Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностейСторінка1/4
Дата конвертації25.05.2017
Розмір0,59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей
Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № ­­­15 від 27.12.2010

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 657(075.8)


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів усіх спеціальностей / Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 48 с.


Наведені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

Запропонований список рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного опрацювання.

Призначений для студентів усіх спеціальностей.

Укладачі: Л.Є. Гапонова, викл.

В.М. Голенко, ст. викл.

Н.В. Леонова, ст. викл.

І.В. Рибалко, викл.

Г.А. Чумакова, канд. філол. наук, доц.

Л.М. Ткач, канд. філол. наук

Відповідальний за випуск В.Т. Британ, канд. іст. наук, проф.

Рецензент К.А. Прокоф’єва, канд. філол. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку 10.05.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,82. Умов. друк. арк. 2,79. Тираж 100 пр. Замовлення №
Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Робоча програма навчальної дисципліни

Українська мова (за професійним спрямуванням)”


Розподіл навчальних годин

 

Усього

Семестри

1

2

Усього годин за навчальним планом, у тому числі:

108

26

82

Аудиторні заняття, з них:

16

4

12

лекції

-

-

-

лабораторні роботи

-

-

-

практичні заняття

16

4

12

семінарські заняття

-

-

-

Самостійна робота, у тому числі при:

92

22

70

підготовці до аудиторних занять

36

16

20

підготовці до контрольних заходів

38

-

38

виконанні курсових проектів (робіт)

-

-

-

виконанні індивідуальних завдань

-

-

-

опрацюванні розділів програми, що не викладаються на лекціях

18

6

12

Підсумковий контроль

Екзам.

-

к/р


Структура дисципліни


Семестр

Тема практичних занять та обсяг, годин

Вид підсумкового контролю
1

Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

1. Державна мова – мова професійного спілкування. Предмет і завдання дисципліни, її наукові основи. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми.

Основи культури мовлення. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів.1

2. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Типологія мовних норм.

1

3. Словники у професійному мовленні. Типи словників.

Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет.1

4. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

1

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях

Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативна професіограма фахівця.

Граматичні норми в професійній комунікації.

Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

Засоби забезпечення статусу престижності української мови. Історичний досвід. Комунікативні ознаки культури української мови.

Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.6


Підготовка до аудиторних занять

16

Усього:

26

2

Професійна комунікація

1. Спілкування як інструмент професійної діяльності. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування.

1

2. Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Особливості усного спілкування.

1

3. Поняття ділового спілкування. Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма комунікації.

1

4. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Класифікація документів. Вимоги до тексту документа.

2

5. Документація з кадрово-контрактних питань. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Автобіографія. Трудовий договір. Трудова угода.

2

6. Довідково-інформаційні документи. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу. Етикет службового листування. Класифікація листів.

1

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях

Публічний виступ як важливий засіб комунікації

Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови, комунікації, типи комунікацій.

Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки.

Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.

Гендерні аспекти спілкування. Невербальні засоби спілкування. Мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації. Особливості нейролінгвістичного програмування.


Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки. Технології проведення «мозкового штурму». Етикет службового листування.

6Контрольна роботаНаукова комунікація як складова фахової діяльності

1. Українська термінологія в професійному спілкуванні. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

1

2. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Форми і види перекладу. Особливості редагування наукового тексту.

2

3. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів.

1

Самостійна робота

Опрацювання розділів програми, що не викладаються на лекціях

Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. Українські електронні термінологічні словники.

Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

Термінологія обраного фаху. Анотування і реферування наукових текстів. Наукова дискусія та її правила.

Калькування елементів близькоспоріднених мов. Переклад термінів.6

Підготовка до аудиторних занять

20

Підготовка та складання підсумкового контролю

38

Опрацюванні розділів програми, що не викладаються на лекціях

18

Усього:

82Екзамен
Критерії оцінювання індивідуального завдання

для студентів заочної форми навчання

з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”
Робота допускається до захисту

Робота демонструє глибоке розуміння дисципліни, вміння застосувати свої знання у мовній практиці і професійній комунікації, що підтверджується безпомилковим виконанням усіх завдань. Відсутні граматичні та пунктуаційні помилки, робота написана без відхилень від чинних вимог до норм сучасної української мови та мови професійного спрямування й має обґрунтовані відповіді.

Необхідні виправлення мають бути чіткими й акуратними (не більше 5).

Робота допускається до співбесіди перед захистом

Робота виявляє посередні знання з дисципліни, часткове засвоєння навичок мовної практики, містить граматичні та пунктуаційні помилки при виконанні завдань (не більше 10), а також порушення логічної послідовності обґрунтувань; написана майже без відхилень від існуючих вимог до норм сучасної української мови та мови професійного спрямування і має частково обґрунтовані відповіді.Робота не зараховується, повертається студентові на доопрацювання

Робота демонструє суттєві недоліки в засвоєнні програмного матеріалу, невміння застосувати одержані знання на практиці, що виявляється у великій кількості помилок (більше 10) і відхилень від чинних вимог до норм сучасної української мови та мови професійного спрямування, у неповному обґрунтуванні відповідей, складанні документів без дотримання вимог стандартів.


Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання

Під час виконання завдань 4 – 10 радимо користуватися підручниками з української мови (за професійним спрямуванням) і виданнями “Українського правопису” (1997 – 2011 років видання).

Під час виконання завдань 1, 2, 3, 9 слід користуватися методичними розробками й рекомендованою літературою.
СПИСОК ДОКУМЕНТІВ:
(для самостійного опрацювання)

1. Заява.

2. Автобіографія.

3. Пояснювальна записка.

4. Доповідна записка.

5. Резюме.

6. Характеристика з місця роботи (навчання).

7. Лист-прохання, лист-запит, лист-попередження або ін. (на вибір).


Усно пояснити особливості реквізитації наведених документів.
ПРАВОПИСНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ТЕМИ
(для самостійного опрацювання)

1. Правопис і відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

2. Правопис слів іншомовного походження.

3. Правопис форм родового відмінка однини іменників ІІ відміни чол. роду.

4. Правопис великої літери у власних назвах.

5. Особливості вживання числівників у ділових паперах та їх зв’язок з іменниками.

6. Правопис складних іменників і прикметників.

7. Особливості вживання прийменників.


У роботі слід подати список використаної літератури, оформлений відповідно до правил укладання бібліографії (не менше 5-ти позицій).
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант № 1

1. Охарактеризуйте стилістичну диференціацію української мови.

2. Назвіть реквізити листа. Чим реквізити різних типів листів відрізняються між собою?

3. Дайте визначення національної та літературної мови. З’ясуйте, чи тотожні ці поняття. Відповідь обґрунтуйте.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Дорогой Ельченко Виталий Сергеевич.

Маляр Еникеева Наталия Всеволодовна.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Корд…л…єри, мад…яр, ар…єргард, Н…юфаундленд, Туреч…ина, гринві…кий, мек…кий, туре…кий, чува…кий, че…кий, Ніц…а, ін…овац…я, коміс…ія, гол…андський, пар…тет, опоз…ц…я, пер…фер…я, порт…є, пр…ор…тет, рат…ф…кац…я, тар…ф, д…сгармон…я, пр…з…нтац…я, інт…л…гент, абон…м…нт.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

52 (гектар), 45 (кілометр), 117 (конвеєр), 2/3 (площа), 777,65 (тонна чавуну), 3412 (метр).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

17639 метрів дроту; 56,006 міліметра.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Акредитив, визначник, важіль, вектор, газ, гектар, екс-міністр, гідролокатор, епюр, етнос.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Аеро/динаміка, вантажо/обіг, вакуум/машина, вектор/потенціал, газо/балон, гамма/промені, динамо/машина, метало/обробний, тепло/обмінний, фізико/технічний.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

В виду изложенного, ни под каким видом, работать по субботам, поступить по совести, по своему обыкновению, в пять часов ровно, из-за погодных условий, на прошлой неделе, поставить в известность, выписка из протокола.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 2

1. Охарактеризуйте офіційно-діловий стиль.

2. Назвіть реквізити резюме. Чим реквізити резюме відрізняються від реквізитів листа?

3. Охарактеризуйте мовленнєві, стилістичні, композиційні і комунікативні принципи презентації.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Прокурор Агеенко Анна Андриановна.

Уважаемый господин Романовский Михаил Ратиборович.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Перемир…я, Лук…янівс…кий, транс…європейс…кий, Уман…щина, секретар…, п…ят…сот, лейпци……кий, остро……кий, реформіс…кий, наймен…шен…кий, гіл…яч…я, клятвен…ий, св…ящен…ий, шален…ий, закон…ий, ро.…зброєн…я, марк…т…нг, д…лер, Т…бет, ауд…тор…я, д…плом, міц…ю, легіт…мац…я, кар…єр…ст.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

123 (слухач); 4 (оберемок); 2000 (громадянин); 891,005 (центнер), 775 (рулон), 1212 (студент).

Провідміняйте за відмінками словосполучення:

6644 стовпи; 95,21 тонн шлагу.

7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Мотор, графіт, полімер, інвестор, компроміс, манометр, норматив, компресор, долар, поділ.8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Альфа/залізо, вагон/вага, вакуум/манометр, ват/година, вектор/швидкість, гігро/скопічний, водо/непроникність, галогенід/іон, сто/сімдесяти/семи/річчя, пиле/осаджувальний.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

Принимая во внимание, смеяться над собой, прийти по делу, расходы по бюджету, сообщить по факсу, прибегать к мерам, экономист по образованию, по возвращении, неделю тому назад, во изменение, по имени, по собственной инициативе.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).
Варіант № 3

1. Поясніть особливості класифікації документів.

2. Назвіть реквізити службової записки. Чим реквізити службової записки відрізняються від реквізитів заяви?

3. Охарактеризуйте мовне законодавство та мовну політику в Україні.

4. Перекладіть подані словосполучення та поставте їх у формі давального, орудного, знахідного, кличного відмінків. Усно поясніть правопис та особливості відмінювання прізвищ, імен, по батькові.

Мэр города Турчиненко Маргарита Станиславовна.

Электромонтер Бойко Геннадий Лаврентьевич.

Власне прізвище, ім’я, по батькові.5. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм, вставляючи замість крапок пропущені букви. Усно поясніть правопис.

Пів…ящика, об…ї…джати, невід…ємний, кон…юнктура, п…єдестал, ад…ютант, німан…с…кий, шовініс…кий, шліссел…бур…кий, товари…кий, шаблон…чик, св…ящен…ик, очищен…ий, роздоріж…я, Поволж…я, міськ…ом, сімдесятиріч…я, ім…н…тет, ак…орд, ст…пенд…я, д…рект…ва, ауд…т, б…бл…ограф…я, інвест…ц…ї.6. Запишіть числівники словами. Розкрийте дужки й поставте іменники у відповідному відмінку. Усно обґрунтуйте зв’язок числівників з іменниками.

22 (плуг); 5 (ножиці); 116 (підприємство); 53,04 (мільйон, гривня), 874 (лез), 9995 (доларів).Провідміняйте за відмінками словосполучення:

9845 кілограмів; 25,98 тонн чавуну.7. Запишіть слова у формі родового відмінка однини. Усно поясніть їх правопис.

Темпера, трубопровід, фермер, фасад, від’ємник, дослідник, сюжет, товарообіг, обєкт, партнер.

8. Запишіть складні слова-терміни за правилами орфографії. Усно поясніть правопис.

Волого/ємність, газо/вимірник, гальвано/техніка, глинисто/сульфатний, гаряче/кований, дво/вуглекислий, дельта/залізо, дуплекс/процес, димо/вловлювач, жерсте/прокатний.9. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По мере возможности, очутиться в таком положении, по собственной воле, заседание по понедельникам, за отчетный период, без десяти минут двенадцать, найти выход из положения, по недоверию к, за исключением воскресений, к исполнению.10. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (250 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).

Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconКонтрольна робота з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів ІV курсу спеціальності
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconО. Л. Плетнєва Українська мова за професійним спрямуванням
Українська мова за професійним спрямуванням / О. Л. Плетнєва. – Збірник вправ та завдань для практичних занять І контрольних робіт....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні вказівки з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностей

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Грунтознавство» для студентів напряму 040106...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\" для студентів усіх спеціальностей iconКонтрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання
В. У 1995 p вступила на спеціальність "Біржова діяльність" Київського індустріального технікуму


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка