Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 сСторінка1/6
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,9 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6

Полтавський державний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Наталія Іванівна Тарасова

Людмила Анатоліївна Чередник

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Навчально-методичний посібник


Полтава

2009
УДК 82:37.013.4.094 (072.2) «652»

ББК 83.3 (0)32 я 73 +74.580.267 я 73

Т 19 , Ч46
ТАРАСОВА Н.І.,ЧЕРЕДНИК Л.А. Організація самостійної та індивідуальної роботи з античної літератури: Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. –Доп., розш. - Полтава: ПДПУ, 2009. – 61 с.

У посібнику значна увага приділяється позааудиторній роботі студентів. Розглядаються основні тенденції розвитку античної літератури, аналізується творчість видатних митців доби через призму самостійної та індивідуальної роботи студентів згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу в педагогічному закладі, а саме: тестування, основна та додаткова література, науково-методичні матеріали для самостійного та індивідуального опрацювання тощо. У навчально-методичному посібнику на практиці реалізуються провідні ідеї Болонського процесу. Посібник спрямований на поліпшення фахової підготовки майбутніх вчителів, формування творчої особистості словесників.

Для студентів факультету філології та журналістики, вчителів зарубіжної літератури.
Редактор – Л.Ф.Українець
Рецензенти:

О. М. Ніколенко – доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Н.С.Степаненко - кандадат філологічних наук, доцент кафедри

філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.


Друкується за рішенням ученої ради Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка (протокол № 1 від 31 серпня 2009 р.)ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ……………………..

Мета і завдання вивченя дисципліни ……………………..5

Розподіл балів залікового кредиту (ІН-1/У-1) ……………………..6

Шкала оцінювання підсумкового контролю ……………………..6

Критерії оцінювання знань студентів………………………………..7

Опис предмета навчальної дисципліни………………………………7

Система оцінювання навчальних досягнень студентів……………..8

Види позааудиторної навчальної діяльності студентів…………….8

Форми контролю успішності студентів (поточного, модульного,

підсумкового)……………. …………………….. 9

ЗМІСТ МОДУЛІВ ……………………..

Модуль 1. Грецька література родового устрою, його розпаду –

література періоду становлення полісів (з давнього часу –

VІ ст. до н. е.). ……………………..9

Самостійна робота ……………………..10

Індивідуальна робота ……………………..13

Модульний контроль ……………………..13

Модуль 2. Грецька література періоду розквіту і кризи полісів

(V-IV ст. до н. е.) – література елліністичного періоду

(IV-I ст. до н. е.) ……………………..13

Самостійна робота ……………………..13

Індивідуальна робота ……………………..14

Модульний контроль ……………………..14

Модуль 3. Римська література епохи республіки (V-II ст. до н.е.),

кризи полісної системи (II-I ст. до н.е.) і становлення імперії

(I ст. до н.е. – I ст. н.е.) ……………………..14

Самостійна робота ……………………..15

Індивідуальна робота ……………………..16

Модульний контроль ……………………..16

Модуль 4. Грецька і римська література епохи середземноморської

імперії (І-Vст. н.е.) ……………………..16

Самостійна робота ……………………..16

Індивідуальна робота ……………………..18

Модульний контроль ……………………..18

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ ……………………..18

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ ……………………..20

Підручники ……………………..20

Посібники ……………………..20

Хрестоматії ……………………..21

Довідкова література ……………………..21

Переклади давньогрецьких авторів ……………………..22

Переклади римських авторів ……………………..22

ОБОВ’ЯЗКОВІ ТЕКСТИ ДЛЯ ЧИТАННЯ …………………….23

Грецька література …………………….23

Римська література …………………….24

ТЕКСТИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАПАМ’ЯТЬ ……………………………….24

ТЕСТИ З АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО

КОНТРОЛЮ…………………………………………………………….......24

Творчість Гомера……………………………………………………...24

1 варіант………………………………………………………………..24

2 варіант………………………………………………………………..26

Творчість Есхіла …………………….28

Творчість Софокла …………………….30

1 варіант………………………………………………………………..30

2 варіант………………………………………………………………..32

Творчість Еврипіда ……………………..34

1 варіант………………………………………………………………...34

2 варіант………………………………………………………………...36

Творчість Плавта ……………………..38

Творчість Теренція ……………………..40

Творчість Вергілія ……………………..42

1 варіант………………………………………………………………...42

2 варіант………………………………………………………………...44

Творчість Горація ……………………. .46

Творчість Овідія………………………………………………………..48

ЛІТЕРАТУРНА БЛІЦ-ВІКТОРИНА………………………………………..50

1 варіант…………………………………………………………………50

2 варіант…………………………………………………………………51

3 варіант…………………………………………………………………51

4 варіант…………………………………………………………………52

5 варіант…………………………………………………………………53

6 варіант…………………………………………………………………53

ЛІТЕРАТУРНА ВІКТОРИНА «ДАЙТЕ ТЛУМАЧЕННЯ НАЗВ

ТВОРУ» ………………………………………………………………………54

ЛІТЕРАТУРНА ВІКТОРИНА «ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ»……………...54

КОНТРОЛЮЮЧІ ТЕСТИ (Модульний контроль) ……………………...55

Модуль 1 ……………………...55

Модуль 2 ……………………...56

Модуль 3 ……………………...58

Модуль 4 ……………………...59

ТЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ……………………...61
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Курс “Історія зарубіжної літератури (античний період)” розрахований на студентів філологічного факультету вищих педагогічних закладів освіти.Мета курсу – познайомити студентів із найвизначнішими художніми творами давньогрецьких і римських авторів, дати уявлення про специфіку цієї першої в Європі художньої літератури та розкрити її значення у загальному світовому процесі.

Коло основних проблем курсу античної літератури визначається її місцем в історико-літературному процесі: вона є джерелом європейської літератури. Як і тисячоліття тому, у ХХІ столітті читачів хвилюють питання, які порушили великі митці античності: зовнішня і внутрішня краса людини, її духовний розвиток, моральні пріоритети тощо. Антична література сприяє гуманітарному вихованню, необхідність якого актуалізується в сучасний період.

Античну культуру високо цінували прогресивні діячі всіх епох. Гуманісти доби Ренесансу ставили за мету відродження античної літератури. У XVII–XVIII ст. античне мистецтво стає еталоном для представників класицизму. Митці ХІХ-ХХ ст. продовжують захоплюватися радісним сприйняттям життя, світлою вірою в людину, дивовижним світом античної літератури.

Мистецтво древніх греків і римлян вічно живе. У сучасних європейських літературах представлені майже всі жанри і поетичні розміри, вирази і слова, породжені античністю. Антична культура – колиска європейської, тому традиційність і новаторство, спадкоємність зв’язків є провідними у проблематиці курсу.

Особливість опанування курсу полягає в тому, що перед сучасними студентами постає література давня, тих часів, коли люди жили в іншому часовому вимірі й соціальному просторі. Античні твори насичені незвичайними іменами, напівзабутими географічними назвами, подіями, які відбувалися ще до нашої ери.

Щоб зрозуміти цю літературу і відчути її красу, студенти повинні поглибити свої знання з історії античності. З цією метою радимо звернутися, зокрема, до книг серії “ Бібліотека загальної історії ”: История древней Греции / Сост. К. Паневич. – СПб: Полігон АСТ, 1999. – 640 с.; История древнего Рима / Сост. К. Паневич. – СПб: Полігон АСТ, 1998. – 896 с. або до шкільних та вузівських підручників з історії античності.
ІІ варіант

 1. Плавт – комедіограф римського плебсу.

 2. Особливості римського театру.

 3. Полум’яні промови називають філіппіками. Хто їх увів, у зв’язку з чим, що ви знаєте про їх автора?


ІІІ варіант

 1. Традиції Менандра у комедії Теренція «Свекруха».

 2. Художні особливості лірики Катулла.

 3. Поема Вергілія «Енеїда» - літературно-героїчний епос.


ІV варіант

 1. Традиційність «Енеїди» Вергілія (порівняно з гомерівським епосом).

 2. Проблема виховання в комедії Теренція «Брати».

 3. Своєрідність поезії неотериків.


У побудові курсу особлива увага звертається на специфіку образного мислення, естетичну значущість, неповторність античної літератури як явища, історично й художньо обумовленого, і на спадкоємність родів і жанрів, що вперше сформувалися в античній літературі та продовжують своє існування і розвиток у літературі Нового часу.

У посібнику враховані досягнення сучасного літературознавства, пізня антична література розглядається у межах єдиної середземноморської культури, з’ясовуються своєрідність та відмінність між літературою Греції й Риму в рамках єдиного античного суспільства.

У виданні заплановано обов’язкове читання художніх текстів, вивчення деяких із них напам’ять, ознайомлення студентів із сучасною науково-довідковою літературою, монографіями й статтями, а також науково-методичними працями. Усе це допоможе майбутнім фахівцям підготуватися до викладання курсу античної літератури в середніх навчальних закладах.

Компетенції, які необхідно розвивати в результаті вивчення курсу:

üрозуміти особливості розвитку суспільства й античної літератури;

üзнати основні твори провідних античних авторів у розмаїтті жанрів;

üрозуміти специфіку творчості античних поетів, письменників, своєрідність і традиційність їхньої спадщини;

üзнати основні літературознавчі поняття, причому вміти їх використовувати під час роботи з художніми текстами;

üзнати напам’ять окремі твори або уривки з творів;

ü визначати особливості літератури певного періоду;

ü аналізувати твори античних авторів;

üзастосовувати ідейно-художні особливості творчої спадщини окремих авторів;

ü проводити паралелі між літературними явищами;

ü визначати місце античних творів у світовому літературному процесі.
VІІІ варіант


 1. Проблема долi i вільної волi людини в „ Едiпi – царi” Софокла.

 2. У чому відмiнностi у структурi давньогрецької трагедії i комедії?

 3. Розвиток давньогрецької історіографії у творчостi Фукiдiда.


ІX варiант

 1. Iдейно-тематичний змiст та конфлiкт трагедiї Софокла „Антігона”.

 2. Який iз комедiйних творiв Давньої Греції є одним iз перших зразкiв літературної критики? Назвати імена трагiкiв i їх твори, якi піддаються критицi.

 3. Феокрiт як творець ідилії.


X варiант

 1. Прометей – тираноборець, Зевс – деспот (за трагедією Есхіла „Прометей прикутий”).

 1. Визначити тему, ідею, проблематику, схарактезувати головнi образи комедії (Аристофана, в якiй наявний мотив, вiдомий у фольклорi як перетворення Івана – дурника на розумного красеня (російська казка).

 2. Особливостi ораторського мистецтва Давньої Греції.


8.3. МОДУЛЬ 3
І варіант

 1. Особливості творчості перших римських письменників (Лівій Андронік, Гней Невій, Квінт Енній – на вибір).

 2. Теренцій – комедіограф освіченої частини римського суспільства.

 3. «Буколіки» Вергілія та ідилії Феокріта: спільне та відмінне


ІІ варіант

 1. Плавт – комедіограф римського плебсу.

 2. Особливості римського театру.

 3. Полум’яні промови називають філіппіками. Хто їх увів, у зв’язку з чим, що ви знаєте про їх автора?


ІІІ варіант

 1. Традиції Менандра у комедії Теренція «Свекруха».

 2. Художні особливості лірики Катулла.

 3. Поема Вергілія «Енеїда» - літературно-героїчний епос.


ІV варіант

 1. Традиційність «Енеїди» Вергілія (порівняно з гомерівським епосом).

 2. Проблема виховання в комедії Теренція «Брати».

 3. Своєрідність поезії неотериків.РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗАЛІКОГО КРЕДИТУ

(ІН-1/У-1/Ж І)

)
Види робіт

Лекції

Практикні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Проміжний (модульний)

контроль


Підсум

ковий


контроль

Кіль-кість балів

У-1

12,0

32,0

14,0

13,0

12,0

20,0

ІН-1

9,0

32,0

14,0

13,0

12,0

20,0

Ж І


9,0

32,0

14,0

13,0

12,0

20,0


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

У-І

ІН-І

5 (відмінно)

20

20

4 (добре)

18-17

18-17

3 (задовільно)

16-13

16-13

2 (незадовільно)

12-0

12-0КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Рівні навчальних

досягнень

студентів

Критерії

Високий (А, відмінно, зараховано, 90-100)


Студент вільно володіє матеріалом, розуміє перебіг і взаємопов’язаність явищ літературного процесу, володіє навичками цілісного аналізу літературного твору, виявляє творчі здібності, самостійно оцінює окремі літературні явища, показує знання різних джерел інформації (науково-критичної, монографічної літератури), творчо використовує дібраний матеріал, наводить приклади, аргументує власні судження з опорою на художні тексти.


Достатній (ВС, добре, зараховано, 75-89)


Студент володіє матеріалом і навичками цілісного аналізу літературного твору, дає визначення літературного явища з посиланням на текст, наводить приклади на підтвердження певних суджень, добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку, вміє систематизувати набуті знання, грамотно їх викласти, припускає незначні граматичні та фактичні помилки.


Середній (DE, задовільно, зараховано, 60-74)


Студент володіє матеріалом, відтворює незначну його частину, дає визначення літературного явища без посилання на текст, імена, приклади; студент володіє окремими навичками аналізу літературного твору (образу, явища тощо), припускає граматичні та фактичні помилки.


Низький (FX, F, незадовільно, не зараховано, 35-59, 1-34)


Студент відтворює матеріал на елементарному рівні або не відтворює його взагалі; називає окремі літературні твори чи явища, не усвідомлюючи їхнього змісту; припускає грубі помилки у відповіді або не дає правильної відповіді на питання.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconНавчальний посібник з курсу „ методика соціально виховної роботи полтава 2009 (075. 8)
Методика соціально-виховної роботи: Навч посібник для студ вищ навч закладів / Авт упоряд. К. В. Педь. – Полтава.: Пдпу, 2009. –...
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconПрограма навчальної дисципліни. Полтава, 2009. 94 с
Хvі перша половина ХІХ століття для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів денної форми навчання галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура»

Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconКнига дорогоцінних скарбів
Слов’янські вірування. Писемні джерела до вивчення курсу «Релігієзнавство» для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання...
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconІмені в. Г. Короленка
Музичне мистецтво Західної Європи кінця XVI – початку XIX століття: Тексти лекцій з курсу «Історія зарубіжної музики» для студентів...
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconНавчально-методичний посібник (друге видання) Укладач В. В. Білецький Донецьк 2007 рік ббк 60. 54 Укря73 с 14
Посібник включає навчально-методичний комплекс: лекційні матеріали, навчальну програму курсу та методичні рекомендації для самостійної...
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconНавчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою для студентів вищих навчальних медичних закладів за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів»
Сторія україни: навчально-методичний посібник для студентів, працюючих за кредитно-модульною системою. (укладачі: кандидат історичних...
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconТема політичні наслідки Другої світової війни для України
Плани семінарських занять з курсу «Політична історія України» для студентів 4 курсу факультету журналістики
Навчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с iconМетодичні вказівки до вивчення курсу «історія україни» та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки призначені для студентів першого курсу всіх бакалаврських напрямів заочної форми навчання. Мета: допомогти студентам...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка