Міністерство освіти та науки УкраїниСкачати 294,03 Kb.
Дата конвертації10.03.2018
Розмір294,03 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти та науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра української преси "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи

Львівського національного

університету імені Івана Франка

___________________________проф.

_________________________________2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Історія світової літератури

Антична література
_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення___________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів – 2010

Антична література. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів факультету журналістики за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. – Львів, 2009. – 32 с.


Розробники:

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української преси

Протокол № від ""_________2009 р.

Завідувач кафедри української преси: (проф. Кость С.А.)

""________2009 р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 0108

"Журналістика"
Протокол № від ""_________2009 р.
""___________2009 р. Голова: ()

©_________________, 20

©_________________, 20

Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

"Історія світової літератури. Антична література")Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 1

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)
Модулів – 1

Напрям

0108


"Журналістика"

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність:

журналістика1-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 36

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


30 год.

8 год.

Практичні, семінарські

6 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

50 год.

32 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Мета і завдання навчальної дисципліни:
Метою курсу є ознайомлення студентів із основними ідеями, які донесені літературною спадщиною давніх греків і римлян у контексті історичних реалій та фактів біографій античних авторів.

Завдання курсу – лаконічно поінформувати студентів про особливості античного світогляду, про особливості античних жанрів і стилів, про чільні персоналії і загальні закономірності розвитку літературного процесу на тлі історичних подій. Роз’яснити зміст провідних образів й топосів-афоризмів.
Вимоги до знань та вмінь
Студенти повинні засвоїти
- періодизацію античного літературного процесу – грецького та римського;

- інформацію про чільні персоналії окремих періодів, про їхні твори;

- знати сюжети й імена головних героїв художніх творів;

- розуміти семантику найуживаніших топосів;


Студенти повинні:
- засвоїти літературознавчу термінологію, пов’язану із особливостями літературного процесу античності;

- мати уявлення про особливості еволюції жанрів від античних прототипів до сучасного вигляду;

- знати імена перекладачів основних творів античних авторів на українську мову;

- засвоїти інформацію про відгомони античних ідей в пізнішій європейській, насамперед українській, культурі.


Предмет навчальної дисципліни
Актуальність курсу „Антична література” визначається значенням античної епохи для розвитку європейської цивілізації і української культури зокрема. Саме слово „античний” означає „давній” (лат. antiquus); поняття „класичний” перекладається як „гідний наслідування, певною мірою досконалий”.
Предмет "Антична література" тісно пов’язаний із суміжними гуманітарними дисциплінами (історія України, світова історія, історія літератури, історія філософської, мистецтвознавчої й культурологічної думки), адже це ті знання, які сприя.ть формуванню особистості майбутнього журналіста.

Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.

Давньогрецька література – складова античної літератури
Тема 1

Вступна лекція.Тема I

Античність – колиска європейської цивілізації”. Періодизація античної літератури.

1. Поняття античної епохи.

2. Антична література. Грецька література. Римська література.

3. Значення античної літератури для розвитку Європейської цивілізації.

4. Епохи історико-культурного розвитку. Схема культурно-історичних епох Дмитра Чижевського. Поняття до н.е. (до Христа) — н.е.


Тема 2

1. Давня грецька література. Архаїчний період. Долітературний підперіод до середини IX ст.

2. Гомерівський період. Підперіод розкладу родової формації — кінець IX - VIII ст. до н.е. Гесіод і дидактичний епос. Гомерівські гімни. Гімн до Зевса, Деметри, Діоніса, Гермеса, Аполлона. Кіклічні поеми, їхні особливості.

3. Занепад героїчного епосу. Поява пародій на нього — «Батрахоміомахія».

4. Переклади українською мовою: Іван Франко, Борис Тен, Володимир Свідзінський.
Тема 3
ЛІРИКА.

1. Творчість Солона, Калліна, Тіртея, Теогніда, Алкея, Сапфо, Піндара, Вакхіліда. Ґномічна елегія.

2. Байки Езопа, езопівська мова. Доля езопівської байки на Україні.

3. Перекладачі: А.Цісик, Ю.Мушак, В.Маслюк, А.Содомора, А.Білецький, М.Білик,


Тема 4
Грецька література епохи розквіту (аттичний підперіод, V - IV ст. до н.е.)

1. Греко-перський війни. Значення Саламінської битви для зміцнення атенського полісу. Атенська рабовласницька демократія, її становлення, розквіт („Епоха Перікла“) і занепад. 2. Розвиток драматичних і прозових жанрів.

Джерела грецької драми: народні свята на вшанування бога Діоніса, богині Деметри („елевсінські містерії“). Основні види драми: трагедія, комедія, драма сатирів.

3. Походження трагедії, її композиція. Пролог, парод, епісодії, стасіми, екcод. Виникнення театру, його складові частини: театрон, орхестра, скене. Драматичні змагання, хорегія. Хор і актори. Акторський одяг, маски і котурни. Театральний реквізит, декорації. Роль театру в соціальному, політичному і духовному житті Греції.

Творчість Есхіла, Софокла та Евріпіда.

4. Аттична (політична) комедія. Фольклорні джерела комедії. Комос, фалічні пісні, типові маски. Характерні ознаки і прийоми давньої комедії; політичне спрямування, сатирична загостреність, сміливість критики, особисті нападки, фантастичний фон, злободенність і актуальнісіь тематики, карикатурність і гротеск, пародія, травестія мітів, протиборство сторін (аґон). Структура комедії. Кратін, Евполід. Арістофан.

5. Перекладачі; переклади А.Содомори та Бориса Тена.
Тема 5
ПРОЗА V - IV ст.

1. Класифікація прозової літератури в античності: історіографія, красномовство, філософія. Історіографія. Характеристика логографів.

Геродот. Тукідід. Ксенофонт.

2. Красномовство. Його розвиток у зв’язку з розквітом атенської демократії, засіб ідеологічного впливу на маси. Риторика — теорія ораторського мистецтва. Судова промова. Ґорґій, Демостен, Лісій, Ісократ.

3. Філософська проза. Натурфілософія V ст. до не. Геракліт, Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель,

4. Переклади творів Платона і Арістотеля українською мовою.


Тема 6
Елліністичний період (III - I ст. до н.е.)

1. Еллінізм, його суспільство і культура. Завоювання Олександра Македонського і поширення впливу грецької культури на країни Малої Азії, Близького Сходу і Північної Африки. Нові центри культури, нові суспільні стосунки.

2. „Нова“ аттична комедія. Менандр. Александрійська лірика. Каллімах, Теокріт.

„Арґонавтика” Аполлонія Родоського. Герод.

3. Відлуння мотивів Теокріта у літературному процесі України XVI - XIX ст. «Роксоланія С.Ф.Кленовича», «Тополя Т.Шевченка». Оцінка І.Франком й М.Біликом особливостей обробки фабули міту авторами різних епох. Перекладачі.
ТЕМА V7
Римський період грецької літератури.

Грекомовна література за епохи римського владарювання (II ст.до. н.е. — III ст.). Полібій, Плутарх, Лукіан. Поява античного роману. Лонґ, Геліодор.


Практичне заняття № 1

Літературний процес Давньої Греції – формування жанрово-видової системи літератур Європи.


 1. Періодизація процесу становлення давньогрецької літератури.

 2. Виникнення жанрів і видів як процес розвитку індивідуума. Хронологічна послідовність і вмотивованість поступу.

 3. Старогрецький театр і православний обряд християнства.

 4. Еллінізм як перша в історії Європи імперська доба.


Змістовий модуль 2

Римська література
Тема VIII

Римська література.

1. Історичне значення римсьюї літератури. Її місце у літературному процесі античного світу. Відображення в ній специфіки соціально-політичного розвитку римської держави. Вплив Греції.

2. Римська література епохи республіки. Долітературний період (до середини Ш ст. до н.е.). Італійські племена, їхні мови. Раннє римське суспільство. Аппій Клавдій, Лівій Андронік, Ґней Невій, Квінт Енній.

3. Римський театр, актори і публіка. Комедія плаща, трагедія-претекстата. Тіт Макцій Плавт, Публій Теренцій Афр.


ТЕМА IX
Література періоду громадянських воєн — доба кризи і загибелі республіки
(середина II ст. до н.е. — 31 р. I ст. до н.е.).

1. Ґай Юлій Цезар, Марк Туллій Цицерон.

2. Занепад старих поетичних жанрів і поява римської сатири. Політична, соціальна і літературна сатира.

3. Неотерики. Ґай Валерій Катулл, Тит Лукрецій Кар.

4. Перекладачі на українську мову.
ТЕМА X
Римська література епохи імперії.

1. Література ранньої імперії (до 30 – 40-х рр. до н.е.), або „золотий вік“ римської літератури, „Епоха Авґуста“). Публій Верґілій Марон, Квінт Горацій Флакк, Публій Овідій Назон, Альбій Тібулл, Секст Проперцій.

2. Вплив риської літератури епохи імперії на літературний поцес Європи ранньомодерного та модерного часу.

3. Перекладачі на українську мову.
ТЕМА XI

Література пізньої імперії.

1. Зовнішній розквіт і швидкий занепад римського суспільства і його культури в I ст. н.е. Література часів Юліїв і Клавдіїв.

2. Луцій Анней Сенека, його творчість. Поширення стоїцизму – „християнства аристократії”. Філософські твори Сенеки. Марк Анней Лукан, Персій Авл Флакк, Ґай Петроній.

3. Жанр байки на римському ґрунті. Вплив творчості Федра на розвиток байкарства у пізніші часи.

4. Перекладачі.
ТЕМА XII

Кінець античної епохи. Тотальна зміна світоглядної парадиґми європейської цивілізації.

1. Марк Валерій Марціал, Децим Юній Ювенал, Публій Корнелій Тацит, Луцій Апулей.2. Поширення і перемога християнства, відмирання античного світосприйняття. Початок християнської літератури. Початок епохи середньовіччя.
Практичне заняття № 2

Римська література – процес пристосування культурних надбань Давньої Греції до імперських потреб. Виникнення християнства і введення канону: завершення процесу творчого розвитку європейської цивілізації.


 1. Еволюція давньогрецьких жанрів у контексті об/переробки авторами римської літератури.

 2. Доведення жанрів до "абсурдної досконалості" і класицистичний канон.

 3. Ставлення ренесансних гуманістів до культурної спадщини античності. Вплив античної культури на розвиток культури в Україні різних епох.

 4. Вирішення філологічних проблем в Україні ранньомодерного часу і антична риторика..4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Давньогрецька література.

Тема 1. Античність – колиска європейської цивілізації”. Періодизація античної літератури..

Тема 2. Давня грецька література. Архаїчний період. Гомерівський період.

Тема 3. ЛІРИКА.

Тема 4. Грецька література епохи розквіту (аттичний підперіод, V - IV ст. до н.е.)

Тема 5. ПРОЗА V - IV ст.

Тема 6. Елліністичний період (III - I ст. до н.е.)

Тема 7. Римський період грецької літератури

Разом – зм. модуль1

Змістовий модуль 2. Римська література

Тема 8. Архаїчний період римської літератури.

Тема 9. Література періоду громадянських воєн — доба кризи і загибелі республіки.

Тема 10. Римська література епохи імперії.

Тема 11. Література пізньої імперії.

Тема 12. Кінець античної епохи. Тотальна зміна світоглядної парадиґми європейської цивілізації.


Разом – зм. модуль 2
Усього годин


Модуль 2

Курсова робота
-

-
--

-

-Усього годин7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття євопейської цивілізації. Значення давньогрецької культури для сучасної Європи. Роль давньогрецької культури для розвитку культури в Україні.

2

2

Римська література і її значенння для розвитку постренесансної Європи. Римська література і епоха становлення Гетьманату в Україні. Епоха бароко й необарокові тенденції розвитку української культури.

4

...

Разом

6


Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Опрацювання літератури до теми 1: Грачотті С. Спадок ренесансу в українському барокко // Українське барокко: Матеріали 1 конгресу МАУ.-К.,1993.-С. 3-11., Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI - XVII в.- Вид. 2-ге.- Київ-Львів, 1919., Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури.- К., 1992, Валерій Шевчук. «Енеїда» Івана Котляревського в системі літератури українського бароко.— Львів, 1998., Трофимук М. Поетика епохи Мазепи. – Львів, 2009. – С. 170 – 224.

6

2

Опрацювання літератури до теми 2 – 4 Антична література: Хрестоматія /Упоряд. О.Білецький.— К., 1968.— С. 49 — 130. Маслюк В.П. Антична література: Хрестоматія.— Частина I: Давня грецька поезія в українських перекладах і переспівах.— К., 1994.— С 5 – 102. Гомер Іліада /Пер. Бориса Тена.- К.: Дніпро,1978.- 432с. Гомер. Одіссея/Пер. Бориса Тена.- К.: Дніпро,1968.- 432с.

6

3

Опрацювання літератури до тем 5 – 7: Антична література: Хрестоматія /Упоряд. О.Білецький.— С. 163 -276 Давньогрецька трагедія. Збірник Пер. із старогрецьк. Борис Тен.— К., 1981.— 232 с. Есхіл. Трагедії /Пер. з давньогрецької А. Содомори і Бориса Тена.— К., 1990.— 318 с. Софокл. Трагедії/ Пер. з давньогрецької А. Содомори і Бориса Тена.— К., 1989.— 303 с. Евріпід. Трагедії /Пер. А. Содомори та Бориса Тена.— К., 1993.— 448 с. Антична література: Хрестоматія /Упоряд. О.Білецький.— С. 246 — 276. Арістофан. Комедії Пер. з давньогрецької Бориса Тена, В. Свідзінського й А. Содомори.— К., 1980. Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д.Коваль.— К., 2000.— 355 с. Арістотель. Поетика / Пер. з давньогрецької Бориса Тена.— К., 1967.— 134 с. Платон. Діалоги. - К., 1995.- 394 с. Менандр. Відлюдник /Пер. А.Содомора.— Львів, 1962.— 99 с.

10

4

Опрацювання літератури до практичного заняття № 1: Ю.О.Микитенко. Антична спадщина і становлення нової української літератури.– К., 1991., Трофимук М.С. Українська ментальність і Ренесанс (До проблеми рецепції теорії поезії XVI-XVIII століть) // Проблеми літературознавства і художнього перекладу (Збірник наукових праць і матеріалів) Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ, № 4. – Львів, 1997. – С. 7 – 13., Розмисел над спадщиною Скоаороди. Причинок до Сковородинознавства // Gente ukrainus, natione ukrainus (Літературні шляхи старожитньої України): зб. наук. Праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя]. – К.: Євшан-зілля, 2010. – С. 507 – 516. Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV – XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI – XVIII ст.): в 4 – х книгах.

8

5

Опрацювання літератури до тем 8 – 10: Антична література: Хрестоматія.— С. 383 — 522. Лукрецій Тіт Кар. Про пироду речей: Поема: З латин./ Пер., передм. та приміт. А.Содомори.— К., 1988.— 191 с. Енеїда / Повний пер. М Й. Білика. К., 1972. Квінт Горацій Флакк. Твори. /Пер. з латин. А.Содомори.— К., 1982.— 254 с. Публій овідій Назон. Метаморфорзи./Перекл. з латин., передм. та прим. А.Содомори.— К.— 1985.— 301 с. Публій Овідій Назон. Любовні елегії; Мистецтво кохання; Скорботні елегії / Пер. з латини, передм. та комент. А.Содомори.— К., 1999.— 299 с.

6

7

Опрацювання літератури до тем 11 – 12. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія / Укладач В.Маслюк.— Львів., 2000.— С. 3 — 41, 219 – 234. Федр. Байки / Упоряд., передм., перекл., з латин. В.Литвинова.— К., 1986.— 158 с. Апулей. Метаморфози або золотий осел / Пер. Й.Кобів, Ю.Цимбалюк.— К., 1982.

4

6

Опрацювання літератури до практичного заняття № 2: Публій Овідій Назон: До 2000-річчя з дня народження.— Львів, 1960.— 101 с. Ю.О.Микитенко. Антична спадщина і становлення нової української літератури.— К., 1991.— 156 с. Валерій Шевчук. «Енеїда» Івана Котляревського в системі літератури українського бароко.— Львів, 1998.— 60 с. Маслюк В. Л Латиномовні поетики і риторики та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. К.: Наук, думка. 1983. Сивокінь Г.М. Давні українські поетики (друге видання з додатками). – Харків, 2001. – 166 с. Трофимук М.С. Вплив творчості Марціала на зародження і розвиток теорії української літератури (На матеріалі курсів словесності Києво-Могилянської академії XVII – XVIII ст.) // ЗНТШ. – Т.CCXXI. – Львів, 1990. – С.21 – 32. Трофимук М.С. Функції латиномовної літератури в контексті літературного процесу України XII—XVIII ст. // Літературознавство: Матеріали III конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26—29 серпня 1996 р.). — К., 1996. — С. 293—301. Трофимук М.С. Українська ментальність і Ренесанс (До проблеми рецепції теорії поезії XVI-XVIII століть) // Проблеми літературознавства і художнього перекладу (Збірник наукових праць і матеріалів) Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ, № 4. – Львів, 1997. – С. 7 – 13. Трофимук М.С. Три ноти про латиномовне слово // Актуальні прооблеми сучасної філології. Літературознавство. Збірник наукових праць. Вип. XV: Пам’яті колеги і друга Бабича Сергія Валентиновича. – Рівне, 2005. – С. 61 – 70. Трофимук О.П. Верґіліанські мотиви у творчості Пилипа Орлика.// «Питання історії української літератури та мови»: Збірник доповідей і повідомлень. (Серія «Праці сесій, конференцій, симпозіумів НТШ»). – Львів, 2000. Трофимук М,С, Поетика доби Мазепи. – Львів, 2009. – 224 с.

10
Разом

50


Робоча навчальна програма для заочного навчання

Перелік тем для оглядових лекцій
Тема 1

 1. Періодизація античної літератури. Давня грецька література. Архаїчний період. Долітературний підперіод до середини IX ст. Гомерівський період. Підперіод розкладу родової формації — кінець IX - VIII ст. до н.е. Гесіод і дидактичний епос.

 2. Мета і завдання курсу. Актуальність для сучасного журналістського процесу.

 3. Давньогрецька лірика.Тема 2

Класичний період давньогрецької літератури.

 1. Грецька література епохи розквіту (аттичний підперіод, V - IV ст. до н.е.).

 2. Проза V - IV ст..

 3. Елліністичний період (III - I ст. до н.е.).

 4. Римський період грецької літератури.


Тема 3
Римська література

 1. Історичне значення римсьюї літератури. Її місце у літературному процесі античного світу. Відображення в ній специфіки соціально-політичного розвитку римської держави. Вплив Греції.

 2. Література періоду громадянських воєн — доба кризи і загибелі республіки (середина II ст. до н.е. — 31 р. I ст. до н.е.).

 3. Римська література епохи імперії.


Тема 4
Занепад античної цивілізації

 1. Література пізньої імперії..

 2. Кінець античної епохи. Тотальна зміна світоглядної парадиґми європейської цивілізації.

 3. Значення античної епохи для європейської цивілізації.

 4. Українська культура й культура античності: періоди запозичення, кореляція ренесансної доктрини українським християнським світоглядом.Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Опрацювання статей до тем 1: Антична література: Хрестоматія /Упоряд. О.Білецький.— К., 1968.— С. 49 — 130. Маслюк В.П. Антична література: Хрестоматія.— Частина I: Давня грецька поезія в українських перекладах і переспівах.— К., 1994.— С 5 – 102. Гомер Іліада /Пер. Бориса Тена.- К.: Дніпро,1978.- 432с. Гомер. Одіссея/Пер. Бориса Тена.- К.: Дніпро,1968.- 432с.

6

2

Опрацювання літератури до теми 2: Антична література: Хрестоматія /Упоряд. О.Білецький.— С. 163 -276 Давньогрецька трагедія. Збірник Пер. із старогрецьк. Борис Тен.— К., 1981.— 232 с. Есхіл. Трагедії /Пер. з давньогрецької А. Содомори і Бориса Тена.— К., 1990.— 318 с. Софокл. Трагедії/ Пер. з давньогрецької А. Содомори і Бориса Тена.— К., 1989.— 303 с. Евріпід. Трагедії /Пер. А. Содомори та Бориса Тена.— К., 1993.— 448 с. Антична література: Хрестоматія /Упоряд. О.Білецький.— С. 246 — 276. Арістофан. Комедії Пер. з давньогрецької Бориса Тена, В. Свідзінського й А. Содомори.— К., 1980. Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д.Коваль.— К., 2000.— 355 с. Арістотель. Поетика / Пер. з давньогрецької Бориса Тена.— К., 1967.— 134 с. Платон. Діалоги. - К., 1995.- 394 с. Менандр. Відлюдник /Пер. А.Содомора.— Львів, 1962.— 99 с.

10

3

Опрацювання літератури до теми 3: Антична література: Хрестоматія.— С. 383 — 522. Лукрецій Тіт Кар. Про пироду речей: Поема: З латин./ Пер., передм. та приміт. А.Содомори.— К., 1988.— 191 с. Енеїда / Повний пер. М Й. Білика. К., 1972. Квінт Горацій Флакк. Твори. /Пер. з латин. А.Содомори.— К., 1982.— 254 с. Публій овідій Назон. Метаморфорзи./Перекл. з латин., передм. та прим. А.Содомори.— К.— 1985.— 301 с. Публій Овідій Назон. Любовні елегії; Мистецтво кохання; Скорботні елегії / Пер. з латини, передм. та комент. А.Содомори.— К., 1999.— 299 с.

10

4

Опрацювання літератури до теми 4: Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія / Укладач В.Маслюк.— Львів., 2000.— С. 3 — 41, 219 – 234. Федр. Байки / Упоряд., передм., перекл., з латин. В.Литвинова.— К., 1986.— 158 с. Апулей. Метаморфози або золотий осел / Пер. Й.Кобів, Ю.Цимбалюк.— К., 1982. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV – XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI – XVIII ст.): в 4 – х книгах. Трофимук М.С. Поетика епохи Мазепи. – Львів, 2009 – 224 с.

6
Разом

32


10. Методи контролю
Методи контролю: поточний контроль + підсумковий тест

Поточний контроль:

- усна відповідь + конспект першоджерел = 3 бали.

Контрольний тест за 1 змістовий модуль – 12 балів

Контрольний тест за 2 змістовий модуль – 14 балів


За 1 змістовий модуль студент може набрати максимально 24 бали (3 бали за усні відповіді + контрольний тест за 1 змістовий модуль.

За 2 змістовий модуль студент може набрати максимально 26 балів (3 бали за усні відповіді + 14 балів за контрольний тест за 2 змістовий модуль.11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Розподілу балів, які отримують студенти для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


містовий модуль

3


50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

3

3

3

3

12

3

3

3

3

14Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


13. Рекомендована література

Базова

1. Пащенко В.І., Пащенко Н.І.. Антична література.- С. 695-713.

2. Антична література. Підручник. К., 1976.– С. 375 – 404.

3. Антична література: Хрестоматія.– С. 428 – 522.

4. Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія.– С. 42 – 218.

5. Апулей. Метаморфози або золотий осел / Пер. Й.Кобів, Ю.Цимбалюк.– К., 1982.

6. Платон. Держава / Пер. з давньогр. Д.Коваль.— К., 2000.— 355 с.

7. Арістотель. Поетика / Пер. з давньогрецької Бориса Тена.— К., 1967.— 134 с.

8. Менандр. Відлюдник /Пер. А.Содомора.— Львів, 1962.— 99 с.

9. Античний роман. Лонг. Дафніс і Хлоя. Харітон. Херей і Калліроя. Дрогобич, 2004.— 192 с.

10. Лукрецій Тіт Кар. Про пироду речей: Поема: З латин./ Пер., передм. та приміт. А.Содомори.— К., 1988.— 191 с.

11. Квінт Горацій Флакк. Твори. /Пер. з латин. А.Содомори.— К., 1982.— 254 с.

12. Публій овідій Назон. Метаморфорзи./Перекл. з латин., передм. та прим. А.Содомори.— К.— 1985.— 301 с.

13. Публій Овідій Назон. Любовні елегії; Мистецтво кохання; Скорботні елегії / Пер. з латини, передм. та комент. А.Содомори.— К., 1999.— 299 с.

14. Федр. Байки / Упоряд., передм., перекл., з латин. В.Литвинова.— К., 1986.— 158 с.

15. Трофимук М. Поетика епохи Мазепи. – Львів, 2009. – С. 170 – 224.


Допоміжна
1. Грачотті С. Спадок ренесансу в українському барокко // Українське барокко: Матеріали 1 конгресу МАУ.-К.,1993.-С. 3-11.

2. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в XVI - XVII в.- Вид. 2-ге.- Київ-Львів, 1919.

3. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури.- К., 1992.

4. Валерій Шевчук. «Енеїда» Івана Котляревського в системі літератури українського бароко.— Львів, 1998.

5. Трофимук М.С. Вплив творчості Марціала на зародження і розвиток теорії української літератури (На матеріалі курсів словесності Києво-Могилянської академії XVII – XVIII ст.) // ЗНТШ. – Т.CCXXI. – Львів, 1990. – С.21 – 32.

6. Трофимук М.С. Функції латиномовної літератури в контексті літературного процесу України XII—XVIII ст. // Літературознавство: Матеріали III конгресу Міжнародної асоціації україністів (Харків, 26—29 серпня 1996 р.). — К., 1996. — С. 293—301.

7. Ю.О.Микитенко. Антична спадщина і становлення нової української літератури.– К., 1991.– 156 с.

8. Валерій Шевчук. «Енеїда» Івана Котляревського в системі літератури українського бароко.– Львів, 1998.– 60 с.

9. Маслюк В. Л Латиномовні поетики і риторики та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. К.: Наук, думка. 1983.

10. Сивокінь Г.М. Давні українські поетики (друге видання з додатками). – Харків, 2001. – 166 с.

11. Трофимук М.С. Українська ментальність і Ренесанс (До проблеми рецепції теорії поезії XVI-XVIII століть) // Проблеми літературознавства і художнього перекладу (Збірник наукових праць і матеріалів) Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ, № 4. – Львів, 1997. – С. 7 – 13.

12. Трофимук М.С. Три ноти про латиномовне слово // Актуальні прооблеми сучасної філології. Літера-турознавство. Збірник наукових праць. Вип. XV: Пам’яті колеги і друга Бабича Сергія Валентиновича. – Рівне, 2005. – С. 61 – 70.

13. Трофимук О.П. Верґіліанські мотиви у творчості Пилипа Орлика.// «Питання історії української літератури та мови»: Збірник доповідей і повідомлень. (Серія «Праці сесій, конференцій, симпозіумів НТШ»). – Львів, 2000.

14. Ю.О.Микитенко. Антична спадщина і становлення нової української літератури.– К., 1991.

15. Трофимук М.С. Українська ментальність і Ренесанс (До проблеми рецепції теорії поезії XVI-XVIII століть) // Проблеми літературознавства і художнього перекладу (Збірник наукових праць і матеріалів) Праці сесій, конференцій, симпозіумів, круглих столів НТШ, № 4. – Львів, 1997. – С. 7 – 13.,

16. Розмисел над спадщиною Сковороди. Причинок до Сковородинознавства // Gente ukrainus, natione ukrainus (Літературні шляхи старожитньої України): зб. наук. Праць: [на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Корпанюка з нагоди його 60-річчя]. – К.: Євшан-зілля, 2010. – С. 507 – 516.17. Слово многоцінне: Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV – XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI – XVIII ст.): в 4 – х книгах.
Ресурси:

  • наукова бібліотека імені В.Стефаника НАН України (вул. В. Стефаника, 1)

  • наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка (Вул Драгоманова, 5, 17)

  • Бібліотека факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

  • Бібліотека кафедри української преси

  • -інтернет-ресурси.
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти та науки україни

Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти та науки Украіни ону ім. Мечникова

Міністерство освіти та науки України iconЧиркова Людмила Вікторівна
Міністерство освіти та науки України Донецька загальноосвітня школа І ііі ступенів №49 Калінінський район
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти та науки України Запорізький електротехнічний коледж Самостійна робота
Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах. Правопис географічний назв в ділових паперах
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України Відділ освіти,молоді та спорту Хмельницької рда
Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство науки І освіти України кз «зоіппо» зор кафедра філософії та суспільно гуманітарних дисциплін. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів
Варіанти дидактичних ігор на закріплення, повторення І узагальнення історичного матеріалу
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освiти І науки, молоді та спорту України
Тема уроку. Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною», Райнер Марія Рільке «Пісня про правду», В. Шекспір «Ромео І джульєтта»: діалог...
Міністерство освіти та науки України iconКандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, декан агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету
Стандарт вищої освіти україни першого (бакалаврського) рівня освіти ступеня вищої освіти – бакалавр галузі знань – 20 Аграрні науки...
Міністерство освіти та науки України iconГуманістичні засади діяльності папи римського іоанна павла ІІ
Робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка