Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка1/5
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0,89 Mb.
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 14.12.2015 до 20.12.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі.

Загальнонаукове та міждисциплінарне знання
1. ВА796203 Самойлов О. Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) : [монографія] / Самойлов О. Ф. - Київ : КиМУ, 2015. - 282 с.


Природничі науки в цілому
2. РА418766 Ключко О. М. Наукові основи створення технічних біоінформаційних систем екологічного моніторингу: біофізичний підхід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Ключко Олена Михайлівна ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. - Київ, 2015. - 39 с. : рис.
3. РА418795 Новіцька Т. В. Природознавство як освітній проект: сучасні трансформації та тенденції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Новіцька Таміла Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.


Фізико-математичні науки
4. РА418798 Жишкович А. В. Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних кристалах фторидів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Жишкович Андрій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 19 с. : рис.
5. РА418804 Зембик В. В. Зображення скінченновимірних нодальних алгебр : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зембик Василь Васильович ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 19 с.
6. РА418844 Кириленко О. І. Система моніторингу фахових компетентностей з астрономії майбутніх учителів фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кириленко Олена Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
7. РА418731 Колич І. І. Плазмонні спектри наночастинок срібла у діелектричних матрицях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Колич Ігор Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 24 с. : рис.
8. РА418775 Перетятько А. С. Напіввизначена оптимізація для розв'язування загальних квадратичних задач : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Перетятько Анастасія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 20 с.
9. РА418760 Русавський А. В. Структурні, оптичні та механічні властивості тонких плівок a-Si1-xCx(:H) отриманих методом магнетронного розпилення : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Русавський Андрій Вадимович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
10. РА418753 Сірик С. В. Обчислювальні схеми та вагові функції скінченноелементного методу Петрова-Гальоркіна для високоточного моделювання конвективно-дифузійних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сірик Сергій Валентинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 25 с.
11. РА418970 Стойка М. В. Матричні зображення груп та схрещених групових кілець над локальними комутативними кільцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Стойка Мирослав Вікторович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с.
12. РА418781 Таранюк В. І. Отримання кристалів галогенідів гарнісажним методом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Таранюк Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т монокристалів. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
13. РА418774 Шевченко І. В. Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і оптимізації процесу вирощування монокристалів напівпровідників : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шевченко Ігор Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 39 с. : рис.
14. РА418975 Школьний О. В. Теоретико-методичні засади оцінювання навчальних досягнень з математики учнів старшої школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Школьний Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 42 с.
15. ВА795962 Бєломитцев А. С. Теоретична механіка. Динаміка : тексти лекцій для студентів бакалавр. напрямів 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 6.050502 - "Інженерна механіка", 6.050503 - "Машинобудування" машинобуд. ф-ту / А. С. Бєломитцев ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 125 с. : рис.
16. ВА796303 Гавриленко В.В. Математичні методи дослідження операцій. Динамічне програмування : навч. посіб. з розв'язування задач у Mathcad / Гавриленко В. В., Цуканов І. М., Шумейко О. А. ; Нац. трансп. ун-т, Каф. інформ. систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 119 с. : табл.
17. ВА796188 Дешко В. І. Гідрогазодинаміка : навч. посіб. для студентів спец. "Енергетичний менеджмент" / В. І. Дешко, В. О. Виноградов-Салтиков, В. Г. Федоров ; за ред. д-ра техн. наук, проф. В. Г. Федорова ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2014. - 414 с. : рис.
18. ВА796073 Камінський А. О. Міжфазне передруйнування у кутовій точці межі поділу середовищ : монографія / А. О. Камінський, Л. А. Кіпніс, Т. В. Поліщук. - Умань : Жовтий О. О., 2015. - 147 с. : рис., табл.
19. ВА796388 Класифікація аналогів неперервних функцій : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Карлова О. О. - Чернівці : Рута, 2015. - 116 с.
20. ВА796116 Кривий С. Л. Лінійні діофантові обмеження та їх застосування : [монографія] / С. Л. Кривий ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Чернівці ; Київ : Букрек, 2015. - 224 с. : рис.
21. В355917/2 Кузнецов, Альберт Миколайович Методичні вказівки до застосування диференціальних рівнянь у коливальних процесах. Ч. 2. - 2015. - 40. [1] с.
22. ВС59773 Л. Н. Усачёв. Избранные труды. Воспоминания / Гос. науч. центр РФ - Физ.-энергет. ин-т им. А. И. Лейпунского ; [сост. и ред.: Б. Д. Кузьминов, Ю. В. Фролов]. - Обнинск : ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ", 2013. - 227 с. : фот.
23. ВА796367 Лебедєва І. Л. Розв'язання завдань з навчальної дисципліни "Оптимізаційні методи і моделі" у середовищі MS Excel-2010 : навч.-практ. посіб. для інозем. студентів / [Лебедєва І. Л., Норік О. Л.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 218 с. : рис., табл.
24. В355926/1 Месюра, Володимир Іванович Системи прийняття рішень з нечіткою логікою. Ч. 1: Математичні основи нечіткої логіки. - 2015. - 123 с. : рис., табл.
25. ВА796259 Хлопенко Н. Ю. Текстові задачі : навч. посіб. / Н. Ю. Хлопенко ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2014. - 59 с.
26. ВА796161 Шут М. І. Електрика та магнетизм : навч. посіб. для самост. вивч. курсу фізики / М. І. Шут, А. В. Касперський, А. М. Шут ; [за ред. М. І. Шута, А. В. Касперського] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 240 с. : рис., табл.
27. ІВ221057 Ericksen J. L. Introduction to the thermodynamics of solids / J. L. Ericksen. - London ; New York ; Tokyo : Chapman & Hall, 1991. - XII, 204 p. : fig. - (Applied mathematics and mathematical computation ; 1)
28. ІВ220994 Maran S. P. Astronomy for dummies® / by Stephen P. Maran, PhD. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2005. - XVI, 318, [8] p. : ill., fig. - (For Dummies)
29. ІВ220980 "Laser technologies. Lasers and their application", international scientific and technical conference(2015 ; Truskavets).Materials of international scientific and technical conference "Laser technologies. Lasers and their application" / [ed. by F. Sizov, I. Virt]. - Drohobych : [s. n.], 2015. - 148 p. : fig., tab.


Хімічні науки
30. РА418799 Глікіна І. М. Наукові основи хімічних перетворень органічних сполук в технології аерозольного нанокаталізу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.04 / Глікіна Ірина Маратівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 32 с. : рис.
31. РА418762 Гуцул Р. М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2Н)-ону та 5,13-дигідро-11Н-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с. : іл.
32. РА418947 Кобзар О. Л. Потенційні інгібітори протеїнтирозинфосфатаз на основі тетраазамакроциклів і фулеренів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.10 / Кобзар Олександр Леонідович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
33. ВА795966 Дмитрий Николаевич Стражеско, 1913-1978 : биобиблиография / [авт. вступ. ст. В. В. Стрелко ; сост.-ред. В. Г. Ильин]. - Киев : [б. и.], 2014. - 76 с. : фот. - (Серия "Ведущие ученые Института" / Ин-т физ. химии им. Л. В. Писаржевского НАН Украины)
34. ВА796304 Мустяца О. Н. Основи електрохімії : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 6.060101 "Будівництво"; фах. спрямування - "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів" / О. Н. Мустяца ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2015. - 243 с. : рис., табл.
35. ІВ221063 Amino acid molecules fragmentation by low-energy electrons / Alexander V. Snegursky, Jelena Tamuliene, Liudmila G. Romanova, Vasyl S. Vukstich. - New York : Novinka, 2014. - XII, 99 p. : tab. - (Chemistry research and application)
36. ІВ221122 Găinar I. Chemical thermodynamics theory and applications / Ioan Găinar, Daniela Bala. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2005. - 151 p. : fig.


Науки про Землю
37. РА418851 Лебідь Т. В. Тривимірні магнітні моделі земної кори Дніпровсько-Донецького та Азово-Чорноморського нафтогазоносних регіонів України : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Лебідь Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ, 2015. - 19 с.
38. РА418957 Поліщук Б. В. Методи опрацювання космічних зображень високого розрізнення для класифікації лісів (на прикладі Прикарпатського регіону) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Поліщук Богдан Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 24 с. : рис., табл.
39. РА418730 Роганов В. Ю. Моделювання хвильових полів для анізотропних середовищ на основі методу Хаскела-Томсона : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Роганов В'ячеслав Юрійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
40. ВА796220 Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М. О. Азаренков та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. - 148 с. : рис., табл.
41. ВА796197 Географічне прогнозування : навч. посіб. для студентів геогр. спец. ВНЗ / [уклад.] Гришко С. В. - Мелітополь : Люкс, 2015. - 123 с. : рис.
42. ВА796287 Гончар А. І. Дослідження та прогнозування геосистем / Анатолій Іванович Гончар ; НАН України, Наук.-техн. центр панорам. акуст. систем. - Запоріжжя : НТЦ ПАС НАН України, 2015. - 119 с. : іл.
43. ВА796258 Гопченко Є. Д. Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті : монографія / Є. Д. Гопченко, М. В. Гопцій ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 125 с. : рис., табл.
44. ВА795971 Екологічні проблеми північно-західного Причорномор'я : бібліогр. покажч. літ. за 2012-2014 рр. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Н. П. Лошкарьова ; наук. ред і авт. вступ. ст. В. І. Михайлов]. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2015. - 213, [25] с. : іл.
45. ВА796374 Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.] ; [редкол.: Совгіра С. В. (голов. ред.) та ін.]. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 123 с. : рис., табл.
46. СО33930 Попов Ю. І. Поля солоності північно-західної частини Чорного моря (1955-2005 рр.) : довід. посіб. / Попов Ю. І., Рубан І. Г. ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 114 с. : карти, табл.
47. В277469/1 Babakova, Larysa Mykhailivna Profession-oriented texts for GIS students. P. 1. - 2015. - 106 p.
48. ІС14973 Magyarország földtani atlasza országjáróknak : 1: 200000 / szerk.: Budai Tamás, Gyalog László. - Budapest : Magyar állami földtani intézet, 2010. - 276 old. : kép.


Біологічні науки
49. РА418714 Бєлан С. С. Стан популяцій рідкісних видів рослин на заплавних луках басейну річки Псел (Сумська область) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Бєлан Світлана Сергіївна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
50. РА418809 Ликова І. О. Морфофункціональні особливості травної системи куликів (Charadrii) як мігрантів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Ликова Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. - Київ, 2015. - 24 с. : рис.
51. РА418952 Лихова О. О. Фенотипові характеристики пухлинних клітин in vitro та in vivo за умов їх трансдукції рекомбінантним бакуловірусом з геном ІНТЕРФЕРОНУ-БЕТА : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Лихова Олександра Олександрівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. - Київ, 2015. - 24 с. : табл., рис.
52. ВА796218 Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали міжнар. конф. молодих учених [присвяч. 120-річчю від дня народж. Д. К. Зерова, м. Полтава, 15-20 верес. 2015 р.] / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного [та ін.] ; [редкол.: Є. Л. Кордюм та ін.]. - Полтава : [б. в.], 2015. - 164 с.
53. ВА796067 Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій : [монографія] / О. В. Романенко [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України О. В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ : Наукова думка, 2015. - 189, [18] с. : кольор. іл., табл. - (Проект "Наукова книга")
54. ВА796219 Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 80-річчю від дня заснування Нац. ботан. саду ім. М. М. Гришка, 15-17 верес. 2015 р. / НАН України, Від-ня заг. біології, Рада ботан. садів та дендропарків України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; [відп. ред. Н. В. Заіменко]. - Київ : Фітосоціоцентр, 2015. - 295 с.
55. ВС59780 Лук'янцева Г. В. Фізіологія людини : навч. посіб. для самост. роботи студентів з індивід. графіком навчання та заоч. форми навчання / Г. В. Лук'янцева. - Київ : Олімпійська література : НУФВСУ, 2014. - 181, [2] с. : рис.
56. ВА796215 Сергій Іванович Кузнецов : біобібліографія / НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; [відп. ред. Ю. О. Клименко ; уклад.: Л. О. Ісакова та ін. ; авт. вступ. ст. Ф. М. Левон]. - Київ : НБС ім. М. М. Гришка, 2015. - 73 с. : фот.
57. ІВ221151 Despopoulos A. Color atlas of physiology / Agamemnon Despopoulos, Stefan Silbernagl ; plates by Ruediger Gay a. Astried Rothenburger ; transl. by Suzyon O'Neal Wandrey. - Stuttgart ; New York : Thieme, 2003. - XIII, 436 p. : plates. - (Thieme flexibook)
58. ІВ221069 Palm H. W. Marine fish parasitology in Hawaii / Harry W. Palm, Rodney A. Bray. - Hohenwarsleben : Westarp & partner digitaldruck, 2014. - XII, 301 p. : fig., plate
59. ІВ221068 Schlüter U. Pflanze als Baustoff / Uwe Schlüter. - Berlin ; Hannover : Patzer, 1996. - 319 S. : Abb. - (Ingenieurbiologie in Praxis und Umwelt)


Енергетика. Радіоелектроніка
60. РА418754 Габінет А. В. Способи підвищення ефективності передачі потокового відео в однорангових мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Габінет Артем Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
61. РА418967 Домарєв Д. В. Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління інформаційною безпекою на основі структуризації оцінок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Домарєв Дмитро Валерійович ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
62. РА418790 Каплієнко Т. І. Інформаційна технологія динамічного планування та моніторингу процесу розроблення web-орієнтованих інформаційних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каплієнко Тетяна Ігорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 22 с. : рис.
63. РА418875 Філіпова Н. Ю. Прийом та випромінення звуку циліндричним електропружним перетворювачем з узгоджувальним шаром : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Філіпова Наталія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
64. РА418747 Хоменко В. Г. Теоретичні та методичні засади розроблення дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хоменко Віталій Григорович ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків, 2015. - 40 с. : рис.
65. РА418755 Шатило Я. Л. Методи підвищення ефективності функціонування комплексів технічного захисту інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Шатило Ярослав Леонідович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
66. ВА796350 Адаптивна оптика : навч. посіб. / [Васюра А. С. та ін.] ; за ред. С. В. Павлова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 280 с. : рис., табл.
67. ВА796179 Бугрім Л. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматика та автоматизація турбоагрегатів" / Л. І. Бугрім, І. С. Білюк ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2015. - 70 с. : рис., табл. - (Методичні вказівки)
68. ВА796152 Використання подрібнених відходів деревини та рослинної сировини в лісопромисловому комплексі : монографія / Озарків І. М. [та ін.] ; Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 119 с. : рис., табл.
69. ВА796368 Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу : монографія / [А. В. Пархоменко та ін.] ; за заг. ред. д-ра Карстена Хенке ; Co-funded by the Tempus programme of the European Union, Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Дике Поле, 2015. - 248 с. : рис., табл.
70. ВА796289 Гавриленко В.В. Офісні інформаційні технології "Програмування у середовищі MS Excel" : навч. посіб. [для студентів НТУ, які навчаються за напрямом "Комп'ютерні науки"] / Гавриленко В. В., Парохненко Л. М., Москаленко Н. В. ; Нац. трансп. ун-т, Каф. інформ. систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 154, [1] с. : рис., табл.
71. ВА796288 Гавриленко В.В. Теорія розпізнавання образів : навч. посіб. для студентів Нац. трансп. ун-ту, що навчаються за напрямом "6.050101 Комп'ютерні науки" / Гавриленко В. В., Іванченко Г. Ф., Шевченко Г. С. ; Нац. трансп. ун-т, Каф. інформ. систем і технологій. - Київ : НТУ, 2015. - 75 с. : рис.
72. ВА796290 Лут М. Т. Технічні засоби і системи обліку електричної енергії : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М. Т. Лут, І. П. Радько. - Київ : Компринт, 2015. - 438 с. : рис., табл.
73. ВА796112 Луценко Г. В. Комп'ютерні технології управління проектами : навч.-метод. посіб. для студентів ун-тів / Г. В. Луценко. - Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. - 84 с. : рис.
74. В355909/1 "Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем", всеукраїнська науково-технічна конференція (1 ; 2015 ; Дніпропетровськ) Матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції "Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем", 3-5 листопада 2015 року, м. Дніпропетровськ. Ч. 1. - 2015. - 269 с. : рис., табл.
75. В355909/2 "Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем", всеукраїнська науково-технічна конференція (1 ; 2015 ; Дніпропетровськ) Матеріали І Всеукраїнської науково-технічної конференції "Комп'ютерне моделювання та оптимізація складних систем", 3-5 листопада 2015 року, м. Дніпропетровськ. Ч. 2. - 2015. - 213 с. : рис., табл.
76. В355879/1 Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з курсу "Комп'ютерні мережі". Ч. 1/ [уклад.: М. О. Подустов та ін.]. - 2015. - 47 с. : рис., табл.
77. ВА796349 Моделі, методи та засоби аналізу надійності програмних систем : монографія / [В. С. Яковина та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 218 с. : рис., табл.
78. ВА796299 Наумова Н. М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. MS World, MS Excel : навч. посіб. [для студентів ден. форми навчання напряму "Право", фах. спрямування "Транспортне право"] / Н. М. Наумова ; Нац. трансп. ун-т. - Київ : НТУ, 2014. - 123 с. : рис., табл.
79. ВА796335 Осадчук В. С. Прилади з від'ємним опором : лаб. практикум / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О. М. Жагловська ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 62 с. : рис.
80. ВА796124 Проблеми інформатики та моделювання : тезиси 15-ої міжнар. наук.-техн. конф. (14-18 верес. 2015 р.) / НАН України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 123 с.
81. ВА796126 Проблеми інформатики та моделювання : тезиси 14-ої міжнар. наук.-техн. конф. (22-28 верес. 2014 р.) / НАН України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", РВНЗ "Крим. гуманітар. ун-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 57 с.
82. ВА796125 Проблемы информатики и моделирования : тезисы 13-й междунар. науч.-техн. конф. (23-29 сент. 2013 г.) / Нац. акад. наук Украины, Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т", РВУЗ "Крым. гуманитар. ун-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2013. - 81 с. : рис.
83. ВА796336 Семеренко В. П. Системне програмне забезпечення. Системне об'єктно-орієнтоване програмування мовою С++. Курсове проектування. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / В. П. Семеренко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 194 с. : рис., табл.
84. ВА796264 Тудоран В. А. Людино-машинна взаємодія : навч. посіб. / В. А. Тудоран ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : НУК, 2015. - 162 с. : рис., табл.
85. ІВ221039 Anderson F. Xcode 5 start to finish. iOS and OS X development / Fritz Anderson. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XXII, 591 p. : fig. - (Developer's library)
86. ІВ220986 Baig E. C. iPad® for dummies® / by Edward C. Baig and Bob "Dr. Mac" LeVitus. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XXII, 358 p. : fig. - (For Dummies)
87. ІВ221037 Bauer P. Photoshop® CS5 for dummies® / by Peter Bauer. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVI, 412 p. : ill. - (For Dummies)
88. ІВ221038 Bauer P. Photoshop® CS6 for dummies® / by Peter Bauer. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XIV, 418 p. : ill. - (For Dummies)
89. ІВ220991 Blum R. Linux® command line and shell scripting bible / Richard Blum, Christine Bresnahan. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XXVII, 812 p. : fig., tab. - (Bible)
90. ІВ220987 Bove T. iLife® '11 for dummies® / by Tony Bove. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XIV, 434 p. : fig. - (For Dummies)
91. ІВ221036 Burd B. Beginning programming with Java® for dummies® / by Barry Burd, author of Java 2 for dummies. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XVIII, 436 p. : fig. - (For Dummies)
92. ІВ220993 Byrnes D. AutoCAD® 2012 for dummies® / by David Byrnes : forew. by Heidi Hewett, AutoCAD techn. marketing manager. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XXII, 534 p. : fig., tab. - (For Dummies)
93. ІВ221045 Carlson J. The iPad for photographers. Master the newest tool in your camera bag / Jeff Carlson. - [S. l.] : Peachpit press, 2013. - XVIII, 218 p. : ill.
94. ІВ221047 Chambers M. L. MacBook® for dummies® / by Mark L. Chambers. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XVI, 440 p. : fig. - (For Dummies)
95. ІА24528 Chisnall D. Objective-C : phrasebook / David Chisnall. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XVI, 367 p. - (Developer's library)
96. ІВ220972 Communications management for academia-industry cooperation in IT-engineering : training / V. V. Kazymyr [et al.] ; ed. by V. S.Kharchenko ; Chernihiv nat. univ. of technology, Nat. aerospace univ. "KhAI". - Chernihiv ; Kharkiv : [KhAI], 2015. - 132 p. : tab., fig.
97. ІВ221046 Dexter M. Joomla! ™ Programming / Mark Dexter, Louis Landry. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XXV, 558 p. : fig.
98. ІВ221000 Fletcher D. Digital photography lighting for dummies® / by Dirk Fletcher. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XVI, 348 p. : fig., tab. - (For Dummies)
99. ІВ221007 Forta B. Sams teach yourself SQL in 10 minutes / Ben Forta. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2013. - XII, 274 p. - (Sams teach yourself)
100. ІВ220999 Fuller L. U. Access® 2010 for dummies® / by Laurie Ulrich Fuller and Ken Cook. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVI, 438 p. : fig., tab. - (For Dummies)
101. ІВ221012 Gookin D. Laptops for dummies® / by Dan Gookin. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XX, 358 p. : fig. - (For Dummies)
102. ІВ220995 Gookin D. Laptops for dummies® / by Dan Gookin. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 342 p. : fig., tab. - (For Dummies)
103. ІВ221011 Gookin D. PCs for dummies® / by Dan Gookin. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XIV, 346 p. : fig. - (For Dummies)
104. ІВ220992 Gookin D. PCs for dummies® / by Dan Gookin. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 366 p. : fig., tab. - (For Dummies)
105. ІВ221001 Gookin D. Word 2010 for dummies® / by Dan Gookin. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 390 p. : fig. - (For Dummies)
106. ІВ221055 Gruman G. Mac OS® X Lion™ Bible / Galen Gruman. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XLIV, 819 p. - (Bible)
107. ІВ221023 Gupta A. Java EE7 essentials : enterprise developer handb. / Arun Gupta. - Sebastopol, CA [etc.] : O'Reilly, 2013. - XVI, 343 p. : fig., tab.
108. ІВ221053 Gärtner M. ATDD by example. A practical guide to acceptance test-driven development / Markus Gärtner ; forew. by Kent Beck and Dale Emery. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XXIII, 212 p. - (The Addison-Wesley signature series. A Kent Beck signature book)
109. ІВ221048 Harvey G. Excel® 2010 for dummies® / by Greg Harvey, PhD. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 390 p. : fig. - (For Dummies)
110. ІВ221013 Harvey G. Excel® 2013 for dummies® / by Greg Harvey, PhD. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XII, 394 p. : fig. - (For Dummies)
111. ІВ221054 Harwani B. M. The Android™ tablet developer's cookbook / B. M. Harwani. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - X, 563 p. : fig. - (Developer's library)
112. ІВ221020 Hinton M. J. Windows® 8 for seniors for dummies® / by Mark Justice Hinton. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - X, 374 p. : fig. - (For Dummies)
113. ІВ221015 Horstmann C. S. Java SE 8 for the really impatient / Cay S. Horstmann. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XV, 215 p. : fig.
114. ІВ221050 Horton I. Ivor Horton's beginning Visual C++® 2012 / Ivor Horton. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2012. - XL, 942 p. : fig.
115. ІВ221021 Jelen B. Excel 2013 pivot table data crunching / Bill Jelen, Michael Alexander. - Indianapolis, Indiana : Que, 2013. - XIV, 417 p. : fig. - (MrExcel library)
116. ІВ221028 Josuttis N. M. The C++ standard library : a tutorial and ref. / Nicolai M. Josuttis. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XXVII, 1099 p.
117. ІВ220998 Kelby S. The iPhone book : how to do the most important, useful & fun stuff with your iPhone / Scott Kelby & Terry White. - [Berkeley] : Peachpit press, 2011. - XVII, 326 p. : ill.
118. ІВ220985 Kent P. Search engine optimization for dummies® / by Peter Kent. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XX, 432 p. : fig. - (For Dummies)
119. ІВ221002 Khalil M. Storage implementation in vSphere® 5.0 : technology deep dive / Mostafa Khalil, VCDX. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : VMware, 2013. - XIX, 617 p. : fig., tab.
120. ІВ221043 King J. A. Canon® EOS Rebel T3i/600D for dummies® / by Julie Adair King. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2011. - XII, 386 p. : fig., ill. - (For Dummies)
121. ІВ221049 King J. A. Digital photography for dummies® / by Julie Adair King. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XII, 320 p. : fig. - (For Dummies)
122. ІВ221024 Knittel B. Windows 8 in depth / Brian Knittel, Paul McFedries. - Indianapolis, Indiana : Que, 2013. - XXV, 1069 p. : fig., tab.
123. ІВ221042 Leonhard W. Windows® 7 all-in-one for Dummies® : 8 books in 1 / by Woody Leonhard. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2009. - XXII, 862 p. : fig. - (For Dummies)
124. ІВ221017 Levine J. R. The Internet for dummies® / by John R. Levine and Margaret Levine Young. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2012. - XXIV, 376 p. - (For Dummies)
125. ІВ221019 LeVitus B. Mac OS X Lion for dummies® / by Bob "Dr. Mac" LeVitus. - Hoboken, NJ : Wiley, 2011. - XVI, 464 p. : fig. - (For Dummies)
126. ІВ221052 Lippman S. B. C++ primer / Stanley B. Lippman, Josée Lajoie, Barbara E. Moo. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XXVII, 938 p. : fig.
127. ІВ221051 Love R. Linux kernel development : a thorough guide to the design and implementation of the Linux kernel / Robert Love. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2010. - XXVI, 440 p. : tab., fig. - (Developer's Library)
128. ІА24529 Lutz M. Python pocket reference : Python in your pocket / Mark Lutz. - Beijing [etc.] : O'Reilly, 2014. - VII, 254 p. : tab.
129. ІВ221034 McNamara J. Netbooks for dummies® / by Joel McNamara. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XVIII, 360 p. : fig. - (For Dummies)
130. ІВ220967 Methods of effective protection of information flows : [monograph] / [B. Shevchuk et al.] ; ed. by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk. - Ternopil : Terno-graf, 2014. - 307 p. : fig., tab.
131. ІВ221029 Microsoft® Exchange Server 2013 unleashed / Rand Morimoto [et al.] ; techn. ed. by Ed Crowley. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2013. - XVIII, 912 p. : fig. - (Unleashed)
132. ІВ220997 Microsoft® SharePoint® 2010 Business intelligence unleashed / Steven Mann [et al.]. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2011. - XIV, 326 p. : fig. - (Unleashed)
133. ІВ221022 Neuburg M. iOS 7 programming fundamentals. Objective-C, Xcode, and Cocoa basics / Matt Neuburg. - Sebastopol, CA [etc.] : O'Reilly, 2014. - XVII, 400 p. : fig.
134. ІВ221004 Overland B. C++ for the impatient / Brian Overland. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XXIX, 688 p. : tab., fig.
135. ІВ221026 Professional C# 2012 and .NET 4.5 / Christian Nagel [et al.]. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2013. - LVII, 1523 p. : fig. - (Professional)
136. ІВ221006 Rao S. Sams teach yourself C++ in one hour a day / Siddhartha Rao. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2012. - XXII, 743 p. : fig. - (Sams teach yourself)
137. ІВ221008 Rathbone A. Windows® 8 for dummies® / by Andy Rathbone. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2012. - XVI, 416 p. : fig. - (For Dummies)
138. ІВ221010 Richter J. Windows® Runtime via C# / Jeffrey Richter, Maarten van de Bospoort. - Redmond, Washington : Microsoft Press, 2013. - XXI, 292, [2] p. : fig., tab. - (Professional)
139. ІВ220978 Roienko A. A. Circuits theory and microelectronics : tutorial / A. A. Roienko ; Nat. aerospace univ. named after N. E. Zhukovsky "Kharkov aviation inst.". - Kharkov : KhAI, 2014. - 99 p. : fig.
140. ІВ221005 Sadalage P. J. NoSQL distilled : a brief guide to the emerging world of polyglot persistence / Pramod J. Sadalage, Martin Fowler. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XIX, 164 p. : fig.
141. ІВ221040 Sadun E. The Core iOS developer's cookbook : completely updated for iOS 7 and Xcode 5 / Erica Sadun, Rich Wardwell. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XXV, 640 p. : fig. - (Developer's library)
142. ІВ221003 Sahlin D. Digital portrait photography for dummies® / by Doug Sahlin. - Indianapolis, Indiana : Wiley, 2010. - XIV, 318 p. : fig., tab. - (For Dummies)
143. ІВ221033 Sellers G. OpenGL® superBible : comprehensive tutorial and ref. / Graham Sellers, Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XLVII, 796 p. : fig.
144. ІВ221032 Smith J. McC. Elemental design patterns / Jason McC. Smith ; forew. by Grady Booch. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2012. - XXIV, 333 p. : fig.
145. ІВ221041 Stallings W. Network security essentials: applications and standards / William Stallings. - Boston [etc.] : Pearson Education, 2014. - XVII, 427 p. : fig.
146. ІВ221035 The Java® language specification. Java SE 7 edition / James Gosling [et al.]. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - XXVII, 644 p.
147. ІВ220971 Tool-based support of university-industry cooperation in IT-engineering : monograph / Lytvynov, V. V. [et al.] ; Chernihiv nat. univ. of technology. - Chernihiv : Chernihiv nat. univ. of technology, 2015. - 106, [1] p. : tab., fig.
148. ІВ221031 Vance S. Quality code : software testing principles, practices, and patterns / Stephen Vance. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2014. - XIX, 231 p.
149. ІВ221030 Walkenbach J. Excel® 2013 formulas / by John Walkenbach. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XXVI, 836 p. : tab., fig. - (Mr. Spreadsheet's bookshelf™)
150. ІВ221016 Walkenbach J. Excel® 2013 power programming with VBA / by John Walkenbach. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XXVI, 1074 p. : fig. - (Mr. Spreadsheet's bookshelf™)
151. ІВ221018 Wang W. Office 2013 for dummies® / by Wallace Wang. - Hoboken, New Jersey : Wiley, 2013. - XXII, 406 p. : fig. - (For Dummies)
152. ІА24527 Wenz C. PHP and MySQL™ : essential code and commands : phrasebook / Christian Wenz. - Upper Saddle River, NJ [etc.] : Addison-Wesley, 2013. - X, 340 p. : fig. - (Developer's library)
153. ІВ221025 Windows Server® 2012 unleashed / Rand Morimoto [et al.] ; techn. ed. by Tyson Kopczynski. - Indianapolis, Indiana : Sams, 2013. - XXII, 1624 p. : fig. - (Unleashed)


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка