Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка1/21
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,81 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Гуманітарний інститут

Т. М. Дячук, В. М. Варенко


ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА
Навчальний посібник

Київ 2010

УДК 811. 161. 2 (075. 8)

ББК Ш 141. 14 – 923

Д 462

Т. М. Дячук, В. М. ВаренкoРецензенти:

Баган М. П., канд. філол. наук, доц. кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету

Жуковська Г. М., канд. філол. наук, доц. кафедри новітньої української літератури Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка

Заскалета В. П., канд. філол. наук, доц. кафедри українознавства Національного авіаційного університету

Рекомендовано до друку методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № від ).


Ділова українська мова. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / Т. М. Дячук, В. М. Варенко. – К.: НАУ, 2010. – 232 с.
Навчальний посібник містить відомості загальнотеоретичного й прикладного характеру про мову та її функції, норми літературної мови, офіційно-діловий стиль, а також у ньому подано класифікацію ділових паперів, вимоги до складання та зразки оформлення найчастіше вживаних різнотипних документів.

Для студентів усіх спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання.


Т. М. Дячук, В. М. Варенко


ЗМІСТ

ЗМІСТ 4

РОЗДІЛ 1. ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ДИСЦИПЛІНА: ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ 9

1.1. Вступ. Мета, завдання курсу, зв’язки з іншими галузями знань 9

1.2. Мова – явище суспільне: визначення терміна, функції. Українська мова як державна 12

1.3. Літературна мова, її ознаки. Види мовних норм. Історія становлення та розвитку української літературної мови 16

1.4. Ознаки, мовні засоби, призначення та сфера використання стилів сучасної української літературної мови 23

1.5. Етапи формування офіційно-ділового стилю української літературної мови 40

1.6. Терміни і професіоналізми: спільне та відмінне. Становлення і розвиток авіаційної термінології української мови 44

РОЗДІЛ 2. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, РЕКВІЗИТИ, ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 61

2.1. Класифікація документів 61

2.2. Державний стандарт на оформлення документів.
Склад реквізитів ділових паперів 69

2.3. Загальні вимоги до оформлення документа 71

2.3.1. Оформлення сторінки документа 72

2.3.2. Вимоги до тексту документа 75

2.4. Документи з особового складу 77

Заява 78


Автобіографія 80

Резюме 82

Характеристика 88

Особовий листок з обліку кадрів 91

Трудова книжка 92

Особова картка 93

Накази з особового складу 94

2.5. Організаційно-розпорядчі документи 98

Наказ 99

Розпорядження 101

Вказівка 103

Інструкція 104

2.6. Довідково-інформаційні документи 108

Службові листи 108

Реферат 114

Довідка 116

Доповідні й пояснювальні записки 117

Протокол, витяг з протоколу 119

Звіт 125

Оголошення 127

Повідомлення про захід 128

2.7. Господарсько-договірні документи 129

Договір. Типи договорів 130

Трудовий договір 132

Контракт 135

Трудова угода 137

2.8. Обліково-фінансові документи 139

Таблиця 139

Список. Перелік 141

Акт 143


Доручення 145

Розписка 147РОЗДІЛ 3. ЕТИКЕТ І ЙОГО СТРУКТУРА. ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ЕТИКЕТУ УКРАЇНЦІВ 150

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 156

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 187

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 190

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 194

ДОДАТКИ 196

ДОДАТОК А. Тестові завдання 196

ДОДАТОК Б. Кросворд 205

ДОДАТОК В. Вправи з української мови для практичних занять і самостійної роботи 209

1. Розділи науки про мову 209

2. Орфографія. Правопис голосних 209

3. Вживання апострофа 210

3. Правопис м’якого знака 210

4. Подвоєння приголосних 211

5. Спрощення в групах приголосних 212

6. Зміни приголосних при словотворенні 213

7. Правопис префіксів 213

8. Правопис суфіксів 214

9. Вживання великої літери 215

10. Правопис складних слів 216

11. Правопис прізвищ і географічних назв 218

12. Правопис слів іншомовного походження 218

13. Лексикологія і словотвір 220

14. Морфологія. Іменник 222

15. Прикметник 224

17. Займенник 226

18. Дієслово 228

19. Прислівник 230

20. Прийменник 232

21. Сполучник 232

22. Частка 233

23. Синтаксис і пунктуація. Словосполучення 234

24. Речення 236

25. Текст 239

ДОДАТОК Г. Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 241Передмова
Загальносвітові процеси глобалізації та інтеграції, спрямовані на розмиття культурних кордонів, становлять серйозну загрозу зникнення багатьом самобутнім етносам і культурам, особливо таким, як український, що перебуває в складному стані переходу від тоталітарного суспільства до демократичного.

В Україні процеси впровадження державної мови як основного ідентифікаційного коду нації в усі сфери громадського та державного життя йдуть надто повільно. Відповідно до європейських норм, одним із основних показників рівня кваліфікації випускників вищої школи має стати рівень володіння ними державною мовою. З огляду на це, принципово важливо, щоб українські студенти – майбутня інтелектуальна еліта – послуговувалися державною мовою в усіх сферах своєї діяльності, зокрема і в одній з основних – діловій.

Пропонований посібник має теоретико-прикладний характер.

З огляду на важливість урахування історичного досвіду в перехідний період розвитку нашої держави, на основі якого потрібно виробити нові цінності, нові норми, адекватні новим історичним реаліям, у теоретичній частині посібника ставиться наголос на висвітленні питань, пов’язаних з ретроспективою української мови: українська мова як державна, історія становлення української літературної мови та офіційно-ділового стилю. Окремі питання в такому узагальненому, систематизованому вигляді подаються вперше.

Основна частина присвячена діловим паперам, подано їх класифікацію, правила оформлення, зразки відповідно до Національного стандарту України “Державна уніфікована система документації” ДСТУ 4163 – 2003. У посібникові подаються не всі документи, а лише ті, що найчастіше трапляються в документообізі і які повинна вміти складати кожна освічена людина.

Практична частина містить 25 варіантів контрольних робіт, зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи, питання до заліку, теми рефератів, 100 вправ для практичних занять та самостійної роботи. Вправи максимально наближені до специфіки вишу – у них містяться тексти з історії льотної справи, авіаційна термінологія тощо.

Для того, щоб студенти усвідомили, що мова – не “скам’яніла” система, а динамічна, яка постійно перебуває в русі, розвитку, у посібник включено вправи, метою яких є простежити еволюцію значень найбільш частовживаних авіаційних, економічних та інших термінів. Такі вправи зорієнтовані на роботу із лексико- та термінографічними джерелами.

Автори намагалися відшукати нетрадиційні підходи до повторення та вивчення типових, традиційних тем. З цією метою до посібника було включено кросворди, зашифровані вислови видатних діячів минулого й сучасності.

Навчальний посібник передусім рекомендовано студентам, а також викладачам, усім, хто прагне опанувати мистецтвом ділового спілкування.Каталог: bitstream -> NAU -> 20054
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)

Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник дніпропетровськ, 2010 удк ббк к 75 Т. В. НедосєкінаБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка