Міністерство охорони здоров’я україни


Бабенко Т.М., Вашист М.М., студ. 3-го курсуСторінка2/25
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3,37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Бабенко Т.М., Вашист М.М., студ. 3-го курсу


Науковий керівник – доц. Храмова Р.А.

СумДУ, медичний інститут, кафедра біохімії і фармакології

При лікуванні різних захворювань серцево-судинної системи β-адреноблокаторами був виявлений натрійуретичний ефект даних препаратів. В нашій роботі була поставлена мета вивчити роль β1-адренорецепторів нирки в механізмі цієї реакції. Досліди були виконані на наркотизованих щурах в умовах гострого експерименту із застосуванням стандартної кліренсової методики. Тваринам вводили талінолол підшкірно в дозі 1мг/кг. Встановлено, що введення талінололу сприяло збільшенню діурезу, клубочкової фільтрації та виведенню натрію з сечею. Для вивчення кровотоку і напруги кисню нами були застосовані методи імпедансної реоплетизмографії і полярографії, відповідно. В експерименті встановлено, що введення талінололу супроводжується збільшенням кровотоку в кірковій і зовнішній мозковій речовині нирок при відсутності змін напруги кисню.

Для виявлення можливої участі калікреїн-кінінової системи нирок в механізмі відповідної реакції на введення талінололу був використаний специфічний блокатор цієї системи контрикал в дозі 3000 ЕД/кг. Отримані результати свідчать про те, що попереднє введення контрикалу не перешкоджало збільшенню кровотоку, діурезу, нарійурезу та напруги кисню на фоні дії β1-блокатора. Аналогічні результати були отримані при вивченні ролі ниркових простагландинів у механізмі розвитку відповідної реакції нирок на талінолол. Для аналізу був використаний специфічний інгібітор біосинтезу простагландинів - індометацин, який вводили в організм на протязі 5 днів в добовій дозі 3 мг/кг. Встановлено, що ниркова реакція після попереднього введення індометацину суттєво не змінюється на фоні дії β1-адреноблокатора.

Для оцінки можливої участі дофамінових рецепторів нирок в механізмі натрійуретичної реакції досліджуваного препарату, використовувався дофаміноблокатор галоперидол в дозі 1 мг/кг. Результати комбінованого застосування галоперидолу і талінололу свідчать про те, що натрійурез, нирковий кровоток і напруга кисню практично залишалися такими ж, як при введенні лише β1-блокатора.

Проведені дослідження дали підставу зробити висновок, що при введенні кордануму судинна реакція нирок і напруга кисню, як і натрійуретичний ефект, не залежить від змін активності ниркової калікреїн-кінінової системи, рівня простагландинів і стимуляції дофамінових рецепторів.


ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКЦІЙ НЕБІЛКОВОГО АЗОТУ В БІОМАСІ МУКОРОВОГО ГРИБА BLAKESLEA TRISPORA


Богдашкіна С. Д., студ. 2-го курсу

Науковий керівник – доц. Прімова Л.О.

СумДУ, медичний інститут,кафедра біохімії і фармакології

Як джерело азоту гриби можуть використовувати органічні сполуки – білки, пептиди, амінокислоти; солі амонію, аміак, нітрати, нітрити. Найкращі джерела – аміак і нітратний азот. Ступінь використання різних джерел азоту залежить від умов культивування, віку культури, направленості біосинтетичних процесів.

Використання для вирощування каротинсинтезувального мукорового гриба Bl. trispora, безглюкозного поживного середовищі, у якому неорганічні амонійні солі є єдиним джерелом азотного живлення, дозволяє підвищити тривалість каротиногенезу та вихід каротину, а також приводить до зміни хімічного складу біомаси.

Мета досліджень – вивчення фракцій небілкового азоту в міцелії мукорового гриба Bl.trispora, який культивували на напівсинтетичному поживному середовищі. Досліджували 8 зразків із різних партій біомаси гриба Bl.trispora, виготовленi на Верхньоднiпровському бiотехнологiчному комбiнатi Днiпропетровської областi. Загальний азот визначали за К'єльдалем, небiлковий азот - за Барнштейном, амонiйний азот - методом Конвея, нiтратний – потенцiометричним і амiдний - алкалiметричним методами, амiнний - за рiзницею мiж сумою небiлкового азоту i концентрацiєю рiзних його форм.

За результатами досліджень встановлено, що небілковий азот у міцелії гриба складає – 1,3 г/кг, що становить - 0,13%, від сухої речовини і 8,1%, від загального азоту. Bl.trispora відноситься до грибів, які слабо засвоюють азот нітратів, тому доля цієї фракції у небілковому азоті лише - 1%. Средовище для культивування не містить спеціально внесених нітратів, але частина їх може надходити з компонентами середовища, або утворюватись при окисненні аміаку до нітратів.

На амонійний азот припадає - 26,2%, амідний - 29,5%. Висока кількість амінного азоту - 42,7%, ймовірно, пов′язана з існуванням у складі гриба 2 пулів вільних амінокислот – основного і резервного.

Таким чином, у міцелії мукорового гриба Bl.trispora в незначній кількості містяться небажані форми азоту – нітратний і амонійний, при більш високому вмісті амідного і амінного, сума останніх складає 72,2 % небілкового азоту. Вміст нітратів нижче ГДК, які встановлені для рослин.Показники

Біомаса гриба Bl.trispora

x ± Sx

% в АСР

Суха речовина

939,5±6,9

100,0

Загальний азот (ЗА)

14,70,7

1,6

Небілковий азот

1,20,1

0,13

В т.ч: нітратний

0,0120,028

0,001

Амонійний

0,3140,028

0,03

Амідний

0,3540,053

0,04

Амінний

0,5120,046

0,05ЗМІНА РІВНЯ АДЕНИЛОВИХ НУКЛЕОТИДІВ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ЛЕТКИХ КОМПОНЕНТІВ ЕПОКСИДНИХ СМОЛ

Висоцький І. Ю., канд. .мед. наук, доцент

СумДУ, медичний інститут, кафедра біхімії і фармакології

Вивчали інгаляційний динамічний вплив летких компонентів (ЛК) епоксидної смоли ЕД-20 (ЕС) у концентрації, що становить 1/3 LC50 за епіхлоргідрином на рівень аденилових нуклеотидів в печінці білих щурів-самців лінії Вістар.

Проведені дослідження показали, що рівень АТФ в тканині печінки експериментальних тварин при гострій інтоксикації ЛК ЕС знижувався в порівнянні з групою інтактних тварин через 12 годин після закінчення дії токсичних агентів на 41%, а через 120 годин – на 49%. Виявлений дефіцит в високоенергетичних фосфатних зв’язках, свідчить про формування енергодефіцитного стану. Достовірні значення збільшення рівня АДФ спостерігалися лише в більш пізні строки експерименту. Показано, суттєве підвищення вмісту АМФ у всі строки дослідження експериментальних тварин (на 67-162%) в порівнянні з інтактною серією. Аналіз динаміки змін суми нуклеотидів свідчить про її стійке зменшення (на 10-15%). Максимальне збільшення рівня неорганічного фосфору (Фн) виявлено на 3-5 день досліду, коли цей показник перевищував величини норми в 1,6- 1,8 рази.

Для всебічної оцінки стану енергетичного обміну при інтоксикації ЛК ЕС вивчали ряд параметрів енергетичного гомеостазу. Встановлено, що малярне співвідношення АТФ/АДФ, яке свідчить про швидкість дихання мітохондрій в печінці тварин, при токсичному процесі різко зменшується у всі строки дослідження, що ще раз підтверджує стабільність змін аденилнуклеотидної системи після інгаляційного впливу продуктами ЕС. Досить інформативним показником процесів окислювального фосфорилювання в мітохондріях являється термодинамічний контроль дихання, який у тварин дослідної групи суттєво змінюється у всі строки спостереження. При цьому, найбільш виражені зміни відмічаються на 12 годині досліду, коли даний показник в порівнянні з вихідним рівнем знижується на 60%.

Таким чином, виявлені в динаміці зміни рівня аденилових нуклеотидів при гострій динамічній інгаляційній інтоксикації ЛК ЕС характеризуються різними порушеннями, а саме зменшенням суми аденилових нуклеотидів (за рахунок АТФ) і окремих компонентів цієї системи з одночасним суттєвим підвищенням рівня АМФ і Фн .Встановлений дисбаланс в системі АТФ – АДФ – АМФ, при гострій інтоксикацій ЛК ЕС, вказує на різке пригнічення процесів окислення і фосфорилювання і свідчить про необхідність раціональної фармакотерапії виявлених змін енергообміну.

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ БІСФОСФОНАТІВ

НА ВМІСТ КАЛЬЦІЮ В СТІНКАХ КРОВОНОСНИХ СУДИН

ЗА УМОВ D-ВІТАМІННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

Гарбузова В.Ю., доцент

СумДУ, медичний інститут, кафедра фізіології і патофізіології

Бісфосфонати – фосфороорганічні комплексони,синтетичні аналоги пірофосфатів. Головні фізико-хімічні ефекти усіх бісфосфонатів полягають в інгібіції утворення та агрегації, а також зменшення швидкості розчинення кристалів фосфорно-кислого кальцію. Всі бісфосфонати характеризуються трьома спільними властивостями: не метаболізуються, мало всмоктуються в шлунково-кишковому тракті (менше 1%), депонуються в кістках. In vitro бісфосфонати стійкі до нагрівання, абсолютно не підлягають ензиматичному гідролізу, проте розкладаються під дією ультрафіолетового опромінення.

Ангіопротекторний вплив комплексоутворювачів пов’язаний з двома механізмами. Перший – це безпосередня антикальциногенна дія, обумовлена тим, що вони порушують утворення фосфатних солей кальцію в судинній стінці, завдяки чому запобігають формуванню кристалів оксіапатиту як у клітині, так і у позаклітинному середовищі. Другий механізм опосередкований. Він пов’язаний з гіпокальційемічним впливом комплексоутворювачів. За умов гіпокальціємії відбувається зменшення інтерстиціального пулу кальцію в судинній стінці, в результаті зменшується кальцієве перевантаження клітин, що запобігає реалізації кальційопосередкованих механізмів атерогенезу.

У роботі було вивчено вплив натрієвої солі етан-1-гідрокси-1,1-дифосфонової кислоти (ЕГДК) на вміст кальцію в артеріальній і венозній стінці кролів за умов гіпервітамінозу D, а також рівень кальцію в сироватці крові.

У результаті проведених експериментів було з’ясовано, що в групі інтантних кролів вміст кальцію в артеріях вищій, ніж у венах: в грудній аорті – в 2,3 раза, в черевній – в 3 рази, в легеневій артерії – в 1,7 раза. За умов уведення вітаміну D, вміст кальцію збільшувався в усіх досліджуваних судинах. Так, у грудній аорті він виріс у 13 разів, у черевній – в 9 разів, у легеневій аорті – в 7 разів, у задній порожнистій вені – в 3 рази.

У результаті проведених експериментів з’ясовано, що ЕГДК сприяла зниженню вмісту кальцію в усіх вивчених судинах і сироватці крові тварин з D-вітамінною інтоксикацією: у грудній аорті – в 5,3 раза, у черевній – в 3,7 раза, у легеневій артерії – в 3,3 раза, у порожнистій вені – в 2,1 раза, у сироватці крові – в 2 рази проти групи D-гіпервітамінорних тварин.


АКТИВНІСТЬ 5-АМІНОЛЕВУЛІНАТСИНТАЗИ

В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ ПРИ ДІЇ НІТРОПРУСИДУ НАТРІЮ

Іншина Н.М.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 4830
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconЗабезпечено зміну підходів до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я
При цьому у відповідності до статті 49 Конституції України існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не може...
Міністерство охорони здоров’я україни iconДержавна установа «центр громадського здоров’я міністерства охорони здоров’я україни»
«Про затвердження положень», наказу Генерального директора цгз моз україни від 02. 12. 2016 №74/1-дт «Про проведення конкурсу на...
Міністерство охорони здоров’я україни iconВ. Я. Бойко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2013. N с. 36-43

Міністерство охорони здоров’я україни iconПоложення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України Розділ I. Загальні положення
України (далі моз україни) та інститутами громадянського суспільства (далі ігс) на засадах доброго партнерства, здійснення громадського...
Міністерство охорони здоров’я україни iconНаціональна Медична Премія
Переможці конкурсу обираються за результатами щорічного всеукраїнського дослідження “Реєстр топ100 в медицині”, яке здійснюється...
Міністерство охорони здоров’я україни iconНа шляху до
України в галузі економіки, освіти, охорони здоров’я, транспорту. Розглядаються передумови та наслідки європейської інтеграції, реалізація...
Міністерство охорони здоров’я україни iconДепартамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації
Бенюх Н. Історія фармації Галичини (ХІІІ-ХХ ст.). Львів, 1999. 216с. Шифр 61(09С2)/Б-46
Міністерство охорони здоров’я україни iconВажливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності
Розділ І. Теоретичні засади управління кадровою політикою закладів охорони здоров’Я 6
Міністерство охорони здоров’я україни iconМедична бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Демченко З. 2011-й. Підсумок лікарських жнив: [підсумкова колегія управління охорони здоров’я ода] / Зоя Демченко // Наддніпрянська...
Міністерство охорони здоров’я україни iconТютюнокуріння, алкоголізм
Тютюнокуріння, алкоголізм – системні захворювання. Ще у 1975 році Всесвітня організація охорони здоров’я, спираючись на результати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка