Навчальний посібник у двох частинахСторінка22/22
Дата конвертації18.04.2017
Розмір5,04 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

 • Віровчення та міфологія маздеїзму і зороастризму. Яка релігійно-філософська проблематика маздеїзму, зороастризму та маніхейства?

 • Раціонально-схоластична (“спекулятивна”) мусульманська теологія – калам та містичне богослов’я ісламу – суфізм.

 • Особливості віронавчальних, релігійно-філософських джерел джайнізму.

 • Традиційні та новітні індійські релігійні та релігійно-філософські системи (течії, вчення).

 • Особливості віронавчальних, богословсько-теологічних джерел індуїзму.

 • У чому полягає головна специфіка віровчення сикхізму?

 • У чому полягає абстрактність китайського теїзму та його особлива “філософічність”? Яке застосування давньокитайської філософії “інь-янь” в релігіях Китаю та інших країн?

 • Віровчення та міфологія класичного буддизму.

 • Особливості походження, віронавчальних джерел та віронавчальна специфіка релігійно-філософських вчень сучасного езотеризму (окультизму-спіритизму, астросоматичного спіритизму та “окультних наук” – теософії, антропософії, агні-йоги тощо).

 • Християнська філософія як релігійна філософія західного (європейського) регіонального типу.

 • Християнська філософія: історичні етапи її формування та конфесійні форми.

 • Православна філософія: історія і сучасність.

 • Католицька філософія: історія і сучасність.

 • Протестантська філософія: історія і сучасність.

 • Кабала – містична філософія іудаїзму.

 • Мусульманська філософія і теологія.

 • Мусульманська філософська теологія (сунізму, суфізму, шиїзму).

 • Філософія буддизму (класична Абхідхарми-пітаки, хінаяни, махаяни, вуджраяни-ламаїзму, дзен-буддизму).

 • Буддійська філософія: її напрями (хінаяна, махаяна, ваджраяна) та школи (тхеравада, ваїбхашика, мадх’ямака-шуньявада, віджнянавада-йогачара).

 • Які релігійно-філософські особливості змісту джайнізму, конфуціанства (неоконфуціанства) та даосизму (неодаосизму)?

 • Класичні ведично-брахманські та індуїстські релігійно-філософські школи. Що таке бхакті- та Кундаліні-йога?

 • Традиційне релігійно-філософське вчення ортодоксального індуїзму та його релігійно-філософська модернізація (Рамакрішна, М.Ганді, А.Гхош, С.Прабхупада, М.Йог, Ошо-Бхагаван та ін.).

 • Що таке “інтегральна” йога Ауробіндо Гхоша?

 • Які головні особливості релігійно-філософського змісту віровчення різних напрямів НРТ (неохристиянства, неоорієнталізму, езотеризму, окультизму, синкретизму, сцієнтизму-сайєнтології, українського монотеїстичного та політеїстичного неоязичництва тощо)?

 • Яка специфіка концептуального змісту надконфесійної синкретичної релігійної філософії теософії, антропософії, агні-йоги?

 • Філософія релігії як складова дисциплінарної структури академічного релігієзнавства (загальна характеристика – згідно “Академічного релігієзнавства”, “Релігієзнавчого словника” тощо).

 • Які особливості еволюції академічної філософії релігії західного (європейського) типу та який їх зв’язок зі специфікою еволюції західного академічного релігієзнавства?

 • У чому полягає складність та суперечливість змісту академічної філософії релігії?

 • Які особливості локалізації предмету академічного релігієзнавства у предметі філософії релігії?

 • Проблема визначення філософії релігії як дисципліни в структурі академічного релігієзнавства в цілому та розділу теоретичного релігієзнавства зокрема.

 • Дисциплінарна, проблемно-тематична структура академічної філософії релігії.

 • Яке методологічне значення філософії релігії для теоретичного та історичного релігієзнавства та яке її співвідношення з іншими його дисциплінами?

 • Яке співвідношення предметів філософії та історіософії релігії?

 • Яке співвідношення філософії релігії з історією, соціологією та психологією релігії?

 • Філософія релігії та феноменологія релігії: проблема співвідношення їх предметів та взаємодії у релігієзнавстві.

 • Феноменологія релігії і філософія релігії (феноменологічний підхід до філософії релігії).

 • Філософія релігії (філософія мови релігії) і лінгвістичне релігієзнавство: проблема співвідношення їх проблематики та взаємодії у релігієзнавстві.

 • У чому полягає особлива специфіка співвідношення філософії та антропології релігії?

 • Філософія релігії і герменевтичне релігієзнавство. У чому полягає герменевтичний аспект філософії релігії?

 • Загальна характеристика дисциплінарної структури філософського витлумачення релігії: які дисциплінарні вияви філософії релігії?

 • Який предмет (яке проблемне поле), хто відомі представники метафізики і онтології релігії? Яке співвідношення предметів метафізики та онтології релігії?

 • Метафізика релігії: проблематика, історія формування та еволюція, морфологія, концептуально-змістовне наповнення, персоналії.

 • Що є головною пізнавальною проблемою метафізики релігії?

 • Богословсько-теологічні, філософські та наукові концепції релігії.

 • Які основні концепції сутності (характеру) та природи (походження) релігії: богословсько-теологічні, філософські, натуралістичні (матеріалістичні, ідеалістичні, біологізаторські), психологічні, соціологічні, функціональні (антропологічні)?

 • На чому ґрунтується критичний аналіз марксистської релігієзнавчої концепції?

 • Який зміст вчення Г.Палами про “2 модуса Бога”?

 • У чому зміст теорії релігії як наслідку “страху, неуцтва (незнання), вигадки і свідомого обману”, яке значення теорії сублімації та концепції “культурних архетипів” для пояснення релігійного феномену?

 • Які особливості визначення релігії в критичному реалізмі (на прикладі Сантаяни)?

 • Які основні теорії виникнення (“мінімуму”) релігії: лінгвістичні, антропологічно-етнологічні, богословсько-теологічні?

 • Онтологія релігії: проблематика, історія формування та еволюція, морфологія, концептуально-змістовне наповнення, персоналії.

 • Онтологія релігії та її проблематика (ідея подвійності світу, богопізнання – “богоосягнення”, докази буття Бога тощо): чи стосуються ці проблеми також епістемології (гносеології) релігії і чому?

 • Релігієзнавче осмислення категорій “природне” і “надприродне” в онтології релігії: який зміст мають поняття “природне” і “надприродне”?

 • Які специфічні риси релігійної онтології східного типу (приклади)?

 • Які особливості стилю “релігієзнавчої метафізики” (Г.-В.Лейбніц, І.Ньютон, І.Кант) у метафізиці та онтології релігії.

 • Які раціональні та ірраціональні докази Бога?

 • Осмислення релігійної картини світу та антропологічна проблематика у предметі онтології релігії: що таке креаціонізм, есхатологія, хіліазм; в чому полягає дуалізм душі і тіла?

 • Який предмет та хто відомі представники епістемології (гносеології) релігії?

 • Епістемологія (гносеологія) релігії: проблематика, історія формування та еволюція, морфологія, концептуально-змістовне наповнення, персоналії.

 • Яке співвідношення понять “епістемологія” та “гносеологія” релігії, “когнітивність релігії” та “когнітивний зміст релігії”?

 • Які особливості регіональних типів богопізнання в епістемології релігії.

 • Який предмет (яка проблематика) праксеології релігії?

 • Яке співвідношення понять “релігійна антропологія”, “наукова антропологія”, “наукова антропологія релігії”, “філософська антропологія” та “філософська антропологія релігії”?

 • Релігійна антропологія та філософська антропологія релігії: яке співвідношення їх проблематики та концептуально-змістовного наповнення?

 • Антропологія релігії (релігійна, наукова, філософсько-релігійна і філософсько-релігієзнавча антропологія): минуле і сучасність.

 • Які особливості змісту філософської антропології релігії М.Шелера, Г.Плеснера, А.Гелена?

 • Визначення місця аксіології релігії в загальній структурі філософського знання та в дисциплінарній структурі філософського витлумачення релігії?

 • Яке визначення О.Кульчицьким змісту (предмету, проблематики) філософії релігії як аксіології релігії?

 • Філософське лінгвістичне релігієзнавство як філософія “мови релігії”: який його предмет (проблемно-тематичне поле), зв’язок з епістемологією (гносеологією) релігії?

  Навчальне видання


  ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

  Тексти для самостійної роботи студентів
  Навчальний посібник
  У двох частинах
  Частина 1
  Автор оригінальних та упорядник законспектованих текстів

  Валерій Іванович СТЕЦЕНКО

  Редактор
  Технічний редактор
  Коректор
  Комп’ютерна верстка Л.Ф.Траспова

  Підп. до друку . . . Формат 6084/16. Папір друк. Друк. на різогр.  Умовн.-друк.арк. . Обл.-вид.арк. . Тираж 300 прим. Зам. .
  Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 79000 Львів, вул.Дорошенка, 41

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

  Схожі:

  Навчальний посібник у двох частинах iconУ двох частинах

  Навчальний посібник у двох частинах iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 Суми Видавництво Сумду 2009

  Навчальний посібник у двох частинах iconМатеріали обласної науково-практичної конференції «Педагогіка К. Д. Ушинського: історія та сьогодення» у двох частинах Частина 2

  Навчальний посібник у двох частинах iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  Навчальний посібник / За ред. С.І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. Харків: нту «хпі», 2007. 331 с
  Навчальний посібник у двох частинах iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011
  Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету, 2011. – 124 с
  Навчальний посібник у двох частинах iconП., Середяк А. В. Історичне краєзнавство навчальний посібник
  Голубко В., Качараба С., Середяк А. Історичне краєзнавство. Навчальний посібник. – Ч.І. – Львів: Видавничий центр лну імені Івана...
  Навчальний посібник у двох частинах iconНавчальний посібник за загальною редакцією к. В. Заблоцької донецьк-2001 ббк 63(0)-7я7+63
  Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...
  Навчальний посібник у двох частинах iconНавчальний посібник для студентів всіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр кременчук − 2011 В. Д. Братенші
  В. Д. Братенші. Релігієзнавство. Навчальний посібник. Кременчук, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету,...
  Навчальний посібник у двох частинах iconОльга линь посібник з української мови
  Пропонований посібник складається з двох частин: -а – це тексти диктантів краєзнавчої тематики, 2-а – ті ж тексти, які містять помилки,...


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка