Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університетуДата конвертації08.04.2017
Розмір0,54 Mb.

ІРИНА ВАЛЯВКО

Інститут філософії НАН України Київ
УКРАЇНІКА В БАХМЕТЕВСЬКОМУ АРХІВІ КОЛУМБІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Починаючи пошук українських архівних фондів, до­слідники перш за все звертаються до українських архівів, або українських установ, при яких існують архівні колекції. Якщо, скажімо, розглядати з цієї точки зору Нью Йорк, то це, безу­мовно, перш за все колекції Наукового Товариства ім. Шев­ченка (НТШ) та Української Вільної Академії Наук у США (УВАН). Але не варто шукати україніку виключно в україн­ських архівах – слід звертати увагу й на інші колекції. У своїй статті я б хотіла коротко зупинитися на колекції Бахметевського архіву Колумбійського університету, в якій я працюва­ла, перебуваючи на стипендії ім. Фулбрайта в США.

Перш ніж розглянути фонди колекції, слід кілька слів сказати про постать засновника цього архіву – Б.О. Бахметева. Інженер-гідравлік за фахом, він був відомим вченим з міжнародним ім’ям і залишив по собі цілу школу. Проте Бахметев був не тільки інженером, а й визначним російським гро­мадським діячем. Саме тому Тимчасовий Уряд Керенського призначив його російським послом до Вашингтону. Багато що про особистість Бориса Бахметева говорить і той факт, що, незважаючи на те, що уряд О. Керенського був скинутий через 4 місяця після призначення його послом, саме російське посольство завдяки дипломатичним здібностям і авторитету Бахметева серед американців, мало повний дипломатичний статус аж до липня 1922 року (тобто майже 5 років) і остаточ­но припинило свою діяльність лише навесні 1924 р. В подаль­шому Бахметев був професором Колумбійського університе­ту. Саме тут за його ініціативи і постав архів російської імміграції, який після смерті Бахметева (1951 р.) було названо на його честь. Дійсно, Бахметевський архів, який входить до складу бібліотеки Колумбійського університету, спочатку був виключно російським архівом і досі найбільша колекція – ро­сійська. Але згодом цей архів почав приймати в свої фонди архівні матеріали інших слов’янських народів. Я не проводи­ла детального аналізу фондів Бахметевського архіву, але, на мій погляд, друга за кількістю архівів колекція після росій­ської – це українська. Я не можу детально проаналізувати всі українські фонди, що зберігаються в цій колекції: по-перше, такий огляд становитиме окреме серйозне дослідження, по-друге це не було моїм завданням під час праці в цьому архіві і тому я не переглядала всі колекції. Тому я буду говорити лише вибірково про ті колекції, з якими працювала. Кілька слів про умови зберігання документів: приміщення Бахметевського архіву Колумбійського університету зроблене за останнім сло­вом техніки – воно вогнестійке і в ньому зберігається постій­на температура та вогкість повітря, що добре консервує архівні матеріали, а гарне освітлення, спеціально оснащені столи та добризличливе ставлення персоналу робить роботу в цьому архіві вельми приємною.

Одна з найцікавіших українських колекцій - це архів­на колекція Юрія Володимировича Шевельова (1907 – 2002), який довгі роки, від 1954 до 1978 був професором слов’ян­ської філології Колумбійського університету. Це дуже цікаві і важливі для розуміння української культури матеріали. Од­нак слід зазначити, що ця колекція не є повною, бо частина матеріалів знаходиться в архіві УВАН. Переважно це матері­али, які стосуються Мистецького Українського Руху (1946 – 1949), головним теоретиком і "двигуном" якого був Шерех-Шевельов. Розподіл архіву продовжився і у 2002 році вже після смерті Юрія Володимировича: певна частина архіву, що за­лишалася у нього вдома, пішла до УВАН, а деякі матеріали потрапили до Бахметевського архіву для поповнення колекції Шевельова і з часом будуть виставлені для досліджень1.

Кожен, хто працював чи працюватиме в архіві Юрія Шевельова, неодмінно відчує велич цієї постаті і його роль в житті української діаспори. Сотні листів від українських ко­респондентів зберігаються в цьому фонді. Повний перелік їхніх прізвищ зайняв би декілька сторінок, тому я назову лише деяких з них (переважно тих, з ким Шевельов мав довготривале листування): Ю. Бойко-Блохин, М. Ветухів, Богдан і Любо­мир Винарі, О. Горбач, А. Гумецька, С. Гурко, Я. Рурський, О. Ізарський, О. Ісаченко, Ю. Лавриненко, Ю. Луцький, Г. Наконечна, М. Овчаренко, П. Одарченко, О. Оглоблин, О. Пріцак, Н. Полонська-Василенко, Я. Розумний, Б. Рубчак, Л. Ру­­­дницький, У. Самчук, Я. Славутич, Ю. Соловей, У. Старосольська, Д. Чижевський, І. Шевченко, В. Янів та інші. До нього писали у різних справах: обговорювали науково-літе­ратурні питання, просили поради, допомоги, рекомендації, надсилали свої твори для рецензії і т.д. Ще за часів МУРу Шерех-Шевельов здобув славу серйозного літературного кри­тика й арбітра літературних стандартів, і хоча пізніше, у 60-ті роки, він намагався відійти від літературно-критичної діяль­ності, до нього продовжували зверталися у цих питаннях. На підтвердження цього хочу навести невеликий уривок з листа Богдана Рубчака від 27 липня 1964: "Як Вам відомо, в Дет­ройті виходить неперіодичний журнал "Терем". Ним опікуєть­ся Ю. Тис (у спадку від покійного 3. Тарнавського), але він видає його у певному монографічному стилі – кожне число має бути присвячене окремій якійсь проблемі, і редактор чис­ла відповідно до даної проблеми "підбираний".

Наступне число має бути присвячене "молодій" літе­ратурі на еміграції, і редакцію його ніби передано мені...

Хоч Ви вже майже ніколи не висловлюєтесь на "біжучі" літературні теми, все таки я дуже хотів би заманити Вас в це число. Багато людей з "запертим віддихом" вже довгі роки чекає на Вашу думку про окремі прояви того літературного процесу, чи про нього як якусь цілість. Це в більшості випадків читачі – люди, що не знають Вас особисто, не мали приємності розмовляти з Вами про ці проблеми, і не чули Ваших додатніх чи від’ємних опіній. Вони, на жаль, думають, що Ваша мовчанка – ознака Вашого цілком негативного підходу до "молодих". Найгостріший закид, часто роблений мені в розмовах, це: "А чому про Вас ні слова не написав Шерех?" або ще простіше: "Про Вас Шерех не пише!" Своїм пером Ви здобули величезну силу, яка триває ще досі, і триватиме"2.

Однак таке беззастережне визнання мало й свої недо­ліки (які напевно дещо ускладнювали життя Юрія Володими­ровича): до нього постійно зверталося багато україно та ро­сійськомовних кореспондентів (часто зовсім незнайомі йому люди) з проханням перечитати їхні праці (прозу, вірші, поеми і, навіть, наукові статті) і дати аналіз їхніх робіт. Таких листів, починаючи від середини 50-х років, достатньо багато і не зна­ти, як він з тим давав раду.

Юрій Шевельов брав активну участь в українському громадському житті: довгі роки він був Президентом УВАН і за цей час ця установа здобула визнання не тільки серед різних верств української діаспори, але й в американському науко­вому середовищі. Дбав він і про організаційні справи: так під час його керування УВАН змогла придбати собі чудовий бу­динок, неподалік Колумбійського університету, де зараз і збе­рігаються її численні архівні і бібліотечні фонди. Шевельов був довголітнім редактором журналу "Сучасність" і підняв його на відповідний науково-літературний рівень, та головою журі премії Т. і О. Антоновичів. Він приймав участь в бага­тьох українських культурно-видавничих проектах і був орга­нізатором різних справ. Наприклад, у 80-х роках була створена на еміграції група "Друзі Харкова", до якої входили: Юрій Шевельов, Оксана Соловей, Марія Коць, Євген Федоренко, Левко Майстренко, Любов Дражевська та інші. Вони збирали різні матеріали про Харків, готували їх до видання. Пізніше, після отримання Україною незалежності, Товариство матері­ально підтримувало різні науково-культурні заходи у Харко­ві3. Вся ця широка діяльність знайшла своє відображення в його архівній колекції і насамперед в листуванні з представ­никами українського суспільства. Отже, дослідження духов­ного життя української діаспори в Америці у другій половині XX століття неможливе без дослідження архіву Шевельова.

Юрій Володимирович був визначним українським лінгвістом, вченим із світовим ім’ям і в його архівній колекції зберігаються листи відомих вчених та діячів мистецтва з усього світу. Серед його постійних кореспондентів: В. Вайнтрауб, М. Вольтнер, Є. Гедройц, М. Карпович, В. Кипарський, А. Мазон, В. Сечкарев, Е. Сіммонс, Б. Унбегаун, М. Фішбейн та інші. Отже його архів становить неабияку вартість не тільки для української, але також і для світової культури. На сьогодні вже відбулось часткове повернення Юрія Шевельова в неза­лежну Україну: принаймні в текстуальному плані на рівні його наукових праць. Але попереду ще осмислення його багато­гранної науково-літературної спадщини, складного життя науковця-емігранта і, головне, тієї ролі, що він відіграв в інте­лектуальному житті української діаспори. І тут ніяк не обій­тись без ґрунтовного аналізу його архівів, які ще чекають на своє ретельне дослідження.

Наступні два архіви, на які я б хотіла звернути увагу – це архів першого Президента УВАН в Америці, вченого-генетика і громадського діяча – Михайла Олексійовича Ветухова (1902 – 1959) та довголітньої співробітниці УВАН, її пре­сового референта, геолога за фахом і журналістки Любові Артемівни Дражевської (нар. у 1910 p.). Ці два архіви дають багато цікавого і нового з огляду на життя українських еміг­рантів у США та діяльність УВАН.

Колекція Михайла Ветухова складається з 47 коробок, до яких входять його праці, листування, чернетки робіт, ксе­рокопії праць різних вчених та багато іншого матеріалу. Що стосується листування, то серед його постійних кореспонден­тів переважно представники української спільноти: О. Архімович, В. Дорошенко, І. Кедрін-Рудницький, В. Кубійович, І. Лисяк-Рудницький, Ю. Луцький, А. Марголін, Б. Мартос, І. Мірчук, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, П. Феденко, Д. Чижевський, Ю. Шевельов, М. Шлемкевич, О. Шульгін, А. Яковлів та багато інших. Є у нього і кореспонденція з аме­риканськими та європейськими вченими (наприклад, Prof. William Ballis, Prof. Kohn, Prof. Y. K. Paik, багато листів від професора F. Mosely та іншіх вчених).

Коробка № 10 містить копії та оригінали деяких листів самого Ветухова до різних осіб. Листів досить багато. Я на­зву призвища лише деяких з кореспондентів, до яких писав Ветухів у різних справах: Л. Биковський, Г. Вернадський, Р.Я. Винниченко, проф. Вілчинський, О. Грановський, Г. Довженко, Д. Зайцев, О. Зінкевич, Б. Іваницький, В. Кубійович, о. В. Кузів, П. Курінний, І. Лисяк-Рудницький, А. та М. Лівицькі, Ю. Луцький, А. Д. і Л. А. Марголіни, Б. Мартос, І. Мірчук, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, О. Семененко, Геть­ман П. Скоропадський, Р. Смаль-Стоцький, С. Тимошенко, К. та Я. Туркало, Панас та Богдан Феденки, Д. Чижевський, М. Чубатий, М. Шлемкевич, О. Шульгін, А. Яковлів. На­явність цих листів полегшує дослідження спадщини М. Ветухова, оскільки, спираючись на цей матеріал, іноді можна про­стежити в цілому виникнення, розвиток та розв’язання про­блем, які вирішував Михайло Олексійович як Президент УВАН, і таким чином відтворити невеличкий шматочок істо­рії життя наших співвітчизників на чужині. Але це можна зро­бити лише в окремих випадках, бо повністю всіх листів Ветухова в архіві немає, їх треба шукати в архівних колекціях його кореспондентів.

Архів Михайла Ветухова, так само як і архів Юрія Шевельова, поділений на дві частини: одна частина зберігаєть­ся в Бахметевському архіві, а друга в УВАН, оскільки обидва вчених були в свій час Президентами цієї установи і зробили значний вклад в її становлення та розвиток4. Отже цілком за­кономірно, що переважна більшість матеріалу обох колекцій М. Ветухова стосується діяльності УВАН в Америці на по­чатку 50-х років. Цей архів, безумовно, достатньо цікавий і з історичної точки зору, бо дає нам можливість подивитися з середини на відбудову та існування Української Академії на чужині.

Цікава з цієї точки зору і інша колекція – архів пані Дражевської – постійного співробітника УВАН від початку її заснування в Америці і до 90-х років. Любов Дражевська, яка на сьогодні має вже 96 років і живе в Нью Йорку, віддала ба­гато сил і праці Академії: працювала у цій установі безперер­вно як пресовий референт (написала безліч статей українською та англійською мовою щодо діяльності УВАН, за що отрима­ла неофіційний титул "літописця УВАН); була асистентом редактора англомовних "Анналів"; співредактором кількох видань Академії (двотомника "Симон Петлюра. Статті, листи, документи", "Леся Українка. Хронологія життя і твор­чості" та інших); одним з редакторів "Новин Академії" (від 1981 p.); від 1979 року була членом управи Академії. Крім того пані Дражевська була активним учасником громадського життя української спільноти: брала участь в науково-публі­цистичних заходах громади, дописувала до різних українських часописів та газет (її навіть називали "літописцем нашої доби"), писала радіоскрипти для українського відділу Радіо-Свободи, була членом управи Українського Музею, певний час очолювала комісію Преси і Публікації і т.і. Вся ця кипуча діяльність відбилася на матеріалах її колекції. Архів п. Дра­жевської також має дві частини: перша зберігається в Бахме­тевському архіві, а друга поки що вдома. Перша частина містить: листування п. Дражевської, копії або вирізки її ста­тей, чернетки, різноманітні газетні та журнальні вирізки, матеріали щодо різних українських діячів тощо. Серед її ко­респондентів (з двох частин архіву): М. Антонович, С. Білокінь, Я. Білинський, М. Ветухів, М. Воско­бійник, Я. Гординський, І. Замша, Ф. Мозли, проф. Коропецький, П. Одар­ченко, Д. Чижевський, Ю. Шевельов та інші (переважно це ділове листування). Цікаву і більш душевну сторінку цього розділу становить листування Любові Артемівни з непересіч­ною українською жінкою, маляркою Аллою Гербурт-Йогансен, яка була дружиною двох видатних діячів української куль­тури: поета Майкла Йогансена та пізніше маляра Михайла Бойчука; обидва були репресовані і загинули у 30-х роках. їй вдалося емігрувати і вона прожила достатньо тяжке життя в Німеччині, виховуючи двох дітей. Жінки мали між собою теплі дружні стосунки протягом багатьох років і ці листи станов­лять цілу повість життя двох достатньо сильних українських жінок на чужині. Біль від втрат близьких переслідувала їх ціле життя. В листі від 26.11.71 Алла Гербурт писала: "25.11.71 рівно 35 років як заарештували у Києві Михайла Бойчука. Неймовірно те, що було і не віриться, що ми ще живемо. Що ми йде можемо жити з такою отрутою"5.

Любов Дражевська також мала гірки спомини: її бать­ка A.M. Дражевського кілька разів заарештовували як активного діяча українсь­кого кооперативного руху, і в 1939 р. він помер від висипного тифу у концтаборі. А її двічі виключали з Харківського Інституту Народньої Освіти як "дочку контр­революціонера": спочатку з літературного факультету, а потім з геологічного. Проте Л. Дражевська працювала як геолог ще до війни, а після вже в Америці закінчила свою геологічну освіту, отримавши ступінь магістра в Колумбійському універ­ситеті (1958) і в подальшому понад 15 років була куратором Патерсонського Музею в Нью Джерсі.

Друга частина архіву, яка поки що зберігається в неї вдома, також містить багато важливих документів: листування; матеріали, пов’язані з історією УВАН; статті п. Дражевсь­кої; різні цікаві газетні вирізки; матеріали, що стосуються ро­дини митців Холодних та українського скульптора Андрія Дарагана (автора пам’ятника Т. Шевченку у Вінніпезі (1961)) тощо. Матеріал, пов’язаний з історією УВАН, розподіляєть­ся на такі підрозділи:

1. Історія УВАН (від 50-х р. до сучасності): в окремих папках подані різні інформаційні документи про науково-публіцистичну діяльність УВАН в різні роки.

2. Різні матеріали: статті Л. Дражевської щодо діяльності УВАН та репортажі про наукові конференції; організація УВАН (проекти заснування); групи УВАН у США поза Нью-Йорком; УВАН-НТШ (пропозиції про об’єднання та інформація про спільні конференції); радянська преса про УВАН; матеріали про літні семінари УВАН; УВАН в Канаді та Європі і т.і.

3. Матеріали про різних діячів УВАН та листування Л. Дражевської з ними, а також листування з бібліотекою С. Петлюри в Парижі та редакцією газети "Свобода".

4. Різне: матеріали щодо фінансів УВАН; "Новини з Академії" за різні роки; Бюлетені УВАН (є й перші числа) та інше6.

Але перлиною архіву Л. Дражевської, на мою думку, є її щоденники. Справа в тому, що Любов Артемівна вже довгі роки веде щоденники і робить записи кожного дня, не зважа­ючи на стан свого здоров’я. Ці щоденники7 – є унікальним автобіографічним матеріалом, який дає нам уяву про життя української іммігрантки з усіма його складнощами і радоща­ми. Цікаві вони й тим, що писала їх свідома українка з актив­ною громадською позицією, якій прийшлося виборювати своє місце в американському світі і яка з гідністю пройшла свій шлях. Крім виключно автобіографічного, щоденники містять важливий матеріал про різні події в житті Академії та і вза­галі української діаспори. Враховуючи широке коло зацікав­лень Любові Артемівни, я би їх навіть назвала "невеликим літописом" життя українського спільноти в Нью Йорку. Спо­діваюсь, що в подальшому вони будуть в повній мірі оцінені дослідниками і знайдуть широко використання в багатьох працях.

Ми часто звертаємо увагу і досліджуємо архіви лише видатних представників тієї чи іншої культури, залишаючи поза увагою рядових співробітників, завдяки праці яких в більшій мірі створювались та існували всі ці установи. Вва­жаю такий підхід невірним, бо роль цих людей у відтворенні української культури на еміграції дуже велика. Отже я ще раз би хотіла звернути увагу всіх дослідників на необхідність ана­лізу архівів не тільки видатних особистостей, а й менш відо­мих представників української діаспори. Не дарма представ­ники відомої французької школи Анналів (Ля Гофф, Февр, Бурдье та інші) звертали увагу на пересічних громадян дос­ліджуваної ними епохи і завдяки реконструкції їхнього побу­ту і культурного середовища аналізували складні культуро­логічні явища. Думаю нам також треба більше уваги приділя­ти мікроісторії і цінну допомогу в цьому можуть надати архі­ви (і особливо щоденники) менш титулованих українських діячів.

Важливим і на сьогодні ще малодослідженим є архів Володимира Винниченка (1880 – 1951), що є власністю УВАН і зберігається в Бахметевському архіві. У 50-х цей архів привіз із Франції Григорій Костюк, який, разом з п. Оксаною Радиш та іншими співробітниками УВАН, займався його опрацю­ванням. Матеріали архіву В. Винниченка, що також містять і особисті документи та листи його дружини Розалії Яківни Винниченко, складається із 140 коробок. За характером до­кументи розподілено на IX основних груп (кожна з яких має відповідні підгрупи):

І.  Щоденники і нотатки Володимира Винниченка та Розалії Винниченко.

1. Щоденники В. Винниченка.

2. Різні нотатки В. Винниченка.

3. Щоденники і нотатки Р. Винниченко.

II. Листування

1. Листи до В. Винниченка.

2. Листи (копії) від В. К. Винниченка.

3. Листи до Р. Винниченко та від неї.

4. Листування В. Винниченка з Р. Винниченко.

5. Різні чужі листи, що зберігалися в родині.

6. Різні порожні конверти.

III. Публіцистичні твори (статті, брошури, промови, декларації, програмові документи, відкриті листи, політичні заяви, спростування, чернетки тощо)

1. Друковані.

2. Недруковані (рукописи, машинописи, чернетки).

3. Різні політичні документи інших авторів.

IV. Рукописи та машинописи літературних та філософсько-соціоло­гічних творів В. Винниченка

1. Друковані твори.

2. Недруковані твори.

3. Різні матеріали (проекти, проспекти, чернетки, уривки для вставок та інше). Окремо папери щодо "конкордизму".

V. Фотографії та фільмові стрічки.

VI. Газети, різноманітні матеріали, що їх зберігав у себе В. Винниченко.

1. Різні газетні та журнальні вирізки.

2. Газети.

3. Чужі рукописи.

VII. Друковані твори.

1. Твори В. Винниченка (за роками видання і видав­ництвами) і критична література про В. В.
2. Твори інших українських авторів.

3. Періодика різних часів (журнали, збірники).

4. Книжки чужими мовами.

VIII. Різне

1. Біографічні та бібліографічні матеріали та особисті документи.

2. Матеріали про переклади на чужі мови творів В.К.В. Вистави п’єс на різних європейських сценах та в кіно (рецензії, афіші, реклами, репродукції, листи до видавництва).

3. Нотатки В.К. та Р.Я. Винниченків, візитівки, лікарські рецепти. Листування В. К. Винниченка в питаннях психології тощо.

4. Документи і листи, зв’язані з купівлею хати та іншими господарськими справами (рахунки, квитанції, чеки).

5. Різне (не персональне): квитки, об’яви та т. і.

6. Різне (персональне): запрошення, записи від різних осіб, анкети та т. і.

7. Матеріали і книги про образотворче мистецтво.

8. Не з’ясовані матеріали.

IX. Матеріали про життя та діяльність В. Винниченка, що їх здали на збереження до архіву різні особи вже після смерті В.К. та Р.Я. Винниченків

1. Листи, вирізки з газет, відозви, некрологи і т. і.

2. Книжки, збірники з різними матеріалами Винниченка або про Винниченка.

Частина архіву достатньо добре впорядкована є і кар­тотека кореспондентів, яку складала переважно п. Радиш, але певні розділи потребують доопрацювання та приведення всьо­го архіву у відповідність із сучасними вимогами. До негатив­них моментів попереднього впорядкування архіву слід відне­сти: відсутність детального опису архівної колекції (існує лише загальний) та нумерації коробок, що дуже утруднює роботу з архівом та видачу матеріалів; відсутність нумерації листів кореспондентів В. Винниченка та його власних і чіткого виз­начення їхньої кількості, що може в подальшому привести до втрати деяких листів з його колекції; достатньо велику кількість неідентифікованих листів, які слід по можливості розіб­рати; невідповідне стандартам зберігання певної частини ма­теріалів архіву – документи повинні зберігатися в папках з безкислотного паперу, без використання залізних матеріалів (скріпок, зажимів і т.і.). Отже, на мою думку, архів потребує подальшого опрацювання, каталогізації та детального дослід­ження.

Щодо самих матеріалів архіву, то вони достатньо цікаві і різноманітні. Більшість з них маловідомі або зовсім не відомі в Україні8. Серед матеріалів архіву є недруковані твори письменника, його чернетки, кілька варіантів перероб­леного тексту праць, уривки для вставок - все це дає можли­вість побувати в "творчій лабораторії" митця і, так би мови­ти, простежити хід його думок. Отже, архів В. Винниченка є чудовою базою для дослідження його літературно-публіцис­тичної спадщини та громадської діяльності. Крім того, на відміну від багатьох інших архівів, в яких зберігаються лише листи кореспондентів та вибіркові копії листів самого госпо­даря (іноді листи господаря взагалі відсутні), в колекції В. Винниченка збережені майже всі його листи до всіх кореспон­дентів. Цікавим фактом є й те, що переважна більшість цих листів (головно, це другий і третій екземпляри машинопису, тобто копії) мають оригінальний підпис Винниченка. Отже, дослідникам спадщини письменника не треба буде робити важку і кропітку роботу по відшукуванню його листів в архі­вах кореспондентів, розташованих в різних країнах. Вони змо­жуть майже в повному обсязі дослідити спадщину В. Винни­ченка, користуючись лише його архівом. А листування Воло­димира Кириловича є важливою і дуже цікавою складовою його архіву. Серед його кореспондентів діячі культури, пись­менники, поети, громадські діячі, партійні та державні керів­ники різних рівнів: І. Багряний, І. Борщак, С. Волін, Н. Григориїв, Д. Гуменна, Ф. Дан, К. Данилевський, Г. Довженко, С. Драгоманов, Ю. Лаври­ненко, І. Костецький, Т. Осьмачка, В. Симович, М. Скрипник, В. Чапленко, Є. Чикаленко, М. Шаповал та багато інших9.

Діяльність Володимира Винниченка як політичного діяча і письменника можна оцінювати по різному. Але його архів безперечно становить велику цінність для української культури і з огляду на його провідну роль в українському уряді (член та заступник голови Центральної Ради і перший голова її Генерального Секретаріату, голова Директорії (11.1918 – 02.1919), лідер УСДРП) і з огляду на те, що його літературна діяльність позначилась на творчості багатьох українських письменників 20-х років. Цей архів є по суті унікальним яви­щем нашої культури, оскільки залишилось лише поодиноке число архівів видатних діячів УНР, тоді як більшість з них була знищена за радянських часів або загинули на чужині в еміграції.

Згідно останній волі Володимира Винниченка його архів має бути повернений в Україну після отримання нею незалежності й утворення демократичної держави. У 1958 році згідно із заповітом дружини Винниченко Розалії Яківни вся літературно-мистецька спадщина її чоловіка перейшла у роз­порядження УВАН у США. Михайло Ветухів, тодішній Пре­зидент УВАН, так коментував цю подію у листі до генерала О.І. Удовиченка, що мешкав в Парижі: "...Ви певно знаєте, що ми перевезли архів Винниченка до архіву Колюмбійсько-го Університету, з яким складено умову, що цей архів зберіга­тиметься там до того часу, коли буде утворена українська не­залежна демократична держава, тоді цей архів буде безплат­но переданий до Академії Наук у Києві. Санкціонувати це мають спільно Президент Колюмбійського Університету і Президент УВАН у США. До того часу архів буде викорис­товуватися лише за дозволом УВАН у США"10.

Разом з архівом була передана і велика малярська ко­лекція В. Винниченка, яка зберігалася в Музеї-Архіві УВАН. У 1997 р. УВАН у США та Інститут літератури ім. Т. Г. Шев­ченка НАН України створили спільний Комітет по підготовці процесу передачі архіву В. Винниченка в Україну. Комітет прийняв рішення про передачу картин як першого етапу в процесі повернення спадщини Винниченка на Батьківщину. Акт передачі малярської спадщини відбувся 8 травня 2000 року в будинку посольства України у США в присутності праців­ників посольства та представників української діаспори. Цей Акт підписали від УВАН: Президент цієї установи Олекса Біланюк та голова Винниченківської Комісії Григорій Костюк; з боку Української держави: прем’єр-міністр Віктор Ющенко та голова Державної служби контролю за переміщен­ням культурних цінностей через державний кордон Олександр Федорук. Малярська спадщина Володимира Кириловича у кількості 89 одиниць зберігається у Відділі рукописів Інсти­туту літератури НАНУ відповідно до вимог зберігання творів мистецтва. Наступним етапом має бути передача в Україну всієї архівної колекції В. Винниченка11.

Крім вищезгаданих архівів в Бахметевській колекції знаходяться архіви поетів "Нью Йоркської групи", архіви родини Тарнавських, архів Юрія Лавриненка та багато різних цікавих архівів діячів української діаспори, які ще чекають на своє ґрунтовне дослідження та аналіз.

ДОДАТОК

Перебуваючи за програмою ім. Фулбрайта в Америці у 2002 р., за дорученням Української Вільної Академії Наук у США я опрацювала Серію П-2 архівної колекції В.К. Винни­ченка, тобто листи самого Володимира Кириловича до різних осіб і склала алфавітний каталог кореспондентів, до яких він писав. Враховуючи той факт, що колекція зберігається в Бах-метевському архіві Колумбійського університету, каталог було складено за англійським алфавітом і прізвища кореспон­дентів спершу подаються англійською мовою, а потім в дуж­ках подається слов’янській відповідник, якщо він є. Переклад прізвищ було зроблено за принципами, розробленими Ваши­нгтонською бібліотекою Конгресу США.Я також подавала нижче в дужках кількість листів та їхнє датування, якщо воно було зазначено. Датування подане за європейською, а не аме­риканською традицією, тобто число-місяць-рік.

Я б хотіла подякувати п. Мирославі Знаєнко, яка була моїм куратором в роботі над архівом та п. Оксані Радиш за їхнє завжди доброзичливе ставлення і допомогу в праці, а та­кож зазначити, що цей каталог друкується вперше з дозволу УВАН у США.
Архів Володимира Кириловича Винниченка

Місце знаходження: Бахметевський архів Колумбійського

університету (США, м. Нью-Йорк)

Серія П-2
Листи Володимира Винниченка до різних осіб

Серія ІІ-2


А

Abramovych, R. (Абрамович Р.) (4 letters: J 5.XII.47, 30.XII.47, 01.IV.48, 22.V.48); Alekseev (Алексеев) (2 letters: 11.IX.37, 05.XI.38); Altman, Georges (1 letter 06.11.51).
В

Babiilvan Oleksiievych (Бабій Іван Олексійович) (1 letter 16.VI.50); Bahrianyi, Ivan (Багряний Іван) (5 letters: 21.1.48, 01.VII.50, 20.X.50, 07.XI.50, 27.XII.50); Beresniak (2 letters: 12.XII.50, 05.11.51); Benenu, E. (Бенену E.) (1 letter 25.IX.37); Benzion, H. (2 letters: 24.111.47, 02.IV.47); Birinskii, G. (Бірінський Г.) (1 letter without date); Boikiv, О. (Бойків О.) (2 letters: 13.1 V.40, IV.40); Boiko, S. andBoiko, I. (Бойки С. та I.) (3 letters: 02.XII.47, 02.11.48, 01.IV.48); Bogomolov A.E. (Богомолов А.Е.) (2 letters: 04.VIII.45, 09.X.45); Bereshchenko D. (Берещенко Д.) (1 letter 12.VI.50); Bisskyi (Бісський) (1 letter 01.VIII.50); Blium (Блюм) (4 letters 23.V.35, 3 without date); Borshchakllia Konstantynovych (Борщак Ілля Костянтинович) (11 letters: 17.111.48, 01.IV.48, 08.IV.48,06.V.48, 12.V.48, 07.IV.48, 03.VII.48, 07.11.51, 04.IX.50, 17.1.51, without date).
С

Chykalenko Ievhen (Чикаленко Євген) (3 letters: 13.XII.19, 12.XII.1923, 21.VI.29); Charynnykiv H. and Charynnykiv V. (Чаринників Г. та В.) (1 letter 10.V.48); Chemeris I. (Чемеріс I.) (2 letters: 27.X.50, 19.11.51); Chernetskyi А. (Чернецький А.) (1 letter 19.11.51); CherinHanna (Черінь Г.) (1 letter 19.11.48); Chaplenko VasylKyrylovych (Чапленко Василь Кирилович) (9 letters: 16.XII.47, 12.1.48, 02.11.48, 10.V.48, 22.V.48, 12.VII.48, 06.VIII.48, 12.VI.50, 12.VII.50).
D

Daliadie Eduard (Далядьє Едуард – голова Ради Міні­стрів Французької Республіки) (1 letter: 11.XI.39); Dan F. (Дан Ф.) (2 letters: 13.V.35, 18.V.38); Danylevskyi К. (Данилевський К.) (2 letters: 10.XI.48, 05.I.50, 14.ІV.50); Danyshchuk (Данищук) (2 letters: 11.XI.37, 28.1.38); Danylenko Kostiantyn Vasylovych (Даниленко Костянтин Васильович) (1 letter 06.VIII.50); Davydenko V. (Давиденко В.) (1 letter 06.V.48); Dervis (Дервіс) (1 letter 04.IV.36); Diachun I.V. (Дячун І.В.) (1 letter 31.VII.47); Drahomaniv Svitozar Mykhailovych (Драгоманов Світозар Ми­хайлович) (4 letters: 02.II.48, 24.II.48, 23.III.48, 24.IV.48); Dorofiiev (Дорофієв) (1 letter 08.II.33); Dovzhenko Hryhorii Danylovych (Довженко Григорій Данилович) (35 letters: 14.II.40, 11.III.40, 08.XII.41, 25.II.45, 11.IV.45, 30.IV.45, 04.VIII.45, 26.VIII.45, 29.VIII.45, 06.XI.45, 15.IX.45, 20.XI.45, 19.II.46, 16.III.46, 18.VIII.47, 20.IX.48, 07.1.49, 26.1.49, 05.11.49, 21.11.49, 22.11.49, 19.1V.49, 30.XI.49, 06.XII.49, 26.XII.49, 23.11.50, 28.IV.50, 23.VI.50, 24.VII.50, 04.IX.50, 18.X.50, 17.XI.50, 27.XII.50, 13.1.51 2 without date); Dunaievskyi Borys Polikarpovych and Dunaievska Ievheniia Mykolaivna (Дунаєвські Борис Полікарпович та Євгенія Ми­колаївна) (30 letters: 15.VII.48, 20.VII.48, 08.IV.48, 7.VIII.48, 26.VII.48, 21.VIII.48, 31.VIII.48, 09.ІХ.48, 18.ІХ.48, 15.Х.48, 19.Х.48, 9.ХІ.48, 25.ХІ.48, 28.ХІ.48, 11.ХІІ.48, 22.ХП.48, 08.11.49, 05.V.49, 08.VI.49, 16.VI.49, 29.VI.49, 07.ХІ.49, 25.Ш.50, 08.IV.50, 08.V.50, 16.VI.50, 04.VII.50, 08.VIII.50, 19.ХІ.50, 18.I.51); Derzhavne Vydavnytstvo "Ukraina" (Державне видавництво "Україна") (З letters: 20.1.27, 04.VII.27, 06.ІХ.28); Dyvnych Iurii (Lavrunenko Iurii) (Дивнич Юрій – псевдонім Юрія Лавриненка) (1 letter 30.Vni.50); Dyrektoru Knyharni Tovarystva im. Shevchenka (Дирек­тору Книгарні Товариства ім. Шевченка) (1 letter 23.V.33).
E

Europa Verlag (1 letter 24.II.50).
F

Forostivskyi Leontii Ivanovych (Форостівський Леонтій Іванович) (1 letter 30.XI.48); Fedorchuk Ekaterina Alefaeevna (Фе-дорчук Катерина Олексіївна) (1 letter 28.XI.49); Ferens St. (Фе-ренс Ст.) (1 letter 03.X.37); Frantsuzka Sotsialistychna partiia (французька Соціалістична партія); Floruk О. (Флорук О.) (1 letter 17.IV.50).
G

Gruzinskii obshchestvennyi Komitet (Грузинский обще­ственный Комитет) (1 letter without date); Gogoberidze Levan Davydovich (Гогоберидзе Леван Давидович) (1 letter 09.III.27).
H

Hachette Librairie (1 letter 09.VIII.50); Hasenko H. (Гасен-коГ.) (1 letter IV.26); "Hromada"("Громада") (1 letter 15.XII.48); Hrushevskyi Mykhailo Serhiievych (Грушевський Михайло Сер­гійович) (1 letter 06.XI.28); Hrytsyshyn P. and Paliichuk V. (Грицишин П. та Палійчук В.) (1 letter 04. VII.40); Hlushchenko (Глущенко) (1 lettter 19.VII.35); Holiian R.F. (Голіян Р.Ф.) (5 letters: 28.VII.50, 23.VIII.50, 08.ІХ.50, 07.ХІ.50, 14.ХІ.50); Haiti (Галій) (1 letter 10.V.36); Holub V. (Голуб В.) (2 letters: 05.XI.38, 26.1.51); Holubnychyi V. (Голубничий В.) (20 letters: 28.11.48, 23.111.48, 08.VII.48, 21.VIII.48, 15.IX.48, 21.X.48, 09.XI.48, 25.XI.48, 14.IV.49, 08.VII.49, 08.VIII.49, 29.IX.49, 02.XI.49, 09.XI.49, 22.11.49, 26.XII.49, 20.IV.50, 08.VIII.50, 24.VIII.50, without date); Hryhoryiv Nykyfor Iakovych (Григориїв Никифор Якович) (95 letters: 22.X.25, 10.V.35, 14.V.35, 28.V.35, 12.VIII.35, 07.XII.35, 02.I.36, 13.I.36, 04.II.36, 10.II.36, 16.II.36, 19.III.36, 04.IV.36, 24.IV.36, 18.V.36, 25.V.36, 18.VII36, 25.VII.36, 21.VIII.36, 08.IX.36, 11.IX.36, 01.X.36, 19.X.36, 03.XI.36, 05.XII.36, 11.XII.36, 20.XII.36, 26.1.37, 15.111.37, 28.III.37, 02.V.37, 14.V.37, 22.VI.37, 05.VII.37, 17.VII.37, 27.VII.37, 07.IX.37, 23.IX.37, X.37, 06.XII.37, 16.XII.37, 26.XII.37, 15.I.38, 20.I.38, 05.II.38, 13.II.38, 07.III.38, 28.III.38, 21.IV.38, 22.IV.38, 28.IV.38, 02.V.38, 17.VI.38, 04.VII.38,16.VII.38, 12.VIII.38, 17.VIII.38, 09.IX.38, 23.IX.38, 07.I.39, 23.III.39, 17.IV.39, 12.V.39, 27.VI.39, 20.VII.39, 12.II.40, 05.III.40, 11.III.40, 30.VIII.40, 05.IV.40, 15.IV.40, 19.IV.40, 21.IV.40, 05.V.40, 25.V.40, 19.VI.40, 15.VIII.40, 02.IX.40, 20.X.40, 13.1.41, 17.1.41, 10.V.41, 13.XI.46, 26.XI.46, 12.11.47, 24.VIII.49, 09.11.50, 18.VIII.50, O8.X.5O, 17.X.50, 30.X.50, 08.XI.50,17.XI.50, 09.XII.50, without date); see also Shavala M. and Hryhoryiv N. Hryhoryiv N. and Shapoval M. (Григориев Н. та Ша-повал M.) (4 letters: 10.VII.25, 13.IX.25, 02.Х.25, without date); Shapoval M.; HumennaDokiia (Гуменна Докія) (9 letters: 07.VI.48, 16.IV.49, VIII.49, 01.IX.49, 29.IX.49, 18.X.49, 28.XII.49, 2 without date).
I

Iurkevych Mariia Pavlivna (Юркевич Марія Павлівна) (2 letters: 30.XII.47, 14.11.48); Iakovlev (Яковлев) (1 letter 28.111.37).
К

KalA. (Кал А.) (1 letter 26.1.48); Kedrovskyi (Кедровський) (1 letter 30.V.33); KistAndrii Fedorovych (Кість Андрій Федорович) (2 letters: 05.11.49, 18.VIII.49); Krushelnytska L. (Крушельницька Л.) (2 letters: 17.?.45, 14/VIII.45); Krychevskyi (Кричевський) (3 letters: 25.I.39, 10.II.39, 16.II.39); Korostetskyi І. (Коростецький I.) (1 letter 29.11.48); Korsh (Kopiu) (1 letter 11.XII.39); Korshnivskyi А. (Коршнівський А.) (4 letters: 27.X.33, 16.XII.37, 27.IV.40, 30.I.41); Komitet Ukrainskoho Natsionalno-Patriotychnoho Obiednannia zakordonom (Комітет Українського Національно-Патріотичного об’єднання закордоном) (1 letter without date); Kobzei (Кобзей) (5 letters: 03.IX.37, 06.X.37, 31.III.38,17.VI.38,15.II.39); Kosenko (Косенко) (1 letter 30.IV.45); KoshelivetsIvan (Кошелівець Іван) (2 letters: 29.IV.49,26.XII.49); Kostetskyi Ihor Viacheslavovych (Костецький Ігор В’ячеславович) (6 letters: 01.X.48, 29.ХІ.49,01.11.50, 11.III.50, 01.V.50, 18.Х.50); Kostenko Valentyn Hryhorovych (Костенко Валентин Григорович) (4 letters: 14.VIII.48, 19.IV.49, 01.VIII.50, 13.I.51); Kovzhun (Ковжун) (2 letters: 08.II.33, 02.II.34); Kalynovs’kyi A. (Калиновський A.) (4 letters: 14.IV.48, 7.VII.48,03. VIII.48, without date); Kurylenko О. (Куриленко О.) (1 letter 08.IX.50); Kushliak (Кушляк) (2 letters: 20.XII.36, 02.1.37); Kuz’menkova (Кузьмен­кова) (1 letter 22.IV.35).
M

Maistrenko Ivan Vasylovych (Майстренко Іван Васильо­вич) (27 letters: 07.I.48, 21.I.48, 26.I.48, 11.II.48, 13.II.48, 2.III.48, 18.III.48, 23.III.48 (а), 23.III.48 (b), 10.IV.48, 28.IV.48, 12.V.48, 14.V.48, 04.VI.48, 24.VI.48, 12.VIII.48, 04.VIII.48, 18.VIII.48, 30.VIII.48, 18.I.50, 19.IX.50, 18.X.50, 07.XII.50, 12.XII.50, 20.XII.50, 21.XII.50, 02.I.51); Mateika А. (Матейка A.) (1 letter 15.II.40); Martyniuk S. (Мартинюк С.) (2 letters: 23.II.46, 08.III.46); Manyla I. (Манила I.) (1 letter 26.I.48); Martunets’І. (Марганець I.) (1 letter 29.XI.50); Mikhnovskyi V. (Міхновський В.) (1 letter 05.VII.48); Monsieur le Controleur de Ministere de Finances (1 letter 28. VI.50); Movchan Iulian Hryhorovych (Мовчан Юліан Григоро­вич) (11 letters: 15. VII.48, 18.VIII.48, 30.XI.48, 28.XII.49,16.II.50, 12.VI.50, 08.VII.50, 05.VIII.50, 18.X.50, 20.11.51, 13.XI.51); Moskalenko А. (Москаленко А.) (2 letters: 07.06.48, 30.II.48); Muntian Ivan (Мунтян Іван) (3 letters: 20.IX.45, 24.XII.45, 16.IV.46).
Серія II-2 В
L

Labun М. (Лабун М.) (1 letter 12.V.39); Lasserre Georges (1 letter 22.XII.49); Levytskyi Borys (Левицький Борис) (1 letter 12.II.48); Mss Liarosh (Г-жа Лярош) (1 letter 28.08.28); Lobai (Ло-бай) (2 letters: 28.XII.36, 11.I.39); Lysenko Nataliia Iurievna and Lysenko Pavlo Denysovych (Лисенки Наталія Юр’євна та Павло Денисович) (10 letters: 05.I.50, 16.II.50, 17.IV.50, 05.VII.50, 01.VIII.50, 20.VIII.50, 24.VIII.50, 18.Х.50, 14.ХІ.50, 15.I.51); Lychkivskii (Личківський) (2 letters: 15.VI.34, 14.VII.34).
N

Naukove Tovarystvo imeni Shevchenka и Lvovi (Наукове Товариство імені Шевченка у Львові) (1 letter 23.V.33);

Nytchenko Dmytro Vasylovych (Нитченко Дмитро Васильович) (6 letters: 14.11.48, 10.V.48, 04.VI.48, 24.VI.48, 31.VIII.48, 01.X.48); Nitefar-Sadovski (Нітефар-Садовські) (1 letter 10.VI.1950).
О

Osmachka TodosStepanovych (Осьмачка Тодось Степа­нович) (4 letters: 02.XI.48, 11.X.48, 25.XII.48, 20.VI.50); Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv (Організація Україн­ських Націоналістів) (1 letter 11.X.49); Orenshtaine (Оренштайне) (1 letter 09.VIII.24); Otar (Отар) (1 letter 04.VIII.45).
P

Peren Sesil(Перен Сесіль) (5 letters: 19. VII.50, 29.VIII.50, 01.VIII.50, 16.VIII.50, 27.XII.50); Petrenko P. (Петренко П.) (І letter 02.11.48); Perepelytsia (Перепелиця) (2 letters 16.III.31, XI.31); Pigido F. (Пігідо Ф.) (1 letter 23.VIII.50); Predsedateliu Soiuza Sovetskikh Patriotov (Председателю Союза Советских Патриотов) (1 letter 03.X.45); Pisniachevskii Dmytro Kostiantyno-vich (Піснячевський Дмитро Костянтинович) (12 letters: 25.IV.46, 04.V.46, 21.V.46, 15.V.46, 04.VI.46, 20.VI.46, 28.VI.46, 17.VII.46, 23.VII.46, 08.VIII.46, 21.VIII.46, 18.IX.46); Polotskyi Oleksandr Arkadiievych (Полоцький Олександр Аркадійович) (11 letters: 14.IV.27, 27.IV.27, 15.VII.27, 09.1.28, 11.IV.28, 20.VI.28, 17.VII.28,08. VIII.28,3 without date); (1 letter from Voitsekhivskyi to Polotskyi 01.IV.27); Puhats Iuliia Lazarevna (Пугац Юлия Ла­заревна) (4 letters: 11.VI.36, I0.XI.36, 04.1.38, 08.1.38);
R

Redaktsiia "Vpered" (Редакція "Вперед") (1 letter 30.XII.39); Redaktsiia "Novoho chasu" (До редакції "Нового часу") (1 letter 28.I.38); Redaktsii "Komunista" (Редакція "Кому­ніста"), Redaktsiia "Narodna Volia" (Редакція "Народна Воля") (6 letters: 22.VI.35, 26.IV.37, 26.XII.37, 18.X.39, 17.V.46, 23.I.48, 02.I.51); Redaktsiia "Biuletenia oppozytsyi" (Редакція "Бюлетеня опозиції) (1 letter 23.V.35); Redaktsiia hazety "Pratsia" (Редакція газети "Праця") (7 letters: 02.X.33, 10.II.34, 26.II.34, 28.II.34, 03.III.34, 17.III.34, 24.IV.34); Redaction des "Cahiers Socialistes" (1 letter without date); Rehles Marianne, (1 letter 27.XII.50); Romanshin E. (Романшин E.) (1 letter 15.III.46); Rozhin Ivan Fedorovich (Розгін Іван Федорович) (2 letters: 07.II.48, 25.V.50); Rohivskyi Я. (Рогівський Г.) (1 letter 01.10.48); Rubysov Iurii Oleksiievych (Рубисов Юрій Олексієвич) (20 letters: 19.IV.49, 13.V.49, 06.X.49, 17.X.49, 20.X.49, 25.X.49, 19.XI.49, 07.XII.49, 18.XII.49, 31.I.50, 16.II.50, O8.IV.50, 05.VII.50, 06.VII.50, 05.X.50, 01.IX.50, 30.IX.50, 12.X.50, 10.XII.50, 29.11.51); Rudichev І. (Рудічев I.) (1 letter 12.11.40); Rudnytskyi M. (Рудницький, M.) (3 letters: 18.IV.35, 20.11.36, 27.VII.36).
S (FI, F2)

Sadovskyi M. (Садовський M.) (1 letter 30.IV.50); Samchuk Ulas (Самчук Улас) (1 letter 04.IX.50); Secretariat de la Communautz Boimondau (1 letter 22.XII.49); Semets(Семець) (2 letters: 09.XII.37, 14.I.38); Sev (Сев) (4 letters: 02.IX.36, 05.IX.36, 18.XI.36, 23.XI.36); Severiuk Oleksandr Oleksandrovych (Северюк Олександр Олександрович) (5 letters: 18.VI.28, 20.VII.28, 08.VIII.28, 21.VIII.28, 22.IX.28); Shavala M. (Шавала М.) (28 letters: 28.VIII.37, 23.X.37, 24.XI.37, 31.XII.37, 25.II.38, 24.VII.38, 04.V.38, 05.I.39, 18.V.39, 11.VII.39, 05.IX.39, 23.III.39, 05.I.48, 06.II.48, 25.II.48, 01.IV.48, 08.IV.02, 28.IV.48, 04.VI.48, 20.IX.48, 11.X.48, 20.X.48, 29.XI.48,15.XII.48, 08.II.49, 12.VIII.49, 16.VIII.50, 26.I.51); Shavala M. (Шавала М.) and Hryhoryiv N. (Григориїв H.) (4 letters: 13.I.40, 14.I.40, 05.X.40, 16.IV.48 (3 copi); Hryhoryiv N; Shapoval Antonina Antonivna (Шаповал Антоніна Антонів­на) (13 letters: 08.III.38, 11.III.40, 06.V.44, 08.XI.45, 17.VIII.46, 11.XII., 29.VI.49, 14.VIII.48, 09.XI.49, 19.XII.49, 05.I.50, 25.III.50, 27.50); Shapoval Mykyta Iukhymovych (Шаповал Микита Юхи­мович) (26 letters: without date (1921-22), 29.X.22, 08.XI.23, 18.V.23, 21.IX.24, 25.IX.24, 17.I.25, 21.I.25, 13.II.25, 04.III.25, 14.III.25, 07.VI.25, 28.IV.38, 26.VII.38, 20.VI.25, 23.I.39, 14.XI.39, 03.VIII.45, 14.VIII.45, 25.VIII.45, 31.VIII.45, 10.IX.45, 28.VI.46, 08.VII.46, 2 without date); see Hryhoryiv N. and Shapoval M.; Shynkar Petro Mykhailovych (Шинкар Петро Михайлович) (7 letters: 29.IX.48, 08.XI.48, 10.XII.48, 24.1.49, 13.V.49, 17.IV.50, 12.VII.50); Shuihin Oleksandr Iakovych (Шульгин Олександр Якович) (8 letters: 13.I.40, 16.III.40, 02.IV.40, 09.IV.40, 16.IV.40, 18.IV.40, 30.XI.49, without date); Shylhin O.I. and others (Prokopovych V, Rudychiv I., Udovychenko O., Kos’к I/., Dovzhenko H.) Шульгин O.I. та інші (Прокопович В., Рудичів І., Удови­ченко О., Косько І., Довженко Г.) (2 letters: 11.III.40, without date); Shtykalo D. (Штикало Д.) (3 letters: 14.V.49, 04.VIII.49, 11.X.49); Shkodan IK. (Шкодан Й.К.) (1 letter 16.VII.39); Sbypnyk Mykola Oleksiievych (Скрипник Микола Олексійович) (8 letters: 26.XII.30, 02.I.31, 09.III.31, 02.IV.31, 18.V.31, 11.VI.31, XI.31, 17.VI.32); Solonar (Солонар) (1 letter 03.V.50); Sobol’ V. (Соболь В.) (2 letters: X.40, without date); Solovii Dmytro Fedorovych (Со­ловій Дмитро Федерович) (5 letters: 12.I.48, 15.III.48, 04.I.49, 04.XII.50, without date); Sozontiv Symon Vasyl’ovych (Созонтів Симон Васильович) (10 letters: 17.XII.47, 26.XII.47, 28.I.48, 17.II.48, 26.II.48, 14.VIII.48, 05.VI.49, 02.V.50, 05.VII.50, 08.XII.50); Smotrych О. (Смотрич О.) (3 letters: 01.IV.48, 05.VI.49, 11.I.49); Stakhiv (Стахів) (1 letter 05.1.39); Stepanenko M. (Степаненко М.) (1 letter 03.1.49); Stepovyi О. (Степовий О.) (2 letters: 06.1.48, 10.V.48); Stalinu Iosifu Vissarionovichu (Сталіну Иосифу Biccapi-оновичу) (1 letter 15.VIII.36); Stanichek (Станічек) (I letter 18.V.38); Stanislavskyi (Станіславський) (4 letters 28.VII.36, 19.1.38, 17.11.38, 27.IX.45); Sytnyk Mykhailo Vasylovych (Ситник Михайло Васильович) (8 letters: 08.IV.48, 25.V.48, 18.XI.48, 08.XI.48, without date, 30.IV.49, 17.IV.50, 15.I.51); Symovych VasulIvanovych (Симович Василь Іванович) (1 letter 14.V.35); Surmach D. (Сурмач Д.) (1 letter 08.IX.50); Stakhiv (Стахів) (1 letter 07.XI.50).
T

TalusM. (Татусь M.) (2 letters: I2.VI.50, 16.1.51); Tovarystvo im. V. Vynnychenka (Товариство ім. Винниченка) (1 letter 12.XI.46); Tovarystvo "Prosvita" (Товариство "Просвіта") (1 letter 08.II.46); TsKFURFO (До ЦК ФУРФО) (3 letters: 03.VII.37, 26.ХII.37, 31.ХІІ.37); TsK SUO (до ЦК СУО) (1 letter 27.VI.39); TSK URDP (ЦКУРДП) (1 letter 27.II.50); see Humenna Dokiia; TSK KPBU (Незакінчений лист до ЦК КП(б)У) (1 letter 10.IX.33); Tyshkevych Anton Antonovych (Тишкевич Антон Ан­тонович) (1 letter 17.VI.18); Tsentral"nyi Komitet FURFO (Цент­ральний Комітет ФУРФО) (7 letters: 01.X.36, 10.XI.36, 26.IV.37, 31.X.37, 03.VII.37, 26.ХII.37, 31.ХII.37); Tsymbalistyi V. (Цимбалістий В.) (1 letter 01.IV.48); TsK KPbU (Поттбюро ЦК КП(б)У) (1 letter 07.VI.28); Tsukanova Mariia Mykhailivna (Цуканова Ма­рія Михайлівна) (3 letters: 13.XI.47, 07.I.48, 07.I.48); Tyshchenko їй. (Тищенко Ю.) (2 letters: 26.X.35, 22.IV.36); Tupytskyi (Тупицький) (3 letters: 08.III.38, 16.II.39, 25.II.39).
U

Ukrainska Revoliutsiino-Demokratychnapartiia (URDP) (Українська Революційно-Демократична партія (УРДП) (2 letters: 04.I.49, 08.VIII.49); Ukrainska Hromada и Frantsii (Укра­їнська Громада у Франції) (1 letter 27.VI.50); Ukrainski Visti (Українські Вісті) (10 letters: 28.II.48, 27.II.48, 04.VIII.49, 10.XI.49, 24.XI.49, 16.XII.49, 25.III.50, 05.V.50, 14.IX.50, 17.X.50); Ukrainskii Komitet (Український Комітет) (5 letters: 02.II.40, 11.II.40, 19.II.40, V.40, 04.V.40); Ukrains ’кг Tovarystvo Dramaturhiv and Kompozytoriv (UTODIK) (Українське Товари­ство Драматургів і Композиторів) (3 letters: 09.VIII.27, 02.Х.27, 24.1.28); (1 letter from UTODIK 02. VIII.27); Ukrainskii Robitnychyi Soiuz (Український Робітничий Союз) (1 letter 30.VIII.?); Ukrainska trudova demokratiia (До української трудової демо­кратії) (1 letter without date); Usenko D. (Усенко Д.) (1 letter 14.XI.50).
V

Vasyliiv В. (Василіїв Б.) (1 letter 24.II.39); Vivchynska A. (Вівчинська A.) (1 letter 18.VIII.48); Visskyi (Вісский) (1 letter 27.VI.50); Volin S. (Волін С.) (2 letters: 16.IV.49, 10.V.49); Vilenskaia Tamara Serheevna (Виленська Тамара Сергіївна) (4 letters: 11.I.49, 06.IV.50, 15.VIII.50, 12.XII.50); ValianD. (Ва­лянь Д.) (1 letter 20.I.41); Voskobiinyk Mykhailo Hryhorovych (Вос­кобійник Михайло Григорович) (3 letters: 26.I.50, 23.II.50, 16.VI.50); Vydavnytstvo "Chas" (Видавництво "Час") (1 letter 17.IX.26); Vydavnyche Tovarystvo "Rukh " (Видавниче Товариство Рух") (46 Іеііегз: 14.I.27, 19.I.27, 01.II.27, 14.III.27, 08.ІV27, 27.ІV.27, 12.V.27, 14.VІ.27, 06.VII.27, 27.VII.27, 10.ІХ.27, 19.ІХ.27, 21.I.28, 10.IV.28, 30.ІV.28, 02.V.28, 19.V.28, 21.V.28, 29.V.28, 23.VІ.28, 12.VІІ.28, 08.VIII.28, 24.VIII.28, 18.ІХ.28, 04.Х.28, 05.ІХ.28, 05.ІХ.28, 28.ІХ.29, 24.ХІІ.28, 13.II.29, 10.III.29, 09.Х.29, 24.II.30, 29.ІХ.30, 20.III.30, 17.Х.30, 16.ХІІ.30, 07.І.31, 07.ІV.31, 25.ІV.31, 16.Х.31, 02.II.32, 26.VI.32, 16.VII.32, 02.ХII.32, 31.ХІІ.32), (1 1еііег from "Rukh": 28.II.27, 10.III.30); Vydavnytstvo "Zahrava" (Видавництво "Заграва") (10 letters: 08.VII.48, 20.VII.48, 17.ІХ.48, 25.ХІ.48, 26.ХІ.48, 1.II.49, 04.I.49, 08.II.50, 17.ІV.50), (1 letter from "Zahrava" to Vynnychenko 21.II.50); Vynnychenko D.V. (Винниченко Д.В.) (1 letter 27.ХІ.47).
W
X
Y
Z

Zаrеmoi V. (Заремой В.) (1 letter 18.У.39); Zalevs'ka (Залевська) (12 letters: 05.ХІ.45, 06.Х.45, 20.ХІ.45, 04.ХІІ.45, 24.ХІІ.45, 07.I.46, 12.I.46, 19.II.46, 20.II.46, 19.III.46, 16.IV.46, 21.VIII.46) ; Zaremba M. (Заремба Р.) (1 letter 03.ІV.39); Zeliuk (Зелюк) (2 letters: without date, 04.V.39); Zbory (Лист-звернення до зборів) (1 letter without date); Zvernennia do orhanizatsii (Звер­нення до організацій) (1 letter without date); Zvernennia do ministriv I prezydentiv angliis'kogo I frantsuz'kogo uriadiv (Звернення до міністрів і президентів англійського і французького урядів) (1 letter without date); Zvernennia do zakordonnoi delegatsii RSDRP (Звернення до закордонної делегації РСДРП) (3 letters: 10.ІV.38, 28.ІV.38, 09.V.38); Zvernennia do ukrains'koi trudovoi demikratii (Звернення до української трудової демократії) (1 letter without date); Zhad (Жад) (2 letters: 02.II.35, 05.III.35); Zhinochyi Osvitno-Kul'turnui Kruzhok (До Жіночого Освітньо-Культурного Кружка) (2 letters: 16.II.39, 19.II.46); Zhinoche Tovarystvo im. Lesi Ukrainki (До "Жіночого Товариства ім. Лесі Українки) (1 letter 24.ХII.45); Zhuk Andrii Mykhailovych (Жук Андрій Михайлович) (1 letter 26.X.33);
ІІ-2С

Unknown Letters (4 Folder)Materials for Filing (2 Folder)
Примітки

1 Всі матеріали, передані на збереження до архіву, проходять ретельну обробку і систематизацію, а оскільки архів має всього кілька працівників, то це іноді займає достатньо багато часу.

2 Всі матеріали, передані на збереження до архіву, проходять ретельну обробку і систематизацію, а оскільки архів має всього кілька працівників, то це іноді займає достатньо багато часу.

3 Так, наприклад, Товариство профінансувало видання книги В. Симоненка "Історія східної України", деякий час матеріально підтримувало журнал "Березіль" і т. і. Товариство було добровільне і трималось на пожертвах своїх членів. Наприкінці 90-х воно поступово припинило своє існування, оскільки певна частина його членів пішли з життя, а інші були дуже похилого віку і не мали сили далі вести цю роботу.

4 М.О. Ветухів був Президентом УВАН з 1951 до 1959 р. , а Ю.В. Шевельов був на цій посаді в 1959 - 1962 та 1978 - 1987 роках.

5 Бахметевський архів, колекція Л. Дражевської: BAR Coll. Lubov Drazhevs’ka. Seria 2. Kor. 2.

6 Подаю опис архівної колекції з власних нотаток, оскільки я деякий час допомагала п. Дражевській вдома впорядковувати її архів.

7 Переважна більшість щоденників зберігається вдома у п. Дражевської, але декілька є і в її колекції в Бахметевському архіві.

8 Копіювати матеріали можна лише з дозволу УВАН, проте отримати такий дозвіл не легко, а іноді і зовсім не можливо.

9 За дорученням УВАН в листопаді-грудні 2002 року я впорядковувала Серію ІІ-2 - листи В. Винниченка до різних осіб. Повний список кореспондентів, до яких писав Володимир Кирилович, подається в додатку.

10 Лист від ЗО квітня 1958 p. зберігається в колекції М. Вету-хова у Бахметевському архіві: BAR, Coll. Mykhailo Vetukhiv, Box №10.

11 Поки що другий етап було затримано. Наскільки мені відо­мо, УВАН, розуміючи вартість цього архіву, хоче зробити копії всіх документів і залишити їх на збереженні у Бахметевському архіві Колумбійського університету, як певний "запасний варі­ант". Така процедура вимагає достатньо багато часу, праці і гро­шей. Проте сподіваємось, що з часом проблема копіювання буде вирішена і архів Володимира Винниченка повернеться на Бать­ківщину.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconОлександр Колибенко
Матеріали фонду станіслава никифоровича братченка у науковому архіві інституту археології нан україни як джерело до біографії вченого...
Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconІм. М. С. Грушевського нан україни
Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського нан україни утворене розпорядженням...
Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету icon23 (282) грудень 2013 вісник луганського національного університету імені тараса шевченка
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconГоловна астрономічна обсерваторія нан україни між двома ювілеями: 2004 — 2014 роки Вступ 2004 року до ювілею гао було видано книгу-літопис «60 років Головній астрономічній обсерваторії нан україни»

Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconУкраїною та єс: економічні виклики та нові можливості Наукова доповідь За редакцією акад. Нан україни В. М. Гейця та чл кор. Наан україни Т. О. Осташко Київ 2016
Січкаренко К. О. (пп. 2); наук співр: Білоцерківець О. Г. (пп. 1, 4), Чмирьова Л. Ю. (пп. 2, 4), Юхимець Р. С. (пп. 2); мол наук...
Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconЗвіт про роботу Наукової Ради з проблеми „Фізика напівпровідників І діелектриків" при вфа нан україни у 2014 році. Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків" при вфа нан україни
Наукова рада з проблеми „фізика напівпровідників та діелектриків” при вфа нан україни складається з 8 осіб, з секцій, у склад ради...
Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconВидання, які пропонуються за списком обмінного фонду Праці викладачів університету
Академік В. І. Вернадський І світ у третьому тисячолітті : матеріали Всеукр студ наук практ конф. / Комісія нан україни з розробки...
Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconКалендар знаменних І пам'ятних дат Донецької області 011 рік січень – 105 років тому (1906) у м. Бахмут (тепер м. Артемівськ) почала виходити «Народная газета Бахмутского земства»
Ального технічного університету, викладача вищої школи, доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту...
Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconКозацький чинник
Робота виконана у відділі зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського...
Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету iconДрагоманова дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти україни (1991 2006) науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2007
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка