Міністерство охорони здоров’я україниСторінка8/25
Дата конвертації17.04.2017
Розмір3,37 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Лаба В.В., доцент


СумДУ, медичний інститут,

кафедра внутрішньої медицини з курсом пропедевтики

Значення концепції факторів ризику (ФР) для профілактичної кардіології важко переоцінити. Наявність хоча б одного ФР свідчить про більш велику вірогідність проявів атеросклерозу, ніж про їх відсутність, причому в більш ранні терміни. Із збільшенням числа ФР ця вірогідність зростає, а терміни скорочуються. Найбільш значущими ФР є гіперліпідемія, артеріальна гіпертензія (АГ) і куріння.Метою дослідження було вивчення поширеності ФР атеросклерозу і асоційованих станів (АС) у хворих гострим інфарктом міокарду (ГІМ) серед міської популяції і їх вплив на кінцеві виходи.

Матеріалами і методами дослідження було проведення суцільного клініко-лабораторно-інструментального обстеження 414 хворих ГІМ, що перебували на лікуванні в 1-й міській лікарні протягом 2005 р. Виписано зі стаціонару 350 хворих. Померло – 64. Згідно оригінальних анкет вивчались основні ФР.

Результати дослідження та їх обговорення.

Найбільш вираженим ФР, що ускладнював перебіг ішемічної хвороби серця (ІХС), трансформуючи її в ГІМ, були стать і вік. Чоловіки старше 55 р. і жінки більше 65 р. склали відповідно 80,5% і 78,5%. Ці тенденції переважали і серед померлих для обох статей відповідно 89% і 83%.

Другим фактором по частоті була АГ, яка реєструвалася у 302 (73%) хворих, а серед тих пацієнтів, які вижили у 266 (76%), серед померлих – у 36 (56,3%). Наступним була гіперхолестеринемія (ГХЛ) – у 142 (34,3%) хворих, зокрема, серед живих – у 127 (37,1%), а серед померлих – у 15 (23,4%). Далі проявляв себе такий АС, як стенокардія – у 114 (27,5%) хворих, з них серед живих у 110 (31,4%), а серед померлих – у 4 (6,2%). Завершували цю групу такі захворювання: постінфарктний кардіосклероз (ПІК) – у 80 (19,3%) значно переважаючи серед померлих – у 17 (26,5%) та цукровий діабет ІІ типу (ЦД), який зустрічався у 46 (11,1%) хворих, при цьому також переважав в групі померлих осіб – 12 (18,7%), порівняно з живими – 34 (9,7%). Об’єктивної інформації стосовно куріння отримати не вдалося.

Висновки.


  1. Найбільш поширеним ФР прогресування атеросклерозу і АС серед хворих ГІМ, що залишилися живими були стать і вік, АГ, ГХС і стенокардія.

  2. Серед померлих майже вдвічі переважав ЦД ІІ типу і ПІК.

  3. Своєчасне комплексне лікування ФР і АС може покращити якість життя хворих.

ПОШИРЕНІСТЬ ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДУ:

СПІВСТАВЛЕННЯ СЕРЕД ЖИВИХ І ПОМЕРЛИХ

Лаба О.В., магістрант

Науковий керівник – доц. Лаба В.В.

СумДУ, медичний інститут,

кафедра внутрішньої медицини з курсом пропедевтики

Аритмії і блокади серця при гострому інфаркті міокарду (ГІМ) відносяться до найбільш частих ускладнень його перебігу і зустрічаються у 60-95% хворих.

Пароксизмальна шлуночкова тахікардія (ПШТ) і фібриляція шлуночків (ФШ) є основними причинами смерті від ГІМ на до госпітальному етапі. У госпіталізованих хворих частота ФШ складає біля 10% (Амосова К.М., 1998).

Метою роботи було вивчення поширеності порушень серцевого ритму і провідності у хворих з ГІМ серед міської популяції у живих і тих, що померли.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективне дослідження 414 стаціонарних хворих, що перебували на лікуванні протягом 2005 року в інфарктному центрі м. Суми.

Результати дослідження та їх обговорення.

Серед всіх хворих ГІМ найчастіше реєструвалася шлуночкова екстрасистолія (ШЕ) – у 85 (25,3%) хворих, фібриляція передсердь – у 82 (19,8%), синусова тахікардія (СТ) – у 61 (14,7%), блокада лівої передньої гілки і повна блокада правої ніжки п. Гіса – відповідно у 36 (8,6%) і 35 (8,4%). В цілому, на одного хворого (живого і померлого) реєструвалося в середньому 1 порушення ритму або провідності. Серед померлих в порівнянні з живими частота реєстрації аритмій і блокад була більш відчутною. Так, асистолія і ФШ, як причини смерті відповідно реєструвалися у 56 (87%) і 18 (28,1%) хворих, тоді як серед живих ФШ була у 0,59% (2 чол.) з ефективною реанімацією. Необхідно відмітити, що асистолія, як форма первинної зупинки кровообігу, зустрічалась дуже часто, будучи як первинним проявом електричної нестабільності міокарду, так і трансформованою через ФШ. ШЕ і СТ серед померлих були у 15 (23,4%), тоді як серед живих відповідно у 10 (20%) і 46 (12,9%). Повна блокада лівої ніжки п. Гіса була у 6 (9,3%) померлих, що порівняно з 16 (4,6%) у живих. Частіше реєструвалися і АV-блокади ІІ і ІІІ ступеня – відповідно у 2 (3,1%) і 9 (10,4%) порівняно з живими – 2 (6%) і 7 (2%). В цілому серед хворих, які вижили реєстрація аритмій і блокад склала майже 77%, а на одного померлого реєструвалося 2,3 цих порушень.Висновки. 1. Аритмії і блокади суттєво впливають на кінцеві виходи хворих і являються основними причинами, що ведуть до фатальних аритмій – ФШ і асистолії.

2. Превентивними заходами мінімалізації проявів фатальних аритмій могло б бути більш широко доступне використання методів відновлення коронарного кровотоку, зокрема, тромболітичної терапії.


СТУПІНЬ ОХОПЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ

ХВОРИХ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДУ

Сокол О.В., студ. 6-го курсу; Опімах О.І., магістрант

Науковий керівник – доц. Лаба В.В.

СумДУ, медичний інститут,

кафедра внутрішньої медицини з курсом пропедевтики

Перебіг і прогноз захворювання при гострому інфаркті міокарду (ГІМ) в значній мірі залежить від декількох факторів: від об’єму ураження (локалізація інфаркт залежної атеросклеротичної бляшки), наявності обтяжливих чинників, таких як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, похилий вік хворого і, в більшій мірі, від швидкості і повноти надання медичної допомоги.Метою роботи було вивчення ступеню охоплення засобами фармакотерапії хворих ГІМ і їх вплив на кінцеві виходи.

Матеріалами і методами дослідження було вивчення стаціонарних карт 414 хворих ГІМ, що перебували на лікуванні в міському проти інфарктному центрі м. Суми протягом 2005 року.

Результати дослідження і їх обговорення.

Найчастіше використовувалась глюкозо-інсуліно-калієва суміш і реополіглюкін – у 92,7% всіх хворих, антиагреганти – у 92,2%, нітрати – у 92%, β-блокатори – 90,3%, антикоагулянти – 87,9%, діуретики і інгібітори АПФ – 74,6% і 74,4%. Гіполіпідемічні засоби призначалися 58,4%, наркотичні анальгетики – 54,8% хворих. Триметазідін призначався 25,3%, антиаритміки – 13,5%, серцеві глікозиди – 5,3%. Тромболізис проведено всього 7 хворим, з тих хто вижив (1,7%).

Порівнюючи охоплення фармакотерапією груп хворих – живих і померлих, відмічається більше охоплення наркотичними анальгетиками групи померлих – 84,4%, порівняно з живими – 49,4%. Це пояснюється тим, що серед померлих 100% реєструвався Q-ІМ, який , як правило, з вираженим больовим синдромом.

Β-блокатори (97,4%), нітрати (96,8%), антиагреганти (95,4%), антикоагулянти (90,5%), гіполіпідемічні засоби (64%), ІАПФ (80,2%) значно переважали в лікуванні тих, що вижили, порівняно з померлими, відповідно (51,5%; 65,6%; 75%; 73,4%; 28,1%; 42,1%).Висновки.

1. Тромболізис є одним із найпоширеніших методів відновлення кровотоку при Q-ІМ з елевацією сегмента ST в розвинених країнах, в реаліях місцевої міської комунальної медицини залишається найменш доступним до використання.

2. Охоплення необхідними фармакологічними засобами хворих ГІМ може суттєво впливати на кінцеві виходи захворювання і прогноз.
ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІОКСИДОНІЮ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З

ІНФЕКЦІЄЮ HELICOBACTER PYLORI

Стрельченко Є.В., Кальченко Н.О., студ. 5-го курсу

Науковий керівник – асист. Кириченко Н.М.

СумДУ, медичний інститут,

кафедра внутрішньої медицини з курсом пропедевтики

Мета роботи: вивчити ефективність імуномодулятору поліоксидонію (ПО) у комплексному лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (ПВ ДПК), асоційованої з інфекцією Helicobacter pylori (Нр).


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 4830
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconЗабезпечено зміну підходів до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я
При цьому у відповідності до статті 49 Конституції України існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не може...
Міністерство охорони здоров’я україни iconДержавна установа «центр громадського здоров’я міністерства охорони здоров’я україни»
«Про затвердження положень», наказу Генерального директора цгз моз україни від 02. 12. 2016 №74/1-дт «Про проведення конкурсу на...
Міністерство охорони здоров’я україни iconВ. Я. Бойко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2013. N с. 36-43

Міністерство охорони здоров’я україни iconПоложення про Громадську Раду при Міністерстві охорони здоров'я України Розділ I. Загальні положення
України (далі моз україни) та інститутами громадянського суспільства (далі ігс) на засадах доброго партнерства, здійснення громадського...
Міністерство охорони здоров’я україни iconНаціональна Медична Премія
Переможці конкурсу обираються за результатами щорічного всеукраїнського дослідження “Реєстр топ100 в медицині”, яке здійснюється...
Міністерство охорони здоров’я україни iconНа шляху до
України в галузі економіки, освіти, охорони здоров’я, транспорту. Розглядаються передумови та наслідки європейської інтеграції, реалізація...
Міністерство охорони здоров’я україни iconДепартамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації
Бенюх Н. Історія фармації Галичини (ХІІІ-ХХ ст.). Львів, 1999. 216с. Шифр 61(09С2)/Б-46
Міністерство охорони здоров’я україни iconВажливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності
Розділ І. Теоретичні засади управління кадровою політикою закладів охорони здоров’Я 6
Міністерство охорони здоров’я україни iconМедична бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ
Демченко З. 2011-й. Підсумок лікарських жнив: [підсумкова колегія управління охорони здоров’я ода] / Зоя Демченко // Наддніпрянська...
Міністерство охорони здоров’я україни iconТютюнокуріння, алкоголізм
Тютюнокуріння, алкоголізм – системні захворювання. Ще у 1975 році Всесвітня організація охорони здоров’я, спираючись на результати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка