Національна металургійна академія україниСторінка1/25
Дата конвертації05.05.2017
Розмір4,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2013”Дніпропетровськ
2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ

МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2013”21-22 травня 2013 року
ЗБІРКА ТЕЗ
Том 2

Дніпропетровськ

2013

Молода академія –2013

Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013-220с.


У збірці приводяться тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів “Молода академія – 2013”, в яких узагальнюються підсумки науково-технічної творчості студентів вищих навчальних закладів України.

У збірці розглянуті питання соціально-економічних проблем гірничо-металургійного комплексу, створення нових сучасних технологій та забезпечення виробництва високоякісної, конкурентно - спроможної продукції.


Редакційна колегія :

д.т.н. Пройдак Ю.С.- відповідальний редактор,

к.т.н. Власова Т.Є.– відповідальний секретар,

члени редакційної колегії :

акад. НАН України Гасик М.І.

д.т.н. ДанченкоВ.М.

д.т.н. Губинський М.В.

д.т.н. Старовойт А.Г.

д.т.н. Михальов О.І.

д.т.н. Куцова В.З.

д.е.н. Довбня С.Б.

к.т.н. Єрмократьєв В.О.

к.т.н. Бобилев В.П.,

к.т.н. Клімашевський Л.М.

к.т.н. Козенков Д.Є.

к.т.н. Єгоров О.П

д.ф.-м-.н. Павленко А.В.

провідний інженер Мартинова Л.З.

ЗМІСТ ЗБІРКИ

Стор

Секція Економіка і підприємництво………………………………………… ……………....5

Підсекція Облік і аудит………………………………………………………………………….5

Підсекція Фінанси………………………………………………………………………………25

Секція Менеджмент…………………………………………………………………………….31

Підсекція Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності………………………………..60
Секція Хімічна технологія та інженерія……………………………………… …………… 83

Підсекція Металургійне паливо та відновники……………………………………………83

Підсекція Хімічна технологія кераміки і вогнетривів……………………………………..87
Секція Фундаментальні дисципліни…………………………………………………………92

Підсекція Вища математика…………………………………………………………………...92

Підсекція Прикладна математика та обчислювальна техніка……………………………95

Підсекція Нарисна геометрія та інженерна графіка……………………………………… 100

Підсекція Фізика………………………………………………………………………………….................102

Секція Гуманітарні дисципліни………………………………………………………………110

Підсекція Історія та культурологія…………………………………………………………..110

Підсекція Українська мова …………………………………………………………………..124

Підсекція Документознавство та інформаційна діяльність………………………………131

Підсекція Соціологія та політологія та філософія …………………………………………135

Підсекція Педагогіка і психологія……………………………………………………………146

Підсекція Переклад……………………………………………………………………………..157

Підсекція Іноземна мова……………………………………………………………………….163
Секція Електромеханіка……………………………………………………………………….166
Секція Інженерна екологія…………………………………………… …………………… …170
Секція Специфічні категорії…………………………………………………………………...193

Підсекція Інтелектуальна власність………………………………………………………….193

Підсекція Управління проектами……………………………………………………………..203

Секція Якість, стандартизація та сертифікація……………………………………………..209

ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО
ПІДСЕКЦІЯ ОБЛІК І АУДИТ
УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ТОВАРІВ

Алманов В.Д, керівник cт. викл. Безгодкова А.О.

Національна металургійна академія України
На практиці аналітичний облік товарів в торгівельних організаціях ведеться по асортименту товарів, найчастіше по кожному його найменуванню. В цілому можна сказати, що чим більше найменувань, тим стає трудомістким ведення бухгалтерського обліку. Проте, практика показує, детальніший і різноплановий аналітичний облік надходження, зберігання і вибуття товарів сприяє легкому та точному складанню бухгалтерської звітності, нарахуванню податків, та іншим важливим аспектам бухгалтерського обліку.

Підприємства торгівлі використовують в своїй діяльності різні види товарів. Бухгалтерський облік товарів враховується на субрахунку 282«Товари в торгівлі». На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» ведеться облік руху і наявності товарів, що знаходяться в місцях їх реалізації (торгівлі): в магазинах, кіосках, буфетах і т.п. По дебету рахунку282«Товари в торгівлі» відбивається збільшення товарів і їх вартості, по кредиту - зменшення.

Для поліпшення аналітичного обліку товарів пропонується для рахунку 282«Товари в торгівлі» ввести додаткові субрахунки. Наприклад 2821 – продукти харчування (2821.1 – хліб,2821.2 – ковбасні вироби, 2821.3 – сири), 2822 – напитки (2822.1-соки, 2822.2-слабкоалкогольні напої, 2822.3- вода), 2823-тютюнові вироби (2823.1-сигарети, 2823.2-сигари, 2823.3-тютюн, 2823.4-вугілля).

Запропонований аналітичний облік товарів сприятиме контролю за плануванням надходження, реалізацією товарів в умовах торгівельного підприємства.


ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРСЬКОЇ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

З НАПРЯМУ «ОБЛІК І АУДИТ»

Бершак Т.В., керівник проф. Король Г.О.

Національна металургійна академія України
В сучасних ринкових умовах набуває першорядного значення підготовка кваліфікаційних фахівців з економіки, здатних до якісної самостійної роботи. Таких результатів може бути досягнуто з використанням ефективних методів викладання економічних дисциплін і формування практичних навичок, які в майбутньому сприятимуть прийняттю необхідних управлінських рішень та виконанню складних та відповідальних управлінських функцій.

Облік і аудит - це важливі види діяльності, які сприяють економічному і соціальному розвитку країни шляхом забезпечення керівництва відповідних служб і фахівців підприємства, у всіх галузях господарювання, інформацією для прийняття відповідних управлінських рішень. Тому підготовка економістів з глибокими знаннями з напрямку «Облік і аудит» необхідна для ефективної роботи суб’єктів підприємницької діяльності.

Одним з важливих засобів для підготовки спеціалістів з обліку і аудиту є якісне методичне забезпечення студентів даної спеціальності, зокрема методичні посібники з випускної роботи. Робота повинна включати в себе аналіз показників діяльності об’єкта обліку і аудиту, результати критичного аналізу існуючих на підприємстві, що досліджується, методів організації і ведення обліку та аудиту, а також критичний огляд літератури та нормативних матеріалів з предмета дослідження.

Використання даного методичного посібника дозволить комплексно перевірити набуті знання та навички студента з напряму «Облік і аудит», а також закріпити вивчений матеріал, працюючи з даними підприємства, що досліджується, та особливостями ведення обліку цього підприємства.


УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Боброва М.П., керівник ас. Канська О.І.

Національна металургійна академія України
Здійснюючи безперебійний процес виробництва, кожне підприємство реалізовує готову продукцію та придбані товари. В результаті цих взаємовідносин нерідко виникає дебіторська заборгованість.

Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. На сьогоднішній день повернення коштів дебіторами є однією з основних проблем підприємства. Зростання обсягів дебіторської заборгованості призводить до погіршення стану ліквідності підприємств, тим самим збільшуючи ризик банкрутства.

Засади формування у бухгалтерському обліку інформації щодо дебіторської заборгованості та її розкриття у фінансовій звітності в Україні визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10. Інформація про дебіторську заборгованість в Україні розкривається в таких формах звітності, як Баланс та Примітки до річної фінансової звітності.

Актуальним є засвоєння міжнародного досвіду як з обліку в цілому, так із обліку дебіторської заборгованості як невід’ємної його частини.

Аналітичний облік дебіторської заборгованості дає можливість отримувати інформацію щодо заборгованості покупців, терміни оплати для яких не настав; за розрахунковими документами, не оплаченими вчасно покупцями і замовниками; заборгованістю товарами на відповідальному зберіганні у покупців через відмови від прийняття розрахункових документів до оплати за різними підставами.

Результати накопичення, обробки та аналізу інформації за визначеними напрямками можуть бути використані для прийняття рішень по керуванню обсягами заборгованості підприємства.


НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

ЩОДО ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АГРО – ОВЕН»

Варванська І.І., керівник ст. викл. Акімова Т.В.

Національна металургійна академія України
Світова економічна криза істотно вплинула на економіку аграрного сектору України та призвела до погіршення його соціально-економічного розвитку.

Зниження темпів виробництва продукції і окупності витрат обумовило погіршення фінансової результативності сільськогосподарського виробництва.

Проте актуальною проблемою залишається забезпечення користувачів, як внутрішніх, так і зовнішніх, якісною обліковою інформацією про фінансові результати. Основні напрямки вирішення проблем обліку фінансових результатів на даному підприємстві визначені наступним чином.

Важливе значення має удосконалення синтетичного та аналітичного обліку фінансових результатів з використанням субрахунків:

791 – фінансовий результат основної операційної діяльності;

792 – фінансовий результат іншої операційної діяльності;

793 – результат від фінансових операцій;

794 – результат від іншої звичайної діяльності;

795 – результат надзвичайних подій.

Також доцільно прийняти рішення з відображенням інформації в наказі «Про облікову політику» про закриття рахунку 79 «Фінансові результати» щомісячно для посилення контрольних та аналітичних функцій за формуванням фінансового результату.

Удосконалення управлінського обліку шляхом впровадження та використання форм внутрішньої звітності теж поліпшить процес управління на даному підприємстві. Тобто, для ефективного управління фінансовими результатами підприємства щомісячно доцільно складати такі форми внутрішньої звітності: «Управлінський баланс», «Управлінський звіт про фінансові результати» і «Управлінський звіт про рух грошових коштів». Впровадження даних форм внутрішньої звітності дасть можливість використовувати їх при здійсненні економічного аналізу, маркетингових досліджень, поліпшення організації роботи щодо складання публічної фінансової звітності, при прийнятті оперативних управлінських рішень і координації проблем майбутнього розвитку підприємства.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Вискребець А.О., керівник доц. Зелікман В.Д.

Національна металургійна академія України
Господарська діяльність кожного підприємства передбачає проведення достатньо великої кількості грошових розрахунків. Будь-яке підприємство регулярно здійснює розрахунки з постачальниками за придбання основних засобів, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей. Тому для підприємства своєчасність грошових розрахунків та ефективність обліку грошових та розрахункових операцій має дуже важливого значення.

В процесі виробничо-господарської діяльності підприємство може здійснювати грошові розрахунки як в середині самого підприємства (виплата заробітної плати, підзвітних сум робітникам та ін.), так і зовнішні розрахунки, що обслуговують фінансові взаємовідносини, пов’язані з постачанням продукції, виконанням робіт, наданням послуг, закупівлею підприємством товарно-матеріальних цінностей та ін. Це призводить до необхідності отримання керівництвом підприємства якісної та своєчасної інформації про стан грошових коштів та їх рух. З іншого боку, бухгалтерський облік грошових коштів повинен відповідати усім вимогам та стандартам, встановленими чинним законодавством.

На сьогодні, незважаючи на значний внесок вітчизняних і закордонних вчених у розвиток методики та організації обліку грошових коштів, проблема вдосконалення обліку грошових коштів залишається актуальною. Аналіз літературних джерел дозволяє виділити наступні основні напрями такого удосконалення:

– розширення номенклатури документів первинного та поточного обліку руху грошових коштів на основі врахування особливостей надходжень і витрачання грошових коштів на підприємстві;

– підвищення ступеня деталізації робочого плану рахунків з метою організації аналітичного обліку руху грошових коштів;

– розробка нових методичних підходів до аналізу руху грошових коштів та їх залишків на основі врахування періодичності, рівномірності та передбачуваності надходжень і витрачань грошових коштів.

Розробка конкретних заходів у межах запропонованих напрямів удосконалення обліку грошових коштів та впровадження цих заходів у систему обліку на підприємстві дозволить підвищити якість рішень щодо формування залишків грошових коштів підприємства та організації їх обігу, а, отже, збільшити ефективність використання підприємством грошових коштів.
Удосконалення обліку кредитних операцій

Комерційного банку

Вишня М.В., керівник доц. Зелікман В.Д.

Національна металургійна академія України
Провідне значення у розвитку сучасної ринкової економіки відіграє кредитування різних галузей виробництва, економіки та суб’єктів господарювання. Велику роль у цьому процесі відіграють комерційні банки, які надають своїм клієнтам (юридичним та фізичним особам), зокрема, послуги з надання кредитів. У більшості банків позичкові кошти та отримані від них відсотки займають основне місце в отриманих ними доходах. Цей напрям діяльності є дуже вигідним для комерційного банку, але одночасно є для нього і найбільш ризикованим. Тому питання удосконалення обліку кредитних операцій в умовах комерційного банку є надзвичайно актуальними.

Як правило, банк веде розрахунок резерву під кредитні ризики за допомогою класифікації кредитів у групи ризику. Пролонговані кредити враховуються у цій класифікації, проте в бухгалтерському обліку комерційного банку зростання питомої ваги пролонгованих кредитів не відображається. Операції з продовжених за строком погашення пролонгованих кредитів відображаються за такими ж рахунками короткострокової або довгострокової заборгованості відповідно до Плану рахунків банків України [1], як і інші кредити, від дати пролонгації до дати погашення, тобто фактично пролонговані кредити відображаються в обліку як звичайні строкові. Це призводить до певних проблем з відстеженням прострочених кредитів, а, отже, до збільшений ризику їх несплати.

З метою отримання більш точнішої інформації про пролонговані заборгованості за кредитними операціями та забезпечення можливості більш якісного аналізу результатів кредитної діяльності банку доцільно здійснювати облік кредитних операцій з відображенням пролонгованих заборгованостей в розрізі термінів їх виникнення та строків пролонгації. Це призведе до зниження кредитного ризику та підвищення якості управління кредитним портфелем комерційного банку в цілому.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 План рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електрон. ресурс] / Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування [...]. Національний банк; Постанова, План від 17.06.2004 № 280 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0918-04.
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЗА ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Галайда А.М., керівник доц. Зелікман В.Д.

Національна металургійна академія України
Нестабільність, яка спостерігається у фінансових відносинах між суб’єктами господарювання в усьому світі, що зумовлює нерівномірність грошових надходжень і виплат підприємств, призвела до зростання значення аналізу руху грошових коштів. Зокрема, може виникнути ситуація, коли за підсумками звітного фінансового року підприємством була визначена та оголошена у фінансовій звітності достатньо велика сума прибутку, але сума грошових коштів підприємства не змінилася чи, взагалі, зменшилась. Або, навпаки, залишок грошових коштів значно збільшився, хоча за даними бухгалтерського обліку прибутку отримано не було. Роз’яснити це може інформація, наведена у Звіті про рух грошових коштів, тому аналізу цього фінансового звіту приділяється особлива увага.

Слід зазначити, що аналіз Звітів про рух грошових коштів, складених згідно вітчизняних П(С)БО [1] та згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [2] має певні відмінності. Зокрема, чинні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні передбачають використання для побудови даного звіту тільки прямого методу, тоді як МСБО надають можливості вибору з двох альтернатив: Звіт про рух грошових коштів може складатись як за прямим, так і за непрямим методом. Також, існує ряд відмінностей у розкритті інформації щодо відсотків та дивідендів, як отриманих так і сплачених, які за Міжнародними стандартами залежно від ситуації можуть відображатись як в складі руху грошових коштів внаслідок операційної діяльності, так і в складі руху грошових коштів, пов’язаного з інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Згідно ж П(С)БО така інформація чітко класифікуються за напрямками руху конкретної фінансово-господарської діяльності. Крім того, суттєві відмінності полягають у відображенні ПДВ. Досить важливим також є можливість згортання деяких грошових потоків у Звіті про рух грошових коштів, складеному відповідно до вимог Міжнародних стандартів обліку, що не допускається вітчизняними П(С)БО. Міжнародні стандарти не висувають жорстких вимог до мінімального набору статей звітності, які повинні бути включені в Звіт про рух грошових коштів, тому такий Звіт на практиці може бути досить стислим.

Підсумовуючи результати проведеного аналізу слід відзначити, що основною відмінністю Звіту про рух грошових коштів згідно вимог міжнародних стандартів порівняно з чинними вітчизняними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку є дотримання принципу превалювання сутності над формою. Більшість же українських компаній не дотримуються даного принципу і відображають операції та події своєї виробничо-господарської діяльності у Звіті про рух грошових коштів, виходячи виключно з їх юридичної форми та ігноруючи економічну сутність цих операцій і подій.

Наближення вітчизняної форми Звіті про рух грошових коштів до вимог МСБО призведе до підвищення якості інформації, яка міститься у фінансовій звітності вітчизняних підприємств, позбавить її зовнішніх користувачів від надлишкових малознаних даних і забезпечить їх необхідними відомостями для прийняття зважених рішень.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" із змінами [Електрон. ресурс] / Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" (Форма N 3): Мінфін України; Положення від 31.03.1999 № 87 // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99.

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 "Звіт про рух грошових коштів" [Електрон. ресурс] / Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7). Звіт про рух грошових коштів: IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012 // Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_019/paran2#n2.


РОЗРОБКА МЕТОДИКИ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Герун Ю.Ю., керівник ст. викл. Білова О.С.

Національна металургійна академія України
Одним з компонентів добробуту населення є заробітна плата, яка відповідає результатам праці та її якості. Ефективність праці багато в чому визначається її оплатою. Заробітна плата – найбільш мобільна і гнучка форма в загальній системі розподілу. Будучи частиною національного доходу, вираженого в грошовій формі, заробітна плата формується і функціонує відповідно до процесів, що відбуваються в державі та відображає їх.

Ефективність, раціональне та цільове використання коштів на оплату праці багато в чому залежить від організації внутрішньогосподарського контролю, одним із видів якого є внутрішній аудит. Визначення підходів до удосконалення організації й методики внутрішнього аудиту розрахунків по оплаті праці й інших виплат працівникам відповідно до останніх змін у трудовому, бухгалтерському та податковому законодавстві є досить важливим питанням. Для перевірки нарахування заробітної плати працівникам рекомендується проведення внутрішнього аудиту.

Внутрішні аудитори, зі складу найбільш досвідчених робітників, здійснюють перевірку бухгалтерської інформації та її достовірності. Вони підпорядковані керівнику організації, проводять перевірки як планові, так і позапланові за вказівкою останнього. Аудитори надають керівництву суб'єкта господарювання дані аналізу й оцінки, рекомендації та іншу необхідну інформацію за результатами перевірок. Склад аудиторів залежить від передбачуваного обсягу перевірки, та може бути представлений однією особою або цілою службою. Це можуть бути фахівці із бухгалтерського обліку, економісти, фінансисти. В основному, внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію та її достовірність.

При проведенні аудиторської перевірки заробітної плати працівників необхідно скласти план, який допоможе визначити мету й обсяг аудиту, дасть можливість контролювати роботу, допоможе заздалегідь виявити процедури, у виконанні яких немає необхідності, і визначити питання, які мають бути перевірені більш ретельно.

На підставі плану має складається програма, з детальним висвітленням процедур, які необхідно здійснити в ході певної аудиторської перевірки. За результатами перевірки аудитор складає звіт, який дасть можливість звернути увагу керівництва на відповідну проблему.

Таким чином, за допомогою проведення внутрішньої аудиторської перевірки керівництво організації зможе своєчасно виявити недоліки в обліку, оцінити вірогідність і законність бухгалтерського обліку і звітності, виправити свої помилки та усунути їх.


УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Голодняк Г.Г., керівник доц. Труш Ю.Т.

Національна металургійна академія України
Існуюча система обліку доходів і витрат від реалізації продукції та дебіторської заборгованості не дає можливості ідентифікувати стосовно видів продукції фінансові результати. Відсутність даної інформації не дає можливість аналізувати структуру доходів і витрат підприємства, їх динаміку. Це негативно впливає на якість прийняття управлінських рішень і формування бюджету підприємства. Тому для визначення рентабельності окремих видів продукції пропонується на рахунках, пов’язаних з реалізацією продукції: 26, 36, 701, 791, 901, здійснювати деталізацію за номенклатурою (таблиця 1).
Таблиця 1 – Призначення аналітичної складової обліку реалізації продукції

Синтетичний рахунок

Аналітична деталізація рахунків

за номенклатурою або групами продукції

за покупцями

26

контроль за рухом продукції

-

361

визначення відповідальних за наявність заборгованості

ідентифікація заборгованості по контрагентам

641

-

контроль наявності податкових накладних

701, 791, 901

визначення ефективних видів продукції

-

Для підвищення контролю за термінами погашення заборгованості аналітичні рахунки за рахунками 36 та 641 запропоновано доповнити даними про контрагента, а за рахунком 36 ще й за термінами погашення і формою розрахунків за договором. Така побудова аналітичного рахунку 36 дозволить контролювати терміни її погашення, поєднувати дебіторську заборгованість та зобов’язання за контрагентами.

Запропонована деталізація інформації на рахунках обліку дозволяє підготовити звіт про реалізацію продукції, який допомагає керівнику (або економісту) ідентифікувати надходження доходів за кожним видом продукції підприємства, аналізувати їх структуру та динаміку, більш чітко і детальніше планувати доходну частину бюджету підприємства, а також посилити контроль над витратами підприємства; делегувати деякі функції керівника іншим відповідальним особам; значно зменшити час, трудовитрати на підготовку необхідної інформація для прийняття рішень.


Каталог: file
file -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
file -> Наталія звольська
file -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
file -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
file -> Для вчителів зарубіжної літератури
file -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
file -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
file -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

Національна металургійна академія україни iconО. Ю. Висоцький (Національна металургійна академія України) Ідеологія як форма легітимаційної політики
Висоцький О. Ю. Ідеологія як форма легітимаційної політики // Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія....
Національна металургійна академія україни iconНаціональна академія наук україни національна бібліотека україни імені в. І. Вернадського яворська уляна Петрівна

Національна металургійна академія україни iconНаціональна академія
Л. О. Пономаренко, т в о заступника директора з внутрішньої науково-бібліотечної роботи днпб україни ім. В. О. Сухомлинського
Національна металургійна академія україни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування I–viі категорії посад
Національна металургійна академія україни iconВчителя-логопеда: вимога часу
Конституція України (ст. 53), Національна доктрина розвитку освіти України у ххі-му столітті, проекти концепції гуманізації загальної...
Національна металургійна академія україни iconВ. А. Потульницький Національна академія оборони України Г. В. Потульницький
Саме так цю гру задумували І використовували її творці – лицарі І володарі давніх Персії, Ірану, арабських країн Близького Сходу,...
Національна металургійна академія україни iconВ. А. Потульницький, Національна академія оборони України Г. В. Потульницький
Стейніц (1836-1900) І багатолітній претендент на це звання Зігберт Тарраш (1863-1934). Перший з них заклав фундамент І вибудував...
Національна металургійна академія україни iconРобоча програма навчальної дисципліни
Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка
Національна металургійна академія україни iconМіністерство культури І туризму україни національна академія керівних кадрів культури І мистецтв історія української культури навчально-методичний комплекс
НакккіМ /уклад. А. В. Святненко; під ред проф. Путро О.І. – К. НакккіМ, 2011. – 96 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка