Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/4
Дата конвертації19.04.2017
Розмір0,69 Mb.
  1   2   3   4

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 24.10.2016 до 04.11.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПриродничі науки в цілому
1. ВА805048 Алексеев В. Г. Глобальная Экологическая Катастрофа : [исследование] / В. Г. Алексеев. - Одесса : ВМВ, 2016. - 227, [1] с.
2. Р131042 Капіруліна С. Л. Природознавство. 5 клас : зошит для перевірки рівня навч. досягнень учнів / С. Л. Капіруліна, Р. Р. Шагієва. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 31 с. : рис., табл.
3. ВА805260 Обиход Г. О. Інституціоналізація екологічної безпеки України : [монографія] / Г. О. Обиход ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ ІЕПСР НАН України : Логос, 2016. - 303 с. : рис., табл.


Фізико-математичні науки
4. РА424751 Альрефаі В. А. Математичне моделювання та обчислювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелінійних динамічних систем з конкурентною взаємодією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Валід Ахмед Махмуд Альрефаі ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
5. РА424558 Вадньов Д. О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі спеціальних послідовностей простих чисел : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Вадньов Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
6. РА424553 Гогота О. П. Народження c та b кварків в pp зіткненнях на колайдері Tevatron при Ецм=1.96 ТеВ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Гогота Ольга Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 21 с. : рис.
7. РА424713 Гриценко І. А. Режими ламінарної та турбулентної течії гелію та його ізотопічного розчину при наднизьких температурах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.09 / Гриценко Іван Анатолійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
8. РА424576 Жерновникова О. А. Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.09 / Жерновникова Оксана Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 40 с. : рис., табл.
9. РА424566 Зейн А.В. Розробка цифрової системи стабілізації поля зору приладу спостереження наземного рухомого об'єкту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Зейн Алі Вахіб ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
10. РА424567 Кінаш А. В. Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кінаш Анастасія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
11. РА424560 Кусік Л. І. Асимптотичні зображення розв'язків нелінійних диференціальних рівнянь другого порядку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кусік Людмила Ігорівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 23 с.
12. ВА805046 Алексеев В. Г. Научная (Объективная) Практическая Теория Взаимодействия и Взаимоизменения между Энергетическими Частицами в каком-либо Пространстве Энергетической Жизнедеятельности / В. Г. Алексеев. - Одесса : ВМВ, 2016. - 71 с.
13. ВА805258 Аналітична геометрія в прикладах і задачах : навч. посіб. / Б. М. Бокало [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : І. Е. Чижиков [вид.], 2016. - 333, [1] с. : рис. - (Серія "Математичний практикум" ; т. 5)
14. ВС61357 Бевз Г. П. Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. - Київ : Генеза, 2016. - 191 с. : іл.
15. ВС61377 Богданович М. В. Математика. [3 клас] : підруч. для 3 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. - Київ : Генеза, 2016. - 157 с. : іл.
16. ВА804953 Бондаренко О. В. Фізика. 10 [клас] : зошит для лаб. робіт та фіз. практикуму : акад. рівень / О. В. Бондаренко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 111 с. : рис., табл.
17. В356373/2 Виноградов, Борис Володимирович Теоретична механіка. Практичні заняття. Електронне тестування. Ч. 2. - 2016. - 330 с. : рис.
18. В356382/1 Виноградов, Борис Володимирович Тренажер з теоретичної механіки. Ч. 1. - 2016. - 162 с. : рис.
19. В356363/1 Гузь, Александр Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. Ч. 1: Общие вопросы. Волны в бесконечных телах и поверхностные волны. - 2016. - 501 с. : рис.
20. В356363/2 Гузь, Александр Н. Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. Ч. 2: Волны в частичноограниченных телах. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 505 с. : рис.
21. ВА805032 Елементи квантової фізики: фізика атомів, молекул і твердого тіла : практикум з навч. дисципліни "Фізика" / [О. О. Бондаренко та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 247 с. : рис., табл.
22. ВА805119 Желєзний В. П. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин : підручник / В. П. Желєзний, В. З. Геллер, Ю. В. Семенюк ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Фенікс, 2016. - 319, [1] с. : рис.
23. ВА805041 Истер А. С. Алгебра : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / А. С. Истер. - Киев : Генеза, 2016. - 272 с.
24. ВА805039 Истер А. С. Геометрия : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / А. С. Истер. - Киев : Генеза, 2016. - 215 с. : рис.
25. ВА805040 Істер О. С. Геометрія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. - Київ : Генеза, 2016. - 215 с. : іл., мал.
26. СО34634 Лёзов П. П. Эфирная основа электромагнитной теории (научные основы религиозной веры) / Лёзов П. П. - Харьков : Факт, 2016. - 96 с. : рис.
27. ВА804973 Математика : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Н. А. Тарасенкова [и др.]. - Киев : Освіта, 2016. - 303 с. : ил.
28. Р131016 Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи за темою "Наближене обчислення визначеного інтеграла" з навчальної дисципліни "Математичний аналіз та лінійна алгебра" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Т. В. Сілічова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 47 с. : рис., табл.
29. ВА805003 Основы исследования операций : учеб. пособие / [Ю. Н. Толкунова и др.] ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 91 с. : табл., рис.
30. ВС61386 Сиротюк В. Д. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2016. - 192 с. : мал., табл.
31. ВА805049 Соколов Ю. Н. Приближение функций. Применение пакетов MathCAD и MATLAB для решения задач интерполяции и аппроксимации : учеб. пособие / Ю. Н. Соколов, О. В. Яровая ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 123 с. : рис., табл.


Хімічні науки
32. РА424575 Кікоть Л. С. Молекулярні кліпси на основі дифенілглюкольурилу та бензо(дибензо)краун-етерів: синтез, структура, властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кікоть Леонід Станіславович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. - Одеса, 2016. - 20 с. : рис., табл.
33. РА424574 Мокшина О.Г. Критичні властивості та другі віріальні коефіцієнти органічних речовин та їх сумішей. QSPR аналіз з урахуванням міжмолекулярних взаємодій : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мокшина Олена Георгіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. - Одеса, 2016. - 20 с. : рис., табл.
34. РА424703 Радь Н. І. Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з металенактивними сполуками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Радь Назар Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 20 с.
35. Р131039 Букша Н. М. Хімія. 9 клас. Додаток до робочого зошита / Н. М. Букша, Н. В. Самолюк, О. О. Павлущик. - Луцьк : Дім книги- Волинь, 2016. - 30 с. : табл.
36. Р131040 Коваль Н. Д. Хімія. 8 клас. Додаток до робочого зошита / Н. Д. Коваль. - Луцьк : Дім книги-Волинь, 2016. - 26 с.
37. ВС61388 Лашевська Г. А. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. А. Лашевська, А. А. Лашевська. - Київ : Генеза, 2016. - 215 с. : рис., табл.
38. ВА805256 Пономарьова Л. М. Лабораторно-хімічний практикум : навч. посіб. / Л. М. Пономарьова, Р. М. Пшеничний. - Суми : Цьома С. П. [вид.], 2016. - 155 с. : рис., табл.
39. ВА805108 Попель П. П. Химия : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. - Киев : Академия, 2016. - 252, [3] с. : рис., табл.
40. ВА804972 Савчин М. М. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Савчин. - Київ : Грамота, 2016. - 223 с. : іл.


Науки про Землю
41. РА424734 Андрейчак В. О. Соколине та тигрове око із залізистих порід Криворізького басейну: топомінералогія, генезис, гемологія : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.20 / Андрейчак Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
42. РА424828 Головата А. О. Розвиток змісту і методики навчання географії розумово відсталих учнів в Україні (20-ті рр. XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Головата Альона Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 18 с.
43. РА424827 Каштан В. Ю. Комп'ютерно-графічні технології вейвлет-обробки фотограмметричних сканерних зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Каштан Віта Юріївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 24 с. : рис., табл.
44. РА424693 Омар Муаяд Абдуллах Інформаційна технологія аналізу і моделювання аномальних дифузійних процесів з просторово-часовими характеристиками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Омар Муаяд Абдуллах ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с. : рис., табл.
45. ВС61360 Бойко В. М. География : учеб. для 6 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / В. М. Бойко, С. В. Михели. - Харьков : СИЦИЯ, 2016. - 255 с. : ил.
46. Р131047 Вітенко І. М. Географія. 10 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів / І. М. Вітенко, О. О. Шерстій. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 27 с. : рис., табл.
47. Р131046 Вітенко І. М. Географія. 6 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів / І. М. Вітенко, О. О. Шерстій. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 31 с. : рис., табл.
48. Р131045 Вітенко І. М. Географія. 7 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів / І. М. Вітенко. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 31 с. : рис., табл.
49. Р131048 Вітенко І. М. Географія. 8 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів / І. М. Вітенко, О. О. Козачук. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 31 с. : рис., табл.
50. ВА804954 Павленко І. Г. Загальна географія. 6 [клас] : зошит для практ. робіт / І. Г. Павленко. - Харків : ПЕТ, 2016. - 63 с. : мал., табл.
51. ВС61385 Петрова Н. География. По материкам и океанам / Н. Н. Петрова ; под ред. д-ра геогр. наук С. М. Говорушко. - Харьков ; Белгород : Клуб Cемейного Досуга, 2016. - 63 с. : ил. - (Популярная энциклопедия современных знаний)


Біологічні науки
52. РА424700 Бондаренко М. П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Марія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
53. РА424748 Єгорова О. В. Високоафінна позитивна модуляція кальцієвих каналів Р-типу агоністами µ-опіоїдних рецепторів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Єгорова Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
54. РА424752 Кіш Р. Я. Порівняльний аналіз каріотипів представників родин Liliaceae JUSS. S. L. та Amaryllidaceae JAUME ST.-HIL. флори Закарпаття : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Кіш Роман Ярославович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
55. РА424840 Корнєєв С. В. Ревізія роду Tephritis (Diptera, Tephritidae) Західної Палеарктики : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.24 / Корнєєв Северин Валерійович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
56. ВС61398 Биология : учебник для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / [Матяш Н. Ю. и др. ; пер. с укр. Л. А. Мялковской]. - Киев : Генеза, 2016. - 287 с. : рис., табл.
57. ВС61389 Біологія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Н. Ю. Матяш та ін.]. - Київ : Генеза, 2016. - 287 с. : мал.
58. Р131041 Віркун В. О. Біологія. 6 клас : лаб. дослідж., практ. роботи, дослідн. практикум / В. О. Віркун. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 31 с. : рис., табл.
59. Р131038 Віркун В. О. Біологія. 7 клас : лаб. дослідж., практ. роботи / В. О. Віркун. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 19 с. : рис., табл.
60. ВА805255 Голубнича В. М. Біобезпека та біозахист у біологічних лабораторіях 1-го та 2-го рівнів безпеки : монографія / В. М. Голубнича, М. В. Погорєлов, В. В. Корнієнко ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 122 с. : рис., табл.
61. ВА805066 Збереження раритетного біорізноманіття в національних природних парках : матеріали наук.-практ. семінару працівників установ природ.-заповід. фонду (26-27 лип. 2016 р., НПП "Кармелюкове Поділля", Вінниц. обл.) / Нац. природ. парк "Кармелюкове Поділля". - Вінниця : Твори, 2016. - 71 с. : табл., рис.
62. Р131025 Мирна Л. А. Біологія. 8 клас : лаб. дослідж., лаб. робота, дослідн. практикум, проекти / Л. А. Мирна, М. Ю. Бітюк, В. О. Віркун. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 31 с. : рис., табл.
63. Р131024 Мирна Л. А. Лабораторні та практичні роботи з біології. 10 клас. Академічний рівень / Л. А. Мирна, М. Ю. Бітюк, В. О. Віркун. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 43 с. : рис., табл.
64. Р131026 Мирна Л. А. Лабораторні та практичні роботи з біології. 10 клас. Рівень стандарту / Л. А. Мирна, В. О. Віркун, М. Ю. Бітюк. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 31 с. : рис., табл.
65. ВА804896 Сенченко Н. И. Корпорация Monsanto - генетическая бомба для Украины / Н. И. Сенченко. - Киев : КИТ, 2016. - 247 с. : ил. - (Четвертая мировая латентная война)
66. ВА805130 Тайны живой природы. Загадочные животные и растения / [сост. Реутов С.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 317 с. - (За гранью объяснимого. Феномены, аномалии, тайны)


Енергетика. Радіоелектроніка
67. РА424833 Босак А. В. Керування позиційним електроприводом з неавтономною задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Босак Алла Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
68. РА424710 Нестерко А. Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нестерко Артем Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
69. РА424720 Пантєєв Р. Л. Способи підвищення точності визначення координат інтегрованими багатопозиційними комплексами радіомоніторингу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Пантєєв Роман Леонідович ; Ін-т приклад. математики і механіки НАНУ. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
70. РА424744 Петельчиц В. Ю. Вдосконалення систем плівкового охолодження вхідних кромок лопаток газових турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Петельчиц Вікторія Юріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
71. РА424723 Приступа Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Приступа Дмитро Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
72. РА424563 Тимчук С. О. Методи та алгоритмічне забезпечення підтримки прийняття рішень з оптимізації структури системи керування електропостачанням в умовах невизначеності : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.03 / Тимчук Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 36 с. : рис., табл.
73. ВА804994 Международный конгресс двигателестроителей(21 ; 2016 ; Харьков).XXI международный конгресс двигателестроителей : [тез. докл.] / Нац.аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" [и др.]. - Харків : ХАІ, 2016. - 83 с. : рис.
74. ВА805052 Волосюк В. К. Оптимальная линейная и нелинейная фильтрация случайных процессов в радиотехнических системах : учеб. пособие / В. К. Волосюк, К. Н. Нежальская ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 111 с. : рис.
75. ВА804999 Джулгаков В. Г. Проектирование и программирование микропроцессорных систем управления : учеб. пособие по курс. проектированию / В. Г. Джулгаков ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : ХАИ, 2016. - 91 с. : табл., рис.
76. ВА805089 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи : [монографія] / З. Готра [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В. Сорокіна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. акад. мед. наук, Держ. установа "Ін-т медицини праці Нац. акад. мед. наук України". - Київ : Авіцена, 2016. - 334, [1] с. : рис.
77. ВС61390 Информатика : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / [И. Я. Ривкинд и др.]. - Киев : Генеза, 2016. - 287 с. : рис., табл.
78. ВА805259 Калінкевич М. В. Збірник задач із теорії турбокомпресорів : навч. посіб. / М. В. Калінкевич ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 184 с. : рис., табл.
79. ВА805065 Компьютерное моделирование физических и технологических процессов. Теория, алгоритмы, программы : [учеб. пособие] / [В. Х. Кириллов и др.] ; под ред. проф. В. Х. Кириллова. - Одесса : ВМВ, 2016. - 564 с. : рис., табл.
80. ВА805076 Лишук В. В. Електрорадіоматеріали : навч. посіб. / В. В. Лишук ; Луц. НТУ. - Луцьк : Інформ.-вид. від. Луц. НТУ, 2016. - 324 с. : рис., табл.
81. ВА805064 Тарасов О. В. Клієнт-серверні технології СКБД Oracle. Мова SQL Oracle : навч.-практ. посіб. для самост. підгот. студентів з навч. дисципліни "Організація баз даних та знань" / Тарасов О. В., Федько В. В. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 383 с. : рис., табл.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
82. РА424830 Гуреєва С. М. Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної системи класифікації активних фармацевтичних інгредієнтів : автореф. дис. ... д-ра фармац. наук : 15.00.01 / Гуреєва Світлана Миколаївна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів, 2016. - 45, [1] с. : рис., табл.
83. РА424709 Дровнін С. С. Підвищення ефективності експлуатації газотурбінних двигунів через відновлення властивостей олив : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20 / Дровнін Сергій Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
84. РА424730 Зайцева І. М. Підвищення однорідності шліфпорошків алмазу за міцністю і розмірами селективним відбором дефектних кристалів ситовим, магнітним та електричним методами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Зайцева Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
85. РА424857 Максимук О. Б. Розробка та дослідження технології отримання мінерального розплаву в барботажній газовій печі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 15.14.06 / Максимук Олександр Борисович ; НАН України, Ін-т газу. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
86. РА424722 Сидорук Ю. К. Пристрої опромінення діелектричних сипучих матеріалів електричним ВЧ та електромагнітним НВЧ полями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Сидорук Юрій Кіндратович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ, 2016. - 25 с. : рис.
87. РА424855 Цюпяшук А. М. Енергозберігаюча технологія одержання теплоізоляційного дрібнодисперсного заповнювача - порожнистих мікрокульок з перліту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Цюпяшук Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т газу. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
88. ВС61365 Бойко Э. Сладкие чудо-рулеты / Элина Бойко. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2016. - 73, [1] с. : цв. ил. + 6 с. шаблонов для украшения
89. ВА805028 Виноградов Б. В. Статика і динаміка приводів барабанних млинів : монографія / Б. В. Виноградов ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 202 с. : рис., табл.
90. ВС61366 Джемы, конфитюры, пастила, варенье из ягод и фруктов / [сост. Сластенова Наталья]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2016. - 96 с. : цв. ил. - (Готовим вкусно!)
91. ВА804940 Задорский В. М. Теория технических систем : учеб. пособие для студентов вузов / В. М. Задорский ; Гос. вуз "Укр. гос. хим.-технол. ун-т". - Днепропетровск : ГВУЗ УГХТУ, 2016. - 442 с. : рис., табл.
92. ВС61340 Ивченко З. Вкусные блюда из тыквы: запеканки, рулеты, выпечка, супы, каши, вторые блюда / Зоряна Ивченко. - Харьков ; Белгород : Клуб Cемейного Досуга, 2016. - 63, [1] с. : ил.
93. ВА805011 Крижова Ю. П. Технологія м'ясних консервів : навч. посіб. / Крижова Ю. П., Баль-Прилипко Л. В. - Київ : Компринт, 2016. - 554 с. : рис., табл.
94. ВА805036 Кузяєв І. М. Основи математичного моделювання процесів з переробки полімерних матеріалів : [навч. посіб.] / І. М. Кузяєв, О. Н. Півень, В. П. Місяць ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 278 с. : рис.
95. ВА805015 Лазарєв М. І. Методика креативного навчання майбутніх інженерів за дисципліною "Процеси і апарати хімічних виробництв" : монографія / Лазарєв М. І., Рубан Н. П. ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Вид-во УІПА, 2016. - 346 с. : рис., табл.
96. ВА805027 Раскіна Л. С. Технологія та розрахунки процесів і апаратів отримання нафтових олив : [навч. посіб.] / Раскіна Л. С., Тертишна О. В. ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 156 с. : табл., рис.
97. ВА804889 Семенова С. В. Готовим в мультиварке. Закуски и гарниры. Хрустящие брускетты и сырные палочки. Оригинальные канапе и сэндвичи. Аппетитные биточки и заливное. Нежнейшие блинчики и оладьи / [С. В. Семенова]. - Харьков ; Белгород : Клуб Cемейного Досуга, 2016. - 95 с. : ил. - (Все будет очень вкусно)
98. ВА804984 Семенова С. В. Готовим в мультиварке. Первые блюда: Наваристые супы и бульоны. Густые крем-супы и рассольники. Сытные борщи и уха. Разнообразные овощные супы и солянки / [Семенова С. В.]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2016. - 95 с. : цв. ил. - (серия "Все будет очень вкусно!")
99. ВА804945 Тертишний О. О. Механічні процеси в хімічній технології : [навч. посіб.] / О. О. Тертишний, С. О. Опарін, П. В. Рябік ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 215 с. : табл., рис.
100. ВС61345 Фундаментальные проблемы создания новых веществ и материалов химического производства : [результаты науч. исслед. : сб. ст.] / НАН Украины. - Киев : Академпериодика, 2016. - 310, [1] с. : рис., табл.
101. ВА804939 Юшко В. Л. Ректифікаційні установки нафтогазової промисловості в курсовому та дипломному проектуванні : [посібник] / В. Л. Юшко, М. І. Шишков, В. І. Зражевський. - Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 494 с. : рис.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка