Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплексСторінка1/8
Дата конвертації21.10.2017
Розмір1,55 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВІСТОРІЯ

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ

Затверджено

на засіданні кафедри

суспільних наук

Протокол № 4

від 9 грудня 2010 р.

КИЇВ – 2011

Укладач


Святненко А.В – кандидат історичних наук, доцент

Рецензенти:Гончарук П.С. – кандидат історичних наук, професор

Дорогих Л.В. – кандидат історичних наук, професор

Казаков О.О. – кандидат історичних наук, доцент

Історія української культури: навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ /уклад. А.В. Святненко; під ред проф. Путро О.І. – К. : НАКККіМ, 2011. – 96 с.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Національна культура виступає важливим чинником державо-

творення та консолідації української нації. Ефективне використання здобутків національної культури сприяє гармонізації суспільного життя, міжетнічних контактів, цивілізаційному поступу.

Історія культури посідає одне з чільних місць у системі розвитку суспільства й формування національної свідомості, оскільки економічний та соціальний розвиток неможливий без духовного прогресу, який спирається на культурну самобутність народу. Тому вивчення сутності, ролі та визначальних етапів еволюції української культури стало обов’язковим елементом освіти у вищій школі.Предмет навчальної дисципліни – історичний розвиток української культури.

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними тенденціями та результатами розвитку української культури від найдавніших часів до сьогодення, визначенні її зв’язку з соціальними, політичними, цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами й процесами.

Завданням курсу є:

– засвоєння понять, термінів, імен та назв, що співвідносяться з культурологічним мисленням;

– виявлення історичних витоків національної культури;

– ознайомлення з етапами розвитку української культури та основними їх ознаками;

– виявлення напрямів національно-культурного відродження;

– визначення місця й ролі української культури у світовому культурному процесі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

–- понятійно-категоріальний апарат;

– основні соціально-історичні й культурологічні напрями розвитку української культури та мистецтва;

– сутність матеріальної та духовної культури;

– роль культурних процесів у формуванні особистості й держави;

– закономірності історичного розвитку української культури.Студенти повинні вміти:

– використовувати отримані знання для аналізу тих чи інших явищ культури;

– орієнтуватися в соціально-історичних й культурологічних напрямах розвитку української культури та мистецтва;

– орієнтуватися в сучасних культурних тенденціях;

– оперувати ціннісними і критичними оцінками у культурній і професійній діяльності;

– формувати особисту творчу уяву та культуру мислення.

Нормативна навчальна дисципліна “Історія української культури” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Вивчення дисципліни передбачено в обсязі 72 годин, у тому числі: 26 годин – лекційні заняття; 10 – семінарські; 36 годин – самостійна робота студентів і завершується екзаменом.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної та заочної форм навчанняз/п

Назва теми

Кількість годин

Форма

контролю

Денне відділення

Заочне

Усього

У т.ч.:

Усього

У т.ч.:

Лекцій

семін.

СРС

лекцій

семін.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Теоретичні основи вивчення історії української культури

4

2
2

0,5

0,5
Опиту- вання

2

Витоки української культури

6

2
4

0,5

0,53

Культура Київської Русі

8

2

2

4

1

0,5

0,5

Опитування

4

Культура Галицько-Волинського князівства

4

2
2

1

0,5

0,5

Опитування

5

Культура України в XIV – першій половині XVII століть

8

2

2

4

1

1
Тестування

6

Українська культура часів козацько-гетьманської держави (середина XVII – кінець XVIII століть)

10

4

2

4

2

1

1

Опитування

7

Українське національно-культур-не відродження (кінець XVIII – початок XX століть)

10

4

2

4

2

1

1

Тестування

8

Розвиток української культури в період визвольних змагань (1917–1920 рр.).

4

2
2

1

1
Опитування

9

Культура українських земель у 20-х роках XX століття

6

2

2

2

2

1

1

Опитування

10

Українська культура кінця 30-80-х років XX століття

6

2
4

0,5

0,5
Опитування

11

Національно-державне відроджен-ня та розвиток культури України в сучасних умовах

6

2
4

0,5

0,5
Тестування
Усього

72

26

10

36

12

8

4

Екзамен

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теоретичні основи вивчення

історії української культури

Визначення поняття “культура”. Матеріальна й духовна культура. Взаємозв’язок культури з іншими сферами людської діяльності та їх взаємовплив. Функції культури: пізнавальна, інформативна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна (оціночна), виховна, світоглядна. Культура та цивілізація. Співвідношення культур. Категорія “українська культура як цілісна система”.Проблема критеріїв періодизації історії української культури. Періодизація історії української культури. Історіографія досліджень української культури: етапи та сучасний стан.

Питання для самоконтролю

 1. Поясніть поняття “національна культура”.

 2. Визначте періоди в розвитку української культури.

 3. Яку роль відіграє духовна культура в суспільному житті?

 4. Які критерії визначення культурних епох?

 5. Які культурні епохи ви знаєте?

 6. У чому полягає суть співвідношення понять “цивілізація” і “культура“?

Література: 3, 16, 17, 24, 26, 52, 106, 120, 144, 159, 178, 181

Тема 2. Витоки української культури

Періодизація первісної культури. Старокам'яна доба (палеоліт). Найдавніші палеолітичні поселення. Мізинська культура. Культурні досягнення населення епохи мезоліту. Новокам'яна доба (неоліт). Трипільська культура. Соціальна еволюція трипільських племен. Причини виникнення й розвитку трипільських протоміст. Розвиток матеріальної культури трипільських племен. Духовна культура трипільців. Мистецтво. Вік міді (енеоліт) (IV–ІІІ тис. до н. е.). та бронзи (ІІ – початок I тис. до н.е.). Ямна та катакомбна культури.

Кочові племена та їхня роль у формуванні української культури. Залізний вік на території України. Культурні досягнення кіммерійців. Скіфи в давній українській культурі. Етнічна належність скіфів. Пантеон богів. Кургани Солоха, Товста Могила, Чортомлик, Гайманова могила. “Звіриний стиль”. Виникнення міст. Неаполь Скіфський. Сармати на території Північного Причорномор’я.

Античні колонії Північного Причорноморя. Грецька колонізація та виникнення колоній у Північному Причорномор’ї. Центри, етапи й характер колонізації. Зони античної колонізації: Південне Побужжя, Подністров’я, Керченський півострів, Південно-Західний берег Криму. Духовна культура античних колоній. Особливості розвитку мистецтва: архітектура, живопис, скульптура. Театр в колоніях. Значення грецьких колоній у формуванні культури тубільного населення Північного Причорномор’я.

Культура східних слов’ян. Перші згадки про слов’ян у письмових джерелах. Венеди, склавини, анти. Антський союз племен. Зарубинецька (II ст. до н.е. – II ст. н.е.) та черняхівська (ІІІ – V ст. н.е.) культури. Нашестя аварів і розпад антського племінного союзу. "Повість минулих літ" про східнослов'янські племена. Побут, звичаї, світоглядні уявлення, мистецтво східних слов’ян.

Питання для самоконтролю

 1. Культура і традиції яких народів впливали на духовний світ східних слов'ян у I тис. до н.е.?

 2. Які основні етапи розвитку старослов'янської культури?

 3. У чому полягає особливість культури скіфської доби?

 4. Які основні характеристики трипільської культури?

 5. Який характер релігійних вірувань стародавніх слов’ян?

 6. Які причини виникнення релігії, мистецтва в первісному суспільстві?

 7. У чому полягають особливості первісного мистецтва?

Література: 8, 16, 21, 27, 37, 45, 65, 83, 99, 103, 117, 152, 167

Тема 3. Культура Київської Русі

Історичні умови розвитку культури доби Київської Русі. Походження етноніму “Русь”. Розвиток міст, торгівлі, ремесла, землеробства як умови формування давньоруської культури. Взаємозв'язок давньоруської культури з культурою Візантії та інших народів.

Запровадження християнства на Русі та його роль у розвитку культури. Феномен двовір’я в українській культурі. Церковні структури в києворуському суспільстві. Виникнення монастирів. Розвиток писемності та освіти в Київській Русі. Проблема протокириличної писемності у слов’ян (графіті Софійського собору). Церковнослав'янська та давньоруська мови. Система початкової та вищої освіти в Київській Русі. Перші пам’ятки писемності: “Остромирове євангеліє”, “Ізборник” Святослава.

Розвиток книжної справи. Перші бібліотеки на Русі. Перекладна та оригінальна література. Релігійний та світський компоненти в оригінальній руській літературі. “Слово про закон і благодать” митрополита Іларіона. “Повчання дітям” Володимира Мономаха як приклад мемуарної прози. Виникнення белетристичного жанру (“Моління Даниїла Заточника”). Вітчизняна агіографія: “Києво-Печерський патерик”. Літописання як вітчизняний жанр літератури. “Повість минулих літ”.

Наукові знання в Київській Русі. Прикладний характер розвитку наукових знань. Спадщина античної натурфілософії. Візантійська шлях поширення творів Піфагора, Сократа, Платона, Філона, Демокрита, Аристотеля, Епікура; натурфілософські твори християнських авторів (Іоанна Дамаскина, Георгія Писида, Козьми Індикоплова). Розвиток природничих наук: математика, фізика, хімія, астрономія, географія, медицина. “Руська правда” як пам’ятка давньоруського звичаєвого права. Церковні устави та їх місце в законодавчій системі Київської Русі.

Розвиток мистецтва в Київській Русі. Архітектура та містобудування. Особливості районування руських міст. Сакральна архітектура Київської Русі. Особливості давньоруського малярства. Фрески, мозаїки, іконопис. Розквіт декоративно-прикладного мистецтва. Ювелірне мистецтво. Народне світосприйняття, його відображення в пам’ятках народної мудрості – обрядова поезія, прислів’я, заговори, народні пісні, легенди, билинний епос. Гуманістичні ідеали як основний зміст усної народної творчості. Скоморохи. Церковний спів. Історичне значення культури Київської Русі. Монголо-татарська навала та її наслідки для культурного розвитку Русі.

Питання для самоконтролю

 1. Культура яких середньовічних країн мала значний вплив на давньоруську культуру?

 2. Назвіть видатних діячів культури Київської Русі.

 3. Хто започаткував шкільну освіту в Київській Русі?

 4. Хто був носієм музично-театрального мистецтва в Київській Русі?

 5. Які види музичних інструментів використовувалися у княжу добу?

 6. Які ви знаєте провідні жанри оригінальної літератури Київської Русі?

 7. Які пам’ятки архітектури збереглися в Україні від часів Київської Русі?

 8. Який вплив справило християнство на процеси розвитку культури Київської Русі?

Література: 1, 6, 8, 12, 16, 17, 27, 162

Тема 4. Культура Галицько-Волинського князівства

Соціально-політична й культурна ситуація в Галицько-Волин-ському князівстві. Утворення Галицько-Волинського князівства. Розвиток ремесел, торгівлі. Соціальне розшарування Галицько-Во-линського суспільства. Особливості політичного життя князівства. Специфіка релігійного життя в Галицько-Волинській державі. Галицька митрополія. Роль духовенства в суспільному та культурному житті.

Містобудування та архітектурні традиції західноукраїнських земель. Структура та зовнішній вигляд галицьких і волинських міст. Галицькі столиці: Перемишль, Галич, Холм та їх провідна роль в культурному житті. Особливості оборонної архітектури Галицько-Волинського князівства. Будівництво кам’яних палаців, храмів, веж, ротонд. Видатні пам’ятки архітектури: церкви Св. Пантелеймона в Галичі, Св. Миколи у Львові, Іоанна Златоуста в Холмі. Специфіка тематики іконописання.

Розвиток освіти та літератури. Важливі освітні осередки: Галич, Володимир-Волинський, Холм, Львів. Функціонування парафіяльних, монастирських, єпископських шкіл для підготовки кандидатів у священики. Школи для підготовки фахівців різних ремісничих справ і купців. Розвиток літературної справи: морально-повчальна література: “Слово” єпископа Кирила Туровського, митрополита Клима Смолятича. Культурна й просвітницька діяльність князя Володимира Васильковича. “Повість про осліплення Василька” (дружинника Василя) – пам’ятка світської літератури Галицько-Волинської Русі. Знаменита пам’ятка давньоруської писемності XII ст. – Галицько-Волинський літопис.

Питання для самоконтролю

 1. Які ви знаєте основні осередки культури в Галицько-Волинському князівстві?

 2. Які стилі й тенденції в архітектурі та живописі Галицько-Волинського князівства?

 3. Які ви знаєте пам’ятки оригінальної літератури?

 4. Які ви знаєте пам’ятки оборонної архітектури?

 5. У чому полягала специфіка релігійного життя Галицько-Волинського князівства?

 6. У чому полягає роль церкви в поширенні освіти Галицько-Волинського князівства?

Література: 9, 17, 21, 29, 49, 50, 100, 101, 104, 113, 151

Тема 5. Культура України в XIV –

першій половині XVII століть

Соціально-політична й культурна ситуація в литовсько-польську добу. Литовська експансія на українські території та феномен культурної асиміляції. Польський вплив на розвиток соціокультурної ситуації в Україні. Люблінська унія. Зміни в політико-державному та суспільному устрої. Реформація й Контрреформація. Ренесанс в українській культурі. Особливості культурного процесу в українських землях.

Освіта й друкування в XIVXVIIст. Розвиток освіти на україн-ських землях в XV – першій половині XVII століть. Типи початкових шкіл: при монастирях, при церквах. Єзуїтські колегіуми в Україні. Протестантські школи. Особливості функціонування братських шкіл. Острозька академія. Виникнення Києво-Могилянського колегіуму. Петро Могила та його внесок в розвиток української культури. Початок книгодрукування: Франциск Скорина, Швайпольт Фіоль, Іван Федоров. Острозька біблія. Формування мережі друкарень.

Розвиток літератури. Ранній гуманізм в українській культурі: Юрій Дрогобич (Котермак), Станіслав Оріховський-Роксолан, Григорій Чуй-Русин, Іван Туробінський-Рутенець. Перші переклади на староукраїнську мову. Полемічна література як елемент української ренесансної культури. Христофор Філалет (М. Броневський), Іван Вишенський, Мелетій Смотрицький, Захарій Копистенський.

Мистецькі здобутки українського ренесансу. Ренесанс в українській архітектурі. Галицька та волинська архітектурно-будівельні школи. Типи оборонних споруд. “Золотий вік” львівського архітектурного ренесансу: світські та сакральні споруди. Український іконопис доби Ренесансу. Розвиток української музичної культури. Усна народна пісенна творчість. Думи як новий епічний жанр. Церковний спів. Розвиток театрального мистецтва: шкільний, ляльковий театри, скоморохи.

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає суть поняття “ренесанс в українській культурі”?

 2. Охарактеризуйте поняття “ренесансний гуманізм“.

 3. Що означає для української ментальності поняття “козак” щодо оцінки людської особистості?

 4. Якими були зміст і наслідки релігійної боротьби в Україні у XVI–XVII ст.?

 5. Коли, з якою метою створювалися братства в Україні?

 6. Назвіть імена видатних архітекторів, малярів та скульпторів України кінця XVI– початку XVII століть.

 7. У якому виді мистецтва України найхарактерніше виявилися ознаки ренесансного стилю?

 8. Яких ви знаєте видатних філософів-гуманістів кінця XV – середини XVI ст.?

 9. Які найвідоміші друковані видання ренесансної доби ви знаєте?

Література: 4, 6, 16, 17, 27, 32, 134, 136, 149

Тема 6. Українська культура часів козацько-гетьманської держави (середина XVII –

кінець XVIII століть)

Умови й тенденції розвитку української культури козацької доби. Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького як передумова формування нового типу української культури. Козацтво як головний чинник українського суспільно-політичного та культурного життя. Доба Руїни в українській історії та культурі. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини: Кирило Розумовський та спроби збереження національно-культурної ідентичності. Правобережна Україна в складі Речі Посполитої: особливості культурного розвитку.

Феномен українського бароко. Специфічні риси українського бароко. Особливості барокової свідомості. Місце людини у світоглядній системі бароко. Розуміння мистецтва. Героїко-патріотична тема в бароковій культурі. Просвітницька тенденція.Нові процеси в духовному житті: реформування освіти, книгодрукування й книгорозповсюдження. Тенденції розвитку українського шкільництва. Початкова освіта. Парафіяльні школи на Лівобережжі, Слобідській та Правобережній Україні. Православні колегіуми. Києво-Могилянська академія як культурно-освітній та науковий центр європейського масштабу. Навчання української молоді за кордоном. Проекти заснування університетів у Гетьманщині. Освітні заклади на землях Війська Запорозького. Система освіти на західноукраїнських землях. Львівський університет. Уніатські та католицькі навчальні заклади.

Видавничі осередки й друкарні. Лавра як головний видавничий осередок другої половини XVII – початку XVIII століть. Новгород-Сіверська друкарня. Відновлення друкарства в Чернігові. Початок репресій. Київське та чернігівське книговидання під контролем цензури.Специфіка українського бароко в літературі, музиці, театрі. Загальні тенденції розвитку літературного процесу. Полемічна, проповідницька, паломницька література. Розвиток шкільної драматургії. Поезія: історична, громадсько-політична, етикетна, світська, духовна лірика. Гумористично-сатиричне віршування: вірші-орації, вірші-травестії. Літературна творчість Григорія Сковороди. Козацькі літописи Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка.

Розвиток народної музичної творчості. Думи, історичні, соціально-побутові, родинно-побутові пісні. Професійна музична культура. Вокальна музика: канти, псалми, пісні-романси. Музична спадщина Г. Сковороди. Здобутки українського барокового музичного мистецтва: Максим Березовський, Артемій Ведель, Дмитро Бортнянський. Музичні навчальні заклади: Глухівська музична школа.

Функціонування шкільних театрів в Києво-Могилянській академії, Чернігівському, Білгородському, Харківському, Переяславському, Вінницькому колегіумах. Репертуар шкільних театрів. Форми народного театру: вертеп, балаган. Спроба створення гетьманського придворного театру.

Еволюція образотворчого мистецтва й архітектури. Архітектура бароко в Україні. Поняття “козацьке бароко”. Внесок І. Мазепи в розвиток українського мистецтва. Особливості світського будівництва. Церковне будівництво: кам’яні й дерев’яні храми. Особливості архітектурних шкіл дерев’яних та храмових споруд: волинської, галицької, гуцульської, буковинської, закарпатської, лемківської, бойківської, придніпровської. Видатні українські архітектори – С. Ковнір та І. Григорович-Барський та їх діяльність. Видатні архітектурні споруди Й. Шеделя, Б. Растреллі, Г. Гофмана, Яна де Вітто, М. Урбаніка.

Розвиток української барокової скульптури в Києві та Лівобережній Україні. Діяльність майстрів І. Равича й С. Шалматова. Доробки визначного скульптора І. Пінзеля.

Головні напрями розвитку живопису: іконопис, батальний та портретний жанри. Творча діяльність М. Петрахновича, І. Рутковича, Й. Кодзелевича. Посилення світської спрямованості образотворчого мистецтва. Видатні художники ХУІІІ ст. (Д. Левицький, В. Боровиковський, А. Лосенко).

Питання для самоконтролю


 1. Які особливості стилю бароко?

 2. Які ви знаєте українські пам’ятки архітектури, побудовані у стилі бароко?

 3. Яких видатних українських архітекторів XVII-XVIII ст. ви знаєте?

 4. Що визначало національну своєрідність “козацьких” храмів XVII століття?

 5. Якою була культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії?

 6. Яке вчення лежало в основі філософських поглядів Г.С. Сковороди?

 7. Який внесок зробив І. Мазепа в українську культуру?

 8. Які ви знаєте основні літературні жанри цієї доби?

 9. Яких видатних українських композиторів XVIII ст. ви знаєте?

 10. Які основні види театральних вистав?

 11. Які головні елементи одягу складали козацьке вбрання?

Література: 6, 10, 17, 18, 23, 33, 27, 32, 70, 75


Каталог: images
images -> Програма співбесіди для осіб, які мають базову або повну вищу освіту з української мови І літератури для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
images -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
images -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
images -> Вступного випробування
images -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
images -> Агропромисловий комплекс, лісове І садово-паркове господарство, ветеринарія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс iconМіністерство культури України Сумська обласна державна адміністрація Сумська обласна рада Управління культури І туризму Сумської обласної державної адміністрації Сумське вище училище мистецтв І культури ім. Д. С. Бортнянського
України Леоніда Костянтиновича Власенка, який більшу частину свого життя віддав натхненній роботі зі студентською молоддю, 0 років...
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс iconІсторія української культури
Грушева Т. В. Історія української культури. Навчально-методичний посібник для студентів неісторичних напрямів підготовки. – Запоріжжя...
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс iconХроніка культурно-мистецького життя області за липень 2007 р. Колегія обласного управління культури, що відбулась 12 липня, розглянула питання
«Про підсумки організаційно-творчої та фінансово-господарської діяльності установ культури та мистецтв у І півріччі 2007 р.» та «Про...
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Історія української культури» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
В. М. Лободаєв, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат історичних наук
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік назва бібліотеки Кількість читачів
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс iconІнформація про хід виконання «Міської комплексної програми розвитку культури та туризму за 2017-2019 роки»
Забезпечувати виконання Конституції України щодо розвитку культури, законів України, що діють у сфері культури І мистецтва
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс iconМіністерство культури України Управління культури, національностей та релігій
Українська музична культура очима молоді: теоретичний, історичний І педагогічний аспекти
Міністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс iconВідділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації
План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у відділі культури І туризму


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка