Мова як система. Мова як системаДата конвертації16.02.2018
Розмір445 b.Мова як система.

 • Мова як система.

 • Фонетична система мови.

 • Лексико-семантичний рівень мови.

 • Морфологічний рівень мови.

 • Синтаксичний рівень мови.

 • Проміжні мовні рівні:

    • морфонологічний проміжний рівень;
    • словотвірний проміжний рівень;
    • фразеологічний проміжний рівень.


Система мови – це система можливостей, вона охоплює ідеальні форми реалізації певної мови, тобто техніку й еталони для відповідної мовної діяльності» (Є. Косеріу).

 • Система мови – це система можливостей, вона охоплює ідеальні форми реалізації певної мови, тобто техніку й еталони для відповідної мовної діяльності» (Є. Косеріу).«Будь-яка природна мова, зберігаючи свій системний характер, за своєю природою не зводиться і не може зводитися до суми різних схем, які ніби визначають 'її суть і особливості її функціонування [...]. Одиниці мови всіх її рівнів не вкладаються в систему, причому за межами системи нерідко опиняються якраз найважливіші мовні властивості та явища»

 • «Будь-яка природна мова, зберігаючи свій системний характер, за своєю природою не зводиться і не може зводитися до суми різних схем, які ніби визначають 'її суть і особливості її функціонування [...]. Одиниці мови всіх її рівнів не вкладаються в систему, причому за межами системи нерідко опиняються якраз найважливіші мовні властивості та явища»

 • (О. Будагов «Система й антисистема в науці про мову»)За О.С. Мельничуком, система – сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, а структура - це склад і внутрішня організація єдиного цілого [Мельничук 1970:27].

 • За О.С. Мельничуком, система – сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених елементів, а структура - це склад і внутрішня організація єдиного цілого [Мельничук 1970:27].

 • РІВНІ:

 • Синтаксичний

  • Фразеологічний
 • Лексичний

  • Словотвірний
 • Морфологічний

  • Морфонологічний
 • ФонетичнийСинтаксичний:

 • Синтаксичний:

 • Словосполучення, речення

 • Лексичний:

 • Лексема

 • Морфологічний:

 •  Морфема

 • Фонологічний:

 • ФонемаРівень мови характеризується сукупністю однорідних одиниць і набором правил, що регулюють їхнє використання та групування у різні класи та підкласи. Рівнєтвірними властивостями володіють тільки ті одиниці мови, які підпорядковуються правилам рівневої сполучуваності, тобто мають здібності вступати у парадигматичні і синтагматичні відношення лише з одиницями того самого рівня.

 • Рівень мови характеризується сукупністю однорідних одиниць і набором правил, що регулюють їхнє використання та групування у різні класи та підкласи. Рівнєтвірними властивостями володіють тільки ті одиниці мови, які підпорядковуються правилам рівневої сполучуваності, тобто мають здібності вступати у парадигматичні і синтагматичні відношення лише з одиницями того самого рівня.З одиницями інших рівнів одиниці визначеного рівня можуть вступати лише в ієрархічні відношення. Так, морфеми на рівні синтагматики і парадигматики вступають у відношення лише з морфемами, проте, з одного боку, вони входять до складу іншої мовної одиниці – слова, а з іншого – складаються з фонем

 • З одиницями інших рівнів одиниці визначеного рівня можуть вступати лише в ієрархічні відношення. Так, морфеми на рівні синтагматики і парадигматики вступають у відношення лише з морфемами, проте, з одного боку, вони входять до складу іншої мовної одиниці – слова, а з іншого – складаються з фонем

 • Море

 • Мор- -е

 • <м> <о> <р> <е>Деякі вчені (А. Мартине та ін.) виділяють експресивну функцію фонем: тоне-е-нький, довжеле-е-зний, ду-у-рень-ду-у-рнем…

 • Деякі вчені (А. Мартине та ін.) виділяють експресивну функцію фонем: тоне-е-нький, довжеле-е-зний, ду-у-рень-ду-у-рнем…

 • Можна також говорити про стилістичну функцію фонем, зокрема про асонанс (Хай стрінуть, як росу в маю, всю душу сонячну твою (П. Тичина), алітерацію (Рожеве проміння на краплях роси Брильянтами грає (М. Вороний). • Фонетичний рівень мовної системи

 • Фонема (давн.-грецьк. φώνημα — «звук») — одностороння лінійно неподільна одиниця, яка використовується для утворення, розпізнавання й розрізнення значущих одиниць мови – слів і морфем. У зв’язку з цим вона виконує три основні функції:

 • 1) конститутивну (будівельну),

 • 2) ідентифікаційну (пізнавальну, сигніфікативну);

 • 3) перцептивну (розрізнювальну).

Кожна фонема має властивий їй набір диференційних ознак, за якими фонеми протиставляються одна одній, утворюючи різні типи опозицій:

 • Кожна фонема має властивий їй набір диференційних ознак, за якими фонеми протиставляються одна одній, утворюючи різні типи опозицій:

 • привативні, або кореляції (вони включають по дві фонеми, які протиставляються ознакою, яка є в одній фонемі, а в іншій немає), наприклад, розрізнення за дзвінкістю\глухістю: у дзвінкого є вібрація голосових зв’язок, у глухого приголосного - немає;

 • градуальні опозиції розрізняються ступенем вияву ознаки, наприклад, протиставлення за піднесенням голосних;

 • еквіполентні – рівносильні опозиції, наприклад, протиставлення різних локальних рядів: нім. b – губна, d – передньоязикова, g – задньоязикова.Лексико-семантичний рівень утворює система слів з їхніми значеннями, але мовна семантика може виражатися сполученнями таких одиниць, про що свідчить, наприклад, використання однокомпонентних і складених термінів. Так, у другому розділі вступної частини Словника української мови, наприклад, зазначається: «У структурі словникових статей СУМ-20 виділяється зона усталених словосполучень, що наводиться після характеристик лексичних значень слова» [22; 24].

 • Лексико-семантичний рівень утворює система слів з їхніми значеннями, але мовна семантика може виражатися сполученнями таких одиниць, про що свідчить, наприклад, використання однокомпонентних і складених термінів. Так, у другому розділі вступної частини Словника української мови, наприклад, зазначається: «У структурі словникових статей СУМ-20 виділяється зона усталених словосполучень, що наводиться після характеристик лексичних значень слова» [22; 24].

 • З-поміж чотирьох видів усталених словосполучень виділено й так звані еквіваленти слова, які, як і слова, характеризуються належністю до лексико-граматичних класів з притаманними для них граматичними категоріями або відношеннями та синтаксичними зв’язками.Внаслідок чого виділяються:

 • Внаслідок чого виділяються:

 • прислівникові еквіваленти: до впаду, без перепочинку, з цікавістю, без тями, на льоту;

 • займенникові: один одного, де без кого, де з чим;

 • прийменникові: назустріч з; разом з; услід за;

 • сполучникові: тому що; не тільки, але й; тоді як;

 • – еквіваленти слова, що виконують функцію частки: мало що; ось (он, от) як;

 • вигукові еквіваленти слова: ой як; чи бач; от тобі й на;

 • – еквіваленти слова, що виконують функції вставних слів: на щастя, до речі.Зусиллями М. М. Покровського та багатьох інших лексикологів і семасіологів було доведено, що лексика – це не механічне накопичення слів, а чітко організована система, ознаками якої є:

 • Зусиллями М. М. Покровського та багатьох інших лексикологів і семасіологів було доведено, що лексика – це не механічне накопичення слів, а чітко організована система, ознаками якої є:

 • семантична вивідність одних слів від інших: спортсмен – той, хто займається спортом;

 • можливість описати семантику слів за допомогою обмеженої кількості елементарних знаків (компонентний аналіз);

 • системна упорядкованість об’єктивного світу відбивається в системності та впорядкованості лексики: лексико-семантичні поля – лексико-семантичні групи – синоніми – антоніми – конверсиви – гіпероніми – гіпоніми.Пригадаймо: Лексико-семантичне поле – об’єднання мовних одиниць за якимось спільним (інтегральним) компонентом.

 • Пригадаймо: Лексико-семантичне поле – об’єднання мовних одиниць за якимось спільним (інтегральним) компонентом.

 • Лексико-семантична група – сукупність слів, що належать одній частині мови, об’єднаних внутрішньомовними зв’язками на підставі взаємозумовлених і взаємопов’язаних елементів значення: планета, земна куля, світ.

Дозрілий 1) достиглий; 2) який досягнув повного розвитку; 3) абстр. «який повністю сформувався» (любов)

 • Дозрілий 1) достиглий; 2) який досягнув повного розвитку; 3) абстр. «який повністю сформувався» (любов)

Розглянуті семантичні відношення слова належать до парадигматичних, тобто об’єднаних на основі спільності або протилежності значень (по вертикалі).

 • Розглянуті семантичні відношення слова належать до парадигматичних, тобто об’єднаних на основі спільності або протилежності значень (по вертикалі).

 • Їм протиставляються синтагматичні відношення слова, тобто лінійні, контекстні зв’язки, сполучуваність, валентність з іншими словами. Семантична сполучуваність слова – це його лексичний, синтаксичний і ситуативний контекст.

 • Крім того, виділяють ще епідигматичні відношення, тобто асоціативно-дериваційні зв’язки між словами за формою та за змістом. Наприклад, асоціативне використання на позначення почуттів слів, які означають температуру: гарячий прийом, палкі оплески, холодні стосунки, жаркі дебати, полум’яний привіт…Морфологічний рівень це організація значущих елементів слова (морфем), яка забезпечує побудову словоформ та розуміння їхніх граматичних значень. Основною одиницею морфологічної системи є морфема.

 • Морфологічний рівень це організація значущих елементів слова (морфем), яка забезпечує побудову словоформ та розуміння їхніх граматичних значень. Основною одиницею морфологічної системи є морфема.Морфема – мінімальна двостороння одиниця мови, в якій за певною фонетичною структурою закріплене певне значення – речове, дериваційне або реляційне. Морфема як мовна одиниця являє собою абстрактний інваріант, реалізується у мовленні у вигляді варіантів, які прийнято називати морфами (аломорфами): кожух, кожусі, кожушок.

 • Морфема – мінімальна двостороння одиниця мови, в якій за певною фонетичною структурою закріплене певне значення – речове, дериваційне або реляційне. Морфема як мовна одиниця являє собою абстрактний інваріант, реалізується у мовленні у вигляді варіантів, які прийнято називати морфами (аломорфами): кожух, кожусі, кожушок.При розподілі слів за частинами мови ми виходимо з усвідомлення того, що в цьому аналізі треба враховувати, принаймні, 3 критерії:

 • При розподілі слів за частинами мови ми виходимо з усвідомлення того, що в цьому аналізі треба враховувати, принаймні, 3 критерії:

 • 1.Загальне значення групи слів – предметність (іменник), ознаку предмета (прикметник), кількість (числівник), дію як процес (дієслово).

 • 2.Морфологічні ознаки: граматично незалежні категорії відмінка, роду і числа (іменник), граматично залежні категорії відмінка, роду і числа (прикметник), категорії часу, виду і тощо(дієслово).

 • 3.Синтаксичні функції: підмет і додаток – переважно функції іменника, окремих розрядів займенників; означення – переважно функції прикметника і окремих розрядів займенників.Синтаксичний рівень – це організована сукупність засобів зв’язку і взаєморозташування словоформ, які використовуються у спілкуванні для передачі семантики повідомлення (думки). Об’єктом синтаксису як науки є дослідження структури й функції висловлювання, інтерпретованих у комунікативному аспекті. Виділяють синтаксис частин мови (членів речення, що об’єднуються у словосполучення) та синтаксис речення. Отже, одиницями синтаксичного рівня є словосполучення і речення.

 • Синтаксичний рівень – це організована сукупність засобів зв’язку і взаєморозташування словоформ, які використовуються у спілкуванні для передачі семантики повідомлення (думки). Об’єктом синтаксису як науки є дослідження структури й функції висловлювання, інтерпретованих у комунікативному аспекті. Виділяють синтаксис частин мови (членів речення, що об’єднуються у словосполучення) та синтаксис речення. Отже, одиницями синтаксичного рівня є словосполучення і речення.

 • У синтаксисі вирішуються наступні питання:

 • 1) зв’язок слів у словосполученнях і реченнях;

 • 2) розгляд видів синтаксичних зв’язків;

 • 3) визначення типів словосполучень і речень;

 • 4) визначення значень словосполучень і речень і под.Засновником морфонології справедливо вважається М. Трубецькой, у працях якого була обґрунтована мета та завдання морфонології, запропоновані описи морфонологічних систем полабської та російської мов. М. Трубецькому належить і сам термін морфонологія .

 • Засновником морфонології справедливо вважається М. Трубецькой, у працях якого була обґрунтована мета та завдання морфонології, запропоновані описи морфонологічних систем полабської та російської мов. М. Трубецькому належить і сам термін морфонологія .Морфонологічні явища у морфології виникають при словозміні та формотворенні.

 • Морфонологічні явища у морфології виникають при словозміні та формотворенні.

 • У процесах словотворення морфонологічні явища сприяють взаємопристосуванню морфем при переході від твірного слова до похідного.

 • Тут фіксуються такі морфонологічні явища:

 • чергування,

 • усічення,

 • нарощення,

 • накладання,

 • переміщення наголосу.Предметом сучасної морфонології є вивчення функцій фонем у морфемах, дослідження спеціалізації фонологічних чергувань у різних ділянках граматики (у словозміні іменних частин мови чи дієслова, у словотворенні тощо); встановлення того, які групи фонем залучаються до чергування, в якій позиції слова (на початку, в середині чи в кінці) відбуваються чергування, якими вони є — історичними чи живими, продуктивними чи непродуктивними.

 • Предметом сучасної морфонології є вивчення функцій фонем у морфемах, дослідження спеціалізації фонологічних чергувань у різних ділянках граматики (у словозміні іменних частин мови чи дієслова, у словотворенні тощо); встановлення того, які групи фонем залучаються до чергування, в якій позиції слова (на початку, в середині чи в кінці) відбуваються чергування, якими вони є — історичними чи живими, продуктивними чи непродуктивними.

 • У сучасних мовах морфонологічні явища виявляються при зіставленні форм одного парадигматичного або словотвірного ряду: укр. сіль, солі, солі, сіль, сіллю, солі; водити, воджу, водиш.Словотвірний рівень – міститься між морфологічним і лексико-семантичним рівнями.

 • Словотвірний рівень – міститься між морфологічним і лексико-семантичним рівнями.

 • Словотвірний проміжний рівень — це сфера особливих відношень між морфемами і лексемами.

 • Термін словотвір вживається у двох значеннях: 1) утворення слів, що називаються похідними і складними, на базі однокореневих слів, якими вони мотивовані, тобто виводяться з них за значенням і за формою, за наявними в мові моделями (зразками) за допомогою афіксації, словоскладання, конверсії (переходу з однієї частини мови в іншу) та інших формальних засобів; 2) розділ мовознавства, який вивчає способи творення нових слів.Розрізняють діахронічний і синхронічний словотвір. Діахронічний словотвір — словотвір, який вивчає шляхи виникнення похідних слів у різні періоди розвитку мови та їх етимологічну словотвірну будову, а також історичні зміни словотвірної структури слів.

 • Розрізняють діахронічний і синхронічний словотвір. Діахронічний словотвір — словотвір, який вивчає шляхи виникнення похідних слів у різні періоди розвитку мови та їх етимологічну словотвірну будову, а також історичні зміни словотвірної структури слів.

 • Синхронічний словотвір — словотвір, який вивчає систему словотвірних засобів, наявних у мові на певному етапі її розвитку, і структуру слів, що визначається її синхронними мотиваційними відношеннями з іншими словами.Фразеологічний проміжний рівень мови міститься між лексико-семантичним і синтаксичним рівнями. Фразеологізми виникають у синтаксисі, а функціонують на рівних правах зі словом у лексико-семантичній системі; це своєрідні лексеми-многочлени [Семчинський 1996: 193].

  • Фразеологічний проміжний рівень мови міститься між лексико-семантичним і синтаксичним рівнями. Фразеологізми виникають у синтаксисі, а функціонують на рівних правах зі словом у лексико-семантичній системі; це своєрідні лексеми-многочлени [Семчинський 1996: 193].
 • Структура фразеологізму збігається зі структурою словосполучень або речень, а значення — зі значенням лексичних одиниць.

 • Хоча передумови фразеології було закладено ще в XIX ст. О. О. Потебнею, як окрема лінгвістична дисципліна фразеологія виникла в 40-х роках XX ст. Її становлення пов’язане з ідеями французького мовознавця Ш. Баллі, а також із дослідженнями Є. Д. Поливанова, Л. А. Булаховського і В. В. Виноградова.

Від рівневих одиниць — фонем, морфем, слів — фразеологізми різняться тим, що вони: 1) різнорідні за своєю структурою; 2) не перекодовуються в одиниці вищого порядку; 3) не сполучаються з такими самими одиницями (пор.: фонеми поєднуються з фонемами, морфеми з морфемами, слова зі словами); 4) виникають зі словосполучень або речень, але не внаслідок регулярної взаємодії слів, а всупереч їй; 5) у функційному плані не мають тієї універсальності, яку повинні мати одиниці самостійного рівня мови [Баран 1997: 156].

 • Від рівневих одиниць — фонем, морфем, слів — фразеологізми різняться тим, що вони: 1) різнорідні за своєю структурою; 2) не перекодовуються в одиниці вищого порядку; 3) не сполучаються з такими самими одиницями (пор.: фонеми поєднуються з фонемами, морфеми з морфемами, слова зі словами); 4) виникають зі словосполучень або речень, але не внаслідок регулярної взаємодії слів, а всупереч їй; 5) у функційному плані не мають тієї універсальності, яку повинні мати одиниці самостійного рівня мови [Баран 1997: 156].

Каталог: bitstream -> handle -> 123456789
bitstream -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
bitstream -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
bitstream -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
bitstream -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
bitstream -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> Інновації соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія
123456789 -> План Електронні ресурси як складова довідково-бібліографічного апарату Наукової бібліотеки


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Мова як система. Мова як система iconМова як функціональна система в антропоцентричній картині світу
Молодіжний сленг, як спосіб самовираження студентів
Мова як система. Мова як система iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ спеціаліст
Українська мова – державна мова України. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського...
Мова як система. Мова як система iconКонцепція І. Франка еволюції романного жанру
Мова І література (російська). Мова І література (англійська або німецька); 02030302 Мова І література
Мова як система. Мова як система iconПрограми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) іноземна мова (англійська) – клас Київ 2009 пояснювальна записка
Нова освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов...
Мова як система. Мова як система iconСистема І види покарань Система покарань
Кк, І є тією юридичною базою, на якій ґрунтується діяльність судів по застосуванню покарань. Законодавець, визнача­ючи систему покарань,...
Мова як система. Мова як система iconАпаратне забезпечення комп’ютера. Структурна схема комп’ютера. Обчислювальна система
Обчислювальна система — це сукупність апаратних І програмних засобів, що забезпечують автоматизацію збору, накопичення, опрацювання,...
Мова як система. Мова як система iconПрограма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр
Укра­їні. Українська мова серед інших мов світу. Українська мова як національна мова українського народу І форма його національної...
Мова як система. Мова як система icon9 клас Німецька мова: С. 81 в. 4, вивчити лексику с. 79 Англійська мова
Захворювання шлунково- кишкового тракту та їх профілактика, стор
Мова як система. Мова як система iconУрок з теми «Опорно рухова система» у курсі біології людини ( 9 клас) Тема уроку : Функції опорно рухової системи. Кісткова І хрящова тканини
«Тканини», презентація «Опорно – рухова система людини», мікроскоп, муляжі кісток, декальцинована та випалена кістка
Мова як система. Мова як система iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Українська мова
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів усіх спеціальностей


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка