Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедриСторінка1/21
Дата конвертації24.07.2017
Розмір4,3 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Навчальний посібник для самопідготовки студентів до складання екзамену з фаху ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» /Укл.: проф. Федорович Р. В., доц. Борисова Т. М., доц. Бурліцька О. П., доц. Краузе О. І., доц. Оксентюк Б. А., доц. Фалович В. А., доц. Якимишин Л. Я., ст. викладач Міщук О. І. Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016 – 178 с.


Рецензенти: д.е.н., професор, завідувач кафедри

менеджменту у виробничій сфері

ТНТУ ім. І. Пулюя

Н. Б. Кирич


д.е.н., професор кафедри

економіки та фінансів

ТНТУ ім. І. Пулюя

О. В. ПанухникВідповідальна за випуск: доцент кафедри промислового

маркетингу ТНТУ ім. І. Пулюя

О. І. Краузе

Навчальний посібник призначено для студентів усіх форм навчання ступеня «бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг».


Заслухано та рекомендовано до друку на засіданні кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Протокол № 7 від 4 березня 2016 р.
Рекомендовано до друку Методичною радою факультету економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Протокол № 1 від 21 квітня 2016 р

© Колектив авторів, 2016

© ТНТУ, 2016

ЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Зміст навчальних дисциплін, які внесені до програми екзамену з фаху:
Розділ 2. Питання для самопідготовки до здачі екзамену з фаху
Розділ 3. Конспект лекцій з професійно-орієнтованих дисциплін, що внесені до програми екзамену з фаху:
3.1. Маркетинг промислових підприємств
3.2. Маркетингова товарна політика
3.3. Маркетингове ціноутворення
3.4. Логістика
3.5. Маркетингові комунікації
3.6. Маркетингові дослідження
Розділ 4. Формування Екзаменаційних комісій (ЕК)
Розділ 5. Критерії оцінювання знань та умінь випускників екзаменаційною комісією
Додатки


ВСТУП
Перехід економіки країни на ринкові умови господарювання вимагає нових підходів до економічної освіти бакалаврів-маркетологів, до формування їх вміння застосовувати теоретичні знання на практиці та раціонально їх використовувати. Це зумовлює вироблення нових прийомів та залучення додаткових інтелектуальних ресурсів для ефективного впровадження результатів науки та техніки у виробництво.

Екзамен з фаху бакалаврів, який базується на застосуванні знань всіх професійно-орієнтованих дисциплін, передбачає:

- підготовку бакалаврів з маркетингу, які б відповідали сучасним вимогам управління та організації бізнесу на підприємствах всіх форм власності;


 • розробку оптимальної моделі бакалавра через зв’язки з виробництвом та вивчення потреб регіону у фахівцях вище зазначеного профілю;

 • впровадження у навчальний процес сучасної обчислювальної техніки, комп’ютерних технологій та нових методів активного навчання (організація ділових ігор, моделювання виробничих ситуацій, проведення практичних занять на робочих місцях у виробничих структурах філіалу кафедри);

Бакалавр галузі знань «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Маркетинг» – це спеціаліст, який повинен володіти методами комбінування фундаментальних та спеціальних знань, розуміти принципи дій ринкових механізмів, вміти організовувати діяльність виробничих структур, приймати рішення по спрямуванню людських та матеріальних ресурсів на досягнення кінцевої мети, вести пошук ринків і реалізовувати товари.

Екзамен з фаху передбачає висвітлення знань з циклу фундаментальних, загальноекономічних та спеціальних дисциплін, що дозволяє сформувати гуманітарний світогляд бакалавра, забезпечити такий базовий рівень інтелектуального потенціалу, який дає змогу його подальшого підвищення, як шляхом продовження навчання на наступних етапах освіти – спеціаліста та магістра, так і шляхом самоосвіти, включаючи можливості зміни фаху.

Організаційні форми підготовки для екзамену з фаху бакалавра орієнтовані на збільшення обсягу самостійної роботи студента, формування практичного вміння використання теоретичних знань для вирішення практичних виробничих задач і опираються на аргументовану мотивацію суспільної потреби високого рівня знань, створення відповідних умов для продуктивної роботи.

Фахівець ступеня бакалавр здобув спеціальні уміння та знання, призначені для виконання усіх виробничих функцій, пов’язаних з циклом існування об’єкту його діяльності. Задачі діяльності, які вирішує бакалавр, припускають діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень. Бакалавр напряму підготовки «Маркетинг» за місцем роботи займається широким колом питань і опановує наступні види професійної діяльності: організація діяльності, що передбачає застосування і удосконалення маркетингових методів управління на підприємстві; розробка програми та реалізація роботи із створення служби маркетингу на підприємстві; вироблення задач діяльності служби маркетингу та посадових функцій її працівників; розробка цільових установок дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності; здійснення розрахунків основних економічних показників роботи підприємства та маркетингової діяльності; розробка конкретних методів та організація моніторингу ефективності маркетингової діяльності на підприємстві; організація та управління процесом формування комерційних зв’язків, взаємодія з діловими партнерами в рамках політики комунікації; проведення консультативної діяльності; визначення рівня ціни для товарів, що пропонуються підприємством на ринку; формування та аналіз товарного асортименту підприємства.Бакалавр-маркетолог повинен знати:

 • теоретичні основи сучасного менеджменту, маркетингу, підприємництва та досвід їх використання у бізнесовій діяльності;

 • сучасні теорії мікро- та макроекономіки, організації та планування виробництва, економічного аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів та банківської справи;

 • сучасні інформаційні та комп’ютерні технології;

 • законодавчі та нормативні акти з питань бізнесу та маркетингу;

 • особливості національної економіки та системи міжнародних економічних відносин;

 • методи ринкових досліджень та проведення статистичних спостережень і обробки статистичної інформації;

 • теоретичні та прикладні аспекти сучасної логістики.

Бакалавр за напрямом підготовки «Маркетинг» повинен вміти:

 • використовувати набуті знання в практичній діяльності;

 • вести переговори та користуватися правилами комунікативного етикету;

 • використовувати нові підходи до управління та прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері маркетингової діяльності;

 • організовувати та здійснювати маркетингові дослідження;

 • проводити аналіз товарної позиції фірми, стану конкурентів, тенденцій ринкової кон’юнктури та, на його основі, розробляти пропозиції щодо прийняття відповідних управлінських рішень;

 • планувати та організовувати діяльність у відповідних предметних областях маркетингової діяльності, контролювати хід виконання поставлених завдань;

 • здійснювати підготовку необхідних інформаційних матеріалів з моніторингу поточної маркетингової ситуації, аналізу маркетингового середовища, досліджень ринків та кон’юнктури;

 • розробляти та реалізовувати концепцію маркетингової діяльності фірми;

 • розробляти, організовувати та контролювати хід виконання рекламної діяльності та інших рішень, що прийняті в рамках маркетингової політики комунікації;

 • здійснювати організацію та управління збутовою діяльністю фірми;

 • налагоджувати контакти з зовнішнім середовищем, працювати з суб’єктами зовнішнього середовища, зокрема банками та іншими фінансово-кредитними інститутами, постачальниками, клієнтами, споживачами.

Програма іспиту з фаху бакалавра складена на основі головних тем з наступних професійно – орієнтованих дисциплін: «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», «Логістика», «Маркетингова політика комунікацій», «Маркетингові дослідження».

Перед складанням студентами екзамену з фаху викладачі кафедри проводять консультації по всіх винесених на екзамен дисциплінах.

Білети екзамен з фаху друкуються на аркушах формату А 4, підписуються першим проректором; деканом факультету та завідувачем кафедри.

Екзамен з фаху відбувається у письмово-усній формі. Кожен екзаменаційний білет складається з чотирьох питань: трьох теоретичних та одного практичного (задача або ситуаційна вправа).

Для відповіді на білети студентам надаються аркуші формату А 4 з штампом факультету економіки і підприємницької діяльності. Оформлення відповіді на будь-яких інших аркушах не припускається. На кожному аркуші відповіді студент повинен вгорі вказати свої прізвище та ініціали, групу, номер білета, а внизу проставити власний підпис. Задача оформляється на окремому аркуші розбірливим почерком і перед початком відповіді здається комісії на перевірку (зразок оформлення відповіді поданого в додатку А).
РОЗДІЛ 1

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВНЕСЕНІ У ПРОГРАМУ ЕКЗАМЕНУ

З ФАХУ
Маркетинг промислового підприємства
«Маркетинг промислового підприємства» – це навчальна дисципліна, яка входить до переліку нормативних дисциплін циклу професійної підготовки фахівців напряму 6.030507 «Маркетинг». Даний навчальний курс передбачає розгляд основних принципів теорії та практики управління промисловими підприємствами на засадах маркетингу, висвітлює сутність промислового маркетингу, принципи моделювання поведінки організацій-споживачів, специфічні особливості формування комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення.

Базовими для вивчення курсу «Маркетинг промислового підприємства» є такі навчальні дисципліни: «Маркетинг», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економічна теорія», «Економіка підприємства».Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань щодо промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку, методологічних та організаційних засад використання.

Завдання дисципліни: вивчення теорії промислового маркетингу, методології маркетингових досліджень, розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами, опанування сучасних методів управління маркетинговою комунікаційною діяльністю у сферах закупівлі, збуту, розподілу промислової продукції.

Предмет дисципліни: діяльність промислових підприємств, спрямована на задоволення попиту споживачів у засобах виробництва.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу.

2.Стратегії промислового маркетингу.

3.Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності.

4.Планування маркетингової діяльності на підприємстві.

5.Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві.

6.Конкуренція на промислових ринках.

7.Кон’юнктура ринку промислової продукції.

8.Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари.

9.Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів.

10.Товарна політика та управління асортиментом продукції.

11.Цінова політика.

12.Управління розподілом і збутом готової продукції.

13.Планування і регулювання збутових запасів.

14.Комунікаційна політика промислового підприємства.

15.Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності.


Програма дисципліни «Маркетинг промислового підприємства»
Тема 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу

Значення маркетингової діяльності в управлінні підприємством.

Визначення поняття маркетинг, промисловий маркетинг, предмет промислового маркетингу.

Основні принципи та завдання промислового маркетингу.

Суб’єкти промислового ринку.

Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства.Тема 2. Стратегії промислового маркетингу

Суть та етапи стратегічного планування діяльності промислового підприємства.

Стратегії стадій життєвого циклу товару.

Стратегії за ознакою ринкового попиту.

Конкурентні стратегії промислового підприємства.

Стратегії охоплення ринку промислової продукції.Тема 3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності

Визначення поняття «товари промислового призначення».

Класифікація ТПП.

Визначення поняття «промислового ринку».

Характеристика ринку товарів промислового призначення.

Суттєвість і характеристика ділових послуг.

Відмінність маркетингових заходів на ринках ТПП та ТКС.

Тема 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві

Принципи організації маркетингової діяльності промислового підприємства.

Завдання управління маркетингом.

Принципи побудови підрозділів маркетингу. Організаційні структури служби маркетингу.

Стратегічне планування маркетингу.

SWOT-аналіз. Тактичне планування.Тема 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві

Сутність маркетингових досліджень.

Основні напрямки маркетингових досліджень.

Етапи маркетингових досліджень.

Види маркетингових досліджень.

Специфіка виконання промислових маркетингових досліджень.Тема 6. Конкуренція на промислових ринках

Суть та види конкуренції.

Методами здійснення конкурентної боротьби.

П’ять сил конкуренції згідно з теорією М. Портера.

Загальні стратегії конкуренції.

Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства.Тема 7. Кон’юнктура ринку промислової продукції

Поняття ринкової кон’юнктури та її показники.

Кон’юнктуроутворювальні фактори.

Прогноз товарного ринку.

Методи прогнозування збуту.

Ризик та його критерії.Тема 8. Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари

Основні фактори впливу на поведінку організацій-споживачів ТПП.

Сегментування промислового ринку.

Позиціонування промислових товарів.

Форми і методи вивчення попиту споживачів.

Прогнозування попиту на ТПП.

Визначення місткості та частки ринку.

Метод ланцюгових підстановок.

Метод сумування ринків.

Тема 9. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів

Роль та завдання матеріально-технічного постачання.

Мотивація організації-споживача.

Етапи процесу постачання.

Поточне планування постачання.

Склад закупівельних центрів.

Відбір постачальників.

Концепції управління процесом постачання.

Формування виробничих запасів.

Поточний запас. Страховий запас. Підготовчий запас. Сезонний запас.

Моніторинг у системі матеріально-технічного забезпечення підприємства.

Тема 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції

Задачі товарної політики підприємства.

Принципи формування товарного асортименту на промисловому підприємстві.

Конкурентоспроможність товару та методи її визначення.

Життєвий цикл товару.

Управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці промислового підприємства.Тема 11. Цінова політика

Сутність політики ціноутворення на ТПП.

Фактори ціноутворення.

Етапи процесу ціноутворення.

Методи ціноутворення.

Коригування вихідної ціни.

Франкування цін.

Тема 12. Управління розподілом і збутом готової продукції

Мета політики розподілу, завдання та характеристики збуту продукції.

Канали розподілу.

Значення посередницької діяльності на сучасному етапі.

Планування збутових запасів підприємства.

Управління запасами у збуті.

Логістична мережа збуту продукції.

Тема 13. Планування і регулювання збутових запасів

Ідентифікація продукції, матеріалів, сировини.

План поставок.

План розподілу.

Оперативний облік і управління рухом матеріальних ресурсів.

Тема 14. Комунікаційна політика промислового підприємства

Процес маркетингової комунікації.

Методи комунікаційної політики.

Інтернет-технології у промисловому маркетингу.

Особистий продаж і управління збутом ТПП.

Реклама на промисловому ринку.

Стимулювання збуту на ринку ТПП.

Тема 15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності

Контроль маркетингової діяльності підприємства.

Типи маркетингового контролю. Система контролінгу.

Маркетингова ревізія.

Аналіз маркетингової діяльності підприємства.

Контроль маркетингових витрат.Методи розробки кошторису маркетингу.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ

«МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»
Основна література:

 1. Азоев Г.А. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.А.Челенков. – М.: ОАО «типография «Новости», 2000. – 256 с.

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф, Э.Дж. Макдоннел. – СПб.: Питер-Ком, 1999. – 416 с.

 3. Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова. – К.: В-во «Знання», 2000. – 294 с.

 4. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / М.В.Вачевський, В.Г. Скотний, О.М. Вачевський. – К.:ЦУЛ, 2004 . – 256 с.

 5. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник / Є.Крикавський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка» , 2005. – 684 с.

 6. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: підручник. 2-ге вид. / Є.Крикавський, Н. Чухрай. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.

 7. Маркетингові дослідження: навчальний посібник / Є.В.Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів: НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2004 – 288 с.

 8. Маркетинг: підручник /А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський [та ін.]; за ред. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070с.

 9. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен. – СПб.: Наука, 1996. – 589 с.

 10. Окландер М.А. Промислова логістика: навчальний посібник / М.А. Окландер, О.П. Хромов. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 222 с.

 11. Оснач О.Ф. Промисловий маркетинг: підручник [2-ге видання] / О.Ф.Оснач. – К.: ЦУЛ, 2011. – 364 с.

 12. Пасічник В.Г. Виробничий маркетинг: навчальний посібник / В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. – К.:ЦУЛ, 2005 . – 112 с.

 13. Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг: підручник / В.П. Пилипчук, О.Ф. Оснач, Л.П. Коваленко. – К.: ЦУЛ, 2009 . – 362 с.

 14. Промисловий маркетинг: підручник / А.О. Длігач, В.А. Кравченко; за ред.. А.О. Старостиної. – К.: Знання, 2005. – 764 с.

 15. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: підручник / О.С. Тєлєтов. – К.: ЦУЛ, 2004. – 248 с.

 16. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учеб. / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. – 640 с.


Додаткова література:

 1. Ансофф И. Стратегическое управление / И.Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 2. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навчальний посібник / Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. – К.:ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.

 3. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / В.О.Василенко, В.Г. Шматько. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. – 440 с.

 4. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – [5 – е изд., перераб. и доп.] / А.М. Гаджинский. – М.: Издательско – книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 408 с.

 5. Гетьман О.О. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

 6. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: навчальний посібник / П.Л. Гордієнко. – К.: Алерта, 2006. – 404 с.

 7. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка / Дибб С., Симкин Л. – С.Пб: Питер, 2001. – 240 с.

 8. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

 9. Карпов В.А. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: навчальний посібник / В.А. Карпов, В.Р. Кучеренко. – К.: Знання, 2001. – 215 с.

 10. Кристофер M. Логистика и управление цепочками поставок / M.Кристофер; ред. В.С. Ликинского. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с.

 11. Павленко А.Ф. Маркетинг: підручник / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. – К.: КНЕУ, 2003. – 246 с.

 12. Романов А.А. Маркетинговые коммуникации / А.А. Романов, А.В.Панько. – М.: Эксмо, 2006. – 432 с.

 13. Старостіна А.О. Маркетинг: навчальний посібник [2-ге вид., перероб. і доп.] / А.О. Старостіна, О.В. Зозульок/ – К.: Знання-Прес, 2003/ – -326 с.


Маркетингова товарна політика
Мета: формування системи знань про методи і процеси планування продукту в маркетинговій діяльності, головні методологічні та організаційно-економічні принципи оптимізації товарної політики, розроблення товарів та послуг ринкової новизни.
Завдання: вивчення класифікаційних ознак товарів та послуг споживчого та виробничо-технічного призначення, методів визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку; методів планування та розроблення продукту, упаковки, товарної марки.
Предмет: методологія оптимізації товарної політики суб’єктів господарської діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці.

2.Товари та послуги в маркетинговій діяльності.

3.Ціна в системі ринкових характеристик товару.

4.Якість продукції та методи її оцінювання.

5.Конкурентоспроможність товару та її показники.

6.Ринок товарів і послуг.

7.Формування попиту на ринку окремого товару.

8.Цільовий ринок товару та методика його вибору.

9.Товарна політика підприємства.

10.Життєвий цикл товару.

11.Планування нової продукції та розроблення товару.

12.Товарні марки та упаковки.
Програма дисципліни «Маркетингова товарна політика»
Тема 1. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці.

Сутність і роль маркетингу в сучасній економіці. Трансформація взаємовідносин і взаємодії виробництва й ринку. Основні концепції маркетингу. Основні функції маркетингу. Основні принципи маркетингу. Види маркетингу за типом попиту.Тема 2. Товари та послуги в маркетинговій діяльності.

Місце товару в маркетинговій діяльності. Головні ринкові характеристики товару.

Види товарів і послуг. Класифікація споживчих товарів.

Основні класифікаційні ознаки товарів і послуг виробничого призначення.

Номенклатура й асортимент продукції. Товарна номенклатура та її показники. Товарний асортимент та його оцінювання.

Тема 3. Ціна в системі ринкових характеристик товару.

Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Попит, пропонування та правила їх взаємодії. Показник еластичності попиту за ціною. Товари низькоеластичного та високоеластичного попиту.

Політика ціноутворення залежно від властивостей товару. Методи ціноутворення й розрахунків базових цін.

Тема 4. Якість продукції та методи її оцінювання.

Розгорнуте визначення якості товару. Клас (гатунок) товару. Культура обслуговування.

Показники якості продукції. Оцінювання якості продукції. Ринкове розуміння якісної та високоякісної продукції. Управління якістю продукції. Призначення і зміст міжнародних стандартів серії 9000.

Тема 5. Конкурентоспроможність товару та її показники.

Системний зв'язок технічного рівня, якості виготовлення й ефективності використання продукції. Рейтинг товару та методи його обчислення.

Визначення конкурентоспроможності товару. Показники конкурентоспроможності товару. Нормативні та технічні параметри, ціна споживання товару. Методи розрахунку складових та інтегрального показників конкурентоспроможності.

Імідж товару і чинники, що його визначають. Зміст діяльності «паблік рілейшнз».

Міжнародні критерії оцінки конкурентоспроможності товару, фірми, держави.

Тема 6. Ринок товарів і послуг.

Сучасна ринкова економіка, її складові та механізм функціонування. Класифікація ознаки й різновиди ринку товарів і послуг. Інфраструктура товарного ринку. Особливості сучасного ринку товарів і послуг промислове розвинутих країн.

Потреби, попит і пропонування на ринку товарів і послуг. Класифікація потреб і чинників, що їх формують. Система цінностей людини.

Спонукальні імпульси попиту та пропонування товарів і послуг.Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару.

Мікроекономічні теорії поведінки споживачів. Теорія граничної корисності. Загальна й гранична корисність. Умови задоволення потреб споживача. Концепція кривих байдужості. Карта бюджетних ліній та кривих байдужості. Методика побудови кривої попиту.

Психологічні теорії поведінки споживачів. Теорія реакції на подразнювальний фактор. Теорія пізнання.

Соціологічні теорії поведінки споживачів.Тема 8. Цільовий ринок товару та методика його вибору.

Зміст маркетингової діяльності по дослідженню ринку. Основні об'єкти маркетингових досліджень. Місткість ринку і методика його розрахунку. Вивчення споживачів, товарів, конкурентів.

Призначення та зміст сегментування ринку. Етапи й критерії ринкового сегментування.

Визначення цільового ринку. Оцінка приступності і потенціалу ринку. Методика вибору цільового ринку. Критерії прийняття остаточних рішень.Тема 9. Товарна політика підприємства.

Зміст товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Формування виробничої програми. Оновлення об'єктів виробництва, модифікація та модернізація виробів. Визначення місця товару на ринку.

Диверсифікація товарної політики. Види стратегій диверсифікації товарної політики. Класифікаційні ознаки диверсифікації.

Чинники, що визначають організацію управління продуктом.

Організаційні схеми управління продуктом.

Тема 10. Життєвий цикл товару.

Економічний зміст і різновиди життєвих циклів товару на ринку. Графік життєвого циклу товару та його елементи. Види життєвих циклів.

Особливості окремих етапів життєвого циклу товару. Стадія упровадження і зростання попиту на товар. Стратегія інтенсивного маркетингу. Стратегія вибіркового та широкого проникнення на ринок. Стратегія пасивного маркетингу.

Стадія зрілості та спаду товарів. Модернізація товару. Модифікація маркетингових засобів. Припинення виробництва й реалізації товару.Тема 11. Планування нової продукції та розроблення товару.

Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств. Оцінка можливостей створення нового товару. Стандартний і цільовий товар. Параметричний ряд та асортиментний набір. Критерії оптимальних рішень.

Етапи планування нового продукту. Генерування ідей. Перевірка концепції. Економічний аналіз. Проектування продукції. Пробний маркетинг. Комерційна реалізація.

Маркетингове забезпечення інноваційного продукту. Новий товар на етапах упровадження та зростання. Зміст етапів визнання й розповсюдження. Категорії споживачів.

Товар на стадії зрілості. Визначення й аналіз зрілих товарів. Завершальний етап життєвого циклу товару. Причини створення невдалого товару.
Тема 12. Товарні марки та упаковки.

Товарна марка як частина продукту. Типи позначень товарних марок і торгових знаків. Марки виробників. Приватні марки. Загальні марки.

Головні функції упаковки.

Маркування та штрихове кодування товару.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА»
Основна література:

 1. Балабанова Л. В., Бриндіна О. А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 336 с.

 2. Ілляшенко C. М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С.М. Ілляшенко. – Суми: Унів. книга, 2010. – 328 с.

 3. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика / В.Я. Кардаш. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с.

 4. Кардаш В.Я. Товарна інноваційна політика / В.Я. Кардаш – К.: КНЕУ, 2002. – 266 с.

 5. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: підручник / В.Я. Кардаш, О.К. Шафалюк, М.Ю. Антонченко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – 2-ге вид., переробл. – К., 2010. – 419 с.

 6. Крикавський Є. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. – 2-ге вид. – Л.: Видавництво НТУ «Львівська політехніка», 2009. – 276 c.

 7. Романенко Л.Ф. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / Л.Ф. Романенко; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». — К.:Знання, 2010. – 106 с.

 8. Хамініч С.Ю. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. / С.Ю. Хамініч; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Д.: Наука і освіта, 2009. — 200 c.

 9. Чеботар С.І. Маркетингова товарна політика: підруч. / С.І. Чеботар, С.М. Боняр, Р.І. Буряк, Я.С. Ларіна, Т.М. Левшукова. – К.: Преса України, 2008. – 262 с.

 10. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. Посібник / О. М. Шканова – К.: МАУП, 2003. – 160 с.


Додаткова література:

 1. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 448 с.

 2. Інфраструктура товарного ринку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О.В.Прокопенко, В.Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С.М. Махнуша. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

 3. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський, В.Я. Заруба, О.Л. Каніщенко. – К.: Знання, 2009. – 1071 с.

 4. Маркетинг: підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак, Н.В. Куденко, О.О. Бєляєв, Т.Є. Оболенська; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2008. – 600 с.

 5. Палій Н.С. Маркетингова інноваційна політика: навч. посіб. / Н.С. Палій; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, каф. економіки і упр. інновац. діяльністю. – Донецьк, 2008. – 130 c.

 6. Маркетингова цінова політика: навч. посіб./І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський. – К.: Дакор: КНТ, 2008. – 184 с.

 7. Маркетингові дослідження: підруч. / А.В. Войчак, А.В. Федорченко; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2007. – 402c.

 8. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник / Н.Чухрай, Р.Патора – К.:КОНДОР, 2006. – 308 с.


Маркетингове ціноутворення
Дисципліна «Маркетингове ціноутворення» відноситься до нормативних дисциплін з циклу професійно орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням підготовки бакалаврів, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Названий курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі управління та маркетингу.

Мета дисципліни: засвоєння знань щодо розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають фірми, що використовують елементи маркетингу або цілком система маркетингу.

Завдання: вивчення маркетингових процесів ціноутворення, набуття навичок їх аналізу: засвоєння принципів побудови маркетингової цінової політики та управління нею; ознайомлення з практичними аспектами управління ціновою політикою на підприємстві.

Предмет: ціна як елемент комплексу маркетингу.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Формування цінової політики.

2. Система цін та їх класифікація.

3. Фактори маркетингу ціноутворення.

4. Концепції ціноутворення в системі маркетингу.

5. Ціна як інструмент маркетингової політики.

6. Маркетингові дослідження в процесі реалізації цінової політики.

7. Маркетингові стратегії цін.

8. Помилки і ризики у встановленні цін.

9. Правове регулювання ціноутворення в Україні.


Програма дисципліни «Маркетингове ціноутворення»
Тема 1. Формування цінової політики.

Еволюція теорії цін. Ціна в період схоластики. Сутність ціни в теоріях політичної економії багатства. Ціна в теорії політичної теорії праці. Сутність ціни в теоріях нетрудової вартості. Ціна в мікро- та макроекономічних теоріях. Маркетинговий підхід до ціни.

Концепція терміну «ціна».

Макро-, мікро маркетингове середовище формування цін.

Функції ціни.

Тема 2. Система цін та їх класифікація.

Поняття системи цін.

Різновиди цін в залежності від обслуговування галузей економіки. Оптові ціни на продукцію. Закупівельні ціни. Ціни на будівельну продукцію. Тарифи вантажного і пасажирського транспорту. Роздрібні ціни.

Різновиди цін в залежності від території дії. Зональні, місцеві, поясні ціни.

Різновиди цін в залежності від ступеня волі. Вільні ціни. Регульовані ціни. Фіксовані ціни.

Різновиди цін в залежності від концепції відшкодування витрат. Гранична ціна. Технічна, достатня ціна.

Різновиди цін в залежності від порядку відшкодування транспортних витрат.

Ціни імпортно-експортних операцій.

Ціни в статистиці. Різновиди цін в залежності від форми комерціалізації, фактора часу, ступеня обґрунтованості, способу фіксації, умов поставки.

Тема 3. Фактори маркетингу ціноутворення.

Фактор ціни в маркетингу. Етапи формування кінцевої ціни. Поділ факторів, що впливають на ціноутворення.

Група зовнішніх факторів. Група внутрішніх факторів. Основні та другорядні фактори, що впливають на ціноутворення. Фактори, що формують межі можливої ціни.

Тема 4. Концепції ціноутворення в системі маркетингу.

Фактори, що впливають на вибір методів ціноутворення.

Затратні методи ціноутворення.

Допоміжні та перехідні методи ціноутворення. Агрегатний метод. Метод, що базується на графіку беззбитковості.

Ринкові методи ціноутворення та фактори, що їх визначають. Параметричний метод, метод питомої ціни, аукціони, методи, що враховують цінність товару для споживача. Метод торгів, поточної ціни.

Тема 5. Ціна як інструмент маркетингової політики.

Аналіз попиту на товар. Рівняння попиту. Залежність між попитом і ціною. Визначення еластичності попиту. Коефіцієнт точкової еластичності, дугової еластичності, перехресної еластичності, за доходом.

Аналіз конкуренції. Особливості ціноутворення на різних типах ринків. Характеристика фірм конкурентів.

Методи корегування кінцевої ціни.Тема 6. Маркетингові дослідження в процесі реалізації цінової політики.

Особливості поведінки споживачів при формуванні ціни.

Мотивація й поведінка фірми в умовах нестабільності цінових факторів. Поточна зміна витрат і попиту.

Конкурентні реакції на зміну цін. Характеристика психологічного сприйняття цін (сенсибілізація до ціни).

Методи цінового пристосування до ринку. Диференціація цін.

Тема 7. Маркетингові стратегії цін.

Поняття цінової стратегії.

Маркетингові стратегії для товарів-новинок. Стратегія „зняття вершків”, „проникнення”.

Цінова дискримінація та диференціація цін.

Тактика як інструмент здійснення цінової стратегії.

Тема 8. Помилки і ризики у встановленні цін.

Роль оцінки ризику рішень, які приймаються у ціноутворенні.

Методи оцінки ризику в розрахунках цін.

Оцінка інфляційного очікування.Тема 9. Правове регулювання ціноутворення в Україні.

Напрямок „дирижизму” у ціноутворенні

Заходи державного регулювання ціноутворення. Оцінка заходів дирижизму на макрорівні. Оцінка заходів дирижизму на мікрорівні.

Взаємодія цін і фінансових інструментів.

Взаємозв'язок ціни й оподаткування.

Ціноутворення в умовах інфляції.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ»

Основна література:

 1. Балабанова Л.В. Цінова політика торгівельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації/ Л.В. Балабанова. - Донецьк, 2003. – 156 с.

 2. Бєлявцев М.І., Петенко І.В., Прозорова І.В. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник / М.І. Бєлявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова. – К.: ЦУЛ, 2005. – 332 с.

 3. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник / С.І. Дугіна. – К: КНЕУ, 2005. – 393 с.

 4. Колесников О.В. Ціноутворення: Навч. посібн. /О.В. Колесников. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 144 с.

 5. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник/ В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К.: ЦУЛ, 2007. – 200 с.

 6. Корнієв В.Л. Цінова політика підприємства./ В.Л. Корнієв. – К.: КНЕУ, 2001. – 257с.

 7. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. – 2-ге вид / Я.В.Литвиненко. – К.: МАУП, 2003. – 240 с.

 8. Лошенюк І.Р., Гуменюк А.М., Чаплінський Ю.Б. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник/ І.Р. Лошенюк, А.М. Гуменюк, Ю.Б. Чаплінський. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 184 с.

 9. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / С.Ю. Хамініч, С.Я. Касян, М.М.Зайцева; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д.: Наука і освіта, 2008. — 264 c.

 10. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. / Я.В. Литвиненко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: Персонал, 2008. — 244 с.

 11. Мельник А.Г., Карінцева О.І., Старченко А.В. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник/ А.Г. Мельник, О.І. Карінцева, А.В. Старченко. – Суми: Університетська книга, 2007. – 240 с.

 12. Павленко А.Ф. , Корнієв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія / А.Ф. Павленко, В.Л. Корнієв. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.


Додаткова література:

 1. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку/С.В.Близнюк. – К.: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2004. – 400 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг /С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2004. – 712 с.

 3. Нэгл Томас Т. Стратегия и тактика ценообразования / Т.Томас Нэгл. — СПб.: Питер, 2001. – 544 с.

 4. Тарасова В.М. Ценовая политика предприятия / В.М. Тарасова. – СПб.: Питер, 2001. – 257 с.

 5. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика. Навч. посібник / Ю.Г. Тормоса. – К.: КНЕУ, 2001. – 156 с.

 6. Уткин З.А. Цены, ценообразование, ценовая политика: Учебник / З.А. Уткин. – М, 2000. – 184 с.

 7. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия / Г. Н. Чубаков. – М.: Инфра, 2001. – 214 с.


Логістика
Мета: надання знань про сутність, методи і правила логістики як інструмент ринкової економіки.

Завдання: вивчення теорії та практики управління матеріальними потоками; набуття вмінь оптимізації матеріальних потоків, скорочення витрат підприємств на переміщення виробничих ресурсів.

Предмет: матеріальні потоки у сфері виробництва.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1.Логістика у ринковій економіці.

2.Класифікація форм логістичних утворень.

3.Характеристика основних елементів логістики.

4.Технологічні процеси та управління матеріальними потоками.

5.Фактори формування логістичних систем.

6.Управління матеріальними потоками в логістичних системах.

7.Заготівельна логістика.

8.Сутність розподільчої логістики.

9.Внутрішньовиробнича логістика.

10.Логістика посередництва.

11.Логістика складування.

12.Транспортна логістика.

13.Транспортно-експедиційні логістичні послуги.

14.Глобалізація процесів логістики.

15.Міжнародна логістика.


Програма дисципліни «Логістика»
Тема 1. Логістика у ринковій економіці.

Поняття і сутність логістики. Етапи розвитку логістики. Концепція логістики. Мета, завдання та функції логістики. Види логістики. Логістика і сучасні виклики економіки.Тема 2. Класифікація форм логістичних утворень.

Ознаки класифікації і структуризації логістики. Функціональна структуризація логістики. Фазова структуризація логістичних систем. Інституціональна класифікація логістичних систем.Тема 3. Характеристика основних елементів логістики.

Елімінація конфлікту цілей в логістиці. Предмет та об’єкт логістики. Логістичні завдання та логістична діяльність. Інфраструктура логістичних процесів. Інструменти формалізації і прийняття рішень в логістиці.Тема 4.Технологічні процеси та управління матеріальними потоками.

Матеріальний потік і його характеристики. Види матеріальних потоків. Логістичні операції. Особливості управління матеріальними потоками.Тема 5. Фактори формування логістичних систем.

Поняття логістичної системи, її властивості. Продукт логістичних систем. Основи аналізу та синтезу логістичної системи. Класифікація і структуризація логістичних систем.Тема 6. Управління матеріальними потоками в логістичних системах.

Поняття про управління матеріальними потоками в логістичних системах. Управління матеріально-технічним забезпеченням у логістичних системах. Матеріальні запаси, причини їх створення. Види матеріальних запасів. Системи управління матеріальними запасами. Аналіз АВС-XYZ в управлінні матеріальними запасамиТема 7. Заготівельна логістика.

Сутність і завдання заготівельної логістики. Завдання «зробити чи купити». Вибір постачальника. Визначення економічного розміру замовлення. Система постачань «точно в термін» в заготівельній логістиці.Тема 8. Сутність розподільчої логістики.

Сутність розподільчої логістики. Канали розподілу в логістиці. Логістичні посередники у каналах розподілу. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах.Тема 9. Внутрішньовиробнича логістика.

Об’єкти логістичного управління у виробництві. Технологія і стратегія виробництва. Логістична оптимізація виробничої програми. Оптимізація використання технологічного часу. Цільові конфлікти у виробництві.Тема 10. Логістика посередництва.

Сутність логістики посередництва. Канали розподілу в логістиці. Логістичні посередники у каналах розподілу. Розподільчі центри у логістичних ланцюгах.Тема 11. Логістика складування.

Склади та їх функції. Логістичний процес на складі. Мотиви формування запасів. Витрати запасів. Моделі управління запасами. Логістичне управління запасами і прикладні аспекти.Тема 12. Транспортна логістика.

Характеристики транспортних систем. Логістична трансформація транспортних організацій. Вибір способу перевезення та перевізника. Транспортні витрати. Тема 13. Транспортно-експедиційні логістичні послуги.

Характеристика транспортно-експедиційних послуг. Організація логістики транспортно-експедиційного обслуговування. Роль, функції та критерії вибору експедиторів і транспортно-експедиційних посередників.Тема 14. Глобалізація процесів логістики.

Глобальні ринки: передумови та перспективи розвитку. Особливості функціонування глобальних компаній. Організування глобальних логістичних систем.Тема 15. Міжнародна логістика.

Міжнародне постачання. Логістичні канали в міжнародному постачанні. Логістичні канали в міжнародному розподілі. Міжнародні торгові товарні запаси. Міжнародні транспортні перевезення.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІСТИКА»

Основна література:

 1. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навчальний посібник / Л.В. Балабанова, А.М. Германчук. – К.: ВД «Професіонал», 2004 . – 288 с.

 2. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: Учебное пособие / Е.А. Голиков. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 1999. – 412 с.

 3. Джонсон Джеймс С. Современная логістика / Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Дэниел Л. Ворлдлоу, Поль Р. Мэрфи-мл. – 7-е издание: Пер. С англ. – М.: издателький дом «Вільямс», 2002. – 624 с.

 4. Кальченко А.Г. Основи логістики: Навчальний посібник / А.Г. Кальченко. – К.: Знання 1999. – 284 с.

 5. Крикавський Є.В. Логістичне управління. Підручник / Є. В. Крикавський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.

 6. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є.В. Крикавський. – Львів: Інтелект–Захід, 2006 – 456 с.

 7. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник / Є.В. Крикавський. – Львів: «Інтелект-Захід», 2004. – 416 с.

 8. Крикавський Є.В. Логістика: Навч. Посібник / Є.В. Крикавський. – Львів: «Львівська політехніка», 2000. – 465 с.

 9. Крикавський Є.В. Логістика: компендіум і практикум. Навчальний посібник / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – К., Кондор, 2006 р. –340 с.

 10. Логистика: Учебник: Под ред. Б.А.Аникина. – 3-е изд., перераб. и доп. –М.: ИНФРА-М, 2002 . – 368 с.

 11. Николайчук В. Е. Заготовительная и производственная логістика / В.Е. Николайчук. – СПб.: Питер, 2001 .– 160 с.

 12. Модели и методы теории логістики: Под ред. д.т.н., проф. Лукинского. – СПб.: Питер, 2003. – 176 с.

 13. Окландер М.А. Логістика: Навчальний посібник / М.А. Окландер. –К.: ЦУЛ, 2008. – 346 с.

 14. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навчальний посібник / Ю. В.Пономарьова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

 15. Якимишин Л. Я. Логістика. Навчальний посібник / Л. Я. Якимишин. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2008. – 257 с.

 16. Якимишин Л. Я. Методичні вказівки з курсу «Логістика» для студентів напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 / Л. Я. Якимишин, Н. Я. Рожко. – ТДТУ ім. І. Пулюя. Тернопіль, 2008. – 34 с.

 17. Якимишин Л. Я. Впровадження методів логістичного управління у діяльність підприємства: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Логістика» для студентів факультету управління та бізнесу у виробництві по спеціальності «Маркетинг» для усіх форм навчання/ Л. Я. Якимишин, Н. Я. Рожко. – ТДТУ ім. І. Пулюя. Тернопіль, 2005 р. – 26с.


Додаткова література:

 1. Інфраструктура товарного ринку: Навч. Посібник / Під ред. Д-ра екон. Наук, проф. І. В. Сороки. – К.: НМЦВО МОіН України, НВФ «Студцентр», 2002. – 608 с.

 2. Кристофер M. Логистика и управление цепочками поставок / Под общ. Ред. В. С. Ликинского. – СПб.: Питер, 2004. – 316с.

 3. Логистика и управление цепочками поставок / Под общ. Ред. В. С. Лукинского. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с.

 4. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов / Ю. М. Неруш. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 389 с.

 5. Промышленная логистика. Логистическо-ориентированное управление организационно-экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде / И.Н. Омельченко, А.А. Колобов, А.Ю. Ермаков, А.В.Киреев. Под ред. А.А. Колобова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1997. -204 с.

 6. Роботько С. Ф. Основи логістики: Навчальний посібник / С. Ф. Роботько, І. Л. Данилюк. – Вінниця ВДАУ, 2002. – 138 с.

 7. Рыжыков Ю. И. Теория очередей и управление запасами / Ю. И. Рыжыков. – СПб: Питер, 2001. – 384 с.

 8. Семененко А. И. Предпринемательская логістика / А. И. Семененко. – СПб.: Политехника, 1997. – 349 с.

 9. Семененко А. И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов / А. И. Семененко, В. И. Сергеев. – СПб.: Издательство «Союз», 2001. – 544 с.

 10. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе: Учебник / В. И. Сергеев. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

 11. Смиричинський В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та методологічний аспект: Наукове видання / В. В. Смиричинський. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 390 с.

 12. Смирнов І. Г. Транспортна логістика: Навчальний посібник / І. Г. Смирнов, Т. В. Косарева. – К.: ЦУЛ, 2008. – 224 с.

 13. Филоненко В. Г. Система материально-технического обеспечения. Маркетинг. Логистика: Учеб. Пособие для вузов / В. Г.Филоненко. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2003. – 62 с.

 14. Чеботаев А. А. Логистика. Логистические технологии: Учебное пособие / А. А. Чеботаев. – М.: «Дашков и К», 2002. – 172 с.

 15. Чудаков А. Д. Логистика: Учебник / А. Д. Чудаков. – М.: Издательство РДЛ, 2003. – 480 с.


Маркетингові комунікації
Курс «Маркетингові комунікації» відноситься до нормативних дисциплін циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що навчаються по кафедрі промислового маркетингу ТНТУ ім. І.Пулюя за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг».

Мета: формування системи знань щодо методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, зарубіжного досвіду товаропросування.

Завдання: вивчення основних категорій маркетингових комунікацій, методик розроблення бюджету рекламних кампаній, алгоритмів розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії, формування практичних навичок використання реклами в процесі товаропросування.

Предмет: взаємовідносини товаровиробників з організаціями, які впливають на товаропросування в Україні.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 1. Комунікації в системі маркетингу.

 2. Процес розробки та вибору системи маркетингових комунікацій.

 3. Рекламування товару.

 4. Стимулювання збуту.

 5. Організація роботи з громадськістю.

 6. Реклама на місці продажу.

 7. Прямий маркетинг.

 8. Персональний продаж.

 9. Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації.

 10. Ефективність маркетингової політики комунікацій.


Програма дисципліни «Маркетингові комунікації»
Тема 1. Комунікації в системі маркетингу

Основні поняття. Реклама. Стимулювання збуту. Зв'язки з гро­мадськістю. Реклама на місці продажу. Прямий маркетинг. Імідж підприємства. Персональний продаж. Ефективність маркетингової політики комунікацій.

Маркетинг і комунікації: цілі, завдання, сутність, функції. Характеристика учасників маркетингових комунікацій. Виготовлювачі товару (виробів, послуг, ідей), споживачі, контролюючі та організації, які сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій.

Тема 2. Процес розробки та вибору системи маркетингових комунікацій

Теорії комунікацій, їх застосування в маркетингу. Характеристика джерела інформації. Зміні характеристики повідомлення. Характеристики аудиторії. Етапність процесу формування системи маркетингових комунікацій.Тема 3. Рекламування товару

Реклама – основний засіб поширення інформації. Реклама чого? для кого? як? Процес рекламування. Престижна реклама. Створення фірмового стилю. Спонсоринг. Франчайзинг. Презентації.

Теорії комунікації та їх застосування у рекламі. Моделі ієрархії пізнання та навчання.

Планування рекламної кампанії. Вибір стратегії маркетингу. Політика рекламної кампанії й політика маркетингу. Вибір цілей рекламування. Визначення цільової аудиторії. Рекламна політика. Вибір засобів інформації та носіїв реклами. Затрати на рекламування. Бюджет рекламної кампанії. Розробка рекламного звернення. Рекомендації щодо розробки ефективного рекламного звернення.

Контроль ефективності рекламної кампанії. Попереднє тестування. Тести, які необхідно провадити після випуску товару на ринок.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconПоложення про аспірантуру та докторантуру Херсон 2011 Укладачі: д с. г н, професор В. В. Базалій; д с. г н, професор В. Г. Пелих; к с. г н, професор П. Н. Лазер; д е. н професор Н. С. Танклевська

Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconЗустріч із видатним українським ученим-наукознавцем коновець Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету розвитку людини
Коновець Олександр Федорович, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної інформації Відкритого міжнародного університету...
Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconМ. М. Карабанов доктор історичних наук, професор кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconНіжинської вищої школи
Самойленко Г. В. – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури та історії культури
Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconНаціональна академія внутрішніх справ
Професор кафедри оперативно-розшукової діяльності навс, кандидат юридичних наук, доцент Любченко Д.І
Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconСтановлення І розвиток шкільної літературної освіти в україні у 1918 1938 рр
М. П. Драгоманова, професор кафедри методики викладання української мови та літератури
Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconМас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародної журналістики
Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconМетодика викладання світової літератури навчальнапрограм а
Шулик П. Л., кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри германських мов І зарубіжної літератури
Н. Б. Кирич д е. н., професор кафедри iconОлександр Діхтяренко Українська література 11 клас Літературні диктанти Рецензенти
Градовський А. В., доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка