Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo РецензентиСторінка1/28
Дата конвертації14.08.2017
Розмір2,83 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Дячук Т. М.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Гуманітарний інститут

Т. М. Дячук, В. М. Варенко
ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА
Навчальний посібник

Київ 2011

УДК 811. 161. 2 (075. 8)

ББК Ш 141. 14 – 923

Д 462

Т. М. Дячук, В. М. ВаренкoРецензенти:

Баган М. П., канд. філол. наук, доц. кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету

Жуковська Г. М., канд. філол. наук, доц. кафедри новітньої української літератури Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Заскалета В. П., канд. філол. наук, доц. кафедри українознавства Національного авіаційного університету

Рекомендовано до друку методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол №1/11 від 10.02.2011).


Ділова українська мова. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей / Т. М. Дячук, В. М. Варенко. – К.: НАУ, 2011. – 244 с.
Навчальний посібник містить відомості загальнотеоретичного й прикладного характеру про мову та її функції, норми літературної мови, офіційно-діловий стиль, а також у ньому подано класифікацію ділових паперів, вимоги до складання та зразки оформлення найчастіше вживаних різнотипних документів.

Для студентів усіх спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання.


Т. М. Дячук, В. М. Варенко


ЗМІСТ

ЗМІСТ 5

РОЗДІЛ 1. ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНА ДИСЦИПЛІНА: ЗАГАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ 10

1.1. Вступ. Мета, завдання курсу, зв’язки з іншими галузями знань 10

1.2. Мова – явище суспільне: визначення терміна, функції. Українська мова як державна 12

1.3. Літературна мова, її ознаки. Види мовних норм. Історія становлення та розвитку української літературної мови 16

1.4. Ознаки, мовні засоби, призначення та сфера використання стилів сучасної української літературної мови 22

1.5. Етапи формування офіційно-ділового стилю української літературної мови 39

1.6. Терміни і професіоналізми: спільне та відмінне. Становлення і розвиток авіаційної термінології української мови 42

РОЗДІЛ 2. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВІ ДОКУМЕНТИ: КЛАСИФІКАЦІЯ, РЕКВІЗИТИ, ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 59

2.1. Класифікація документів 59

2.2. Державний стандарт на оформлення документів.
Склад реквізитів ділових паперів 67

2.3. Загальні вимоги до оформлення документа 69

2.3.1. Оформлення сторінки документа 70

2.3.2. Вимоги до тексту документа 73

2.4. Документи з особового складу 75

Заява 76


Автобіографія 78

Резюме 80

Характеристика 87

Особовий листок з обліку кадрів 89

Трудова книжка 90

Особова картка 92

Накази з особового складу 93

2.5. Організаційно-розпорядчі документи 97

Наказ 98

Розпорядження 100

Вказівка 101

Інструкція 103

2.6. Довідково-інформаційні документи 107

Службові листи 107

Реферат 113

Довідка 114

Доповідні й пояснювальні записки 116

Протокол, витяг з протоколу 118

Звіт 124

Оголошення 126

Повідомлення про захід 127

2.7. Обліково-фінансові документи 128

Таблиця 128

Список. Перелік 130

Акт 132

Доручення 134Розписка 136

2.8. Господарсько-договірні документи 138

Договір. Типи договорів 138

Трудовий договір 141

Контракт 143

Трудова угода 145

РОЗДІЛ 3. КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ 148

Види ділового спілкування 148

Етикет і його структура.
Особливості мовного етикету українців 150

Формули мовного етикету 153

Етикет проведення ділової бесіди, телефонної розмови, публічного виступу 155

РОЗДІЛ 4. ОРФОГРАФІЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 160

Написання апострофа 160

Написання м’якого знака 160

Подвоєння та подовження приголосних 162

Правопис власних назв 163

Особливості відмінювання імен, прізвищ та по батькові 166

Правила написання російських прізвищ, імен і географічних назв відповідно до норм українського правопису 168

Правопис слів іншомовного походження 169

Правопис м’якого знака 170

Правопис складних слів 171

Відмінювання іменників 179

Закінчення іменників у кличному відмінку 182

Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни


в родовому відмінку однини 184

Ступені порівняння якісних прикметників 185

Відмінювання і правопис числівників 186

Синтаксис. Тире між підметом і присудком 188

Розділові знаки при однорідних членах речення 189

Однорідні й неоднорідні означення 191

Пунктуація при однорідних членах з узагальнювальними словами 193

Розділові знаки при відокремлених членах речення 194

Відокремлені уточнювальні члени речення 194

Відокремлені означення 195

Відокремлені прикладки 196

Відокремлені обставини 198

Відокремлені додатки 199

Розділові знаки в складному реченні 200

Складносурядне речення 200

Розділові знаки в складнопідрядному реченні 201

Розділові знаки в безсполучниковому реченні 204

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 206

ДОДАТКИ 209

Додаток 1 — Тестові завдання 209

Додаток 2 — Вправи для практичних занять і самостійної роботи 217


Передмова
Загальносвітові процеси глобалізації та інтеграції, спрямовані на розмиття культурних кордонів, становлять серйозну загрозу зникнення багатьом самобутнім етносам, особливо таким, як український, що перебуває в складному стані переходу від тоталітарного суспільства до демократичного.

В Україні процеси впровадження державної мови як основного ідентифікаційного коду нації в усі сфери громадського та державного життя йдуть надто повільно. Відповідно до європейських норм одним із основних показників рівня кваліфікації випускників вищої школи має стати рівень володіння ними державною мовою. З огляду на це принципово важливо, щоб українські студенти – майбутня інтелектуальна еліта – послуговувалися державною мовою в усіх сферах своєї діяльності, зокрема і в одній з основних – діловій.

Пропонований посібник має теоретико-прикладний характер.

З огляду на важливість урахування історичного досвіду в перехідний період розвитку нашої держави, на основі якого потрібно виробити нові цінності, нові норми, адекватні новим історичним реаліям, у теоретичній частині посібника ставиться наголос на висвітленні питань, пов’язаних з ретроспективою української мови: українська мова як державна, історія становлення української літературної мови та офіційно-ділового стилю.

Основна частина присвячена діловим паперам, подано їх класифікацію, правила оформлення, зразки відповідно до Національного стандарту України „Державна уніфікована система документації” ДСТУ 4163 – 2003. У посібникові подаються не всі документи, а лише ті, що найчастіше трапляються на практиці і які повинна вміти складати кожна освічена людина.

Практична частина містить 100 вправ для практичних занять та самостійної роботи. Вправи максимально наближені до специфіки вишу – у них містяться тексти з історії льотної справи, авіаційна термінологія тощо.

Для того, щоб студенти усвідомили, що мова – не “скам’яніла” система, а динамічна, яка постійно перебуває в русі, у розвитку, у посібник вміщено вправи, завданням яких є простежити еволюцію значень найбільш частовживаних авіаційних, економічних та інших термінів. Такі вправи зорієнтовані на роботу із лексико- та термінографічними джерелами.

Навчальний посібник передусім рекомендовано студентам, а також усім, хто прагне опанувати мистецтвом ділового спілкування.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія української культури»
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «Соціологія еліт»
NAU -> Тема № Місце І значення конфліктології в системі юридичних наук- 2 год
NAU -> Методичні рекомендації до семінарських занять, тематику домашніх завдань та понятійний апарат
NAU -> Система менеджменту якості робоча навчальна програма
NAU -> А. А. Заслужена, викладач актуальність формування компетентного філолога у системі вищої освіти швейцарської конфедерації
NAU -> Система менеджменту якості навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
NAU -> Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт студентів усіх галузей знань І напрямів підготовки заочної форми навчання
NAU -> Теоретико-методологічні засади роботи 7
NAU -> Методичні рекомендації до проходження психолого-педагогічної практики Київ 2016 (076. 5)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Схожі:

Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Київ 2010 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти
...
Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти icon"19"(075. 8) Ббк 81. 411. 4-7я73 К61 Рецензенти
К61Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу "Історія перекладу" : навчальний посібник
Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник (для студентів внз "Театральне мистецтво") Київ 2011 (793. 3) Ббк 85. 32

Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2015 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Вінниця внту 2013 (075) ббк 88я73

Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconПрактикум з української мови навчальний посібник Кривий Ріг 015 ’35(075. 8)(076. 5) Ббк 81. Укр 9
Практикум з української мови : [навчальний посібник]. – Кривий Ріг : кпі двнз «кну», 2015. – 27с
Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Улк 808 5(075. 8) Гриф надано Міністерством освіти ббк 83. 7я73 І науки України
Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconБбк 81. 432. 1-211-923 ш 33 Рецензенти
Омельченко Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Київського міжнародного університету
Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник Полтава 2011 ббк. 66. 0173

Навчальний посібник Київ 2011 (075. 8) Ббк ш 141. 14 923 д 462 Т. М. Дячук, В. М. Варенкo Рецензенти iconНавчальний посібник для курсантів внз мвс україни київ 2012 (075. 8) Р 93
Рибальський О. В., Хахановський В. Г., Кудінов В. А., Смаглюк В. М. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка