Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010Сторінка1/10
Дата конвертації19.10.2017
Розмір2,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ


УКРАЇНСЬКА МОВА

Видавництво НУА


НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯУКРАЇНСЬКА МОВА

Навчальний посібник для підготовки до ЗНО


для слухачів системи довузівської підготовки

Харків


Видавництво НУА

2010


УДК [811.161.2] (079.1)

ББК 74.268.0 (4 Укр)У45


Затверджено на засіданні кафедри українознавства


Народної української академії.

Протокол № 10 від 17.05.2010

А в т о р - у п о р я д н и к Т. М. Берест

Р е ц е н з е н т канд. філол. наук Р. С. Мариняк


Українська мова : навч. посіб. для підготов. до ЗНО для слухачів системи довуз. підготов. / Нар. укр. акад., [каф. українознав. ; авт.-упоряд. Т. М. Берест]. – Х. : Вид-во НУА, 2010. – 136 с.
Пропонований навчальний посібник містить теоретичні відомості та тестові завдання з української мови й орієнтований на виконання тренувальних вправ при підготовці до зовнішнього незалежного тестування з даної дисципліни.

Уміщені в посібнику правила охоплюють усі тематичні розділи з української мови, які увійшли до програми зовнішнього незалежного оцінювання, і передбачають вироблення та перевірку умінь та навичок, що вимагаються означеною програмою.

Посібник може бути використаний у навчанні на підготовчих курсах, підготовчих відділеннях, а також для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.
УДК [811.161.2] (079.1)

ББК 74.268.0 (4 Укр)

© Народна українська академія, 2010ЗМІСТ
ВСТУП 4

Фонетика. Графіка 5

Лексикологія. Фразеологія 14

Морфологія 23

Іменник 24

Прикметник 33

Числівник 35

Займенник 38

Дієслово 41

Прислівник 46

Службові частини мови 50

Прийменник 50

Сполучник 51

Частка 52

Вигук 54

Синтаксис 55

Словосполучення 55

Речення 58

Просте речення 59

Головні члени речення 59

Другорядні члени речення 63

Односкладні речення 67

Ускладнені прості речення 71

Складне речення 77

Складносурядне речення 78

Складнопідрядне речення 78

Складнопідрядне речення з кількома підрядними 80

Безсполучникове складне речення 81

Складна синтаксична конструкція 82

Стилістика 92

Орфографія 94

Рекомендована література 135

ВСТУП
Пропонований навчальний посібник містить теоретичні відомості та тестові завдання з української мови й орієнтований на виконання тренувальних вправ при підготовці до зовнішнього незалежного тестування
з даної дисципліни.

Завдання складено у відповідності до Технічних характеристик тесту


з української мови та літератури для зовнішнього незалежного оцінювання,
а також до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
і літератури (із програмою можна ознайомитися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: http://www.testportal.gov.ua/index.php/text/ukr/). Ці документи були для авторів визначальними в процесі тематичного розподілу матеріалу, а також у визначенні форми завдань.

Уміщені в посібнику правила охоплюють усі тематичні розділи


з української мови, які увійшли до програми зовнішнього незалежного оцінювання, і передбачають вироблення та перевірку умінь та навичок, що вимагаються означеною програмою.

Посібник може бути використаний у навчанні на підготовчих курсах, підготовчих відділеннях, а також для самостійної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА

Фонетика – розділ науки про мову, який вивчає звуки мови.

Звукова система української мови нараховує 38 звуків: 6 голосних і
32 приголосних.


голосні

приголосні

[а], [е], [и],

[і], [о], [у]

[б], [в], [г], [ґ ], [д], [д' ], [дж], [дз], [дз' ], [ж], [з], [з' ], [й], [к], [л], [л'], [м], [н], [н' ], [п], [р], [р' ], [с], [с' ], [т], [т' ], [ф], [х], [ц], [ц'], [ч], [ш]

Дзвінкі та глухі приголосніСонорні приголосні

Шумні приголосні

дзвінкі

глухі

[в], [й], [л], [л' ], [м], [н], [н'], [р], [р' ]

[б], [г], [ґ ], [д], [д' ], [дж], [дз], [дз' ], [ж], [з], [з' ]

[к], [п], [с], [с' ], [т], [т' ], [ф], [х], [ц], [ц' ], [ч], [ш],

[б]-[п], [д]-[т], [д' ]-[т' ], [ґ ]-[к], [ж]-[ш], [з]-[с], [з' ]-[с' ], [г]-[х], [дж]-[ч], [дз]-[ц], [дз' ]-[ц' ].

Глухий звук ф в українській мові співвідносного дзвінкого звука не має.

Дзвінкі приголосні в кінці слова та в кінці складу вимовляються дзвінко.

Тверді та м’які приголосні


тверді приголосні

м’які приголосні

[б], [в], [г], [ґ ], [д], [ж], [дж], [з], [дз], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [ц], [ч], [ш]

[д' ], [з' ], [дз' ], [й], [л' ], [н' ], [р' ], [с' ], [т' ], [ц' ]

Окремі приголосні за ознакою “м’якість- твердість” утворюють пари: [д]-[д' ], [т]-[т' ], [з]-[з' ], [с]-[с' ], [дз]-[дз' ], [ц]-[ц' ], [н]-[н'], [л]-[л' ], [р]-[р' ]
Алфавіт

На письмі звуки позначаються буквами. В українській мові 33 букви.Аа а

Бб бе


Вв ве

Гг ге


Ґґ ґе

Дд де


Ее е

Єє йе


Жж же

Зз зе


Ии и

Іі і

Її йі


Йй й(йот)

Кк ка


Лл ел

Мм ем


Нн ен

Оо о


Пп пе

Рр ер


Сс ес

Тт те

Уу у


Фф еф

Хх ха


Цц це

Чч че


Шш ша

Щщ ща


Ьь м’як.знак

Юю йу


Яя й

Співвідношення звуків і букв

Більшість букв позначає один звук.

Але буква може передавати і два звуки. З іншого боку, для позначення одного звука можуть вживатися дві букви.


буква

звук

умови

щ

[ш]+[ч]

завжди

ї

[й] + [і]

завжди

д+ж

[дж]

не на межі морфем, наприклад: джміль, їжджу, дзеркало

д+з

[дз]

я, ю, є

[а], [у], [е]

коли вживаються для позначення м’якості приголосних (люди [л'уди], давнє – [д'авн'е])

я, ю, є

[йа], [йу], [йе]

на початку слова (юшка – [йушка], єдність – [йед'н'іс'т']);

на початку складу після букви, що позначає голосний звук (палає [па-ла-йе]);

після апострофа (в'яне йане]);

після м'якого знака (портьєра [портйера]).


Звук [ґ]


Звук [ґ] вживається у словах: ґанок, ґоґель-моґель, ґудзик, ґрунт, ґречний, ґрати (іменник), ґатунок, ґвалт, ґвалтувати, ґранчак та ін. Звуки [ґ] та [г] розрізняються на слух.
Фонетична транскрипція

Транскрипція (від лат. transcriptio – «переписування» ) – спеціальний спосіб запису звуків у відповідності до їх звучання. Фонетичний алфавіт – система букв та додаткових знаків, за допомогою яких записується жива мова:позначка

що означає

приклад


[ ]

знак запису звука, слова чи цілого уривка у вигляді фонетичної транскрипції

[ а ] голосний

звук;
[ ' ]

знак наголосу; розташовується над голосним, на який падає наголос

[ лехки'й ]


[ ' ]

знак, що позначає м’якість приголосного; ставиться вгорі після цього приголосного

[ си'н'е ]

[ с'н'іг ]


[ ’ ]

знак, що позначає пом’якшеність приголосного; ставиться також вгорі після цього приголосного

[ c'в’а'то ]

[ зати'ш’ш’а ]


[ : ]

позначення довготи приголосного; розташовується після цього приголосного

[ жиет':а' ]

[дж]

[дз]

[дз']

позначення фонетичної єдності звуків [дж], [дз], [дз']; ставиться вгорі над буквою

[джу'ра]

[гедз']


[ еи ]

знак, що позначає, до якого звука наближається звучання голосного; розташовується вгорі після голосного

[ в’ід':а'чиетие ]

[ васиели'на ]

Основні правила запису фонетичних транскрипцій:  • м'який знак та букви я, ю, є, ї в транскрипції не вживаються;

  • кожному звуку відповідає окрема буква транскрипції (інколи разом
    з допоміжними позначками);

  • у кожному слові, що записується у вигляді фонетичної транскрипції, якщо у нього більше ніж один склад, позначається наголос;

  • у транскрипції усі слова пишуться з малої букви.

Склад


Склад – це частина слова, що складається з одного чи кількох звуків
і вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря: на-го-лос, Ін-тер-нет.

Склад, що закінчується на голосний звук, – відкритий (а-рі-я, ка-ли-на).

Склад, який закінчується на приголосний звук, – закритий (ліс, май-дан).

Наголос


Наголос – це вимова одного із складів з більшою силою.

Більшість слів в українській мові має один наголос, але складні слова можуть мати два і навіть більше наголосів (багатомільйонний).Уподібнення приголосних звуків

Асимілятивне подовження приголосних звуків, що на письмі не закріплюється

Асимілятивні зміни приголосних звуків

тьс(я)–[ц':]

робиться

молотьба
чц – [ц':]

ручці

боротьба
тц – [ц:]

коритце

просьба
тч – [ч:]

заквітчана

вокзал
тш – [ч:]

коротший

рюкзак
сш – [ш:]

принісши

кігті
зш – [жш:]

без шуму

легко
зж – [ж:]

зжити

дьогтю
шс(я)– [с':]

смієшся

вогко
зс – [с:]

з селом

двигтить
Уподібнювальна палаталізація

зцілити
  • [д], [т], [з], [с], [ц], [н], [л] +[д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [н'], [л'] = сьогодні, після, віддячити, АЛЕ: під сіном, відняти, безділля.

  • [з], [дз], [ц], [с] + напівпом’якшені губні = звіку, дзвякати, свято, цвіт, цвях.

зсунути
розповісти
Спрощення приголосних

-ждн-,-здн-,

-стн-,-стл-

тиждень – тижневий, роз’їзд – роз’їзний, стелити – слати

АЛЕ: хвастливий, хвастнути, шістнадцять, пестливий, кістлявий, запястний, хворостняк-зкн-, -скн-

тріск – тріснути, брязк – брязнути, тиск – тиснути, блиск – блиснути.

АЛЕ: вискнути, рискнути, випускний, пропускний, скнара-слн-

мислити – навмисне, ремесло – ремісник, масло – масний

Спрощення НЕ відбувається (на письмі):

  • У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження: аванпостний, баластний, контрастний, парламентський, компостний.

  • У Д. в. та М. в. однини іменників жіночого роду І відміни: піаністці, оптимістці, аспірантці, невістці, хустці, волейболістці.

Каталог: eng -> images -> stories -> Kafedri -> Kaf Ukrainovedenya -> metod obespechenie
metod obespechenie -> Народна українська академія І. О. Помазан історія зарубіжної літератури XX століття
metod obespechenie -> Навчально-методичні матеріали до практичних занять з курсу «історія зарубіжної літератури ХІХ та ХХ століть»
Kafedri -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки
metod obespechenie -> Народна українська академія збірник вправ та завдань із сучасної української мови


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Харків Видавництво нфаУ «Золоті строрінки»

Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 iconНавчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови І літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 с

Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 icon«Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік напряму підготовки 050109 «Управління персоналом і економіка праці»
...
Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 iconРозвиток хронологічних компетенцій учнів на уроках історії для підготовки до зно та дпа
Удосконалення однієї з ланок освітньої системи загальної середньої освіти – спрямоване на формування компетентностей учня, який має...
Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 iconНавчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм
Шаравара Т. О. – доктор історичних наук, доцент
Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 iconМетодичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Правовий статус непідприємницьких організацій»
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів
Навчальний посібник для підготовки до зно для слухачів системи довузівської підготовки Харків Видавництво нуа 2010 iconЗбірник завдань для Практичних робіт
Безкоровайна Ю. А. Збірник завдань для практичних робіт з української мови (для підготовки учнів до зно. Тема «Складне речення»)....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка