На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та літератураСкачати 219,58 Kb.
Дата конвертації08.10.2017
Розмір219,58 Kb.

На допомогу вчителям предметникам.

Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури.

Українська мова та література.

 1. Бернадська Н.І. Українська література XX століття: навч. посібник для старшокласників, вступників до вищих навч. закладів та викладачів / Н.І.Бернадський. - 4-те вид., випр.– К.: Знання – Прес, 2008. – 272с.

Головна увага у навчальному посібнику зосереджена на ідейно-художньому аналізі літературних творів – цілісному, жанровому і щодо поставленої у творі проблеми або образу-домінанти. Автор намагалася максимально охопити постаті і твори письменників XX століття: від Павла Тичини до Василя Стуса. У додатках пропонується своєрідні алгоритми літератури – система правил для здійснення цілісного аналізу літературного твору зі своїми інструментарієм і термінологією.

 1. Намакштанська І.Є. Добридень: посібник з української мови в малюнках і мовленнєвих моделях / І.Є.Намакштанська. – Д.: Сталкер, 1998. – 416с.: іл.

Посібник призначено для тих, хто починає вивчати українську мову. З метою полегшення та інтенсифікації навчального процесу введено великий за обсягом ілюстративний матеріал, розрахований на активне використання нової лексики. Матеріал посібника систематизовано як тематично, так і граматично. Другий і третій розділи вміщують найбільш типові діалоги, учбові та додаткові тексти, що розповідають про природу, міста та видатних осіб України, про культуру, історію та традиції українського народу.

 1. Савченко О.Я. Методика читання у початкових класах: посібник для вчителя / О.Я. Савченко. – К.: Освіта, 2007. – 334с.

У посібнику викладено мету та завдання предмета читання у початковій школі, проаналізовано зміст читання молодших школярів, висвітлено принципові особливості методики викладання курсу в цілому та окремих його тем.

 1. Чубарук О.В., Воробцова В.В., Салівон Т.Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення української мови та літератури: науково-методичний посібник // За ред.. О.В.Чубарук. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – 116с.

У посібнику розкрито науково-методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення української мови та літератури. Представлено систему роботи щодо підготовки педагогічних працівників закладу освіти до розробки навчальних занять із мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено дидактичні можливості мультимедійних засобів навчання, критерії доцільності використання мультимедійних засобів на навчальному занятті. Проаналізовано особливості організації проектно-орієнтованого навчання, висвітлено систему роботи щодо організації проектної діяльності школярів у навчально-виховному процесі.

 1. Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення української мови і літератури: методичні матеріали ( за авторськими курсами І.П.Ющука, С.І.Мірошник ) / Уклад. І ред.. С.І.Мірошник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 144с.

У виданні запропоновано методичні матеріали – заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації, вчителів української мови і літератури, методичні розробки уроків, позакласних заходів, підготовлені вчителями-словесниками, з проблеми змісту та організації розвитку мислення і мовлення у процесі вивчення шкільного курсу української мови і літератури. Видання призначене для вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури та методичних працівників.

 1. Чукіна В.Ф., Почтаренко О.М. Український правопис в таблицях і схемах: навчальне видання / В.Ф. Чукіна. – К.: ТОВ «ВП Логос-М», 2011. – 176с.

У пропонованому навчальному посібнику ви знайдете основні правила української орфографії та пунктуації і викладені стисло теоретичні поняття, необхідні для правопису. Схеми, таблиці та приклади, які подаються в ньому, підібрано з урахуванням найбільш типових помилок у роботах учнів. Посібник розрахований на учнів середніх і старших класів, абітурієнтів, учителів та всіх тих, хто хоче навчитись писати грамотно.

 1. Мірошник С.І., Рудницька О.А. Навчальна проектна діяльність учнів (на прикладі української літератури): методичний посібник / С.І.Мірошник, О.А.Рудницька . – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 102с.

У посібнику розкрито теорію питання навчальної діяльності учнів у процесі вивчення української мови і літератури, подано пам’ятки, що сприяють оптимальній роботі учнів над створенням проектів. Представлено зразки різноманітних учнівських проектів з практики діяльності вчителів-словесників. Видання призначене для вчителів української мови і літератури, світової літератури, методичних працівників, а також студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

 1. Хрістіанінова Р.О. Просте речення в шкільному курсі української мови: посібник для вчителя / Р.О. Хрістіанінова. – К.: Рад.школа, 1991. – 160с.

У посібнику даються теоретичні відомості про синтаксис простого речення, розглядаються типи простих речень та складні випадки визначення членів речення. Для вчителів-словесників, студентів філологів.

 1. Ужченко В.Д. Вивчення фразеології в середній школі: посібник для вчителя / В.Д.Ужченко. – К.: Рад. Школа, 1990. – 175с.

У посібнику подаються методичні рекомендації, практичні поради, дидактичний матеріал до більшості курсу української мови і літератури для роботи з фразеологізмами на уроці, а також різноманітний і систематизований матеріал з фразеології для організації позакласної роботи. Для вчителів української мови і літератури, студентів філологічних факультетів.

Світова література.

 1. Ніколенко О.М. Поезія Французького символізму. Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо: посібник для вчителя / О.М.Ніколенко. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 144 с.: іл.

У посібнику висвітлено творчість Ш.Бодлера, П.Верлена, А.Рембо у контексті французької та світової поезії кінця XIX – початку XX ст. Розглянуто поняття модернізму, його ранні течії ( символізм, імпресіонізм та ін. ) Представлено життєвий і творчий шлях митців, їхні естетичні погляди. У виданні вміщено аналіз програмових творів та варіантів їх перекладів. Подано основні поетичні тексти, що вивчаються у школі, інформацію про перекладачів, про типологічні зв’язки французької та української поезії, портрети письменників, репродукції картин художників-модерністів. Подано методичні рекомендації щодо проведення уроків вивчення поезії французького символізму в школі.

 1. Ніколенко О.М. Барокко, класицизм, просвітництво. Література XVII-XVIII століть: посібник для вчителя / О.М.Ніколенко. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 224 с.

У посібнику представлено літературний процес XVII-XVIII століть, характеризуються напрями й течії, висвітлюється творчість видатних представників барокко, класицизму, просвітництва. Подано матеріал як для оглядових тем, так і для текстуального вивчення творів, рекомендованих шкільною програмою із зарубіжної літератури. Пропонуються літературознавчі аналізи шедеврів світової літератури цього періоду, питання й завдання для учнів, опорні схеми й таблиці, портрети письменників і репродукції творів мистецтва того часу. Літературний процес розглянуто в тісному зв’язку із розвитком філософської думки, культури, історії.

 1. Султанов Ю.І. У світі античної літератури.Давньогрецька літературара. Література стародавнього Риму: посібник для вчителя / Ю.І.Султанов. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2002. – 112 с.

Посібник містить навчальний матеріал з розділу «Антична література», який охоплює теми з усіх чинних програм із зарубіжної літератури. Основна мета даного видання – допомогти вчителю в організації шкільного вивчення античної літератури як основи європейського письменства, і українського зокрема. Досягненню цієї мети має сприяти наведена в кінці книги система запитань і завдань для оцінювання та обліку навчальних досягнень учнів 5-6 та 8-9 класів. Заключний розділ посібника має суто науковий характер і призначений для ознайомлення широкого кола вчителів з основними сучасними методологічними підходами до вивчення світової літератури в контексті ідей синтезу культур.

 1. Кирилюк З.В. Література середньовіччя: посібник для вчителя / З.В.Кирилюк. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 176 с.

У посібнику висвітлено літературні надбання письменників Європейського та східного регіонів епохи Середньовіччя. Представлено особливості розвитку літератури кожного регіону, життєвий і творчий шлях митців, їхні естетичні погляди. Теоретичний матеріал книги ілюструють твори поетів та прозаїків цього періоду у перекладі українською мовою, дається пояснення термінів, понять. Видання оздоблене репродукціями творів мистецтва епохи Середньовіччя. Пропонований посібник має допомогти вчителю у викладанні зарубіжної літератури: при розгляді найвидатніших творів і визначальних процесів літературного розвитку середніх віків.

 1. Давиденко Г.Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX- початку XX століття: навчальний посібник / Г.Й.Давиденко, О.М.Чайка. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.

Завдання посібника – сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XIX – початку XX ст. Посібник містить перелік художніх текстів для обов’язкового читання і вивчення напам’ять, запропоновані матеріали з кожної теми, які передбачено навчальною програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Практичний курс побудований як аналіз одного окремого твору. Також у бібліографічному розділі подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації. Карти, словник термінів і понять, відповідей до текстів, бібліографія.

 1. Методичні матеріали до уроків світової літератури для 11 класу ( з мультимедійними додатками ): навчально-методичний комплекс / за заг. ред. Н.В.Химери. – Біла Церква: КОІПОПК, 2011. – 293 с.

Матеріали навчально-методичного видання пропонують різнотипні уроки , що репрезентують моделі інноваційного навчання, методику особистісно зорієнтованого вивчення літератури, механізми формування літературної компетенції учнів 11 класів. Разом із конспектами уроків подано електронні додатки до уроків у вигляді мультимедійних презентацій, відеофільмів, аудіо записів та текстів, що дозволить учителеві якісно та швидко підготуватися до уроків світової літератури. Комплекс спрямований на вдосконалення та організацію навчально-виховного процесу на уроках світової літератури, розвиток професійної майстерності вчителів-словесників та їхню підготовку до роботи в інноваційному освітньому просторі.

 1. Світова література: методичні матеріали до уроків світової літератури в 5 класі / за заг. ред. Н.В.Химери. - Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 293 с.

Навчально-методичний комплект спрямований на розвиток професійної компетентності та підготовку вчителів світової літератури. Методичні матеріали побудовані на нових концептуальних засадах освіти в Україні, поєднує традиційні й нові технології викладання літератури, містить дидактичний матеріал,що стане у пригоді як молодим, так і досвідченим учителям.

 1. Учнівське портфоліо зі світової літератури для 11 класу ( із друкованою основою ): навчальний комплект / За заг. ред.. Н.В.Химери. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 70 с.

Пропоноване навчальне видання є частиною навчально-методичного комплексу й складено відповідно до чинних програм «Світова література. 10-11 класи». Має друковану основу та електронні додатки. Сприяє ефективній організації навчально-виховного процесу з предмета у ЗНЗ.

Історія України. Всесвітня історія.

 1. Хрестоматія з історії України: посібник для вчителів / За ред. В.І.Червінського. – К.: Вежа, 1996. – 352 с.: іл.

Хрестоматія є своєрідним «літописом» української історії з найдавніших часів до сьогодення. Як посібник може бути використана для поглибленого вивчення вітчизняної історії не тільки вчителями історії України для 5-11 класів, на яких вона розрахована, але й учнями.

 1. Сас П.М. Історія України. XVI-XVIII століття: навчальний посібник / П.М.Сас. – Львів: Дивосвіт, 2001. – 291 с.

В посібнику представлено систематизований курс історії України даного періоду. З позицій сучасної історичної науки, а також із врахуванням новітнього досвіду методики і вікових особливостей учнів висвітлено ключові проблеми української історії, виникнення і ґенезою українського козацтва та Запорізької Січі, Української козацької держави, добою Руїни. Розглянуто різні аспекти соціальних та економічних відносин тогочасного суспільства, церковної і політичної історії, висвітлено особливості національної самосвідомості та культури українського народу.

 1. Ладиченко Т., Камбалова Я., Теремецька Т. Викладання всесвітньої історії в 6 класі: методичний посібник для вчителів / Т.Ладиченко, Я.Камбалова, Т.Теремецька. – К.: Видавництво «Аконіт», 2006. – 444 с.

До вашої уваги пропонується методичний посібник з курсу історії стародавнього світу та історії України для 6 класу. Посібник містить велику кількість різноманітних форм, методів та інноваційних технологій навчання історії. Посібник допоможе вчителю оптимально організувати роботу учнів на уроці, залучити до роботи якомога більшу кількість дітей, вчити їх працювати в групі, висловлювати та аргументувати власну точку зору, давати оцінку історичним подіям, явищам та процесам, порівнювати їх.

 1. Залізняк Л. Україна в колі світових цивілізацій: науково-методична розробка / Л.Залізняк. – К.: Товариство «Знання» України, 2006. – 94 с.

У виданні відомого українського археолога та історика досліджуються походження українського народу, початки формування української нації та національної державності. Автор використовує результати сучасних археологічних і етнічних досліджень, нові історичні документи і матеріали, на основі чого визначає місце і роль України в колі світових цивілізацій.

 1. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України. Події, факти, дати: довідник / В.Ю.Крушинський, Ю.А.Левенець. – К.: Зодіак-ЕКО, 1993. – 174 с.

Довідник, при підготовці якого використано давні, зокрема й досі невідомі, історичні джерела, праці видатних українських та зарубіжних істориків, а також найновіші дослідження, допоможе читачам різних вікових категорій та професійних груп систематизувати свої знання про шляхи розвитку Української держави від її зародження до наших днів. Цьому сприяє те, що матеріал систематизовано у логіко-структурні схеми за проблемно- хронологічним принципом.

 1. Було чи не було: весела історична енциклопедія / Укладач В.М.Шевченко. – К.: Наукова думка, 1999. – 135 с.

Дане видання – це збірник історичних загадок, що висвітлюють значущі проблеми, світової історії та інші події, містить питання про визначні історичні події, великі відкриття, видатних історичних осіб, всесвітньо відомі архітектурні споруди тощо. Питання ілюстровані веселими малюнками, згруповано в абеткованому порядку. Багатий науково-історичний матеріал викладено мовою, зрозумілою дітям. Книга призначена для вчителів, батьків, учнів 5-10 класів а також як цікавий матеріал на заняттях з історії в учбових закладах різних форм навчання.

 1. Довідник з історії України ( А – Я ): посібник для середніх навчальних закладів / За заг. ред. І.Підкови, Р.Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

Довідник розрахованій на учнів, студентів, викладачів та всіх, хто цікавиться історією України. Автори пояснюють основні історичні терміни і поняття, подають короткі довідки про найважливіші події української історії, біографії українських і зарубіжних державних, політичних, громадських, культурних і військових діячів, літераторів, учених і митців, життя та діяльність яких були пов’язані з Україною.

 1. Кіндер Г., Хільгеман В., Гергт М. Всесвітня історія: довідник: пер.з нім. вид. / Г. Кіндер, В.Хільгеман, М.Гергт. Наук. ред. та пер. О.Ф.Іванов. – К.: Знання-Прес, 2007. – 664 с.: іл.

Довідник з високою інформаційною місткістю, цінними додатковими засобами для вивчення всесвітньої історії. Розумне поєднання карт і хронологічного опису історичних подій дає змогу читачеві отримати ґрунтовну наукову інформацію про історичні події. Українському читачеві будуть цікавими не тільки історичні факти і події, наведені у книзі, а й оцінки цих фактів і подій авторами довідника.

 1. Полтавцев О.Г. Історія України: хронологічний і термінологічний довідник для підготовки до ЗНО / О.Г.Полтавцев. – Біла Церква: КОІПОПК, 2013. – 184 с.

У запропонованому довіднику до кожної теми програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у зручній формі представлено пояснення основних дат і понять, подано стислу інформацію про діяльність видатних історичних персоналій, яку необхідно засвоїти для успішного складання ЗНО. Книга стане у пригоді як учням, так і вчителям та студентам.

 1. Тиждень історії та правознавства в школі / Упоряд. Н.І.Харківська. – Харків: Вид. гр.. «Основа», 2004. – 128 с.

Книга містить методичні поради щодо проведення Тижня історії та правознавства, а також містить сценарії заходів, турніри, брейн-ринги та інтелектуальні ігри для учнів 5-11 класів.

Математика. Алгебра. Геометрія.

 1. Бородін О.І., Потьомкін Л.В., Сліпенко А.К. Основні поняття сучасної алгебри: посібник для самоосвіти вчителів / О.І.Бородін, Л.В.Потьомкін, А.К.Сліпенко. – 2-е вид. перероб. – К.: Рад. школа, 1983. – 112 с.

В посібнику розглядаються важливі алгебраїчні системи ( группоїди, групи, напівтрупи, кільця, поля, структури ) та їх використання в різних розділах математики, перш за все в тих, які найбільш тісно зв’язані зі шкільним її курсом. Теоретичні положення ілюструються багаточисленними прикладами.

 1. Гицаєнко М.П. Математичні диктанти для 6-8 класів: посібник для вчителів / М.П.Грицаєнко .- 2-е вид. перероб. – К.: Рад. школа, 1983. – 144 с.

В посібнику представлені тексти математичних диктантів з алгебри та геометрії, які охоплюють всі основні теми підручників для 6-8 класів. Приводяться методичні рекомендації до проведення диктантів і організації їх перевірки.

 1. Дубинчук О.С., Мальований Ю.І., Дичек Н.П. Методика викладання алгебри в 7-9 класах: посібник для вчителя / О.С.Дубинчук, Ю.І.Мальований, Н.П.Дичек. – К.: Рад. Школа, 1991. – 254 с.

Посібник складається з двох частин. Перша частина присвячена загальним питанням викладання алгебри. У другій частині розглядаються питання конкретної методики, які згруповано за основними змістовними лініями курсу алгебри: формування обчислювальних навичок і умінь, тотожні перетворення виразів, рівняння і нерівності, функції.

 1. Кушнір І.А. Побудова трикутника. Енциклопедія розв’язування задач: навчальний посібник / І.А.Кушнір. – К.: Либідь, 1994. – 80 с.

У посібнику читач дістане відповіді щодо можливості побудови й неможливості побудови трикутника за трьома елементами. Особливістю посібника є розгляд задач, які не мають розв’язків. До цього часу в спеціальній літературі це питання майже не висвітлювалось. Матеріал розміщено за певною системою, що дає можливість швидко знайти бажану задачу. Книга може бути використана на уроці геометрії, факультативі, при підготовці математичних олімпіад різного рівня, конкурсних екзаменів.

 1. Бевз Г.П. Виховання учнів математикою / Г.П.Бевз. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 96с.

Мета пропонованої книги – проаналізувати найважливіші складові частини виховної роботи й показати, як можна виховувати учнів у процесі навчання математики. Книга стане у пригоді вчителям математики загальноосвітніх шкіл.

 1. Математика після уроків. Задачі для підготовки та проведення шкільних олімпіад. Сценарії позакласних заходів / Упорядн. І.С.Маркова. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 144с.

Книга містить матеріали для організації позакласної роботи з математики. Книга стане у пригоді вчителям математики під час організації та проведення тижня математики, підготовки та проведення шкільних олімпіад.

 1. Шмигевсткий М.В. Видатні математики / М.В.Шмигевський. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 176 с.

Книга містить багато цікавих фактів з життя та творчості видатних математиків, в тому числі й українських. Пропоновані історичні відомості допоможуть вчителю удосконалювати загальну культуру мислення учнів. Матеріали книги можна використовувати на уроках в позакласній роботі.

 1. Буковська О.І. Комплексні числа: посібник / О.І.Буковська. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 112 с.

Пропонований посібник містить теоретичні відомості про комплексні числа, велику кількість різноманітних завдань з повним розв’язанням , вправи та задачі для самостійного опрацювання, перелік рівневих вимог до знань, умінь та навичок учнів, тексти самостійних та залікових робіт. Для вчителів математики загальноосвітніх шкіл, які працюють у класах фізико-математичного, економічного напряму, в класах з поглибленим вивченням математики.

 1. Ушаков Р.П. Комбінаторні тотожності / Р.П.Ушаков. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 112 с.

У книзі зібрано багату колекцію комбінаторних тотожностей, які відіграють важливу роль у багатьох галузях математики: алгебрі, математичному аналізі, математичній статистиці, комбінаторному аналізі, теорії ймовірності, теорії графів тощо. Для конструювання та доведення комбінаторних тотожностей застосовується багатий арсенал засобів: метод математичної індукції, комбінаторні міркування, тотожні перетворення, похідна та інтеграл, зворотні послідовності, комплексні числа.

 1. Сільвестрова І.А., Фурман М.С. Многочлени. Раціональні рівняння та нерівності: посібник / І.А.Сільвестрова, М.С.Фурман. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 128с.

Книга присвячена деяким темам програмного курсу алгебри: «Многочлени», «Розв’язування раціональних рівнянь та нерівностей», «Задачі з параметрами». Пропонований посібник допоможе вчителю у підготовці до уроку. Посібник містить теоретичній матеріал, зразки розв’язання задач, завдання для самостійного розв’язування з відповідями, різнорівневі завдання для тематичного оцінювання з означених тем.

 1. Бевз Г.П. Геометрія кіл / Г.П.Бевз. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 112 с.

У книзі наведено основні теоретичні відомості з геометрії кіл, розглянуто важливі методи й прийоми розв’язання задач про коло й кути. ЇЇ мета – заповнити прогалину в літературі стосовно геометрії кіл. Книга допоможе учням, які навчаються в класах поглибленого вивчення математики, готуються до олімпіад. Рекомендовано для вчителів та учнів ЗНЗ.

 1. Розв’язник усіх конкурсних задач з математики: посібник / Рецензенти: М.А.Мартиненко, В.І.Михайловський. – К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга пам’яті України», 1998. – 728 с.

Запропонований розв’язник являється одним із 6 випусків серії, що містить рішення всіх конкурсних задач з математики збірника під ред. М.І.Сканаві. До цього часу опубліковано велику кількість інструкцій, посібників, підручників різного рівня, в яких приводяться рішення широкого кола задач. Серед них збірник під ред. М.І.Сканаві, витримав більш ніж 20 перевидань, займає особливе місце. В ньому на наш погляд, найбільш повно представлені задачі всіх розділів елементарної математики. Тому даний посібник побудований на рішенні задач саме цього популярного збірника та містить необхідні теоретичні відомості.

 1. Ясінський В.В. Математика: навчальний посібник / За ред. чл.-кор. НАН України В.С.Мельника. – К.: НТУУ «КПІ», 2005. – 327 с.

Посібник містить: програму з математики, вибрані конкурсні задачі, основні теоретичні відомості, методичні вказівки до розв’язування типових задач.

 1. Мерзляк А.Г. , Полонський В.Б., Якір М.С. Математика, 6 клас: посібник для вчителя / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Харків: Гімназія, 2006. – 160 с.

Посібник складено відповідно до підручника «Математика, 6 клас» ( автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. ) Видання містить таблицю календарного планування, де показано розподіл навчальних годин за темами, що вивчаються, з урахуванням тематичного оцінювання, завдання якого наведено в третьому розділі посібника. Запропоновано методичні рекомендації до усної роботи на базі вправ, наведених у кінці кожного пункту.

 1. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Математика, 5 клас. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Харків: Гімназія, 2007. – 128 с.

Збірник є складовою частиною навчально-методичного комплексу до підручника «Математика, 5 клас» ( автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. ) Він містить тренувальні завдання, що відповідають представленим у підручнику темам. Їх можна використовувати для роботи в класі і вдома, а також під час самостійних робіт. Також у збірнику розміщено завдання для тематичного оцінювання знань учнів у двох варіантах.

 1. Мерзляк А.Г., Полонська В.Б., Якір М.С. Математика,6 клас. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Харків: Гімназія, 2007. – 128 с.

Збірник є складовою частиною навчально-методичного комплексу до підручника «Математика, 6 клас» ( автори Мерзляк А.Г., Полонська В.Б., Якір М.С. ). Він містить тренувальні завдання, що відповідають представленим у підручнику темам. Їх можна використовувати для роботи в класі і вдома, а також під час самостійних робіт. Також у збірнику розміщено завдання для тематичного оцінювання знань учнів у двох варіантах.

 1. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Геометрія, 7 клас. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський. – Харків: Гімназія, 2007. – 112 с.

Посібник є дидактичним матеріалом з геометрії для 7 класу ЗНЗ. Він є складовою частиною навчально-методичного комплекту і відповідає підручнику з геометрії для 7 класу ( автори А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір ). Посібник містить близько 1000 задач, адресований вчителям ЗНЗ, учням 7 класів та їх батькам.

 1. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. Алгебра, 7 клас. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір. – Харків: Гімназія, 2007. – 112 с.

Посібник є дидактичним матеріалом з алгебри для 7 класу ЗНЗ. Він є складовою частиною навчально-методичного комплекту і відповідає підручнику з алгебри для 7 класу ( автори А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір ). Посібник містить близько 750 задач, адресований вчителям ЗНЗ, учням 7 класів та їх батькам.

 1. Застосування сучасних освітніх технологій у процесі викладання математики: навчально-методичний посібник / Авт. та упоряд. У.В Остапчук, М.П Гончарук, Л.В.Ліпчевський / За заг. ред.. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 176 с.

Навчально-методичний посібник є результатом напрацювань слухачів обласної школи передового педагогічного досвіду Остапчук У.В. з проблеми «Застосування сучасних освітніх технологій у процесі викладання математики». У посібнику запропоновано теоретичні та практичні матеріали для організації та проведення різних типів навчальних занять з математики з використанням інтерактивних та комп’ютерних технологій, а також програми факультативів та спецкурсів з математики, напрацьовані слухачами школи. Адресований вчителям математики ЗНЗ.

Біологія. Екологія.

 1. Писарчук Є.А., Кухта А.М.. Екологічне виховання учнів: посібник для вчителя / Є.А.Писарчук, А.М.Кухта. – К.: Рад. Школа, 1990. – 87 с.

У посібнику розповідається про досвід роботи вчителя біології, який розв’язує проблему екологічного виховання учнів у сільській школі на основі комплексного підходу до навчання. Наводяться приклади картосхем з природоохоронної роботи для вчителів інших предметів, конкретні завдання учням для позакласної роботи, плани науково- практичної конференції та екскурсій, описуються методичні прийоми формування природо пізнавальних інтересів учнів.

 1. Яришева Н.Ф. Основи природознавства. Природа України: навчальний посібник / Н.Ф.Яришева. – К.: Вища школа, 1995. – 335 с.: іл.

В посібнику подаються відомості про природні умови, рослинний і тваринний світ України відповідно до специфіки використання зазначеного матеріалу у навчально-виховній роботі з учнями.

 1. Білявський Г.О. Основи екологічних знань: пробний масовий підручник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Г.О,Білявський. – К.: Либідь, 2000. – 336 с.

Підручник має два розділи: «Наука про довкілля», в яку входять такі глави: Людство й довкілля. Основи біоекології. Основи геоекології. Основи техноекології. Основи соціоекології. Екологія людини. Розділ «Екологічні проблеми України» має такі глави: Природно-соціальні особливості України. Екологічний стан окремих регіонів України. Наслідки природних і антропогенних екологічних катастроф. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Екологічна політика України.

 1. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: навчальний посібник / К.В.Корсак, О.В.Плахотнік. – 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: МАУП, 2002. – 296 с. : іл.

У пропонованому навчальному посібнику стисло і послідовно викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення й закони, локальні й глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів в Україні та можливості їх подолання.

 1. Овчинніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології: навчальний посібник / С.О.Овчинніков. – К.: Генеза, 2002. – 152 с.

У посібнику наведено приклади розрахункових і ситуаційних задач з головних тем курсу загальної біології. Їхнє розв’язування сприятиме формуванню в учнів уявлень про практичне значне значення біологічних знань як наукової основи багатьох сучасних галузей виробництва, сільського господарства, медицини.

 1. Тагліна Ю.С. Предметний тиждень біології в школі: посібник / Ю.С.Тагліна. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 96 с.

Посібник містить методичні поради та фактичний матеріал для проведення предметного тижня біології в школі. Видання призначено для вчителів біології, вчителів –методистів, заступників директорів шкіл з виховної роботи.

 1. Позакласні заходи з біології / Укладач К.М.Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 128 с.

Збірка розробок уроків для 8 класу дозволяє використовувати найрізноманітніші форми і методи роботи під час викладання біології. Наведені матеріали дозволяють суттєво підвищити зацікавленість учнів у вивченні основ анатомії та фізіології людини й опанувати правил здорового способу життя. Збірка адресована вчителям біології ЗНЗ.

 1. Котик Т.С. Навчальна практика : методичні матеріали / Т.С.Котик. - Харків: ТОВ Видавництво «Ранок», 2004. – 80 с.

Посібник містить методичні рекомендації і розробки занять з проведення навчальної практики у ЗНЗ. Зміст посібника відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо організації навчальної практики. Заняття представлені у формі екскурсій. Для вчителів біології та природознавства, класних керівників, завучів з виховної роботи, методистів.

 1. Відкриті та нестандартні уроки біології у 7 класі: методичний посібник / Упорядн. Ю.М.Абдуліна, М.В.Базь, З.В.Вербицька та інші. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 144 с.

Збірка розробок уроків для 7 класу дозволяє використовувати найрізноманітніші форми і методи роботи при викладанні біології. Наведені матеріали дозволяють суттєво підвищити зацікавленість учнів у вивченні тваринного світу та опануванні зоологічними знаннями.

 1. Відкриті та нестандартні уроки з біології у 8 класі: методичний посібник / Упорядник К.М.Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 144 с.

Збірка розробок уроків для 8 класу дозволяє використовувати найрізноманітніші форми і методи роботи під час викладання біології. Наведені матеріали дозволяють суттєво підвищити зацікавленість учнів у вивченні основ анатомії та фізіології людини й опануванні правил здорового способу життя.

 1. Задорожний К.М. Членистоногі. Розробка теми : методичний посібник / К.М.Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 112 с.

Розробка теми крім планів-конспектів уроків містить різноманітні варіанти тематичного оцінювання й додаткові матеріали, присвячені різним групам членистоногих. Структура посібника надає можливість вести викладання теми з використанням різних підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

 1. Демічева І.О. Вищі спорові рослини. Розробка теми: методичний посібник / І.О.Демічева. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. –128 с.

Учитель може використовувати даний посібник для проведення уроків позакласних заходів з біології, роботи в біологічних гуртках і підготовки учнів до біологічних олімпіад. Посібник містить плани – конспекти до тем, розробки уроків. Для вчителів біології ЗНЗ.

 1. Демічева І.О. Генеративні органи рослин. Розробка теми: методичний посібник / І.О.Демічева. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 128 с.

Посібник є розробкою, яка може значно полегшити викладання важливої теми, присвяченої вивченню особливостей будови кореня, пагона і листа у 6 класі. Крім поурочного планування, він містить довідкові і дидактичні матеріали, завдання для контролю знань і розробки позакласних заходів з цієї теми.

 1. Олійник В.М. Новітні технології в організації навчальної практики та екскурсій з біології / В.М.Олійник. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 144 с.

Навчальна практика з біології надає широкі можливості для творчої роботи вчителя. Автор посібника, проаналізувавши досвід роботи різних країн, пропонує своє бачення цього питання. Наведені в книзі розробки можна застосовувати в різних регіонах України та в різні сезони. Для вчителів біології ЗНЗ.

 1. Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх: словник – довідник / Р.Ю. Ільєнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 156 с.

Пропонований словник-довідник містить понад 1200 термінів, тлумачення яких в стислій і доступній формі дає формулювання понять, поширених на сучасному етапі в екології і сфері охорони навколишнього природного середовища. Окремо наводиться перелік основних шкідливих речовин, що можуть впливати на здоров’я людини.

 1. Мусієнко М.М., Серебряков В.В. Екологія. Охорона природи: словник – довідник / М.М.Мусієнко, В.В.Серебряков. – К.: Товариство «Знання», 2007. – 624 с.

Пропонована книга – найбільш повний словник-довідник термінів і понять ( понад 5000 ) у галузі екології та охорони природи, виданий в Україні українською мовою. У словникових статтях у стислій формі подається науково обґрунтоване тлумачення змісту термінів і понять, що ввійшли в українську літературну мову як складова загальної наукової термінології. Видання має академічний характер. Для широкого кола фахівців, науковців, студентів, вчителів ЗНЗ.

 1. Науково дослідна робота з біології в загальноосвітній школі: навчально-методичний посібник / Авт. і упор. Г.І. Драган . – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 100 с.

У посібнику розкрито методологію наукового дослідження, представлено методики проведення польових вегетаційних дослідів, фенологічних спостережень за рослинами, комплексної оцінки ценопопуляцій рослин, методи вивчення стресостійкості рослин до несприятливих екологічних факторів, викладені основи моніторингу лісів і якості міського середовища тощо. Посібник буде корисний вчителям біології та учням ЗНЗ при проведенні наукового дослідження ( МАНівська робота, екологічний проект ) і оформлення його результатів.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література iconРекомендаційний список літератури (анотований) для викладачів загальноосвітніх предметів
До Вашої уваги – рекомендаційний список публікацій, який було надруковано в журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»...
На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література iconУкраїни / Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу»
Рекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу»
На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література iconДивослово (українська мова й література в навчальних закладах)
Наукові параметри аналізу тексту/ М. Пентилюк //Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах): Викладання мови І...
На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література iconРекомендаційний список літератури із циклу «На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу» Випуск 7
«На допомогу молодому вчителю І майбутньому педагогу». – Вип. 7 / уклад. Л. А. Бережна; окз «харківська обласна бібліотека для юнацтва»....
На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література iconРекомендаційний список літератури на допомогу викладачам української мови та літератури, класним керівникам та майстрам виробничого навчання
Григорович Шевченко – великий український народний поет, геніальний митець-новатор, основоположник нової української літератури та...
На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література iconФорма № н 04 львівський національний унверситет імені івана франка кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства “затверджую
«Історії світової літератури (Середньовіччя. Відродження)» для студентів за напрямом підготовки – Філологія, спеціальності – «українська...
На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний
На допомогу вчителям предметникам. Анотований рекомендаційний список навчальних посібників, методичної та довідкової літератури. Українська мова та література iconКарпатська Україна: документи І матеріали, хроніка подій”
Рекомендаційний список на допомогу класним керівникам, майстрам виробничого навчання, викладачам історії


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка