Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації30.04.2017
Розмір0,87 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 15.08.2016 до 20.08.2016 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.


 • Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

 • Природничі науки в цілому. Екологія

 • Фізико-математичні науки. Астрономія

 • Хімічні науки

 • Науки про Землю

 • Біологічні науки

 • Енергетика. Радіоелектроніка. Комп'ютерна техніка

 • Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 • Соціологія. Демографія

 • Історія

 • Економіка. Економічні науки

 • Політика. Політичні науки

 • Держава і право. Юридичні наукии

 • Культура. Наука. Освіта

 • Філологічні науки. Художня література

 • Мистецтво. Мистецтвознавство

 • Філософські науки. ПсихологіяПосилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. РА423592 Бирка М. Ф. Система професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бирка Маріан Філаретович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 40 с.
2. РА423333 Рябуха А. Ю. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рябуха Анна Юріївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - 20 с.
3. ВА803516 Коробченко А. А. Товариство дослідників природи при Харківському університеті (1869-1930) : монографія / А. А. Коробченко ; відп. ред. д-р біол. наук, проф. О. Я. Пилипчук ; [Держ. екон.-технол. ун-т трансп., Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О. П. Бородіна]. - Київ : Талком, 2015. - 406 с. - (Серія "Історія освіти, науки і техніки: в школах, напрямах, іменах" ; кн. 18)


Фізико-математичні науки
4. РА423457 Верлань Д. А. Методи та засоби чисельної реалізації інтегральних моделей динамічних об'єктів на основі розщеплення ядер : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Верлань Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - Київ, 2016. - 24 с.
5. РА423531 Вовк О. В. Числове моделювання нелінійних еволюційних задач дифузії-адвекції-реакції : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Вовк Олександр Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
6. РА423649 Войтенков Д. А. Самосогласованные микроскопические расчеты характеристик основного и низкоэнергетических возбужденных состояний сферических ядер : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Войтенков Дмитрий Александрович. - Дубна, 2016. - 19 с. : рис.
7. РА423396 Грипа А. С. Радіаційно-стимульовані процеси в кремнієвих транзисторних термосенсорах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Грипа Андрій Сергійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 18 с. : рис.
8. РА423619 Гусевик П. С. Особливості наднерівноважного твердіння систем метал-метал з розплаву і пари : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гусевик Павло Сергійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с. : рис.
9. РА423546 Доскалюк Н. М. Формування та оптичні властивості композитних пошарових плівок на основі нанокристалів CdTe/CdS : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.21 / Доскалюк Наталія Миколаївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 20 с. : рис.
10. РА423556 Івасьєв С. В. Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел в базисах Радемахера-Крестенсона : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Івасьєв Степан Володимирович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис., табл.
11. РА423665 Маматкулов К. З. Исследование когерентной диссоциации ядра 10С при энергии 1,2 ГэВ на нуклон : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Маматкулов Кахрамон Зиядуллаевич ; Объед. ин-т ядер. исслед. - Дубна, 2015. - 18, [1] с. : рис.
12. РА423438 Мележик Є. О. Моделювання зонної структури, транспортних властивостей та шумів у напівметалічних квантових ямах Hg1-xCdxTe для застосування в детекторах ТГц випромінювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Мележик Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
13. РА423666 Петросян Л. С. Теоретическое исследование электронных, кулоновских и туннельных характеристик полупроводниковых наноструктур : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Петросян Людвиг Сурикович ; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2016. - 38 с. : рис.
14. РА423441 Приходько Д. Ф. Коливання консольного стрижня із закритичним статичним станом при вертикальній вібрації закріплення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Приходько Дмитро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
15. РА423459 Сальник І. В. Інтеграція реального та віртуального навчального фізичного експерименту в старшій школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Сальник Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40 с. : рис.
16. ВА803074 Горбань И. И. Случайность и гиперслучайность : [монография] / И. И. Горбань ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем мат. машин и систем. - Киев : Наукова думка, 2016. - 286, [1] с. : рис.
17. ВС61108 Дідух Л. Д. Механіка : підручник / Л. Д. Дідух. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 428 с. : рис., табл.
18. ВА802945 Дымнич А. Х. Основы теории подобия и физического моделирования : монография / Дымнич А. Х., Корниец И. В. ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. - Киев : Сик Груп Украина, 2016. - 170 с. : рис.
19. ВА803410 Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Кіровоград, 27-28 трав. 2016 р. / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка [та ін.] ; [відп. ред. С. П. Величко]. - Кіровоград : Ексклюзив-Систем, 2016. - 146 с. : рис., табл.
20. ВА803375 Макаров С. М. Эфирная природа магнитного поля : [учеб. пособие] / С. М. Макаров. - Киев : АМУ, 2016. - 80 с. : рис., табл.
21. ВА803311 Спектроскопия автоионизационных состояний тяжелых атомов и многозарядных ионов: численные модели : монография / А. В. Глушков [и др.] ; Одес. гос. экол. ун-т. - Одесса : ТЭС, 2016. - 232 с. : рис., табл.
22. ВА803377 Сузір'я та власні назви зірок / авт.-уклад.: Богдан Плисюк, Олександра Плисюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 159 с. : рис., табл.
23. ВА803396 Фізика. Оптичні прилади та вимірювання в геодезії : навч. посіб. для студентів, які навчаються за напрямом підгот. 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" / [В. І. Клапченко та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 95 с. : табл., рис.
24. ВА802934 Шарко В. Д. Нові технології в шкільній і вузівській дидактиці фізики : монографія / В. Д. Шарко, І. В. Коробова, Т. Л. Гончаренко ; [за ред. В. Д. Шарко] ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 252, [5] с. : рис., табл.
25. ВС61092 Шевченко К. М. Математика. 1 клас : [посіб. для мол. шк. віку] / Шевченко К. М. - Харків : Торсінг, 2016. - 63 с. - (Репетитор)
26. ВС61093 Шевченко К. М. Математика. 2 клас : [посіб. для мол. шк. віку] / Шевченко К. М. - Харків : Торсінг , 2016. - 63 с. - (Репетитор)
27. ВС61094 Шевченко К. М. Математика. 3 клас : [посіб. для мол. шк. віку] / Шевченко К. М. - Харків : Торсінг, 2016. - 63 с. - (Репетитор)
28. ВС61095 Шевченко К. М. Математика. 4 клас : [посіб. для мол. шк. віку] / Шевченко К. М. - Харків : Торсінг , 2016. - 63 с. - (Репетитор)
29. ВС61096 Шейка О. Ю. Задачі. 2 клас : [посіб. для мол. шк. віку] / Шейка О. Ю. - Харків : Торсінг , 2016. - 63 с. - (Репетитор)
30. ВС61097 Шейка О. Ю. Задачі. 3 клас : [посібник для мол. шк. віку] / Шейка О. Ю. - Харків : Торсінг , 2016. - 63 с. - (Репетитор)


Хімічні науки
31. РА423614 Бабак М. Л. Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних композицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Бабак Микола Леонідович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с. : рис.
32. РА423620 Лєдєньова О. П. Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лєдєньова Оксана Петрівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ, 2016. - 22 с. : табл., рис.
33. РА423664 Нури В. Н. Фазовые равновесия и растворимость в системе Na,Ca//SO4,HCO3,F-H2O при 0 и 25°С : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Нури Валантена Нурхасан. - Душанбе, 2015. - 25 с. : рис., табл.
34. РА423637 Самандаров Н. Ю. Синтез и биологическая активность ряда производных холановых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Самандаров Насрулло Юсупович. - Душанбе, 2016. - 26 с. : рис., табл.
35. РА423435 Сокових Є. В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
36. РА423408 Фігурка О. М. Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Фігурка Оксана Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
37. В356277/1 Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з хімії. Ч. 1/ [уклад. А. П. Ранський, М. В. Євсєєва, О. А. Гордієнко]. - 2016. - 54 с. : рис., табл.


Науки про Землю
38. РА423327 Антонюк О. О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Антонюк Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 19 с.
39. РА423392 Гайовський О. В. Алмазоносні формації протоплатформних структур Українського щита (на прикладі Кіровоградського блока) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.11 / Гайовський Олег Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 23 с. + [2] арк. рис.
40. РА423630 Гнилко О. М. Геологічна будова та еволюція Українських Карпат : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.01 / Гнилко Олег Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 44, [2] с. : вкл. арк., рис.
41. РА423653 Гусейнова Ш. М. Оценка углеводородного потенциала Бакинского архипелага на основе технологии бассейнового моделирования : автореф. дис. ... д-ра философии по наукам о Земле : 2521.01 / Гусейнова Шалаля Магеррам гызы ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т геологии и геофизики. - Баку, 2016. - 26 с. : рис.
42. РА423554 Жуковська Н. А. Математичне моделювання впливу тепло-масоперенесення при фільтрації сольових розчинів на деформаційні процеси ґрунтових масивів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Жуковська Наталія Анатоліївна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис.
43. РА423610 Причина К. С. Удосконалення методу розрахунку грунтових схилів в умовах міської забудови при змінному рівні підземних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Причина Катерина Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ, 2016. - 18 с. : рис.
44. РА423553 Цвєткова Т. П. Математичне моделювання перенесення солей при фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтових середовищах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Цвєткова Тетяна Павлівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис.
45. РА423394 Яценко І. Г. Силікатно-металеві сферули експлозивно-осадових алмазоносних формацій України (генетичні та прогнозно-розшукові аспекти) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.11 / Яценко Іван Германович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 28 с. : рис.
46. РА423660 Согомонян Д. А. Создание системы земельной информации природных ресурсов Республики Армения : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.01 / Давид Александрович Согомонян ; Нац. аграр. ун-т Армении. - Ереван, 2014. - 23 с.
47. ВА803111 Мічута О. Р. Математичне моделювання процесів хімічної та контактної суфозій в грунтах : монографія / Мічута О. Р., Мартинюк П. М., Герус В. А. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 206 с. : рис., табл.
48. ВА803105 Панчук Ю. М. Лабораторний практикум з основ геодезії : навч. посіб. / Ю. М. Панчук, О. Є. Янчук, Р. С. Німкович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2016. - 83 с. : рис., табл.
49. ВС61099 Симоненко С. В. Океанография : [практ. пособие] / С. В. Симоненко, Н. Ф. Голодов. - Киев : Госгидрография, 2016. - 270 с. : рис., табл., цвет. фот.
50. ВС61107 Ходаков В. Е. Природно-климатические факторы и социально-экономические системы : монография / В. Е. Ходаков, Н. А. Соколова. - Херсон : ХГМА, 2016. - 602, [1] с. : рис., табл.


Біологічні науки
51. РА423359 Маєвський О. В. Моделювання природних систем типу "хижак - жертва" в умовах екологічного забруднення територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Маєвський Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
52. РА423401 Тропівська Г. Г. Роль фосфатмобілізувальних бактерій в екосистемах північно-західної частини Чорного моря та прилеглих лиманів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Тропівська Ганна Германівна ; НАН України, Ін-т мор. біології. - Одеса, 2016. - 20, [1] с. : рис.
53. РА423326 Школьніков В. С. Закономірності розвитку структур спинного мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Школьніков Володимир Семенович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2016. - 40, [1] с. : рис., табл.
54. ВА803083 Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного [та ін.] ; [редкол.: Є. Л. Кордюм та ін.]. - Херсон : [б. в.], 2016. - 139 с.
55. ВА803422 Кафедра анатомії людини. Віртуальна екскурсія. Історія у фотографіях / [В. М. Лісовий та ін.] ; Харків. нац. мед. ун-т. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 137 с. : кольор. іл.
56. ВА803224 Солодкий В. Д. Державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду : навч. посіб. / В. Д. Солодкий, Р. І. Беспалько, І. І. Казімір ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2013. - 271 с.
57. В355889/3 Тарасов, Алексей Структура научных парадигм. Т. 3: Парадигмы биологии. - 2016. - 437 с. : рис.
58. ВА803075 Тернавский А. И. Первичные процессы оксигенного фотосинтеза : учеб.-метод. модуль, спецкурс "Фотосинтез" / А. И. Тернавский. - Киев : Знання України, 2016. - 63 с. : рис.
59. ВА803290 Усі лабораторні роботи. Хімія. Фізика. Біологія. 6-11 класи : лаб. та практ. роботи : виконання, пояснення, оформ. / [Варрава Н. Е. та ін.]. - Харків : Торсінг, 2016. - 340 с. - (Найкращі зразки)


Енергетика. Радіоелектроніка
60. РА423655 Булойчик Е. В. Повышение защитоспособности и чувствительности микропроцессорной токовой защиты линий распределительных сетей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Булойчик Елена Васильевна ; Белорус. нац. техн. ун-т. - Минск, 2016. - 20, [1] с. : рис.
61. РА423390 Василевська О. П. Моделі та методи проектування енергозберігаючих гідроаеродинамічних систем у спеціалізованому АРМ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Василевська Олександра Петрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 23 с. : рис.
62. РА423415 Дудник О. В. Оптимальні системи керування перехідними процесами енергозаощаджуючих об'єктів зі змінними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Дудник Олексій Валентинович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
63. РА423536 Кравченко О. В. Метод прогнозування надійності дискретних пристроїв на основі моделювання процесу деградації комп'ютерних компонентів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кравченко Ольга Віталіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси, 2016. - 20 с. : рис.
64. РА423321 Максюта Д. І. Комбінований метод аеродинамічної оптимізації ступеня осьової турбіни : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.16 / Максюта Дмитро Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
65. РА423374 Миронова Н. О. Методи та інформаційна технологія багатокритеріального колективного експертного оцінювання з використанням нечітких оцінок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Миронова Наталя Олексіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 24 с. : рис.
66. РА423557 Осолінський О. Р. Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання мікроконтролерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Осолінський Олександр Романович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис.
67. РА423555 Піх В. Я. Процесори спектрального косинусного перетворення Фур'є на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Піх Володимир Ярославович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 21 с. : рис.
68. РА423456 Ромака В. В. Розвиток фізико-хімічних основ створення нових термоелектричних матеріалів з покращеними функціональними властивостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Ромака Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
69. РА423437 Фісуненко А. Л. Побудова генератора геометричних об'єктів із заданими властивостями на площині : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Фісуненко Андрій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
70. РА423332 Шапорін В. О. Моделі та методи аналізу ризиків безпеки інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шапорін Володимир Олегович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 21 с. : рис.
71. ВА802990 Азаров О. Д. Швидкодійні високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються : монографія / О. Д. Азаров, Н. О. Біліченко, С. М. Захарченко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 139 с. : рис., табл.
72. ВА803394 Базурін В. М. Об'єктно-орієнтоване програмування у середовищі Delphi : навч. посіб. для студентів спец. 7.01010301 "Технологічна освіта", які навчаються за спеціалізацією "Інформатика", учнів загальноосвіт. шк. / В. М. Базурін ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Суми : Цьома С. П., 2016. - 167 с. : рис., табл.
73. ВА802995 Бортник Г. Г. Аналого-цифрові тракти комп'ютерних систем з цифровим обробленням високочастотних сигналів : монографія / Г. Г. Бортник, В. М. Кичак, О. В. Стальченко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 139 с. : іл., табл.
74. ВА803417 Буков М. День ликвидатора : [публицистика] / Михаил Буков. - Мена : Доминант, 2016. - 363 с. : ил., фото
75. ВА803413 Буков М. Роботы Чернобыля / Михаил Буков. - Мена : Доминант, 2016. - 87 с. : ил., фото
76. В356280/1 Гаврілов, Дмитро Володимирович Основи комп'ютерного проектування та моделювання РЕА. Ч. 1. - 2016. - 103 с. : рис., табл.
77. ВА803429 Гібридні моделі та методи керування інтелектуальними динамічними процесами виробничих систем : монографія / Кучеренко Є. І. [та ін.]. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 297 с. : рис., табл.
78. ВА803513 Гринчишин Т. М. Контроль та діагностика інформаційних систем : навч. посіб. / Т. М. Гринчишин, Г. В. Кіт ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Івано-Франків. філ. - Івано-Франківськ : Університет "Україна", 2015. - 195 с. : рис., табл.
79. ВА803369 Квятковська Ю. П. Котельні установки промислових підприємств : навч. посіб. / Ю. П. Квятковська, Б. М. Літовко, М. О. Марчик ; Держ. ВНЗ "Криворіз нац. ун-т", Каф. теплоенергетики. - Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2016. - 231 с. : рис., табл.
80. ВА803379 Купін А. І. Інформаційна технологія для групової діагностики асинхронних електродвигунів на основі спектральних характеристик та інтелектуальної класифікації : [монографія] / А. І. Купін, Д. І. Кузнєцов. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2016. - 196 с. : рис., табл.
81. ВА803365 Лобов В. Й. Проектування мікропроцесорних систем для керування технологічними процесами : навч. посіб. / В. Й. Лобов, Л. І. Єфіменко ; [Держ. ВНЗ "Криворіз нац. ун-т"]. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2016. - 335 с. : рис., табл.
82. ВА803390 Малачівський П. С. Розв'язування задач в середовищі Maple : [навч. посіб.] / Петро Малачівський, Ярополк Пізюр ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Растр-7, 2016. - 281 с. : рис.
83. ВА803407 Мельник В. М. Об'єктно-орієнтоване програмування в середовищі C++ Builder : навч. посіб. / В. М. Мельник, Н. В. Багнюк ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 647 с. : рис., табл.
84. ВА802987 Онищук О. В. Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку : лаб. практикум / О. В. Онищук, О. С. Городецька, О. С. Стець ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 83 с. : рис., табл.
85. В356278/1 Осадчук, Олександр Володимирович Теорія електричних кіл і сигналів. Ч. 1. - 2016. - 155 с. : рис.
86. В356279/2 Савчук, Тамара Олександрівна Організація баз даних та знань. Ч. 2. - 2016. - 84 с. : рис., табл.
87. ВА803370 Сінчук І. О. Світлотехнічні установки та системи. Теорія. Лабораторний практикум : навч. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання за напрямом 6.050701 - "Електротехніка та електротехнології" / Сінчук І. О., Бойко С. М. ; під ред. проф. Сінчука О. М. ; Держ. ВНЗ "Криворіз нац. ун-т", Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. - Кривий Ріг ; Кременчук : Щербатих О. В. [вид.], 2016. - 269 с. : рис., табл.
88. ВА802994 Снігур А. В. Основи роботи в Internet : навч. посіб. / А. В. Снігур, І. Р. Арсенюк, І. С. Колесник ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 104 с. : рис., табл.
89. В356285/1 Жильцов А. В. Теоретичні основи елекротехніки. Т. 1/ А. В. Жильцов, В. В. Василенко, Д. С. Сорокін. - 2015. - 365 с. : рис., табл.
90. В356285/2 Жильцов А. В. Теоретичні основи елекротехніки. Т. 2/ А. В. Жильцов, В. В. Василенко, Д. С. Сорокін. - 2015. - 272 с. : рис., табл.
91. В356285/3 Теоретичні основи елекротехніки. Т. 3/ В. В. Василенко, А. В. Павлюк. - 2015. - 290 с. : рис., табл.
92. ВА802988 Терешкевич Л. Б. АСУ в електроспоживанні : навч. посіб. / Л. Б. Терешкевич ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 128 с. : рис., табл.
93. ВА803380 Цифрова схемотехніка : підруч. для студентів техн. візів і коледжів / Л. Л. Верьовкін [та ін.] ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 212 с. : рис., табл.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка