.

2

4

0,5

5

5

Середньовічна література. «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі – філософсько-художній синтез середньовічної культури.


2

3

0,5

6

6

ІІ Модуль

Література Ренесансу. Італійське Відродження. Творчість Ф. Петрарки і Дж. Бокаччо.2

4

0,5

6

7

Література Ренесансу. Відродження в Англії. В.Шекспір: трагедія «Гамлет» -- моральні уроки життєвої долі.

2

4

0,5

6

8

Література XVII го ст. Класицизм. Ж.-Б. Мольєр: «Міщанин-шляхтич» - вершина жанру комедії-балету.

2

4

0,5

6

9

Література XVIII ст. Просвітництво. Й. В. Гете. Трагедія «Фауст».

2

3

1

5

10

Романтизм. Особливості англійського романтизму. Роман В. Скотта «Айвенго» – об’єктивність зображення історичного процесу і соціальних відносин.

2

4

0,5

5

11

Романтизм у Франції. «Собор Паризької богоматері» В. Гюго: дух історії і вічна боротьба добра і зла.

2

4

1

6

12

ІІ Семестр

І Модуль


Реалізм XIX ст. Творчість Оноре де Бальзака. Влада грошей та її філософія у повісті «Гобсек».

2

4

0,5

6

13

Реалізм XIX ст. Творчість Ч. Діккенса. Роман «Домбі і син»: ідея згубності людської пихи.

2

4

0,5

6

14

Еволюція критичного реалізму у ХХ ст. Творчість Б. Шоу. П’єса «Пігмаліон» – зразок драми-дискурсії.

2

4

0,5

6

15

Критичний реалізм ХХ ст., його еволюція.

Т. Драйзер – майстер реалістичної прози: особливості творчого методу.2

4

0,5

6

16

Модернізм останньої третини ХІХ ст. – 10-х років ХХ ст. Творчість О. Вайльда. Філософія життя, краси, насолоди, мистецтва у романі «Портрет Доріана Грея».

2

4

1

6

17

ІІ Модуль

Література «втраченого покоління» у творчості німецького письменника Е.-М. Ремарк «Три товариші».2

4

0,5

6

18


Література «втраченого покоління». Показ драматичних суперечностей буття у повісті-притчі Е. Хемінгуея «Старий і море».

2

4

0,5

6

19

Модернізм другої половини ХХ ст. Творчість

Дж. Фаулза. Істинність магічного простору мистецтва у романі «Маг».2

4

1

6

20

Література «мовчазного покоління». Повість

Дж. Селінджера «Над прірвою в житі»: духовна опозиція Голдена Колфріда як наслідок протесту проти дорослих правил гри.2

4

1

6

21

Модернізм кінця ХХ ст. Схрещення елементів класичної та масової літератури у романі П.Зюскінда «Запахи» (“Парфюмер”).

2

4

1

7
Усього за рік

42

80

14

121

Каталог: new -> doc kafedr
new -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
new -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
new -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів І курсу денної
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни "основна іноземна мова: усна англійська мова" для студентів IІ курсу денної
doc kafedr -> Курс лекцій з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
doc kafedr -> Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І (ІІІ) курсу...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «сучасна література країн, мова яких вивчається»
Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Сучасна література країн, мова яких вивчається» для...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки»
Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» (для студентів галузі знань 0305...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» Вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури» ставить такі завдання: навчати студентів сукупності
Тому під час вивчення літературного твору викладач повинен чітко визначити основні та фонові завдання, добрати аналогічні факти з...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять
Філософія. Методичні вказівки до вивчення дисципліни, проведення семінарських занять та самостійної роботи студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія фізичної культури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роб оти з дисципліни "Історія зарубіжної літератури" для студентів
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад”...
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Історія зарубіжної літератури. ХХ століття " для студентів спеціальності 0203 Гуманітарні науки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Історія зарубіжної літератури. ХХ століття” для студентів спеціальності 0203...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка