Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації17.04.2017
Розмір0,69 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 09.11.2015 до 15.11.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання
1. ВА794601 Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : навч. посіб. / [Т. С. Смовженко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ), Міжнар. асоц. ун-тів GSMB (м. Барселона, Іспанія). - Київ : УБС НБУ, 2015. - 609 с. : кольор. іл.


Природничі науки в цілому
2. ВС59602 "Навколишнє середовище і здоров'я людини", всеукраїнський науково-практичний семінар(3 ; 2009 ; Полтава).III Всеукраїнський науково-практичний семінар "Навколишнє середовище і здоров'я людини", 25 вересня 2009 р. : зб. матеріалів / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського, Регіон. ландшафт. парк "Диканський" ; [редкол.: Степаненко М. І. та ін.]. - Полтава : ПДПУ, 2009. - 316 с. : рис., табл.
3. ВС59601 "Навколишнє середовище і здоров'я людини", всеукраїнський науково-практичний семінар(4 ; 2010 ; Полтава).IV Всеукраїнський науково-практичний семінар "Навколишнє середовище і здоров'я людини", 23 вересня 2010 р. : зб. матеріалів / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [редкол.: Степаненко М. І. та ін.]. - Полтава : ПНПУ, 2011. - 323 с. : табл., рис.
4. ВС59600 "Навколишнє середовище і здоров'я людини", всеукраїнський науково-практичний семінар(6 ; 2012 ; Полтава).VI Всеукраїнський науково-практичний семінар "Навколишнє середовище і здоров'я людини", 25-26 вересня 2012 р. : зб. матеріалів / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [редкол.: Степаненко М. І. та ін.]. - Полтава : Астрая, 2013. - 336 с. : рис., табл.
5. ВА794718 Барбашев С. В. Автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в окружающей природной среде : монография / С. В. Барбашев, В. И. Витько, Г. Д. Коваленко ; Одес. нац. политехн. ун-т, Укр. науч.-исслед. ин-т экол. проблем, Укр. ядер. о-во. - Одессса : Астопринт, 2015. - 131, [16] с. : рис., табл.
6. Р128792 Екологічні проблеми регіонів України : тези доп. Всеукр. студент. наук. конф. / Одес. гідрометеорол. ін-т. - Одеса : [б. в.], 1999. - 37 с. : табл.
7. ВА794730 Кафедра екології та охорони довкілля Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: становлення і розвиток / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [авт. і уклад. Н. О. Стецюк ; наук. ред. О. М. Байрак]. - Полтава : Верстка, 2009. - 67, [8] с. : фот.
8. ВА794752 "Проблеми якості природничої педагогічної освіти", міжнародна науково-практична конференція(2006 ; Полтава).Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми якості природничої педагогічної освіти". XIII Каришинські читання, 25-26 травня 2006 року : зб. наук. пр. : за участю науковців, шк. педагогів, аспірантів, магістрантів, студентів / Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [редкол.: Пащенко В. О. та ін.]. - Полтава : [б. в.], 2006. - 356 с. : рис.
9. ВА794672 Системний аналіз якості навколишнього середовища : підручник / [Т. А. Сафранов та ін.] ; за ред. проф. Т. А. Сафранова і проф. Я. О. Адаменка ; Одес. держ. екол. ун-т, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Одеса : Екологія, 2015. - 243 с. : рис., табл.


Фізико-математичні науки
10. РА418024 Гаврилюк О. О. Лазер-індуковане наноструктурування нестехіометричних плівок SiOx : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Гаврилюк Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
11. РА418051 Гут В. М. Асимптотика спектрів еліптичних диференціальних операторів другого та четвертого порядків зі сингулярними коефіцієнтами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Гут Віталій Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
12. Р128771 Васютенко В. В. 1000 прикладів з математики. Додавання та віднімання. Рахуємо усно. 2-3 класи : [посібник] / Васютенко В. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Рахуємо швидко)
13. Р128770 Васютенко В. В. 1000 прикладів з математики. Множення та ділення. Рахуємо усно. 2-3 класи : [посібник] / Васютенко В. В. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Рахуємо швидко)
14. Р128732 Вялих Л. І. Зошит для лабораторних робіт. 8 клас.Фізика / Л. І. Вялих. - Харків : Весна, 2015. - 47 с. : рис.
15. В355629/3 Галущак, Мар'ян Олексійович Курс загальної фізики. Практичні заняття. Кн. 3: Оптика. Атомна і ядерна фізика. - 2015. - 411 с. : рис.
16. ВА794732 Герих П. А. Беспристрастно о существенном : сб. ст. / П. А. Герих. - Одесса : [б. и.], 2006. - 98, [1] с.
17. ВА794936 Громик А. П. Елементи аналітичної геометрії : навч. посіб. / А. П. Громик ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Екон. ф-т, Каф. мат. дисциплін і моделювання. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. - 101 с. : рис., табл.
18. ВС59584 Демтрёдер В. Современная лазерная спектроскопия : [учеб. пособие] / В. Демтрёдер ; пер. с англ. М. В. Рябининой, Л. А. Мельникова, В. Л. Дербова, под ред. Л. А. Мельникова. - Долгопрудный : Интеллект, 2014. - 1071 с. : рис.
19. ВС59594 Дифракционная оптика и нанофотоника / [Безус Е. А. и др.] ; под ред. В. А. Сойфера. - М. : Физматлит®, 2014. - 606 с. : рис.
20. Р128769 Домніч О. В. 200 логічних задач з математики. 3-4 класи : [посібник] / Домніч О. В., Должек Г. М. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16, [1] с. - (Практикум) (Розв'язуємо задачі)
21. ВА794652 Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и параметрическая разделимость алгоритмов / С. М. Ермаков, А. С. Сипин ; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2014. - 247 с. : рис. - (Стохастическая динамика) (Вычислительная математика)
22. Р128773 Зошит для контролю навчальних досягнень з алгебри. 7 клас : [навч.-метод. посіб. : самост. роботи, контрол. роботи] / Н. А. Тарасенкова [та ін.]. - Київ : Освіта, 2015. - 47 с.
23. ВА794728 "ІЕФ-2015", міжнародна конференція молодих учених і аспірантів(2015 ; Ужгород).ІЕФ-2015. Міжнародна конференція молодих учених і аспірантів, Ужгород, 18-22 травня 2015 року : матеріали конф. / Ін-т електрон. фізики НАН України ; [уклад.А. М. Завілопуло]. - Ужгород : ІЕФ НАНУ, 2015. - 267 с. : рис.
24. Р128768 Котвицька Т. Ю. 200 логічних задач з математики. 1-2 класи : [посібник] / Котвицька Т. Ю. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. : мал. - (Практикум) (Розв'язуємо задачі)
25. ВА794614 Кривошея І. М. Олімпіада з математики : навч.-метод. посіб. / І. М. Кривошея, Т. С. Збожинська. - Вінниця : Нілан, 2015. - 88 с.
26. ВА794642 Маркеев А. П. Динамика тела, соприкасающегося с твердой поверхностью / А. П. Маркеев. - М. ; Ижевск : Ин-т компьютер. исслед., 2014. - 496 с. : рис.
27. ВА794934 Махней О. В. Математичне моделювання : навч. посіб. для студентів ВНЗ напряму підгот. "прикладна математика" / О. В. Махней ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Супрун В. П. [вид.], 2015. - 371 с. : рис.
28. Р128772 Мисочка В. М. 1000 прикладів з математики. Міри вимірювання. 2-3 класи : [посібник] / Мисочка В. М., Григорова В. П. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Розв'язуємо завдання)
29. ВА794643 Моделирование ударно-волновых процессов в упругопластических материалах на различных (атомный, мезо и термодинамический) структурных уровнях : [монография] / С. К. Годунов [и др.]. - М. ; Ижевск : Ин-т компьютер. исслед., 2014. - 295 с. : рис.
30. ВА794636 "Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент", науково-технічна конференція(2015 ; Львів).Науково-технічна конференція "Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент" (INTERPOR'15), 22-24 вересня 2015 року (Львів, Україна) : зб. матеріалів / НАН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Центр мат. моделювання. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 134 с. : рис.
31. Р128767 Перевірка предметних компетентностей. Геометрія. 7 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч.-метод. посіб.] / Н. А. Тарасенкова [та ін.] ; за ред. Н. А. Тарасенкової. - Київ : Оріон, 2015. - 23 с. : мал.
32. ВА794648 Половинкин Е. С. Многозначный анализ и дифференциальные включения : [монография] / Е. С. Половинкин. - М. : Физматлит®, 2014. - 522 с.
33. ВС59610 Попик Т. Ю. Фізика напівпровідників : лаб. практикум : (навч. посіб. для студентів ВНЗ) / Т. Ю. Попик, Л. Ю. Хархаліс, Ю. В. Попик ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : ІВА, 2015. - 343 с. : рис.
34. ВА794676 "Прикладна математика та комп'ютинг", наукова конференція магістрантів та аспірантів(7 ; 2015 ; Київ).Прикладна математика та комп'ютинг. ПМК 2015. Сьома наукова конференція магістрантів та аспірантів, присвячена 25-річчю факультету прикладної математики, Київ, 15-17 квітня 2015 р. : зб. тез доп. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т приклад. математики ; [редкол.: Дичка І. А. та ін.]. - Київ : Просвіта, 2015. - 307 с. : рис., табл.
35. Р128729 Севостьянов Є.О. Елементи теорії міри та інтеграла : навч.-метод. посіб. / Є. О. Севостьянов ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - 47 с.
36. ВА794887 Международный семинар по ускорителям заряженных частиц(24 ; 2015 ; Харьков).Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц, 21-25 сентября 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". - Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. - 87 с.
37. ВА794599 Теорія ймовірностей, математична статистика та імовірнісні процеси : навч. посіб. / [Ю. М. Слюсарчук та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 361 с. : рис., табл.
38. В355859/2 Титаренко, Александр Михайлович Контрольные задания по высшей математике. Ч. 2. - 2015. - 143 с. : рис., табл.
39. В355869/1 Третьяк, Александр Иванович Хронологическое исчисление. Ч. 1: Основы теории. - 2014. - 233 с.
40. ВА794641 Уравнения Фоккера - Планка - Колмогорова / В. И. Богачев [и др.]. - М. ; Ижевск : Ин-т компьютер. исслед., 2013. - 591 с.
41. Р128777 з дод. Чертіщева Т. В. Фізика. 7 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Т. В. Чертіщева. - Харків : ПЕТ, 2015. - 46, [1] с. : мал. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
42. Р128774 Чуєва Н. П. 1000 прикладів з математики. Порядок дій у виразах. 3-4 класи : [посібник] / Чуєва Н. П. - Харків : Торсінг плюс, 2015. - 16 с. - (Практикум) (Рахуємо швидко)
43. ВА794759 Щёголев С. А. Философия математики : курс лекций для студентов гуманитар. специальностей / С. А. Щёголев ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. - Одесса : ОНУ, 2015. - 112 с. : рис.
44. Р128765 Щоголєв С. А. Комплексні числа : навч.-метод. посіб. / С. А. Щоголєв ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - Одеса : ОНУ, 2015. - 43 с.


Хімічні науки
45. РА418059 Жолоб О. О. Координаційні сполуки перехідних металів з похідними гідроксиімінооцтової кислоти і карботіоамідів. Синтез, будова, біоактивність, аналітичні форми : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Жолоб Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т заг. і неорган. хімії ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2015. - 22 с. : рис., табл.
46. ВА794951 Анодна поведінка матеріалів на основі рідкісних і розсіяних елементів : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Хімічна технологія рідкісних розсіяних елементів та матеріалів на їх основі" ден. та заоч. форм навчання / В. В. Штефан [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 102, [16] с. : рис., табл.
47. ВА794722 Антонович В. П. К вопросам истории и методологии химии : сб. ст. / В. П. Антонович, А. О. Стоянов ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-хим. ин-т им. А. В. Богатского, Отд. аналит. химии и физико-химии координац. соединений. - Одесса : Астропринт, 2015. - 143 с. : ил.
48. Р128736 Варавва Н. Е. Хімія. 8 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт : лаб. досліди та практ. роботи / Н. Е. Варавва, Н. Р. Парфеня, Н. І. Теслицька. - Харків : Весна, 2015. - 48 с. + дод. 24 с. - (Тест-контроль®)
49. ВА794651 Волынский А. Л. Роль поверхностных явлений в структурно-механическом поведении твердых полимеров : [монография] / А. Л. Волынский, Н. Ф. Бакеев. - М. : Физматлит, 2014. - 533 с. : рис.
50. Р128764 Гордієнко В. І. Хімія. 7 [клас] : зошит для лаб. дослідів та практ. робіт / В. І. Гордієнко. - Харків : ПЕТ, 2015. - 39 с. : рис., табл. - (За новою програмою)
51. ВА794645 Кравченко Э. А. Ядерный квадрупольный резонанс в координационной химии / Э. А. Кравченко, Н. Т. Кузнецов, В. М. Новоторцев ; Рос. акад. наук, Ин-т общ. и неорган. химии им. Н. С. Курнакова. - М. : КРАСАНД, 2013. - 260 с. : рис., табл.
52. ВА794640 Растворы в химии и технологии модифицирования полимерных материалов: новое в теории и практике : [монография] / [А. П. Морыганов и др.] ; отв. ред. акад. А. Ю. Цивадзе ; Рос. акад. наук, Ин-т химии растворов им. Г. А. Крестова. - Иваново : Иваново, 2014. - 543 с. : рис., табл. - (Проблемы химии растворов)
53. ВА794705 Сейфуллина И. И. Координационные соединения германия (IV) с анионами лимонной, винной и ксиларовой кислот : монография / И. И. Сейфуллина, Е. Э. Марцинко ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса : ОНУ, 2015. - 146 с. : рис., табл.
54. ВА794938 Станіди рідкісноземельних та перехідних металів : монографія / В. В. Ромака [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 223 с. : рис., табл.
55. В355875/1 Стрельцова, Олена Олексіївна Колоїдна хімія. Лабораторний практикум. Ч. 1. - 2015. - 96 с. : рис., табл.
56. Р128731 Титаренко Н.В. Зошит для лабораторних дослідів, практичних робіт, домашніх експериментів. 7 клас. Хімія / Н. В. Титаренко. - Харків : Весна, 2015. - 31 с.
57. Р128735 Титаренко Н.В. Хімія. 7 [клас] : зошит для самост. і контрол. робіт + лаб. досліди, практ. роботи, домаш. експерименти / Н. В. Титаренко. - Харків : Весна, 2015. - 47 с. - (Тест-контроль®)


Науки про Землю
58. ВА794697 Баран П. І. Топографія та інженерна геодезія : підруч. для студентів геодез. і негеодез. спец. ВНЗ / П. І. Баран, М. П. Марущак. - Київ : Знання України, 2015. - 463 с. : рис., табл.
59. Р128775 Бойко В. М. Географія. Календарно-тематичне планування уроків. 6-7 класи / В. М. Бойко. - Васильків : Колофон, 2015. - 16 с. - (Згідно з новою навчальною програмою (2015))
60. Р128761 з дод. Бойко В. М. Географія. Материки та океани : зошит для практ. робіт і дослідж. уч[ня] 7 кл. / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. - Васильків : Колофон, 2015. - 47 с. : іл.
61. ВС59587 Бондур В. Г. Космический мониторинг тропических циклонов : [монография] / В. Г. Бондур, В. Ф. Крапивин ; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение Науч.-исслед. ин-т аэрокосм. мониторинга "Аэрокосмос". - М. : Научный мир, 2014. - 506, [78] с. : ил., табл.
62. ВС59609 Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів : монографія / Геннадій Півняк [та ін.] ; під заг. ред. акад. НАН України Г. Г. Півняка, акад. НАН України Є. І. Крижанівського, проф., д-ра екон. наук В. О. Онищенка ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Дніпропетровськ : Літограф, 2015. - 218 с. : табл., рис.
63. ВС59591 Глазовский А. Ф. Вода в ледниках. Методы и результаты геофизических и дистанционных исследований / А. Ф. Глазовский, Ю. Я. Мачерет ; Рос. акад. наук, Ин-т географии РАН. - М. : ГЕОС, 2014. - 526, [1] с. : рис., табл.
64. ВА794613 Канило П. М. Глобальное потепление климата. Антропогенно-экологическая реальность : монография / П. М. Канило. - Харьков : ХНАДУ, 2015. - 303 с. : рис., табл.
65. ВА794717 Основи геології та геоморфології : практикум / [Г. К. Балан та ін.] ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Екологія, 2015. - 115 с. : табл., рис.
66. ВС59575 Сучасна геодинаміка та геофізичні поля Карпат і суміжних територій : монографія / [К. Р. Третяк та ін.] ; за заг. ред. проф. К. Р. Третяка, проф. В. Ю. Максимчука, чл.-кор. НАН України Р. І. Кутаса ; НАН України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Карпат. від-ня Ін-ту геофізики ім. С. І. Субботіна. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 418 с. : рис., табл.
67. ВС59593 Шерман С. И. Сейсмический процесс и прогноз землетрясений: тектонофизическая концепция : [монография] / С. И. Шерман ; отв. ред. чл.-кор. РАН, проф. Г. А. Соболев ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т земной коры. - Новосибирск : Гео, 2014. - 353, [6] с. : рис., табл. + 1 карта


Біологічні науки
68. РА418056 Нікітіна О. В. Технологія функціональних інгредієнтів на основі біополімерів культивованих грибів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Нікітіна Олександра Валеріївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
69. ВА794913 Кулітка Е. Ф. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях / Кулітка Е. Ф. ; за ред. Любомира Вовканича ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, Каф. анатомії та фізіології. - Львів : ЛДУФК, 2015. - 168 с.
70. ВА794753 "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України", всеукраїнська студентська науково-практична конференція(2007 ; Полтава).Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України" (присвячена пам'яті відомих полтавських зоологів І. Д. Іваненка, М. І. Петрика) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [редкол.: Пащенко В. О. та ін.]. - Полтава : Астрая, 2007. - 310 с. : табл., рис.
71. ВА794713 Пикалюк В. С. Професори-морфологи України : [довідник] / В. С. Пикалюк, М. А. Волошин, Ю. Б. Чайковський. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2015. - 72 с. : фот.


Енергетика. Радіоелектроніка
72. РА418010 Бутенко Ю. І. Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бутенко Юлія Іванівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
73. РА418064 Губа А. А. Інсерційне моделювання та верифікація багатопотокових систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Губа Антон Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 20 с.
74. РА418043 Ясінська О. О. Розсіювання згинних хвиль на неоднорідностях у пружних хвилеводах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.06 / Ясінська Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
75. ВА795057 Анищенко Н. В. Компьютерное моделирование электроприводов бытовой техники : учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Анищенко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 88 с. : рис., табл.
76. ВА794649 Бабенко Л. К. Параллельные алгоритмы для решения задач защиты информации : [монография] / Бабенко Л. К., Ищукова Е. А., Сидоров И. Д. - М. : Горячая линия - Телеком, 2014. - 304 с. : рис., табл.
77. ВА794633 Бобало Юрій Ярославович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [уклад. О. Б. Ніколюк ; ред.: О. В. Шишка (голова) та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 79 с. : фот. - (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 56)
78. ВА794929 Васильченков О. Г. Алгоритмизация задач и основы программирования на С/С++ : учеб. пособие для студентов вузов / О. Г. Васильченков, Е. Е. Тверитникова, В. А. Крылова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 227 с. : табл., рис.
79. ВА794706 Володимир Прокопович Кожем'яко : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [уклад. Молоченко С. В.]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 103 с. : фот. кольор. - (Серія "Вчені нашого університету")
80. ВС59590 Дворкович В. П. Измерения в видеоинформационных системах (теория и практика) : [монография] / В. П. Дворкович, А. В. Дворкович. - М. : Техносфера, 2015. - 783 с. : рис., табл.
81. ВС59580 Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління : монографія / [Медиковський М. О. та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 277 с. : рис., табл.
82. ВА795054 Коцаренко В. А. Проектирование в среде Visual Basic.NET : учеб. пособие для студентов хим. специальностей и иностр. студентов / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 151 с. : рис., табл.
83. ВС59608 Матвійків М. Д. Елементи та компоненти електронних пристроїв : підручник / М. Д. Матвійків, Б. С. Вус, О. М. Матвійків ; Нац. ун-т "Львів. поолітехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 494 с. : рис., табл.
84. ВА794675 "Интеллектуальный анализ информации", международная научная конференция им. Т. А. Таран(15 ; 2015 ; Киев).Международная научная конференция им. Т. А. Таран "Интеллектуальный анализ информации" (ИАИ-2015), Киев, 20-22 мая 2015 г. : сб. тр. / Рос. ассоц. искусств. интеллекта [и др.] ; [отв. ред. Темникова Е. Л.]. - Київ : Просвіта, 2015. - 280, [3] с. : рис., табл.
85. Р128753 Методические указания, программа и контрольные задания по курсу "Энергетические реакторы АЭС" для студентов специальности 7.090505 "Котлы и реакторы" всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Л. И. Тютюник, В. Л. Каверцев, Л. А. Иванова]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 23 с.
86. В355879/2 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу "Комп'ютерні мережі". Ч. 2/ [уклад.: М. О. Подустов та ін.]. - 2015. - 55 с. : рис., табл.
87. Р128751 Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Матеріали електронної техніки" для студентів напрямів підготовки 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" і 6.050802 "Електронні пристрої та системи" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О.]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 33 с. : рис., табл.
88. ВС59588 Микро- и наноэлектроника в системах радиолокации : [монография] / Ю. В. Гуляев [и др.]. - М. : Радиотехника, 2013. - 479 с. : рис., табл.
89. ВА795056 Обод І. І. Моделювання телекомунікаційних систем та мереж : навч. посіб. для студентів спец. 8.05090302 "Телекомунікаційні системи та мережі" / І. І. Обод, Л. О. Нікітіна, С. О. Нікітін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : ХНТУ "ХПІ", 2015. - 250 с. : рис.
90. ВА794709 Огороднийчук Л. Д. Уникальные характеристики устройств и систем, созданных на основе принципа автобаланса и автосимметрии : [монография] / Л. Д. Огороднийчук. - Киев : НУОУ, 2015. - 73 с. : рис., табл.
91. ВА794888 "Перспективні напрями захисту інформації", всеукраїнська науково-практична конференція(1 ; 2015 ; Одеса).Перша всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації", 07 вересня 2015 року : зб. тез / Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса : ОНАЗ, 2015. - 123 с. : рис., табл.
92. СО33827 Приймання та оброблення сигналів : практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Лега Ю. Г. та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук В. В. Палагіна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2015. - 255 с. : рис.
93. В355763/2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Кн. 2: Спеціальності: "Інформаційні технології проектування", "Програмне забезпечення систем", "Прикладна лінгвістика для студентів з вивченням основної (першої) іноземної мови - англійської, другої іноземної мови - німецької", "Прикладна лінгвістика для студентів з вивченням основної (першої) іноземної мови - англійської, другої іноземної мови - японської", "Системне проектування", "Інженерія програмного забезпечення" / [уклад.: О. Є. Білас та ін.]. - 2015. - 187 с.
94. Р128754 Программа, методические указания и контрольные задания по курсу "Современное состояние и перспективы развития котло- и реакторостроения" для студентов специальности 8.090505 "Котлы и реакторы" всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Л. И. Тютюник, Л. А. Иванова]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 23 с.
95. ВА794702 Семеренко В. П. Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей : монографія / В. П. Семеренко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 443 с. : рис., табл.
96. ВА794646 Теория информационных управляющих комплексов на базе низкоорбитальных сетевых структур : монография / [Оводенко А. А. и др.] ; под науч. ред. заслуж. деят. науки РФ, проф., д-ра техн. наук А. А. Оводенко ; Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения". - СПб. : ГУАП, 2015. - 263 с. : рис.
97. ВА794878 Хоменко В.Г. Теоретичні та методичні засади проектування дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : монографія / Віталій Хоменко ; Укр. інж.-пед. акад. - Бердянськ : БДПУ, 2015. - 472 с. : рис., табл.
98. В355862/1 Шульгин, Вячеслав Иванович Основы телевидения. Ч. 1: Аналоговое телевидение. - 2014. - 103 с. : рис.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка